Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (1801010) hade kommunstyrelsen sitt sista sammanträde för mandatperioden och bl.a. följande ärenden togs upp.

- Ansökan om kommunal borgen. Frisk på Österlen AB har från Capio erhållit en propå och önskan om att vidareutveckla sin Vårdcentral vid Simrishamns Sjukhus, vilket för Frisk på Österlen AB kommer att kräva en investering på cirka 10 miljoner. Med anledning härav ansöker företaget i skrivelse om en kommunal borgen motsvarande 10 miljoner.

En av SKL:s, Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsjurister svarar enligt nedan på vad som gäller kring kommunal borgen i denna typ av ärenden:

”Kommunal borgen är att anse som ett stöd till enskild näringsidkare enbart om det föreligger synnerliga skäl, 2 kap. 8 § kommunallagen. Synnerliga skäl kan knappast föreligga här, eftersom hälso- och sjukvård inom öppenvården är en landstingsuppgift och ingen kommunal uppgift. Även om det varit en kommunal uppgift hade borgensåtagandet stridit mot kommunallagen, eftersom ett företag inte får gynnas framför andra. Följden kan bli att någon överklagar borgensbeslutet och att en domstol upphäver detta. Att något skulle utgöra en samhällsnyttig investering är inget skäl att lämna kommunal borgen.

En annan komplikation kan bli reglerna om statligt stöd inom EU. Det råder enligt EUF-fördraget ett förbud mot att gynna viss handel och viss produktion med olika former av stöd. Följden av ett otillåtet stöd kan bli att kommunen måste dra tillbaka sitt åtagande och att mottagaren blir tvungen att betala tillbaka stödet. Det brukar bli tidskrävande för alla inblandade om diskussioner uppstår med EU-kommissionen om det förelegat ett statligt stöd.

Sammanfattningsvis vill jag alltså helt avråda från att besluta om en kommunal borgen.”

Kommunstyrelsen beslutade att avslå ansökan då de inte är förenligt, med hänvisning till bland annat kommunallagen, att bevilja denna typ av kommunal borgen.

- Pensionsmedelsförvaltning – rapport efter tertial 2, 2018. Enligt gällande placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen (KF § 66/12) ska en rapport över förvaltningsutfallet sammanställas med jämna intervaller under året samt en särskild årsrapport överlämnas till kommunstyrelsen. I nuläget lämnas uppföljning till kommunstyrelsen i samband med de samlade ekonomiska uppföljningarna benämnda helårsprognoser. Därtill lämnas särskild uppföljning i form av årsrapport. Tidigare år har även en halvårsrapport lämnats. Från och med 2018 ersätts emellertid denna av en rapport till och med tertial 2. Agenta, det företag som är kommunens rådgivare i placeringsfrågor, har utarbetat en rapport över utfallet efter det andra tertialet. Kortfattat kan sägas att under årets åtta första månader har avkastningen uppgått till 7,0 procent. Avkastningen var lägre än jämförelseindex som uppgick till 8,9 procent. Noteras bör samtidigt att de fonder kommunen placerat i samtliga har överträffat ”peer group” (”genomsnittet” på marknaden för tillgångsslaget). Skillnaden mot jämförelseindex förklaras istället i allt väsentligt med att då aktieutvecklingen varit stark under en följd av år har kommunen sedan en tid tillbaka viktat ned aktieandelen i portföljen. Av försiktighetsskäl har andelen aktier riktats in mot ungefär 50 procent jämfört med normalportföljens 60 procent (som därmed också utgör vikten i jämförelseindexet). Vid fortsatt uppgång på aktiemarknaderna är den lägre aktieandelen i kommunens portfölj negativ gentemot jämförelseindex. Samtidigt innebär den lägre aktieandelen en minskad risk om det inträffar en nedgång på aktiemarknaderna. Marknadsvärdet uppgick 2018-08-31 till 179,4 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten avseende pensionsmedelsförvaltningens ekonomiska utveckling till och med tertial 2 2018 till handlingarna samt informera kommunfullmäktige om rapporten.

