Vision för Simrishamns kommun

“Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”

Citatet är hämtat ur Alice i Underlandet av Lewis Carroll. Att ha en vision och tydliga mål är grunden för att skapa t.ex. en framgångsrik kommun. Därför initierade kommunstyrelsen ett genomgripande arbete för att skapa visions- och målbilder för att möta dagens och morgondagen utmaningar.

Genom framtidsverkstäder, dialog, inventeringar, remissrundor och ett allt mer strukturerat arbete, togs en vision med tillhörande strategiska utvecklingsområden av kommunfullmäktige den 25 juni 2012 (§ 100). Många var delaktiga i arbetet, såväl medborgare, föreningar och företagare, som förtroendevalda och medarbetare i kommunen.

En vision är vårt minne av framtiden.

Först något om definitionerna i visionsunderlaget:

 • Identiteten: Det handlar om vad vi är. Den drivs av kärnvärdena som definierar vårt förhållningssätt och utgör vår kultur.
 • Framtidsbilderna ger en beskrivning av var vi vill vara år 2040.
 • Visionen är vår ledstjärna och drar oss in i framtiden. Den beskriver vilken effekt vårt arbete ska resultera i.
 • De strategiska utvecklingsområdena beskriver vilka områden vi ska satsa på, för att förverkliga vår vision. De visar vägen hur vi ska ta oss ifrån nuläget till ett önskat läge (vision). En bra vision öppnar möjligheter för handlingsfrihet och är därmed till sin natur omöjlig att överträffa.
 • Medan visionen alltid ska vara densamma, kan de strategiska utvecklingsområdena ändras över tid i takt med att omvärldsfaktorer förändras.
 • Fokusområden: dessa bestäms av kommunfullmäktige och blir styrande för nämndernas målarbete. Fokusområdena ersätter dagens fullmäktigemål.

 Process 

Processen att ta fram vision och utvecklingsområden efter den stora faktainsamlingen och medborgardialogen under 2011 har fortsatt (och fortsätter!) så här i steg och dokumentation:

 1. Nuläge: Hur ser det ut idag? Vilka är våra styrkor som vi ska bygga vidare på?
 2. Vilka är våra utmaningar (de fyra huvudutmaningarna)?
 3. Målbild: Framtidsbilder – vilken förflyttning vill vi göra av varumärket/platsen Simrishamn?
 4. Vision: Vad vill vi? En kort, inspirerande och sammanfattande bild av vad vi strävar efter.
 5. Kärnvärden: Vad vi tror på – beskriver vår identitet och på vilket sätt vi ska arbeta mot visionen (alltså inte vad vi ska göra utan vårt förhållningssätt och vår attityd till det vi ska göra).
 6. Strategiska utvecklingsområden: Hur vi ska arbeta och vad vi ska göra för att förverkliga visionen.
 7. Den operativa styrprocessen: Nämndsmål och verksamhetsplaner.

Nuläget

Utgångspunkten var en sammanfattning av allt som framkommit, både i framtidsverkstäder, remissomgångar och den omvärldsanalys som genomförts. De övergripande slutsatserna med bäring på visionen är:

 • Befolkningen minskar.
 • Stor andel äldre (högsta medelåldern i Skåne).
 • Simrishamns kommun blomstrar under sommaren men upplevs som mindre levande resten av året.
 • Svenskar känner till Österlen och kopplar Simrishamn starkt till regionen – men vad Simrishamn är känt för specifikt är mer okänt.

De tre utmaningarna
(Utmaning & styrka)

Analysen identifierade tre stycken utmaningar som är nyckeln till att skapa en framgångsrik kommun. Det handlar som sådant som både är styrkor idag eller sådant som är utmaningar som måste antas för att kommunen ska fortsätta utvecklas. Hot kan bli möjligheter, problem ska få sina lösningar, erfarenhet ska ge nya synsätt på dagens och morgondagens kommun. Kommunens målarbete kommer att prioriterat kretsa kring de tre utmaningarna, vilket fokusområdena gör tydligt.

De tre utmaningarna är:

 1. Geografi.
 2. Demografi.
 3. Demokrati.

Från nostalgi till framtidstro

Framtidsbilder handlar om vilken förflyttning vi vill göra av varumärket/platsen Simrishamn. Att använda sitt ursprung, det goda som finns och funnits, för att hitta en ny position som ligger i linje. Exempel kan vara:

 • Från kulturromantik till tillväxtkultur.
 • Från sommarstad till året runt.
 • Från fiskrens till biobränsle.
 • Från sjöbodar till marint centrum.
 • Från äppelodling till kunskapens frukt.

Grundstenar för visionen

Vi har tagit fram fyra grundstenar som bygger visionen. Det handlar om ord och begrepp som hela tiden återkommit under arbetet och som kommer att bära upp visionen.

Kontrasterna

Kontrasterna i landskapet vårdas och fortsätter att locka till sig kreativa människor. Mångfald uppmuntras och engagerade invånare bidrar till att driva kommunen framåt genom dialog; ”det goda samtalet”.

