Översiktsplan för Simrishamns kommun

Simrishamns kommuns översiktsplan Framtiden är antagen i Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 216. Diarienummer 2010/74. 

Planhandlingar

Här finns antagandehandlingarna:

Kap 1 (pdf 3 Mb)

Kap 2 A (pdf 2 Mb)

Kap 2 B (pdf 4 Mb)

Kap 2 C och 2 D (pdf 5 Mb)

Kap 3 A (pdf 1 Mb)

Kap 3 B1 del 1 (pdf 7 Mb)

Kap 3 B1 del 2 (pdf 6 Mb)

Kap 3 B2 (pdf 4 Mb)

Kap 3 B3 (pdf 8 Mb)

Kap 3 C (pdf 2 Mb)

Kap 4 (pdf 0,5 Mb)

Särskilt utlåtande efter utställning 2 (pdf 0,5 Mb)

Nedan hittar du planhandlingarna för utställning 2. Dessa utgörs av:

Översiktsplanen finns tillgänglig både som en läsvänlig blädderbar pdf via denna länken och som separata delar nedan (del 1-4). Inkomna synpunkter från den föregående utställningen, under sommaren 2014, har sammanställts och besvarats i ett särskilt utlåtande, som också beskriver hur översiktsplanen har reviderats. Markanvändningskartan i fullformat (A1) finns att studera på samhällsbyggnadsförvaltningen liksom översiktsplanens tidigare planhandlingar. Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas i sin helhet på hemsidan.

Del 1 - Introduktion, pdf 5Mb

Del 2 A - Planeringsförutsättningar - Människorna och samhället, pdf 5 Mb
Del 2 B - Planeringsförutsättningar - Natur och kulturmiljövärden, pdf 9 Mb
Del 2 C - Planeringsförutsättningar - Teknisk försörjning och infrastruktur, pdf 8 Mb
Del 2 D - Planeringsförutsättningar -  Miljö- och riskfaktorer, pdf1 Mb

Del 3 A - Bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun, pdf 1 Mb

Del 3 B - Geografisk fördjupning - Läshänvisning, pdf 800 Kb
Del 3 B.1 - Geografisk fördjupning - Kustzonen från söder till norr, pdf 18 Mb
Del 3 B.2 - Geografisk fördjupning - Inlandsorterna, pdf 6 Mb
Del 3 B.3 - Geografisk fördjupning - Centrum Simrishamn, pdf 8 Mb

Del 3 C - Markanvändning och summering av planförslaget, pdf 3 Mb

Del 4 - Konsekvenser, pdf 1 Mb

Rullande översiktsplanering

Syftet med rullande översiktsplanering är att säkerställa att översiktsplanen verkligen blir det den är tänkt att vara, ett brett styrdokument under ständig aktualisering i en föränderlig vardag. I den fortsatta processen ska nu frågor som berör kommunens bostadsförsörjning samt arkitektur och kulturmiljö arbetas vidare med. Detta ska resultera i ett bostadsförsörjningsprogram samt ett arkitektur- och kulturmiljöprogram. Inom kort kommer en sida på facebook skapas där ni kan följa arbetet och lämna kommentarer. Länken dit kommer hamna här!