- Finansiell profil med inriktning på år 2017. Ekonomicheferna i Skånes kommuner har liksom tidigare år gett KommunForskning i Västsverige (KFi) i uppdrag att jämföra de skånska kommunernas ekonomi. Denna gång har jämförelsen inriktning på år 2017. I rapporten skrivs bl.a. följande: ”Simrishamn har ett stabilt ekonomiskt läge”. Samtidigt framförs att resultatet bör bibehållas på en nivå runt 2–3 procent. Detta då kommunerna står inför utmaningar såsom bland annat ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. En sammanfattning av utfallet för Simrishamns kommun redovisas kortfattat nedan:

 • Skattesats: Simrishamn hamnar ungefär i mitten (plats 16 av 33 kommuner) av Skånes kommuner när det gäller nivån på skattesatsen.
 • Soliditet: Detta nyckeltal beskriver det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet (hur mycket av det som ägs har finansierats genom egna medel). I detta avseende hamnar Simrishamn, trots en tydlig förstärkning de senaste åren, först på plats 24.
 • Finansiella nettotillgångar: Måttet kan sägas beskriva ”medellång betalningsberedskap”. I denna del hamnar Simrishamn en bit under länssnittet med plats 19.
 • Kassalikviditet: Nyckeltalet är ett mått på det kortsiktiga handlingsutrymmet. Simrishamn har en mycket god likviditet och hamnar på åttonde plats i länet. En förklaring till nivån är försenade investeringar inom den skattefinansierade verksamheten.
 • Budgetföljsamhet: Simrishamn har haft en god budgetföljsamhet och hamnade därför i gruppen med det högsta betyget, nämligen 5.
 • Resultat före extraordinära poster: Simrishamn redovisade 2017 det åttonde starkaste ekonomiska resultatet.
 • Genomsnittligt resultat de senaste tre åren: Även utifrån snittet för åren 2015 till och med 2017 hamnar Simrishamn på ungefär samma placering som specifikt för 2017.
 • Skattefinansiering av investeringar: Nyckeltalet visar att Simrishamn i snitt under de tre senaste åren har kunnat finansiera 74 procent av investeringarna genom skatteintäkterna. Detta ger en mittenplacering bland Skånes kommuner. Investeringarna har uppgått till 11 procent av verksamhetens kostnader vilket innebär en nivå i paritet med snittet för kommunerna i länet.

Det kan sammantaget konstateras att Simrishamn, enligt jämförelsen, i flertalet avseenden har en ekonomi som är lika bra eller i vissa fall till och med bättre än genomsnittet för Skånes kommuner.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten ”Finansiell profil 2015–2017, Simrishamns kommun” med godkännande till handlingarna samt informera fullmäktige om rapporten.

- Skattesats för 2019. Under valår ska budgeten fastställas av nyvalt fullmäktige, vilket följer av kommunallagen 11 kap. 10§: ”Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.” Utifrån detta utformades slutfasen av budgetprocessen enligt följande: 

 • 24 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet om slutlig budget samt taxor inför kommunstyrelsen.
 • 31 oktober: MBL-förhandling av budget.
 • 7 november: Kommunstyrelsen bereder ärendet om slutlig budget samt inför fullmäktige.
 • 26 november: Kommunfullmäktige beslutar om skattesats, mål för god ekonomisk hushållning, driftramar, godkända investeringsprojekt, investeringsramar samt taxor.
 • 31 januari 2019: Nämnderna ska ha fastställt internbudgeten, inklusive nämndsmål.
 • Februari 2019: Nämnderna informerar om sin budget för kommunfullmäktige (informationsärende).

Dock behöver kommunstyrelsen innan oktober månads utgång ha fattat beslut om förslag till skattesats. Detta följer av kommunallagen 11 kap. 8§: ”Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.”

Således behöver kommunstyrelsen fatta ett beslut om förslag till skattesats redan vid sammanträdet i oktober. Det finns sedan möjlighet att besluta om en annan nivå. Skattesatsen måste vara fastställd av fullmäktige innan utgången av november.

Vid sammanträdet i augusti beslutade kommunstyrelsen om preliminära budgetramar för kommande år. Dessa ramar bygger på oförändrad skattesats, det vill säga 20,51 procent. Beslutsförslaget i föreliggande tjänsteskrivelse ska inte tolkas som att kommunledningskontoret lämnar något förslag om nivån på kommande års skattesats. Istället är det så att formuleringen tar sin utgångspunkt i nämnt augustibeslut.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att bibehålla oförändrad skattesats med 20,51 procent för år 2019.

- Delårsrapport januari–augusti 2018. Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2018. Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett beräknat balanskravsresultatet på +14,8 mnkr (budget +13,0 mnkr). Två av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås samt merparten av verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning. Utfallet gällande nämndsmålen bedöms också i allt väsentligt bli positivt.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande delårsrapport.