Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan kallas för kommunens "regering".

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och lika många ersättare. Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott. Kommunstyrelsen samordnar den kommunala verksamheten, tar hand om planeringsfrågorna och är kommunens verkställande ledning.

Kommunstyrelsen ska följa alla frågor som rör kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Verkställer beslut

Alla frågor som ska behandlas av kommunfullmäktige passerar kommunstyrelsen som avger yttrande med förslag till beslut.
Kommunstyrelsen verkställer alla fullmäktiges beslut utom i vissa fall då något av specialorganen är verkställande.

Kommunstyrelsen håller sammanträden en gång i månaden (utom juni- juli).

Sammanträdesdagar för år 2018 är följande onsdagar kl. 13.00

 • 17 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 30 maj - sammanträdet är inställt
 • 13 juni
 • 15 augusti
 • 19 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 28 november

Öppna möten

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna,.men allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsens ledamöter 2014-11-12

Förteckning över ledamöter (Intill det sammanträde då val av styrelse förrättas 2018)

E-postadress till kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@simrishamn.se