Arvoden

För dig som vill skriva ut dokumenten finns de som pdf.filer i rutan "Utskrivbara filer" till höger på skärmen.

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2018

(Antagna av kommunfullmäktige den 25 juni 2007, § 103, och reviderad av kommunfullmäktige den 24 november 2014, § 177))

Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen, d.v.s. ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt revisorer.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt semester- och pensions-förmån på denna inkomst

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst som har direkt samband med uppdraget. Grund för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Således kan exempelvis pensionärer och studerande inte komma i fråga för denna form av ersättning.

Ersättning utbetalas för förlorad arbetsinkomst under tiden för sammanträde/förrättning, restid och tid för praktiska förberedelser, t.ex. omklädnad. Ersättning utbetalas däremot inte för tid för inläsning av handlingar.

För att ersättning skall utbetalas krävs att den förtroendevalde för varje sammanträde/förrättning begär ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald är skyldig att på anmodan styrka att löneavdrag har skett.

För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes årsinkomst. Intyget från arbetsgivaren ska ange månadslön. Vid förändring ska ett nytt intyg lämnas omedelbart när förändringen sker.

För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande skall ersättningen grundas på en schablonberäknad årsinkomst om 230 600 kr, d.v.s. 115:30 kr/tim (2018). För ersättning över schablonnivån krävs att den förtroendevalde styrker förlusten med intyg.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst beräknas enligt följande:

årsinkomst
-------------------------------- = ersättning per timme
2000 x sysselsättningsgrad

Den ersättningsgrundande årsinkomsten är maximerad till 12 inkomstbasbelopp (ibb),
750 000 kronor år 2018.

Ersättningen för förlorad semesterförmån är 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbets-inkomst.

Ersättningen för förlorad pensionsförmån är 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbets-inkomst.

Skälig ersättning för barntillsyn

Skälig ersättning för barntillsyn betalas endast om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Barnet/barnen skall vara under 12 år.
 • Tillsynen ska ske utanför ordinarie barnomsorg.
 • Tillsynen kan inte ske genom familjemedlem eller nära anhörig.

Ersättning utbetalas mot räkning. Kvitto på styrkta kostnader ska bifogas.

Anm. Den förtroendevalde uppmärksammas på att ersättning för barntillsyn är skattepliktig och kan medföra skyldighet att betala sociala avgifter och lämna arbetsgivarintyg. Det har också införts avdragsrätt för hushållsnära tjänster.

Skälig ersättning för resekostnader för funktionshindrad

Förutsättningen för att vara berättigad till ersättning för resekostnader är att den förtroende-valde har färdtjänstbevis eller ett läkarintyg som styrker att man p.g.a. funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer eller köra eget fordon.

Vid anlitande av färdtjänst utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften.

Vid anlitande av egen bil (medåkande) utbetalas ersättning för fram- och återresa enligt gällande reseavtal för kommunens anställda.

Ersättning utbetalas mot räkning. Kvitto på styrkta kostnader ska bifogas.

Sammanträdes- och förrättningsarvode

Förtroendevalda har rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode vid följande tillfällen:

 • Sammanträde med kommunfullmäktige.
 • Sammanträde med kommunstyrelsen, övriga nämnder och deras utskott.
 • Sammanträde med av fullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga nämnder tillsatta tillfälliga beredningar och projektgrupper.
 • Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, konferens eller liknan-de som rör angelägenhet för Simrishamns kommun och som har ett direkt samband med förtroendeuppdraget i Simrishamns kommun.
 • Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till Simrishamns kommun.
 • Besiktning eller inspektion.
 • Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
 • Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

Sammanträdes- och förrättningsarvode betalas som halv- eller heldagsarvode.

Halvdagsarvodet (upp till fem timmar) är 1,5 % av inkomstbasbeloppet (ibb); 937:50 kronor år 2018.
Heldagsarvodet (över fem timmar) är 2 % av inkomstbasbeloppet (ibb); 1 250 kronor år 2018.

I sammanträdestiden inräknas tid för partigruppmöten i direkt anslutning till sammanträde.

