Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (170517) hade kommunstyrelsen sammanträde och bland annat följande ärenden togs upp:

- Medborgarförslag - Gamla Coop-lokalen till Ikea: Lars Levfert föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska kontakta Ikea angående etablering i gamla Coop-lokalen. Vidare föreslås att kommunen ska vara aktiv för etablering av statliga verk med mera.

Ikea har sedan tidigare, vid ett par tillfällen, blivit kontaktade av Simrishamns kommun med förfrågan om att etablera sig i kommunen. Ikea har tackat för förfrågan, men tackat nej då de ansett att det inte ligger i linje med deras affärstanke just nu. 

Vad gäller frågan om statliga verk och service så har kommunen varit synnerligen aktiv vad gäller bland annat Skatteverket och polisen.

Kommunstyrelsen beslutade att meddela förslagsställaren att det för närvarande inte är aktuellt med någon etablering av Ikea i kommunen samt att kommunen även framledes kommer att arbeta aktivt i frågan om statliga verk och service.

- Medborgarförslag – Gamla Coop till Folkets hus: Mikael Kristiansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ser över möjligheten att i den gamla Coop-lokalen göra ett Folkets hus/allaktivitetshus. Till kommunen har inkommit ett antal medborgarförslag med förslag på användning av Coops gamla lokal i Simrishamn. Simrishamns kommun är inte ägare till fastigheten och kan därför inte styra över vilken verksamhet som ska bedrivas i nuläget. Kontakter har förevarit mellan kommunen och fastighetsägaren och det kan konstateras att för närvarande är köpeskillingen på en sådan nivå att något kommunalt köp inte är aktuellt.

Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget då kommunen inte äger fastigheten och det för närvarande inte är aktuellt med något köp.

- Medborgarförslag – Lekland i gamla Coop: Lena Persson föreslår i medborgarförslag att det öppnas ett lekland i Coops gamla lokaler. Till kommunen har inkommit ett antal medborgarförslag där det föreslås olika användningsområden för Coops gamla lokaler i Simrishamn (se ovan).

Kommunstyrelsen beslutade att medborgarförslaget avslås då kommunen inte äger fastigheten och det för närvarande inte är aktuellt med något köp.

- Medborgarförslag – Lokaler för bl.a. pensionärer i gamla Coop: Rickard Andreasson föreslår i ett medborgarförslag att Coops gamla lokaler kan användas till mötesplats för pensionärer. Till kommunen har inkommit ett antal medborgarförslag där det föreslås olika användningsområden för Coops gamla lokaler i Simrishamn (se ovan).

Kommunstyrelsen beslutade att medborgarförslaget avslås då kommunen inte äger fastigheten och det för närvarande inte är aktuellt med något köp.

- Riktlinjer för kommunens näringslivsarbete: I Simrishamns kommun finns ca 3 000 företag som på olika sätt är i kontakt med kommunen vad gäller service, tillstånd, markfrågor, upphandling m.m. Det finns också ett stort inflöde av nya och nystartade företag.

Många förvaltningar och tjänstepersoner är involverade i näringslivsarbetet. Det inte bara är en fråga för t.ex. näringslivsutvecklaren och kommunledningen. Med den insikten följer ett behov av att skapa riktlinjer för näringslivsarbetet. Riktlinjer ska utgöra en grund för prioritering och fördela ansvar samt visa vilken inriktning ett visst område ska ha. En riktlinje ska kunna fungerar som ett konkret stöd i det dagliga arbetet. Riktlinjer kan vända sig till en eller flera nämnder. Riktlinjer ska ha en bestämd giltighetstid varefter de ska utvärderas och eventuellt förnyas. Riktlinjer antas av kommunstyrelsen.

Riktlinjerna för näringslivsarbetet har utvecklats i dialog med politiker, tjänstepersoner och företag. Arbetet startade med att kommunen genomförde utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” 2016 under ledning av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Utbildningen resulterade i en större kunskap om hur kommunens kontakter kan utvecklas med näringslivet genom t.ex. bra interna samarbeten och en allmän förståelse för företagens behov. Förslagen hur vi internt och externt ska arbeta för att förbättra och förenkla samarbetet med företagen utgör stommen i riktlinjerna för näringslivsarbetet. Ett antal företag har hösten 2016 djupintervjuats om sin syn på hur relationen till kommunen fungerar idag och vad som kan utvecklas ytterligare. Företagens synpunkter har vävts in i riktlinjerna.