Levande

Både landskap och människor skapar växtkraft och grogrund för innovationer. Nya företagsetableringar och utbildningsmöjligheter lockar yngre inflyttare. Tradition och historia vårdas, men siktet är ställt på framtiden.

Alla dagar

Vardagen ska vara god för Simrishamns invånare hela året om: En bättre vardag – var dag. Detta uppnås genom att gjuta liv i kommunen och öppna för innovation, forskning och företagande.

Bättre

Simrishamn är en plats man väljer för att må bättre. Därför ska kommunen vara bra på att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina invånare. Kommunens största attraktionskraft ligger i landskapet, som ska värnas om genom långsiktigt hållbarhetsarbete. 

Visionen:

Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre.

.Hörnstenarna för visionen

Kärnvärdena som bildar vår identitet

Kärnvärden är det vi tror på, det som beskriver vår identitet och på vilket sätt vi ska arbeta mot visionen. Det handlar alltså inte vad vi ska göra, utan vårt förhållningssätt och vår attityd till det vi ska göra.

Hav & land
Kärnvärde – miljö

Äppellundar, skogspartier, böljande fält, karga klippor, badparadis och stormande hav. Den spännande omgivningens variationsrikedom och den rena miljön är grunden till kommunens näring – och dess stora attraktionskraft hos turister och inflyttande.

Kontraster
Kärnvärde – beteende

Ett kontrastrikt landskap ger en kontrastrik befolkning. Simrishamn lockar till sig kreativa, initiativrika människor inom såväl kultur och design som forskning och teknik. Detta leder till framåtdrivande korsbefruktningar som gör kommunen levande och idérik.

Engagemang
Kärnvärde – attityder

Att flytta till Simrishamns kommun är ett aktivt val. Det är ingen plats man bara ”hamnar på”. Därför är invånarna mycket engagerade i sin kommun – och kräver engagemang tillbaka.

 Visionens väg

Kommunen som möjliggörare

Vår vision är alltså ”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre”. För att vi ska nå denna vision måste alla arbeta tillsammans mot gemensamma mål och inom gemensamma ramar. Och alla har vi olika uppgifter:

 • Kommunens ansvar är att skapa förutsättningarna.
 • Medborgarnas ansvar är att ta tillvara på dem.
 • Politiken målar upp visioner och sätter mål.
 • Politikerna fattar beslut om vad som ska göras för att nå dessa mål – och framför allt är de medborgarnas företrädare. 
 • Tjänstemännen, slutligen, ansvarar för hur frågorna ska lösas, verkställer besluten och återrapporterar till politiken och kommunmedborgarna.

För att säkerställa att vi alla jobbar mot samma mål måste vi i den kommunala verksamheten prioritera, både i och bland våra verksamheter och ansvarsområden. Det finns alltså ett behov av att definiera våra kärnområden och hitta samarbetsmodeller.

Därför beskriver de strategiska utvecklingsområdena vad vi ska fokusera på, för att förverkliga vår vision och tackla våra utmaningar. De visar vägen för hur vi ska ta oss ifrån nuläget till ett önskat läge.

Förändring sker över tid. För att vi ska lyckas med denna resa krävs mod, engagemang – och framför allt uthållighet.

Resan mot visionen ska ske på ett hållbart sätt och med våra kärnvärden som grund

När Simrishamns kommun växer och utvecklas ska det ske på ett hållbart sätt ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. För oss innebär detta att vi vårdar och utvecklar våra kärnvärden: hav & land, engagemang och konstraster. En ekonomi i balans är en förutsättning för detta arbete.  

Hav & land (miljö)

Den spännande omgivningens variationsrikedom och den rena miljön är grunden till kommunens näring – och dess stora attraktionskraft hos turister och inflyttande. Vi ska vårda och utveckla tillgångarna i vår omgivning: lugnet, den rena miljön, årstidsväxlingarna, den biologiska mångfalden och mötet mellan hav och land.

Engagemang och kontraster (socialt)

Simrishamns kommun är inte en plats man ”bara hamnar på”; att bosätta sig här är ett aktivt val. Därför är medborgarna mycket engagerade i sin kommun – och kräver engagemang tillbaka. Alla medborgares inneboende kraft och engagemang ska tas tillvara i arbetet för trygghet, integration och en attraktiv livsmiljö. Vi ska arbeta för mångfald, som är en av nycklarna till en framgångsrik kommun. Alla människor har lika värde och alla medborgare ges samma möjligheter att skapa sig ett liv efter egna förutsättningar och önskemål. Med lika värde avses ömsesidig respekt för människor oavsett religion, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, utbildningsnivå, social tillhörighet, etc.

En ekonomi i balans

Simrishamn ska vara en levande kommun, där alla dagar är bra dagar för medborgarna. En ekonomiskt välskött kommun är en självklarhet och en förutsättning för att vi ska kunna kan ge en god kommunal service och samtidigt vårda och utveckla Simrishamns tillgångar.

Strategiska utvecklingsområden

I visionsarbetet har vi genom nulägesanalysen identifierat ett antal utmaningar: geografi, demografi och demokrati. Vi behöver arbeta långsiktigt och strategiskt för att möta våra utmaningar och framför allt för att utveckla våra styrkor. De strategiska utvecklingsområdena tar sin utgångspunkt i utmaningarna och beskriver vad vi ska fokusera på.

