Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (170308) hade kommunstyrelsen sammanträde och bland annat följande ärenden togs upp:

- Bidrag till räddningsvärnen för RAKEL-system: Räddningsvärnen i Simrishamns kommun (Ö. Vemmerlöv, Gärsnäs, Hammenhög, Tommarp, Skillinge och Kivik) ansöker i skrivelse om bidrag till den årliga abonnemangsavgiften för RAKEL-terminaler. Abonnemangsavgiften uppgår till 15 000 kronor för två RAKEL-terminaler (per räddningsvärn). Under 2016 erhöll räddningsvärnen bidrag till ett RAKEL-abonnemang per värn, det vill säga 7 500 kronor per värn.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja de sex räddningsvärnen i Simrishamns kommun bidrag till ett Rakel-abonnemang med 7 500:- per värn, totalt 45 000:-. Bidraget finansieras genom minskning av kommunstyrelsens anslag till förfogande.

- Centrumutveckling och bomässa: I det politiskt beslutade dokumentet hållbar inflyttning finns åtgärderna arrangera bomässa och ansöka om att bli ”Årets stadskärna” 2019. En arbetsgrupp har under året tittat på möjligheterna för genomförande och är enig om att ekonomiska och personella resurser inte finns i ordinarie verksamhet för att genomföra dessa aktiviteter.

För att kunna ansöka om ”Årets stadskärna” 2019 krävs ett omfattande arbete. ”Årets stadskärna” är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan och går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. För att kunna ansöka finns en rad kriterier som måste uppfyllas. För att nå framgång måste arbetet fokuseras och drivas systematiskt under ett par års tid.

Syftet med en bomässa är att skapa intresse för inflyttning och för att visa upp Simrishamn som inflyttningskommun. Tanken är att under bomässan kunna visa upp både riktiga bostäder som är nyproducerade och planer för kommande bostadsbebyggelse. Bomässan ska genomföras under 2018.

I Simrishamn finns flera goda förutsättningar för framgång, bland annat finns en omfattande handelsutredning och ett bostadsförsörjningsprogram som just nu är föremål för samråd, samt en del bostadsprojekt. Arbetet med att aktivera åtgärder i handelsutredningen kommer ske löpande. För att binda samman redan befintlig dokumenterad kunskap med utveckling i verkligheten krävs en sammanhållande länk i form av en projektledare som har som uppgift att just genomföra beslutade åtgärder kopplat till bomässa, handelsutredning och ansökan om ”Årets stadskärna”. Kopplat till genomförandet finns specifika kostnader som är förutsättningar för ansökan och aktiviteter (eventuella merkostnader kopplade till handelsutredningen är inte medräknade i detta ärende).

Kommunstyrelsen godkände att kommunstyrelsens ram för 2017 ökas med 254 000 kr, för 2018 med 377 000 kr och för år 2019 med 73 000 kr för att täcka kostnader avseende i ärendet beskrivna insatser för hållbar inflyttning. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med motsvarande belopp. I det fall anslag till förfogande när budget 2018 respektive budget 2019 slutligen fastställs inte kan inrymma ovanstående ska kommunstyrelsen fatta nytt beslut om finansiering.

Kontakt ska tas med Köpmannaföreningen och privata hyresvärdar för en gemensam diskussion i ärendet.

Granskning av kommunstyrelsen och dess utskottsorganisation samt styrning och ledning av utvecklingsenheten: Revisionsfirman Ernst & Young, EY, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunstyrelsen och dess utskottsorganisation och styrning och ledning av utvecklingsenheten. Revisorernas granskning har lett till följande iakttagelser:

 • Kommunstyrelsens reglemente beskriver struktur och form för utskotten när det kommer till formalia. Arbetsutskottets ansvar och roll är mer tydliggjort än NTM-utskottet.
 • NTM-utskottet ger uppdrag till utvecklingsenheten på kommunledningskontoret, även om dessa innan genomförandet beslutas av kommunstyrelsen eller arbetsutskottet.
 • Det finns en tydlig koppling mellan NTM-utskottet och utvecklingsenheten även om den inte är formaliserad.

