Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (171115) hade kommunstyrelsen sammanträde och bland annat följande ärenden togs upp:

- Medborgarförslag - Seniorernas hus i Simrishamn: Anita Allberg föreslår i inlämnat medborgarförslag 2016-08-15 att det förverkligas ett Seniorernas hus i Simrishamn, i form av en mötesplats centralt i Simrishamn, dagligen tillgängligt och med samordnare anställd av kommunen. Förslagställaren har därefter 2016-10-18 samt 2016-11-15 inkommit med tillägg samt namnlistor till förslaget. Kommunfullmäktige har 2016-09-05, § 159, beslutat överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-06-07, § 166, avseende mötesplats för äldre i Simrishamn att ”Kommunen upplåter lokal för verksamheten, den ombyggda aulan, Fredsdalsgatan 7, till Mötesplats för äldre under bestämda tider. Verksamheten och aktiviteterna hanteras och arrangeras av frivilliga, studieförbund och pensionärsorganisationer samt andra intresserade föreningar. Alla aktiviteter är öppna för alla, oavsett vem som står som arrangör. Tanken är att mötesplatsen ska utvecklas i samråd med deltagarna.”

Som underlag till beslutet redogör kommunledningskontoret i tjänsteskrivelse för bakgrund, förutsättningar och alternativ till mötesplats för äldre. Lämpligen hade medborgarförslaget kring Seniorernas hus behandlats parallellt med ärendet ”Mötesplats för äldre”, vilket nu dock inte skedde. Ovanstående kommunstyrelsebeslut har följts upp med kommunstyrelsens beslut 2017-08-16, § 191, avseende stimulansmedel för mötesplats för äldre, vilket bl.a. innebär införande av ett startbidrag 2017/2018 för att stimulera och stödja aktiviteter och verksamheter på Mötesplats för äldre i Simrishamn (Fredsdalsgatan 7).

Kommunstyrelsen beslutade att motionen anses vara besvarad då man vill utreda var en mötesplats för alla lämpligen kan vara lokaliserad centralt. Alltså där alla, såväl äldre som yngre, på ett enkelt sätt kan mötas.

- Nationell plan för transportsystemet 2018–2029: Trafikverket har på remiss översänt ett förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget. Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för transportsystemet 2014–2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017.

Kommunstyrelsen godkände upprättat yttrande.

- Utredning om fastighetsverksamhetens framtida organisation: Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 om en översyn av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. En extern översyn genomfördes och slutrapport överlämnades 2016-09-30. Rapporten presenterades på kommunstyrelsen den 2016-10-19. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08 att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag för möjliga organisationsförändringar inom fastighetsområdet. I uppdragsdirektivet ingick att utifrån tidigare genomförda utredningar och nytillkommen kunskap ge förslag på ett eller flera förslag till organisering av fastighetsenheten.

I rapporten redovisas först bakgrunden till utredningen samt metod. Därefter redovisas tidigare utredningar. En kort faktadel följer sedan med nuvarande situation för kommunens fastighetsenhet och Simbo/Sinab. Därefter görs en liten utblick bland andra kommuner. Allmänna förutsättningar ges sedan inför de alternativa modeller som presenteras. Slutligen lämnar utredaren sina synpunkter och förslag. Utredarens förslag är att man i första hand ska välja alternativet med oförändrad organisation, dvs. alternativ ett, i andra hand alternativ fyra. I sista hand rekommenderas alternativ tre och två, i den ordningen.

De fyra förslagen på hur fastighetsenheten kan organiseras är följande:

 1. Oförändrad organisation – fastighetsenheten görs till en resultatenhet
 2. Övergång av drift/fastighetsunderhåll – förslagsvis till Sinab
 3. Drift/fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning flyttas över till Sinab
 4. Drift, fastighetsunderhåll, fastighetsförvaltning samt ägande flyttas över till Sinab

Kommunstyrelsen beslutade förorda alt 1 – oförändrad organisation - dock bör man se över hur man ska arbeta i organisationen. Man uppdrog åt kommundirektören att vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 januari 2018 återkomma med en redovisning över hur arbetet ska genomföras.

- Tillväxt Syd: Simrishamns kommun är medlem och delfinansierar tillsammans med Ystads och Skurups kommuner Tillväxt Syds verksamhet. Föreningens syfte är bl.a.:

 • Främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stödja hållbar tillväxt i sydöstra Skåne.
 • Underlätta för redan etablerade näringsidkare att utvecklas samt utgöra en samlande kraft för tillväxtinitiativ i regionen
 • Vara en katalysator för hållbar tillväxt med fokus i sydöstra Skåne
 • Ge verktyg och inspiration att jobba med tillväxt.

Simrishamns kommuns verksamhetsbidrag är i nuläget 20 000 kr per år. Beloppet har varit oförändrat under flera år. Övrig finansiering sker via medlemsföretagens serviceavgifter och bidrag från Sparbanken Syd. I dagsläget är 24 företag från Simrishamns kommun medlemmar i Tillväxt Syd. Totalt finns ca 80 medlemsföretag. Sjöbo och Tomelilla kommun är för närvarande inte medlemmar och medfinansierar därför inte heller Tillväxt Syd, trots att det finns flera medlemsföretag i respektive kommun. Under innevarande år har en ny verksamhetsledare anställts och erbjudandet till medlemsföretagen har både förstärkts och utvecklats. Med stor sannolikhet kommer antalet medlemsföretag att öka framöver, bl.a. med de företag som nyligen antogs till TÖS-projektet.

På NTM-utskottet 2017-10-18 informerade verksamhetsledare Per-Olof Lind samt styrelseledamot Sven Olof Bernhoff från den ekonomiska föreningen Tillväxt Syd om föreningens verksamhet och dess positiva betydelse för regionen.

Kommunstyrelsen beslutade att för åren 2018 till och med 2020 öka Simrishamns kommuns medfinansiering till Tillväxt Syds verksamhet från nuvarande 20 000 kr till 100 000 kr per år. Den ökade kostnaden ska finansieras inom kommunstyrelsens ram för respektive år. Ovanstående gäller under förutsättning att även medlemskommunerna Ystad och Skurup samt även Tomelilla och Sjöbo kommuner medfinansierar med samma belopp.

- Fördelning av integration/arbetsmarknadsreserv 2018: Fullmäktige fastställde den 30 oktober 2017 budgeten för åren 2018–2020. I budgeten finns en integrations- och arbetsmarknadsreserv på 4 mnkr upptagen under Finansieringen. Kommunstyrelsen har givits rätt att besluta om fördelningen. Förslaget till fördelning av reserven följer Socialdemokraternas, Centerpartiets, Miljöpartiets, Österlenpartiets och Liberalernas gemensamma skrivelse i budgetärendet. I skrivelsen finns exempel på användningsområden. Det är dock respektive nämnd som beslutar om vilka integrations- eller arbetsmarknadsinsatser som resurserna ska användas till. Enligt förslaget ska reserven fördelas enligt följande:

 • kommunstyrelsen, 1,4 mnkr,
 • kultur- och fritidsnämnden, 0,3 mnkr,
 • barn- och utbildningsnämnden, 1,2 mnkr,
 • socialnämnden, 1,1 mnkr.

Kommunstyrelsen godkände att budgeterad integrations- och arbetsmarknadsreserv på 4 mnkr specifikt för år 2018 fördelas enligt förslaget.