1. Utmaning geografi: Kontrasterna är vår största tillgång – vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt.

Vi ska bevara och utveckla Simrishamn genom att vårda styrkan i vårt arv och utveckla det för framtiden. Hela kommunen ska vara levande.

Kontrasterna mellan Simrishamn och byarna och byarna emellan med sina starka identiteter gör oss unika i förhållande till andra kommuner. Tillsammans ska vi göra kommunen mer levande och tillgänglig, alltifrån att påverka kollektivtrafikens utveckling till att nyttja nya kommunikationskanaler, exempelvis digitala.

Kommunens fysiska planering ska utveckla de tillgångar som finns i Simrishamn på ett strategiskt medvetet sätt. Planering ska ske så att belastningen på miljön minimeras. Vi ska ta tillvara befintliga mötesplatser och utveckla nya.

Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett breddat utbud som motsvarar behov och förväntning hos dagens och morgondagens medborgare.

Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för etablering och utveckling av tillväxtföretag och -projekt som skapar arbetstillfällen och nyttjar de tillgångar miljön ger oss. Vi ska använda medel och resurser till utvecklingsprojekt.

2. Utmaning: demografi. En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra – alla dagar.

Vi behöver förändra vår demografi för att skapa en framgångsrik kommun som människor vill leva, bo och verka i. Utan unga – ingen långsiktig tillväxt.

Simrishamn har unika kvalitéer som gör att valet av kommunen som bostads- eller etableringsort är ett medvetet val. Simrishamns kommun ska vara kommunen där man mår bättre. Där man trivts när man växte upp, dit återvänder man.

Man vill trivas där man bor, kunna försörja sig själv, veta att god omsorg finns att få när den behövs. Detta är också förutsättningar för att man ska bli en förespråkare för sin kommun.

Kommunens skolor ska ge eleverna de bästa möjligheterna och kunskap att utvecklas. Medarbetarna är nyckeln. Verksamheten inom förskolan, skolbarnomsorg och skola ska präglas av likvärdighet och ge alla barn och unga samma förutsättningar till lärande.

Vår omsorg bygger på respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. Man ska ha möjlighet att leva självständigt som möjligt, nu och i framtiden. Kommunens bostadsbyggande ska följa medborgarens behov genom livets skeenden.

En anledning till att man trivs bättre i Simrishamns kommun är det rika kulturutbudet och det kontrastrika landskapet. Kulturen skapar möten och är också grogrund för innovationer och tillväxt.

3. Utmaning: demokrati. Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet.

Människors nyfikenhet och mod att fatta egna beslut ska öka. Därigenom ska vi stärka ansvarskänslan, självbilden och stoltheten hos oss alla som lever och verkar i Simrishamns kommun. Det medför annorlunda politiker- och tjänstemannaroller där vi tar tillvara på det engagemang och den viljekraft som finns i kommunen. Med detta som grund intar vi en proaktiv attityd, där omvärld, utveckling och förändring ses som möjligheter.

Medborgardialog är viktigt för demokratin. Politiker, tjänstemän och medborgare ska kontinuerligt samtala om aktuella frågor för att ta vara på kunskap, kompetens och engagemang. Ökad kontakt ska stimuleras genom att befintliga kanaler, som exempelvis ”Framtidsverkstäderna” utvecklas och genom att hitta och använda nya kommunikationskanaler.

Fokusområden

Följande fokusområden antog kommunfullmäktige 2016-01-25:

Fokusområden inom "geografi" under mandatperioden:

 • Kommunen ska tillvarata och värna sin bystruktur genom aktiviteter som stimulerar samhällsutveckling och inflyttning.
 • Kommunen ska skapa möjligheter till bra pendlingsmöjligheter inom och utom kommunen genom utveckling av infrastruktur.
 • Kommunen ska medverka till att minska miljöbelastningen och klimathoten.
 • Kommunen ska prioritera arbete med inriktning på näringslivets möjligheter till utveckling och etablering i kommunen.

Fokusområden inom "demografi" under mandatperioden:

 • Kommunen ska öka nyanländas och ungdomars möjligheter till sysselsättning och bosättning.
 • Kommunen ska främja utveckling av service- och tjänsteutbudet riktat mot framför allt äldre.
 • Kommunen ska vidta åtgärder för att förbättra folkhälsan.
 • Kommunen ska arbeta för att Simrishamns kommun ska bli Skånes mest rekommenderade offentliga arbetsgivare.

Fokusområden inom "demokrati" under mandatperioden:

 • Kommunen ska arbeta för ökad transparens och tillgänglighet gällande alla sina verksamheter.
 • Kommunen ska utveckla metoder för att kunna ge medborgarna möjligheter till påverkan och insyn i kommunens arbete.
 • Kommunen ska stärka sitt arbete för att uppnå ett bra bemötande av medborgarna.
 • Kommunen ska arbeta långsiktigt och aktivt mot alla former av diskriminering och för främjande av jämställdhet.