Revisorerna lämnar utifrån granskningsresultatet följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

 • I reglementet tydliggöra NTM-utskottets roll i relation till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Utvärdera om NTM-utskottet gett önskad effekt för näringslivs-, turism- och miljöfrågorna.
 • Föreslå kommunfullmäktige att i samhällsbyggnadsnämndens reglemente ge nämnden ansvar för beredning av kommunens översiktliga fysiska planering.
 • Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning och process gällande uppdrag som ges till tjänstemännen.

Kommunledningskontoret har utformat ett förslag till yttrande 

Kommunstyrelsen beslutade att avge yttrande till revisionen i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

- Havsplan och kustzonsanalys för Simrishamns kommun: Av Simrishamns kommuns nya översiktsplan framgår att en aktuell havsplan, inklusive en kustzonsanalys med tydliga riktlinjer och prioriteringar, ska tas fram. Havsplanen är en fördjupning av ställningstaganden i översiktsplanen och ett tematiskt tillägg till översiktsplanen liksom även bostadsförsörjningsprogrammet och arkitektur- och kulturmiljöprogrammen är. För de två sistnämnda programmen har beslut fattats av kommunstyrelsen om att arbetet skulle ledas av samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningens förslag är att även arbetet med havsplanen ska ledas av samhällsbyggnadsnämnden.

Handläggare för framtagande av havsplanen är planarkitekt på plan- och bygglovsenheten. Arbetet förväntas pågå i två års tid (på halvtid). Budgetansvaret har kommunens miljöstrateg. Leder arbetet gör miljöstrateg och enhetschef plan- och byggenheten.

Framtagande av havsplan föreslås genom ett samverkansprojekt mellan näringslivsrepresentanter, lantbrukare, Marint centrum, kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöförbundet m.fl. Havsplanen ska innehålla bl.a. förslag till förbättringsåtgärder för havsmiljön, möjligheter att utveckla marin turism liksom landbaserade åtgärder för att minska övergödningsproblematik och andra utsläpp samt riskanalyser utifrån klimatförändringar.

Hela kommunens kuststräcka omfattas av riksintresse för kustzon. Då en nationell havsplan är under framtagande är det av stor vikt att kommunens havsplan är under framtagande då remissvar ska lämnas på den nationella planen under 2017/2018.

Kommunstyrelsen beslutade att arbetet med havsplan ska ledas av samhällsbyggnadsnämnden.

- Årsredovisning 2016 - kommunstyrelsens verksamheter: Kommunstyrelsens internbudget för år 2016 uppgick till 79 035 tkr. Utfallet uppgår till 77 099 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 1 9361 tkr. Investeringsbudgeten uppgick till 7 658 tkr, totalt investerat belopp uppgick till 6 035 tkr. Av åtta fastställda mål är fem mål uppfyllda, två mål är delvis uppfyllda och ett mål inte uppfyllt.

Kommunstyrelsen godkände verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för år 2016.

- Överklagande laglighetsprövning enligt kommunallagen, hamntaxa – Froste Persson: Froste Persson har överklagat kommunfullmäktiges beslut § 14/2017 gällande revidering av hamntaxan. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande till förvaltningsrätten. Av yttrandet framgår bland annat följande:

”Beslutet fattades mot bakgrund av att det inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde pågår en utredning gällande lokalisering av vinteruppställningsplats för båtar i Simrishamn. I avvaktan på att denna utredning blir klar har samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om temporär uppställningsplats på hamnplan. I hamntaxan 2016 regleras taxan för båtuppställning vintersäsongen 2016/2017 och i samma taxa fanns det även en skrivning om att uppställning inte fick ske på hamnplan. Med anledning av detta befanns det nödvändigt att ta bort denna skrivning från taxan så att hamnplanen kunde användas som temporär uppställningsplats. Enligt beslutets ordalydelse berörs inte själva taxesättningen utan endast användningen av hamnplan som temporär båtuppställningsplats.

För vinteruppställningen 2016/2017 betalar användarna enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan 2015-11-30, § 208. Någon retroaktiv fakturering har således inte skett. Det är således kommunens mening att det överklagade beslutet har tillkommit i laga ordning, inte strider mot lag eller annan författning eller någon annan grund för laglighetsprövning som anges i 10 kap 8 § kommunallagen.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att temporärt använda hamnplanen som båtuppställningsplats kan förvisso, fram till dess att kommunfullmäktige ändrade skrivningen, sägas strida mot den av kommunfullmäktige antagna taxan. Men samhällsbyggnadsnämndens beslut är inte föremål för prövning i detta mål och är dessutom en ren intern angelägenhet för kommunen.   