Kommunstyrelsen antog riktlinjer för kommunens näringslivsarbete.

- Barnbokslut år 2016 för barn- och utbildningsförvaltningen: Simrishamns kommun har hösten 2014 antagit en ”Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–2018”. Enligt denna ska barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering av handlingsplanen ska beskrivas. Syftet med ett barnbokslut är att kunna visa på vilket sätt barn och unga har fått det bättre eller sämre i kommunen samt vilken verksamhet och finansiering som behövs för nästkommande period, dvs. för år 2018. Barnbokslutet finns här.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige godkänner barnbokslut för år 2016.

- Motion från Vänsterpartiet angående ökad demokratisering: Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunstyrelsens arbetsutskott läggs ner och att kommunstyrelsen istället sammanträder två gånger per månad. Som motiv för detta anförs ökad möjlighet till öppenhet, delaktighet, transparens och tillgänglighet och att fler partier och ledamöter får tillgång till tidig information och insyn.

Simrishamns kommuns nuvarande politiska organisation har gällt sedan 2015. Då det för närvarande endast återstår drygt ett och ett halvt år av nuvarande mandatperiod samt att ny majoritet efter valet 2018 tar ställning till kommunens totala politiska organisation inför kommande mandatperiod, föreslår kommunledningskontoret i ett yttrande att motionen avslås. Den politiska majoritet som bildas efter valet kan ta de synpunkter som framförs i motionen under övervägande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen avslås, med hänvisning till att kort tid återstår av mandatperioden samt att ny majoritet efter valet 2018 tar ställning till kommunens totala politiska organisation inför kommande mandatperiod.

- Personalbokslut 2016: Personalenheten har sammanställt 2016 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat resultatet. Resultatet presenteras i personalbokslut för 2016. 

Kommunstyrelsen godkände personalbokslut 2016. 

- Riktlinjer för resor m.m.: Kommunstyrelsen antog 2017-03-08 nya riktlinjer för resor. I samband med detta ärende gick den gamla policyn upp till kommunfullmäktige för att upphävas. På kommunfullmäktige 2017-03-20 återremitterades dock ärendet för förtydligande vad gäller punkt 6 i riktlinjerna. Ett reviderat förslag är framtaget och kommunstyrelsen föreslås anta dessa. Kommunfullmäktige behöver i samband med detta upphäva policybeslut från 2008-08-25, §123.

Kommunstyrelsen antog det reviderade förslaget till riktlinjer för resor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver policybeslut från 2008-08-25, §123

- Detaljplan för Gyllebo 1:369 och del av 1:30, antagande: Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för Gyllebo 1:369, 1:370 och del av 1:30.

Planprocesschema: Samråd-utställning-antagande-prövning-laga kraft. Aktuellt skede är antagandeskede.

Området är beläget i den norra delen av Gyllebo fritidshusområde och nås från Slottsvägen. Gällande detaljplan från 1970 anger kvartersmark för handelsändamål. Detaljplanens beskrivning anger att centrumanläggning avses innehålla enheter för handel och tele mm med handelsbutik av sommarkaraktär. Befintlig bostadsbebyggelse inom Gyllebo fritidshusområde är detaljplanlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Fastighetsägarna till Gyllebo 1:369 och 1:370 begärde via konsult planmedgivande för ändring till bostadsändamål. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 19 maj 2009 att medge upprättande av detaljplan. Planprövning sker genom normalt förfarande. Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagen 1987. Detaljplanhandlingar för samråd upprättades. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 24 oktober 2012 att godkänna detaljplanen för samråd. Detaljplanförslaget var föremål för samråd 2012-12-03--2013-01-11. Samrådsredogörelse för inkomna yttranden sammanställdes 2013-12-13. Detaljplanhandlingar för utställning upprättades. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 april 2015 att godkänna detaljplanen för utställning. Detaljplanförslaget var utställt 2015-05-25--2015-07-03. Bedömning är att en ny detaljplan med ändrat ändamål från handel till bostäder och handel kan medges för området. Utlåtande för under utställningen inkomna yttranden har sammanställts.

Detaljplanförslag innebär kvartersmark för bostäder men även handel i form av mindre butik/kiosk/café. Planområdet innehåller tre byggrätter och område för natur med infart. Antagandehandlingar har upprättats.

Kommunstyrelsen beslutade att detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.