Simrishamns kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram 2013-2016

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2010 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. För att skapa en bred förankring i kommunen utsågs Samverkansrådet för stöd till barn och familj till styrgrupp för arbetet. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från alla förvaltningar fick uppdrag att tillsammans med kommunens ungdomar ta fram ett förslag till handlingsprogram som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Under 2011 och 2012 bidrog ungdomar med kunskap om sina behov samt idéer och synpunkter på hur de vill att kommunen ska arbeta för ungdomars bästa. Förslaget till handlingsprogram har tagit hänsyn till dessa åsikter.

Riktlinjer

Simrishamns kommun ska arbeta med FN:s barnkonvention som bas för att garantera alla barn och ungdomar god hälsa, bra utbildning, trygghet och goda levnadsvillkor samt delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem. Det ungdomspolitiska handlingsprogrammet är ett av Simrishamns kommuns sätt att arbeta med implementeringen av FN:s barnkonvention.

Kommunen vill lyfta fram och ta tillvara barns och ungdomars kraft, kreativitet, nyfikenhet, engagemang och idéer så att dessa blir en resurs i samhällsutvecklingen.

Simrishamns kommun ska ge god service, god beredskap och ett gott bemötande till barn och unga för att främja ungdomars personliga och sociala utveckling. Vi söker att finna svar på vad ungdomar behöver, vad de önskar och vill med Simrishamn framöver samt hur det praktiskt kan förverkligas.

I Simrishamns kommuns vision står det bl.a. att ”kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet” och att ”medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn.”

Strategi

Genom dialog och samverkan över nämnds- och förvaltningsgränser arbetar vi för att möta alla barn och ungdomars grundläggande behov. Vi satsar tillsammans för att tidigt upptäcka utsatthet och för att utveckla nya arbetsformer som möter barn och ungdomars särskilda behov.

Simrishamns kommun har en lokal barnombudsman som arbetar med ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv och ska finnas till hands för att lyssna, hjälpa och ge unga möjligheter att påverka sin situation.

Simrishamns kommun har en ungdomssamordnare som arbetar för att öka ungdomars inflytande och delaktighet samt samordnar arbetet med det ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

Arbetsmetod

Handlingsprogrammet är en levande årlig process som ska ge ungdomar möjlighet till delaktighet och inflytande över beslut som rör deras vardag. Ungdomsrådet har en central roll i det ungdomspolitiska arbetet. På ungdomsrådets möten har ungdomar, politiker och tjänstemän ett ömsesidigt ansvar för att viktiga frågor identifieras och lyfts till dialog.Handlingsprogrammet är vägledande för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd ska utveckla sitt eget arbetssätt för implementeringen av FN:s barnkonvention och det ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

Samverkansrådet träffas minst fyra gånger per år för avstämning och dialog i syfte att utveckla nya kommunövergripande strategier för att möta alla barn- och ungdomars behov. Ungdomars synpunkter, idéer och förslag är en resurs i detta arbete.

I inledningen av en ny mandatperiod erbjuds alla politiker och kommunala chefer en utbildning i FN:s barnkonvention och i kommunens ungdomspolitiska handlingsprogram.

Elevråden från högstadie- och gymnasieskolor i kommunen samt Ungdomens Hus utser varje år representanter till Ungdomsrådet. Ungdomsrådet, med stöd från arbetsgruppen, identifierar de frågor de vill fokusera på under året, vilka arbetsmetoder de vill använda samt vilka sorts dialogträffar utöver ungdomsrådets ordinarie möten de vill skapa. Ungdomsrådet träffas minst fyra gånger per år tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande och andre viceordförande. Nämndernas politiker och tjänstemän får också närvara på Ungdomsrådet för att lyfta frågor till dialog eller för att delta i samband med att punkter som berör deras verksamhetsområden behandlas. Ungdomar ges möjlighet att vara delaktiga i utredningar och projekteringar av stora frågor som berör dem.

Varje nämnd, exklusive myndighetsnämnden, bjuder in kommunens ungdomar till minst ett årligt dialogtillfälle kring aktuella frågor som rör ungdomarnas vardag.

Ungdomsrådets, Samverkansrådets och Arbetsgruppens möten samt nämndernas dialogtillfällen med ungdomar ska leda till konkreta åtgärdsförslag som ungdomssamordnaren lämnar till ansvariga nämnder. Ungdomssamordnaren samlar de besluten som blir tagna kring dessa förslag som underlag till en årlig ungdomspolitisk handlingsplan. Planen presenteras för Samverkansrådet och Kommunfullmäktige tillsammans med en uppföljning av föregående års handlingsplan.

Ungdomssamordnaren ansvarar för en årlig redovisning och utvärdering av arbetet med det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Inför dessa samlas synpunkter från Ungdomsrådet, arbetsgruppen, Samverkansrådet och Kommunstyrelsen.

Organisation                                                                    

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för det ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

Ett samverkansråd bestående av ordförande och andre vice ordförande i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden utgör styrgrupp för det förvaltningsövergripande arbetet.

Ungdomssamordnaren, tillsammans med en kommunövergripande arbetsgrupp bestående av en tjänsteman från varje förvaltning leder arbetet med det ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

Ungdomsrådet består av ungdomar i åldern 13-20 år. Ungdomarna kan antingen utses av elevråden eller ansluta sig via Ungdomens Hus.

Kommunalråden och nämndernas politiker deltar i olika dialogtillfällen med ungdomar och tar med ungdomars synpunkter, åsikter och förslag i det politiska arbetet.

Handlingsplan för 2013-2014

Handlingsplanen är ett resultat av två års dialog mellan ungdomar och beslutsfattare samt olika politiska diskussioner och beslut. Den inkluderar flera av de viktigaste behov som ungdomar har lyft fram.

Vad?

Hur

Vem?

När?

Större inflytande för ungdomar

Ungdomspolitisk strategi och arbetsmetod

Beslut i KF

Aug. 2013

Ungdomar informeras om sina möjligheter till inflytande

Utbildning i lokaldemokrati för alla elever i årskurs 8

Arbetsgruppen i samråd med rektorer

Hösttermin 2013 och 2014

Attraktiv skola

En ny gymnasieskola

Barn- och utbildningsnämnden

Hösten 2014

Psykisk ohälsa ska förebyggas

Extra satsningen på förebyggande åtgärdar

Samverkansrådet, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

 

Budget 2013 och 2014

Fler fritidsaktiviteter för ungdomar

Utveckla spontanidrottsplats

Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden

Förstudie 2013. Äska medel 2014

Fler sommar-aktiviter för ungdomar

Bénka-dí driver sommarverksamhet på olika platser

Kultur- och fritidsnämnden

Sommar 2013 och 2014