Förutom att beslutet enligt § 14 ska upphävas yrkar Froste Persson dessutom att rätten ska ålägga Simrishamns kommun att återbetala avgifter och återremittera ärendet till Simrishamns kommun. Enligt 8 kap 8 § sista stycket kan rätten inte sätta något annat beslut i det överklagade beslutets ställe. Klagandens två sista yrkande är således inte formellt möjliga för rätten att besluta.”

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat yttrande.

- Tomträtter i Simrishamns hamn, Simrishamn 2:51, 2:54 & 2:78 samt Simrishamn 2:46, Skillinge Fisk-Impex AB/Simrishamns Fryshus AB: Skillinge Fisk-Impex AB har inkommit med en begäran att förvärva tomträtter på fastigheterna Simrishamn 2:51, 2:54 och 2:78. Samtidigt har Skillinge Fisk-Impex AB:s dotterbolag Simrishamns Fryshus AB kommit in med en begäran att förvärva tomträtt på fastighet Simrishamn 2:46. Skillinge Fisk-Impex har även önskemål om att förvärva fastigheten Simrishamn 2:52 för möjlighet till eventuell framtida expansion.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheterna Simrishamn 2:51, 2:54 och 2:78 till Skillinge Fisk-Impex AB enligt upprättade köpeavtal, att inte sälja övriga önskade fastigheter, köpeavtalet under tecknas av kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör Diana Olsson.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommundirektören att se över hur man han budgetmässigt ska kompenseras för minskade intäkter som motsvarar tomträttsavgälden och arrendeavgifter i driften vid fastighetsförsäljningar i t.ex. hamnområdet.  

- Motion från Sverigedemokraterna - låt äldre på boende i Simrishamns kommun få en ”pubkväll” med underhållning: Motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående möjligheten att anordna pubkväll med underhållning för de äldre på boenden i Simrishamns kommun. Sverigedemokraterna i Simrishamn tycker att det är dags att ge alla våra äldre en chans att få ha en pubkväll på sitt boende med underhållning. Man hänvisar till att det genomförs i andra kommuner. Finansieringen skulle tas av socialförvaltningens överskott.

Socialförvaltningen har gett följande svar: Många av de brukare som bor på våra boenden är multisjuka och har ett stort omvårdnadsbehov vilket aktiviteter måste anpassas utifrån. Under hösten 2016 startades ett projekt med aktivitetssamordnare på alla boenden i Simrishamns kommun. En av deras uppgifter är att inventera vad våra brukare vill ha både när det gäller aktiviteter i grupp och individuellt. De kommer att ansvara för den kort- och långsiktiga planeringen, genomförandet samt för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i utbudet av individuella och gemensamma aktiviteter. En av de gemensamma aktiviteterna kan vara en ”pubkväll” om brukarna uttrycker intresse av att en sådan anordnas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad enligt socialförvaltningens skrivelse.

- Ändring av taxor för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017: Inkomsttaket för maxtaxan indexregleras årligen sedan 2015. Skolverket hade inte meddelat hur stor indexregleringen skulle komma att vara för 2017 när kommunfullmäktige den 31 oktober 2016 beslutade om nya taxor och avgifter. De barnomsorgsavgifter som togs var därför preliminära. Skolverket har nu beslutat att det nya inkomsttaket för 2017 skall vara 45 390 kr per månad.

Förskoleverksamhet

 

Heltidstaxa

Halvtidstaxa

Barn 1

3 % av inkomsten eller max 1 362 kr

2,1 % av inkomsten eller max 953 kr

Barn 2

2 % av inkomsten eller max 908 kr

1,4 % av inkomsten eller max 635 kr

Barn 3

Ingen avgift

Ingen avgift

Skolbarnsomsorg

 

Heltidstaxa

Halvtidstaxa

Barn 1

% av inkomsten eller max 908 kr

1,4 % av inkomsten eller max 635 kr

Barn 2

1 % av inkomsten eller max 454 k

0,7 % av inkomsten eller max 318 kr

Barn 3

Ingen avgift

Ingen avgift

Tre-, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri förskoleverksamhet som omfattar tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Verksamheten följer skolans terminsindelning. Vid behov av mer än 15 timmar per vecka, under terminstid, är avgiften 70 % av heltidsavgiften för förskoleverksamhet. Ansökan om plats måste göras enligt kommunens regler.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget om höjda taxor och avgifter 2017 för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Taxorna gäller fr o m 2017-05-01.

