Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen?

Då är det en god idé att satsa ordentligt på förskolan. Ett brett och attraktivt utbud av förskolor är ett viktigt marknadsföringsargument. Idag finns fortfarande en god blandning av kommunala och fristående förskolor, men de fristående förskolornas ekonomiska sårbarhet riskerar deras fortlevnad. Trots popularitet och god beläggning försvinner fler och fler av dem runt om i landet och frågan är om vi vill ha det så även i vår kommun. För här är det ofta riktigt tufft.

Tycker ditt parti att de fristående förskolorna ska finnas kvar även i framtiden så att kommunens småbarnsföräldrar precis som idag kan välja en förskola med den profil och miljö som de önskar och oavsett vem som är huvudman för den? Skollagen säger att lika villkor ska gälla för kommunala och fristående förskolor. Så långt bör ingen ha några invändningar. I verkligheten är villkoren allt annat än lika. Skollagen är så trubbigt formulerad att den kan tolkas ensidigt till kommunernas fördel, med följden att vissa kommuner inte gör mer än precis vad som krävs för att uppfylla den (och ibland inte ens det), vilket drabbar de fristående förskolorna ekonomiskt. Tyvärr är Simrishamns kommun en av dessa kommuner. Jag vill vädja till kommunens politiker att göra det enda rätta och ändra på den saken. Det finns andra kommuner som inser obalansen och hittar möjligheter att motverka skillnaderna. Varför skulle inte Simrishamn kunna göra det. Och kanske till och med göra det lite bättre?

Lika villkor ska enligt skollagen åstadkommas genom att både kommunala och fristående förskolor får samma omsorgsbidrag per barn och det beräknas som bekant på kommunens genomsnittskostnad per barn. I verkligheten slutar den goda tanken om lika villkor precis här. Några kommunala enheter kostar mer än genomsnittet och några kostar mindre, men de får alltid kosta det de kostar och medel utöver budget kan skjutas till om så krävs. Kostnaderna för en fristående förskola är helt oberoende av kommunens genomsnittskostnad samtidigt som intäkterna (omsorgsbidraget) är helt beroende av den. En fristående förskola som kostnadsminimerat sin verksamhet och har en högre kostnad än kommunens genomsnitt kommer få helt orimliga ekonomiska förutsättningar. Det ligger också en stor portion bitter ironi i hur genomsnittsmetoden drabbar en fristående förskola. När kommunen kan spara pengar i sin verksamhet, vad händer då? Jo, förskolan får mindre pengar till att klara sin verksamhet som förstås har samma kostnader som förut. Utöver detta har kommunen klara stordriftsfördelar som gör villkoren ännu mer olika. Flera faktorer samverkar och bidrar till den ekonomiska instabiliteten. Det finns inte en chans i världen att det här var statens avsikt med skollagen.

Jag skulle kunna rabbla upp en mängd specifika exempel på de trista konsekvenser som bidragssystemet medför för att styrka min tes men det här inlägget blir långrandigt nog ändå. Fast fråga gärna om du vill veta mer förstås!

Som jag ser det finns det bara två sätt att säkra de fristående förskolornas ekonomi i förlängningen:
1) Att kommunen gör en generell storsatsning på förskolan.
2) Att kommunen gör gemensam sak med de fristående förskolorna, sitter ner med dem, och ser över varenda möjlighet att jämna ut villkoren.

Till sist vill jag uppmana dig som förhoppningsvis har tid och ork svara efter att ha läst ända hit att ta upp den här frågan med dina partikamrater. Jag tror och hoppas att ni objektivt sett kan bli eniga med både varandra och med mig om att det är så här situationen ser ut på förskolefronten i kommunen. Oavsett partipolitisk eller privat ideologi. Vad ni sedan vill göra med den vetskapen, var och en och tillsammans, är en annan femma. Men håll gärna med mig, det är bara ett tecken på sunt förnuft! ;-)

Med vänlig hälsning

Magnus Ingeström, kassör i Föräldrakooperativet Solbacken

Svar

 • Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen? (Feministiskt initiativ) 2017-12-31

