Destinationsutveckling Skåne Sydost

Simrishamns kommun har tillsammans med grannkommunerna; Ystad, Tomelilla och Sjöbo, politiskt beslutat att tillsammans med näringslivet aktivt satsa för att utveckla besöksnäringen i sydöstra Skåne. Syftet och ambitionen med processen är att skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling.

Hösten 2016 – full fart i processen med innovation och nya produkter på export!

Destinationsutvecklingsprocessens fas 3 kommer att fokusera på att innovera nya produkter och paket för ökad affärsnytta!

Med start vecka 41 kommer vi att dra igång innovationsfasen i destinations-utvecklingsprocessen. Det gör vi i tre parallella tematiska* spår som sedan strålar samman i ett praktiskt arbete med produktutveckling och paketering.

Processen pågår samtidigt i flera delar av Skåne och är en av många delar i den regionala satsningen på Skånsk besöksnäring på export. Sammanlagt deltar ca 170 företag som alla vill ha fler utländska gäster. Processens arbete och drivkrafter kommer naturligtvis att gynna hela besöksnäringen och också inkludera en ökad attraktivitet för våra svenska besökare.

Arbetet som nu görs i processen kommer även att påverka framgången för kommunernas och hela Skånes ambition att få besöksnäringen att växa och blomstra året om!

Följ arbetet i processen i webbaserade Basecamp (anmäl dig till info@visitystadosterlen.se ) och på Facebook – Destinationsutveckling Skåne sydost

Läs gärna Den strategiska plattformen som arbetades fram i fas 1 och 2  

 *Kulturupplevelser, Mat & Dryckesupplevelser och Outdoorupplevelser

Juni 2016 Strategisk plattform

Nu kan vi presentera den gemensamma strategiska plattformen för hela Skåne sydost.

Att vi tillsammans, besöksnäring och kommuner, under ett år arbetat fram en plattform som vi gemensamt kan ta avstamp utifrån känns inte bara bra utan också mycket viktigt.
Ensam är inte stark, det krävs ett hårt arbete gemensamt för att lyfta vår del av Skåne som det mest attraktiva för både utländska och svenska besökare.

Plattformen är halvtidsresultatet av de workshopar vi haft under fas 1 och 2 där vi genom insiktsanalyser valt inriktning för Skåne sydost. I fas 3, som påbörjas under hösten 2016, kommer vi att ha plattformen som grund för att arbeta med affärsutveckling, paketering och implementering. 

Initiativet till processen har tagits av Tourism in Skåne och för uppdraget har konsultbolaget Tyréns, tillsammans med Svensk Destinationsutveckling anlitats. Arbetet som påbörjades i januari 2015 pågår i två år och processen drivs enligt en beprövad och väletablerad modell som framgångsrikt genomförts på andra destinationer som Umeå och norra Bohuslän.

Målet med processen är att när vi utvecklar destinationen kommer vi att kunna uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller matchar befintlig efterfrågan. Men också att tänka nytt och utveckla arbetet med produktutveckling som baseras på nya teman och säsonger. Genom att kommunerna och näringslivet aktivt deltar i denna process kommer vi på destinationen att främja, bevara och framför allt utveckla våra starka varumärken och också i framtiden vara det självklara valet som besöksdestination.

Syftet är att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området. Genom samverkan och nya arbetssätt ska besöksnäringens volymer och marginaler öka. Nya säsonger och teman ska skapa eller matcha befintlig efterfrågan på utlandsmarknaderna, där potentialen finns för ökad tillväxt. Vi ska tillsammans öka attraktiviteten för att vara det självklara besöksmålet för turister hela året och få mer kassaapparater och kassaflöden hos näringsidkarna.

Samarbete

Arbetet drivs av en processgrupp med representanter från besöksnäringen och kommunala tjänstemän. Det första momentet är en inventering och analys av nuläge och potential och att definiera de marknader och målgrupper som man ser som presumtiva besökare till området. Besöksnäringens kunskap och idéer, liksom samarbete över kommungränserna är därför helt avgörande för processens framgångar. I processgruppen finns representanter för Bo, Äta, Göra och Handla. De har valts ut för att få en god spridning i storlek och inriktning liksom för deras förmåga att verka som ambassadörer i sina respektive nätverk.

Destinationsutveckling för Skåne Sydost är nära kopplat till "Collaborative Tourism 2020" (den regionala tillväxtstrategin för besöksnäringen) och med den "Nationella strategin 2020 för tillväxt inom besöksnäringen" som utgångspunkt. Arbetet drivs i samverkan mellan kommunerna och tillsammans med näringen. Med de utmärkta tillgångar och attraktiva egenskaper som finns i området kan besöksnäringen vidareutvecklas och marknadsföras för att nå större framgångar i framtiden.

-Att skapa möjligheter för näringslivet att hitta samverkan och att tillsammans arbeta fram hållbara produkter och säsonger är förutsättningen för att destinationen ska vara ett självklart besöksmål hela året säger Marie Holmström turismstrateg Ystads kommun. Det kommer att bli en spännande resa och vi vet inte riktigt var vi hamnar, det är en spännande utmaning som vi antagit för utvecklingen av vår destination.

Vägen till Tillväxt

Alla är välkomna att följa processen. Vi använder en öppen Facebookgrup Destinationsutveckling Skåne sydost och det kostnadsfria webverktyget Basecamp för tillgång till alla dokument och presentationer. Dessutom kommer vi att bjuda in till dialogmöten under processens gång.