- Simrishamns kommuns författningssamling: Kommunledningskontoret har gjort en genomgång av kommunens reglementen, policys, riktlinjer m.fl. styrdokument. I samband med detta har funnits att flera av dokumenten har förlorat sin aktualitet och bör upphävas eller omarbetas. Flera är också av den karaktären att de som regler kan ingå i handböcker inom exempelvis ekonomi och personal. För de dokument som återstår föreslår kommunledningskontoret att en kommunal författningssamling skapas och tillgängliggörs på kommunens hemsida. Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Simrishamns kommun. Här finns bl.a. taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar samt övriga dokument av principiell natur. Författningssamlingen är indelad i följande avsnitt:

 • Allmänna föreskrifter
 • Ekonomiska föreskrifter
 • Nämnder och styrelser
 • Bolag och kommunalförbund
 • Taxor och avgifter
 • Interna föreskrifter
 • Övriga styrdokument

I varje dokument anges när det är antaget och av vilken instans.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningskontoret ges i uppdrag att skapa Simrishamns kommuns författningssamling enligt den beskrivna modellen, att kommunstyrelsen upphäver riktlinjer m.m. som antagits av kommunstyrelsen i enlighet med kommunledningskontorets förslag, samt att kommunledningskontoret ges i uppdrag att där så anges införa rutiner i ekonomihandbok, ärendehandbok och personalhandbok.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige upphäver policys, program m.m. som antagits av kommunfullmäktige i enlighet med kommunledningskontorets förslag samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att där så anges det införs rutiner i ekonomihandbok, ärendehandbok och personalhandbok.

- Friskvård och hälsa: Ett av kommunens prioriterade mål för 2017 och framåt är att arbeta för att Simrishamns kommun ska bli Skånes mest rekommenderade offentliga arbetsgivare. För att skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats ur ett hälsofrämjande perspektiv, med medarbetarnas välmående i fokus och som ett led i det förebyggande hälsoarbetet, bör därför beloppet för friskvårdsbidrag ses över.

Vid en jämförelse har det visat sig att Simrishamns kommuns friskvårdsbidrag ligger under snittet för våra kranskommuner och Skåne i övrigt. Genom en ökning från 500 kr/år och medarbetare till 1500 kr/år och medarbetare skulle vi i jämförelse med kringliggande kommuner hamna i en mer jämförbar summa. Idag har Ystad ett upplägg som bygger på att man får träna fritt på 11 olika alternativ/anläggningar, som finns i flera olika kommuner, två ggr /vecka, samt diverse andra subventioner. Till de som inte bor på ort där de har aktör utges ett bidrag om 2000 kr, dock max 50 % av kostnaden. Tomelilla har ett klippkortsystem som motsvarar 1500 kr/medarbetare och år och Sjöbo har max 2500 kr/år, med en subvention på 80 %, samt friskvård på arbetstid (max en timme/vecka). Dessa bidrag kan alltså konstrueras på lite olika sätt, några kommuner har till exempel en procentuell del som medarbetaren ska stå för själv, andra har bestämda ställen där beloppet kan nyttjas, eller man kan, som en hel del kommuner har, ha ett mer fristående belopp. I samtliga dessa fall tillämpar de flesta skatteverkets regler för skattefri motion och friskvård, vilket vi också gör. Då många av våra medarbetare pendlar bör vårt friskvårdsbidrag även fortsättningsvis vara möjligt att nyttja överallt, inom ramen för regelverket. Friskvårdsbidraget har de senaste två åren nyttjats relativt dåligt. År 2014 var det 543 personer som nyttjade bidraget till en kostnad av 221 000 kr och 2015 var motsvarande antal 520 personer till en kostnad av 259 000 kr i relation till budgeten som varit 500 000 kr per år. Vi  som arbetsgivare önskar större genomslag för detta och det har visat sig att höjs bidraget så ökar också användningen, vilket samtidigt främjar hälsan, ger en bra ”goodwill” för kommunen och ökar attraktiviteten som arbetsgivare.