Om uppehållet mellan olika sammanträden/förrättningar är mindre än två timmar räknas de ur arvodessynpunkt som ett sammanträde. Sammanträdes- och förrättningsarvodet är maximerat till 2 % av inkomstbasbeloppet (ibb) per dag oavsett antalet sammanträden / förrättningar.

Tid för lunch/middag/motsv. under sammanträde/förrättning berättigar inte till sammanträ-des- och förrättningsarvode.

Fasta årsarvoden

Fasta årsarvoden utbetalas till ordföranden, 2:e vice ordföranden m.fl. enligt följande sam-manställning. De fasta årsarvodena anges som en procentsats av inkomstbasbeloppet (ibb) per månad.

I det fasta årsarvodet ingår ersättning för alla sammanträden och förrättningar inom den egna nämndens verksamhetsområde. Dessa ledamöter har således inte rätt till några sammanträdesarvoden, om detta inte anges särskilt

Förtroendeuppdrag% av ibb(arvode/mån)årsarvode
kr, 2018 
 kommentar
Kommunfullmäktige, ordf 5 (3 125) 37 500    Sammanträdesersättning utbetalas
Kommunrevisionen, ordf 5 (3 125) 37 500   Sammanträdesersättning utbetalas
Kommunstyrelsen,
ordf
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

100 (62 500)
15 (9 375)
75 (46 875)

750000 
112 500
562 500

 

 
Kommunstyrelsens utskott,
övriga
13 (8 125) 97 500    
         
Socialnämnden,ordf

2:e vice ordf. 
45 (28 125)

21 (13 125)

337 500

157500

 

 
Barn- och utbildningsnämnden,
ordf
vice ordf.

25 (15 625)
12 (7 500)

187 500
90 000
   
Samhällsbyggnadsnämnden,
ordf
vice ordf.

20 (12 500)
10 (6 250)

150 000 
75 000
   
Byggnadsnämnden,
ordf
vice ordf.

15 (9 375)
7 (4 375)

112 500
52 500
   
Kultur- och fritidsnämnden,
ordf
vice ordf.


Valnämnden ordf -
arvode endast under valår

15 (9 375)
7 (4 375)


3 (1 875)

112 500

52 500

22 500

 

 

Om en förtroendevald med fast årsarvode på grund av sjukdom eller annan orsak är förhind-rad att fullgöra sitt uppdrag under mer än en månad i följd ska den förtroendevalde anmäla detta och arvodet minskas i motsvarande mån. Om nämnden utser annan ledamot som ersättare har ersättaren rätt till det fasta årsarvodet under tjänstgöringstiden.

Särskilt om kommunalråd m.fl.

Förtroendevalda som fullgör förtroendeuppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid (kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2 .e vice ordförande och socialnämndens ordförande) har inte rätt till följande ersättningsformer:

 • förlorad arbetsinkomst, inkl semester- eller pensionsförmån på denna inkomst
 • kostnader för barntillsyn.

För kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och socialnämn-dens ordförande gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda” (PBF).

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande har rätt till ledighet med bibehållet arvode upp till 32 dagar. Ledigheten ska förläggas så att uppdraget behörigen kan fullgöras.

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande har endast rätt till sammanträdesarvoden vid sammanträde i kommunfullmäktige.

Rese- och traktamentsersättning

Förtroendevalda som deltar i ovan angivna sammanträden eller förrättningar har rätt till resekostnadsersättning och traktamente enligt samma grunder som för Simrishamns kom-muns arbetstagare.

Ersättning för resekostnad vid sammanträde eller förrättning inom kommunen utbetalas endast för resa mellan den förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdesplatsen när av-ståndet överstiger 3 km.

För kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande räknas Simrishamn som tjänstgöringsort.

I första hand ska det billigaste färdsättet eftersträvas och samåkning tillämpas.

Utbetalning av ersättning

Fasta årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

Begäran om ersättning enligt dessa bestämmelser ska lämnas in månadsvis från sammanträ-det/förrättningen som kostnaden avser.

Samtliga räkningar ska attesteras av respektive förvaltningschef.

Årlig justering av arvoden

Inkomstbasbeloppet (ibb) används som grund vid beräkning av sammanträdes- och förrätt-ningsarvode samt fasta årsarvoden. Samtliga arvoden ska årligen justeras motsvarande in-komstbasbeloppets förändring.