  Hej,
  mitt omedelbara svar är naturligtvis JA. Självklart vill vi att fler barnfamiljer kommer hit och att de som är här stannar kvar. Förskolan har en nyckelroll att spela. I Feministiskt initiativs förslag till budget satsar vi stort på förskolan bl.a. genom att vi vill höja "barnpengen" upp till Skånes genomsnitt. Vi behöver få mindre grupper och mer personal och en höjning av "barnpengen" kan ge utrymme för det, både för kommunens skolor och friskolor. I Ystad får t.ex. förskolorna en större peng för barn som är på förskolan heltid jämfört med barn på halvtid. I Ystad är barnpengen för ett halvtidsbarn ungefär lika stor som Simrishamns hela ersättning är. En höjning är nödvändig.
  Jag/vi/F! är alltså helt överens med dig om att
  1) Att kommunen borde göra en generell storsatsning på förskolan.
  2) Att kommunen borde göra gemensam sak med de fristående förskolorna, sitta ner med dem, och se över möjligheten att jämna ut villkoren.
  Våra representanter i BUN kommer att ta upp saken.
  Gudrun Schyman
  Feministiskt initiativ

 • Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen? (Miljöpartiet) 2018-01-02

  Hej Magnus,
  Jo du skriver att det var ett långt frågeinlägg och det kan jag hålla med dig om. Men det är en intressant och viktig fråga som vi från Miljöpartiet gärna talar vidare med dig om. Vi tycker det är viktig med ett bra och brett skolutbud, och att föräldrar kan få bidra till att skapa det som de önskar för sina barn.
  Efter att ha talat i partiet om detta har vi kommit fram till att ett svar i detta forum kan bli lite för kortfattat så vi ser gärna ett fördjupat samtal kring dina frågeställningar och önskar därmed att få kontakta dig per telefon.
  Hälsningar
  Thomas Hansson och Pontus Ekström, Miljöpartiet

 • Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen? (Socialdemokraterna) 2018-01-08

  Hej och tack för Dina frågor och synpunkter.
  Det är alltid värdefullt att få information utifrån så att alla infallsvinklar kommer fram och kan beaktas. Detta inte minst som underlag inför kommande beslut och ställningstaganden.
  Låt oss inledningsvis få uttrycka vår positiva syn på Ditt/Ert engagemang och den vikt detta har. Vi tror på mångfald och inte enfald och vill betona det faktum att Simrishamns kommun är en av de kommuner i landet som har flest antal alternativa och fristående både förskolor och skolor. Då också just med olika inriktningar.
  Hela 33% av bun:s budget vad avser förskola och skola går just till de mer eller mindre så kallade privata utförarna. Under denna mandatperiod har vi, som bekant, dessutom beviljat helt nya fristående förskolor och även rent privata vad avser pedagogisk omsorg. Till detta kommer utökat antal platser på redan befintliga fristående förskolor.
  Flera överläggningar har som bekant skett om inte minst ekonomin och just resursfördelningen mellan bun-förvaltningen och de alternativa huvudmännen.
  Fördelningssystem och principer man är överens om och som givetvis helt följer och stämmer med vad lagstiftningen säger och påkallar.
  Till detta kommer återkommande besök och utbildning.

  Varje satsning kommunen gör på sin egen verksamhet kommer i motsvarande grad de fristående verksamheterna till del.
  Vi socialdemokrater är helt övertygade om att förskolan har en oerhört viktig roll. Vad som händer och sker i förskolan kommer att spegla barnets framtid och hur man sedan som elev kommer att klara såväl grund- som gymnasieskola och därmed sin framtid utveckling.
  Man ser redan i de tidiga åren vad ett barn behöver och vi är även helt övertygade om att insatser måste komma så tidigt som möjligt!
  Därför har vi också år efter år prioriterat satsningar på förskolan och kommer att göra så även under 2018 och i framtiden.

  Valfriheten ska givetvis alltid tillgodoses och att slå sönder det utbud och det fina samarbete vi har i vår kommun med de fristående verksamheter har vi inte en tanke på. Vi tror dock att ett utökat samarbete mellan kommun och de fristående verksamheterna skulle vara bra för alla parter. De fristående verksamheterna får inte bli egna och just fristående öar.

  Barnen är för oss vår framtid och allting har en kostnad – men våra barn har ett värde. Ett ovärderligt värde som inte nog kan poängteras.
  Vi är därför också glada att kunna stoltsera som en av de få kommuner som har en egen barnombudsman och som devis har att barn och unga hörs och syns i Simrishamns kommun. Att barnen tris och känner trygghet visar glädjande nog även de undersökning vi ständigt gör.
  Vi vill avslutningsvis även betona att den bästa säkerheten för våra barns framtid och en kvalitativ och utvecklande både förskola och skola är en bra och stark kommunal ekonomi.
  Något vi med stolthet i dag kan säga att vi har och under denna mandatperiod har arbetat upp!
  Med vänlig hälsning,
  Christer Grankvist (S)
  Ordförande i BUN

Frågan är ställd till