Förslag till finansiering: I kommunstyrelsens budget finns för 2017 en summa på 500 000 kr avsatt för friskvårdsbidrag. Kommunen centralt står för höjningen av friskvårdsbidraget från 500 kr till 1000 kr per anställd och respektive förvaltning svarar för den ytterligare höjningen upp till 1500 kr per anställd. Den centralt finansierade ökningen bedöms kunna finansieras genom att den centrala lönereserven minskas och kommunstyrelsens ram ökas med 0,5 mnkr till personalbefrämjande åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade att utöka beloppet för friskvård från 500 kr/år och medarbetare till 1500 kr/år och medarbetare med start under 2017 och att finansiera höjningen av friskvårdsbidraget från 500 kr till 1000 kr per anställd genom att kommunstyrelsens ram ökas med 500 tkr till personalbefrämjandeåtgärder och kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med motsvarande belopp.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att finansiera höjningen av friskvårdsbidraget från 1 000 kronor till 1 500 kronor genom minskning av nämndernas ramar med 500 000 kr (fördelat utifrån antal anställda). Kommunstyrelsens ram ökas med motsvarande belopp till personalbefrämjande insatser. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsättningsvis fastställa nivån på friskvårdsbidraget.

- Riktlinje för studieresor, konferenser, utbildningar och tjänsteförrättningar: Enligt uppdrag föreslås en riktlinje kopplat till resor av olika slag inom och utom kommunen. Den är också att se som en del av kommunens miljöstrategi, där ett mål är att ”en rese- och mötespolicy tas fram för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor och stimulera till distansmöten”.

Kommunstyrelsen antog föreslagna riktlinjer för studieresor med mera, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver beslutet från 2008-08-25, § 123.

- IVL-projekt: Samhällsbyggnadsnämnden har, § 180/2016, behandlat förslag till projektavtal gällande ”Morgondagens reningsverk, IVL:s arbete med effektivisering av avloppsreningsverket i Simrishamn. Nämnden lämnade följande beslutsförslag: ”Kommunfullmäktige godkänner projektavtal ’Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter’, 2016-12-06, vilket är en förutsättning för projektets fortskridande.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Simrishamns kommun har för avsikt att genom sitt avloppsreningsverk (ARV) ”Stengården” verka för ett innovativt samarbete genom att praktiska och finansiella insatser tillförs. Det ska skapas ett reningsverk som utöver aspekten om omhändertagande av läkemedelsrester även kan arbeta mot ett mer övergripande ”Morgondagens kommunala vattenrening” som ger en produktionsanläggning av nyttigheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med IVL, Svenska miljöinstitutet tagit fram ett projektavtal som samtliga projektparter kunnat enas om. Avtalet är en väsentlig del för projektets framskridande.

Projektavtalets påtecknande medför att arbetet med projekt ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter” återupptas och övergår i en projekterings- och sedermera byggnationsfas.

I ärendet har också en särskild konsekvensanalys upprättats samt en promemoria gällande fråga om otillåtet statsstöd.

Samtliga övriga parter har undertecknat projektavtalet.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde att återremittera ärendet för att pröva om beslutet är lagligt enligt kommunallag, vattentjänstlag och konkurrenslagstiftning.

Kommunledningskontorets utredning bifogas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att underteckna projektavtal ”Morgondagens kommunala vattenrening –en produktionsanläggning för nyttigheter", 2016-12-06, vilket är en förutsättning för projektets fortskridande. Efter att projektering genomförts ska en slutkostnadskalkyl upprättas, den ska bygga på redan nedlagda kostnader, inkomna anbud för utförandet, tillkommande interna kostnader samt en kostnad för oförutsedd risk om 10 % på den totala investeringskostnaden. Om slutkostnaden landar på mer än 20 milj kronor för Simrishamns kommun måste på nytt frågan aktualiseras innan projektet startas avseende projektets finansiering. Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad tjänsteskrivelse ang. laglighetsprövning.