Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan?

Hej,

Jag har en fråga till samtliga politiska partier i kommunen. Jag/vi har precis meddelats att byggnadsnämnden i Simrishamn gör bedömningen att vår ansökan om bygglov avseende verksamhetslokal, med innehåll kursgård, skrivarakademi, ska avslås. BN gör bedömningen att det är den "möjliga användningen" av byggnaden som ska vara avgörande och hänvisar till risk för påtaglig skada på riksintresset för Försvarsmaktens militära del. FM och BN menar alltså att byggnaden skulle kunna nyttjas till boende och att detta skulle kunna utgöra risk (fast det är helt klart i ansökan att lovet avser verksamhet). BN hävdar vidare att fastigheten, som ca 4000 kvm, inte är lämplig för ändamålet. Fastigheten har tidigare varit en fruktodling men det räcker knappast för att göra en sådan verksamhet lönsam längre. Kommunalt VA är redan indraget till en byggnad som har använts som arbetsbostad samt en ny anslutning finns till den tänka verksamheten. Till saken hör också (även om varje fall prövas enskilt) att grannfastigheten beviljades bygglov för liknade verksamhet för ca 10 år sedan.

Mina/våra frågor är: Gäller inte likabehandling för verksamma i samma område och med samma syfte? Omöjliggör inte BN:s (och FM:s) bedömning all form av verksamhet där människor ska vistas? (för i de flesta byggnader där verksamhet bedrivs finns faciliteter av det slag som möjliggör boende). Verksamheten skulle bl.a. möjliggöra forskning och distansundervisning på universitetsnivå vilket ju skulle kunna ses som en viktig utvecklingsmöjlighet för kommunen för att attrahera yngre boende att stanna kvar. Är det i linje med kommunens vision att inte ta tillvara på en sådan chans? Har det skett en expansion av Försvarsmaktens styrning av möjligheterna att bedriva verksamhet utanför detaljplan? Hur tänker politikerna i Simrishamn om kommunens utveckling utifrån ovanstående?

Mvh Åsa

Svar

 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan? (Feministiskt initiativ) 2017-08-04

  Hej Åsa,
  jag ser att du just fått svar från ordförande i Byggnadsnämnden och jag har inget att tillägga utan förutsätter att du fortsätter kommunikationen med honom på annat sätt.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman
  Feministiskt initiativ

 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan? (Miljöpartiet) 2017-08-04

  Hej Åsa,
  Du ställer en fråga som är relaterad till Myndighetsutövning mot enskild person och som kanske inte ska hanteras i ett öppet forum som detta.
  Byggnadsnämnden har inte beslutat i detta ärende utan det handläggs av tjänstepersonerna på plan- och bygglovsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen inför Byggnadsnämndens beslut. Tjänstepersonerna kommunicerar med de sökande under handläggningstiden.
  Generellt kan jag säga att vi i nämnden naturligtvis strävar efter att behandla alla på samma sätt, men det är så att olika förutsättningar finns och hanteras i de enskilda ärendena.
  En ansökan om bygglov hanteras utifrån plan- och bygglagen. Sedan har tjänstepersonerna att följa olika typer av styrdokument som kan vara översiktsplan, detaljplan och liknande samt andra inriktningsbeslut.
  Vi har i kommunen många olika intressen att ta hänsyn till och många av dessa är riksintressen som olika statliga myndigheter formulerar. I norra delen av kommunen har vi försvarsmaktens intressen och dess intressen står över andra i denna typ av frågor.
  En ansökan för bygglov utanför detaljplan remitteras alltid till olika sakägare och det slutliga besluten tar hänsyn till dessa på lämpligt sätt.
  Sakkunskapen står tjänstepersonerna för och den politiska hanteringen i byggnadsnämnden står för avvägningar i ärenden som går sökande emot eller har särskild betydelse på annat sätt och där vi kan göra strategiska bedömningar för kommunens och samhällets utveckling i förhållande till de styrdokument som finns.
  Som enskild sökande kan den som inte är nöjd med beslut i Byggnadsnämnden överklaga och få rättslig prövning i högre instans.
  Hälsningar
  Thomas Hansson (MP) Ordförande i Byggnadsnämnden

 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan (Kristdemokraterna) 2017-08-05

  Hej Åsa.
  Det är bra att ordförande i Byggnadsnämnden har svarat.
  Vi i KD är inte representerade i Byggnadsnämnden så jag har inget att tillägga.
  Anne-Li Rosghagen
  Ordf KD

 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan? (Liberalerna) 2017-08-09

  Hej Åsa,
  Företagande och olika privata initiativ är livsviktigt för vår kommun men det är alltid svåra avgöranden när olika intressen står emot varandra. Ordförande i Byggnadsnämnden har också tydligt förklarat vad kommunen har att rätta sig efter och vilka möjligheter du har att gå vidare.
  Vänliga hälsningar
  Malin Henriksson, Ordförande Liberalerna

 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan? (Socialdemokraterna) 2017-08-07

  Hej Åsa!
  Thomas Hansson ordförande i Byggnadsnämnden har gett ett tydligt svar på dina frågor.
  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson

Frågan är ställd till