Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (170816) hade kommunstyrelsen sammanträde och bland annat följande ärenden togs upp:

- Redovisning av konsumentärenden 2016. Under 2016 har totalt 421 kontakter registrerats (jfr. 618 kontakter 2015). Därutöver tillkommer flera uppföljande kontakter i redan registrerade ärenden. Föreläsningar i konsumenträtt har på begäran hållits för föreningar, äldre medborgare och nyanlända vid fyra tillfällen. Ärenden som registreras är förstahandskontakter med konsumenter (91 %), näringsidkare samt de som handlat av privatpersoner. Ärendena rör främst klagomål (89 %) men även förebyggande och andra frågor har behandlats. I likhet med övriga landet samt tidigare år är de mest frekventa problemområdena: boende, inkl. hantverkstjänster, hyra mm. (20 %), telekom, inkl. telefonabonnemang, tv, internet m.m. (15 %) och fordonsärenden, inkl. köp av fordon, reparation m.m. (13 %). Fördelning mellan kommunerna:

  • Simrishamn: 170 ärenden (40 %)
  • Ystad: 128 ärenden (30 %)
  • Sjöbo: 65 ärenden (15 %)
  • Tomelilla: 58 ärenden (14 %)

Många kommunala rådgivningar rapporterade en minskning av antal ärenden redan under 2015 när Konsumentverket driftsatte den nationella rådgivningen ”Hallå konsument”. Detta verkar slutligen ha drabbat även Simrishamns rådgivning under 2016. Hallå Konsuments ärendefrekvenser:

  • Simrishamn: 82 (33 % av kommunens ärenden)
  • Ystad: 112 (47 % av kommunens ärenden)
  • Sjöbo: 81 (55 % av kommunens ärenden)
  • Tomelilla: 52 (47 % av kommunens ärenden)

Kommunstyrelsen lade inkommen redovisning till handlingarna.

- Godkännande av ekonomiska ramar för 2018 – Sörf: Från Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (Sörf) har inkommit en skrivelse gällande godkännande av ekonomiska ramar för 2018. Som bakgrund kan nämnas att under 2017 betalar Simrishamns kommun drygt 14,2 mnkr i medlemsavgift. Förslaget från Sörf är att kommunernas samlade medlemsavgifter till 2018 ökas med 3,1 procent. I uppräkningen ingår förutom en ”normal” uppräkning även önskad kompensation för en beräknad hyreskostnadsökning. Denna del motsvarar 0,6 procentenheter (ej helårseffekt) och följer av planerade ombyggnader av brandstationerna i Tomelilla, Brösarp och Ystad. I en andra etapp, planerad till 2018, ska ombyggnad ske av stationerna i Simrishamn, Borrby, Lövestad och Vollsjö. Sörfs förslag presenterades på ägarsamrådet i mitten av april. Genomgång av förslaget har därefter gjorts av tjänstemän från medlemskommunerna. Kommunstyrelsens ordförande i de fyra kommunerna har slutligen enats om att föreslå en uppräkning med 2,8 procent. För Simrishamns del är förslaget även avstämt med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. I detta ärende nämnda ombyggnader kommer att innebära kostnadsökningar för Sörf även efter 2018.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna att den samlade medlemsavgiften till Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund räknas upp med 2,8 procent mellan 2017 och 2018. Simrishamns kommuns uppfattning är att kommande kostnadsökningar från 2019 till följd av ombyggda stationer ska finansieras inom Räddningstjänstförbundets befintliga ekonomiska ramar. Förbundet bör därför ta fram förslag till sådan finansiering. Företrädare för medlemskommunerna bör delta i arbetet.

- Budgetuppföljning 2017. Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av helårsprognos 2. Prognosen är upprättad efter februari månads utgång. Prognostiserat balanskravsresultat uppgår till nästan 26 mnkr, cirka 8 mnkr högre än budgeterat. Det beräknade helårsresultatet är knappt 4 mnkr lägre än enligt helårsprognos 1. Skälet till detta är de tillskott för 2017 på sammanlagt 4,5 mnkr som samhällsbyggnadsnämnden, efter den första prognosen, erhållit till muddring av Skillinge hamn samt till fastighetsunderhåll. Samtliga nämnder signalerar budgetföljsamhet. För socialnämndens del ett visst överskott. Den positiva budgetavvikelsen är dock huvudsakligen hänförlig till finansieringen. Orsaken är främst att skatter och statsbidrag beräknas överstiga budget. Intäktsförstärkningen är en följd av högre invånarantal än budgetantagandet. Investeringsbudgeten exklusive anläggningsavgifter uppgår till 212 mnkr, varav cirka 118 mnkr avser försenade projekt som ombudgeterats från 2016. Nämndernas samlade bedömningar är att investeringsverksamheten kommer att hamna på 132 mnkr under 2017. 

Kommunstyrelsen lade informationen till handlingarna.