Även det maximala beloppet för den ersättningsgrundande årsinkomsten för förlorad arbets-inkomst ska justeras årligen enligt samma princip.

De arvodesbelopp som anges i dessa bestämmelser avser 2016 års nivå. Fr.o.m. den 1 januari 2017 ska arvodesbeloppen räknas om till 2017 års nivå med inkomstbasbeloppets (ibb) förändring som grund. Samtliga arvoden justeras årligen.

Inkomstbasbeloppet (ibb) är 62 500 kronor år 2018 och har under de senaste åren haft följande utveckling

År

Belopp

2017 61 500
2016 59 300
2015 58 100
 2014  56 900

2013

56 600

2012

54 600

2011

52 100

2010

51 100

2009

50 900

2008

48 000 

Tolkning och tillämpning

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av kommunstyrelsen.


Styrelsearvoden i kommunala bolag år 2018

(Rekommendation antagen av kommunfullmäktige den 25 juni 2007, § 103, reviderad av kommunfullmäktige den 24 november 2014, § 177)

Till ledamöter och suppleanter i styrelsen för kommunala bolag utbetalas

 • ersättning för förlorad arbetsinkomst,
 • sammanträdes- och förrättningsarvoden samt
 • rese- och traktamentsersättning

enligt gällande bestämmelser för förtroendevalda i Simrishamns kommun.

Sammanträdes- och förrättningsarvode betalas som halv- eller heldagsarvode.

 • Halvdagsarvodet (upp till fem timmar) är 1,5 % av inkomstbasbeloppet (ibb);
  937:50 kronor år 2018.
 • Heldagsarvodet (över fem timmar) är 2 % av inkomstbasbeloppet (ibb);
  1 250 kronor år 2018.

I sammanträdestiden inräknas tid för partigruppmöte i direkt anslutning till sammanträ-det.

Fasta årsarvoden utbetalas för följande uppdrag i de kommunala bolagen. De fasta års-arvodena anges som en procentsats av inkomstbasbeloppet (ibb) per månad.

Kommunalt bolag % av ibb(arvode/mån) Fast årsarvode 2018 (kr)
Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB)
ordförande
vice ordförande

5 + arvode (3 125)
2 + arvode (1 250)


37 500
15 000
Simrishamns Bostäder AB
ordförande
vice ordförande

15 (9 375)
8 (5 000)


112 500
60 000
Österlens Kommunala Renhållnings AB
ordförande
3 + arvode (1 875) 22 500

I de fasta årsarvodena i Simrishamns Bostäder AB ingår ersättning för alla sammanträ-den och förrättningar inom bolaget. Dessa ledamöter har således inte rätt till samman-trädesarvode. I övriga bolag avser ”arvode” sammanträdes- och förrättningsarvode.

Samtliga arvoden ska årligen justeras motsvarande inkomstbasbeloppets (ibb) förändring.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är 62 500 kronor år 2018.


Arvoden vid borgerliga förrättningar år 2018

(Antagna av kommunfullmäktige den 25 juni 2007, § 103)

Vid borgerliga förrättningar utbetalas följande arvoden under år 2015:

 • Borgerliga vigselförrättare får ett halvdagsarvode per förrättning, d.v.s. 1,5 % av inkomstbasbeloppet (ibb), 937:50 kronor år 2018. Vid mer än en förrättning per dag utbetalas ett heldagsarvode, d.v.s. 2 % av inkomstbasbeloppet (ibb), 1 250 kronor år 2018. Från arvodet dras den ersättning som utbetalas av länsstyrelsen.
 • Borgerliga begravningsförrättare får ett heldagsarvode per förrättning, d.v.s. 2 % av inkomstbasbeloppet (ibb), 1 250 kronor år 2018.

Vid borgerliga förrättningar utbetalas också ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning enligt gällande bestämmelser som för förtroendevalda i Simrishamns kommun.

Samtliga arvoden ska årligen justeras motsvarande inkomstbasbeloppets (ibb) föränd-ring.

Inkomstbasbeloppet (ibb) är 62 500kronor år 2018.