- Övergripande utredning om kollektivtrafiken. Österlen har enligt regionala utredningar inte samma goda utbud av kollektivtrafik som västra Skåne, vilket skapar problem för människor att bosätta sig och verksamheter att etablera sig, i sydöstra Skåne. Under 2014–2015 inkom skrivelser/motioner till kommunstyrelsen i Simrishamn med önskemål om bl.a. en utredning om kollektivtrafiken. I samband med att handlingsplan för hållbar inflyttning antogs av kommunfullmäktige 2015 prioriterades bl.a. en övergripande utredning om kollektivtrafiken, med start 2016. Simrishamns kommun anställde en strategisk samhällsplanerare med inriktning infrastruktur, en intern infrastrukturgrupp skapades och arbetet med dokumentet påbörjades. Syftet med dokumentet är att skapa en förståelse, ett diskussionsunderlag och en gemensam bild av kommunens kollektivtrafik. (Dokumentet bifogas.) 

Kommunstyrelsen beslutade godkänna rapporten för fortsatt arbete och lägger utredningen till handlingarna.

- Stimulansmedel för mötesplats för äldre. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 att kommunen upplåter lokal för verksamheten ”Mötesplats för äldre” i den ombyggda aulan, Fredsdalsgatan 7, under bestämda tider. Verksamheten och aktiviteterna föreslogs hanteras och arrangeras av frivilliga, studieförbund och pensionärsorganisationer samt andra intresserade föreningar. Alla aktiviteter ska vara öppna för alla, oavsett vem som står som arrangör. Tanken är att mötesplatsen ska utvecklas i samråd med deltagarna. För att stimulera igångsättandet av aktiviteter föreslås att aktivitetsbidrag utbetalas under 2017/18. Aktivitetsbidraget utdelas under en försöksperiod, förslagsvis gällande från hösten 2017 och hela 2018. Ansökan ska göras på speciell blankett, ansökningsdag är 15 september för aktiviteter som ska genomföras under hösten 2017 samt första halvan av 2018 samt 15 februari för aktiviteter som ska genomföras till hösten 2018. Bidraget beviljas enbart till utåtriktad verksamhet. Vid fördelningen av bidragen prioriteras utvecklingsinriktade ansökningar. Som bedömningsgrunder gäller planering och innehåll, målgrupper, marknadsföring och praktiskt genomförande. Aktiviteterna/verksamheterna ska äga rum på Fredsdalsgatan 7 i Simrishamns kommun och får inte genomföras i kommersiellt syfte. Arrangemang ska vara offentliga. Bidragen avser framtida, planerade arrangemang och inte arrangemang som varit. Redovisning av beviljade bidrag görs på särskild blankett senast tre månader efter genomförandet. Bidraget kan sökas av pensionärsorganisationer samt andra intresserade föreningar. Aktivitetsbidraget föreslås uppgå till 15 000 kronor för hösten 2017 och 30 000 totalt för 2018. Ansökningarna ställs till kommunledningskontoret som också beslutar om utdelning. 

Kommunstyrelsen beslutade att startbidrag för att stimulera och stödja aktiviteter och verksamhet på ”Mötesplats för äldre” i Simrishamn (Fredsdalsgatan 7) ska införas. Startbidraget utdelas under en försöksperiod, gällande för hösten 2017 med 15 000 kr och hela 2018 med 30 000 kr. De ökade kostnaderna finansieras inom kommunstyrelsens ram.

- Ansökan om bidrag för att arrangera seminariet ”Biogas och biogödsel på Österlen” 24 augusti 2017. Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening anhåller i skrivelse om bidrag med 25 000 kronor för att arrangera seminariet ”Biogas och biogödsel på Österlen” som genomförs den 24 augusti 2017 på Kronovalls slott. Inbjudan går till cirka 50 personer från Tomelilla och Simrishamns kommuner samt företrädare för jordbruket och näringslivet. Föredragshållare kommer från Region Skåne, Biogas Syd, KTH Stockholm, Sysav och C4 Energi/Kristianstad. 

Kommunstyrelsen beviljade Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening bidrag med 25 000 kronor för genomförandet av seminariet ”Biogas och biogödsel på Österlen” som genomförs den 24 augusti 2017. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens ram utökas med 25 000 kronor genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

- Upphandlingsverksamhetens framtida organisation. Under 2016 genomfördes en extern genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter för att identifiera förbättringsområden. Det som bl.a. framkom i den externa konsultrapporten var att genom en samlad upphandlingskompetens i en kommungemensam organisation skulle man kunna effektivisera, professionalisera och specialisera upphandlingsverksamheten samt minska sårbarheten. Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utreda upphandlingsverksamhetens organisation. Utifrån utredningsuppdraget presenterades tre olika förslag till hur verksamheten skulle kunna organiseras. Utifrån kommundirektörens utredning beslutade kommunstyrelsen att förorda en gemensam centraliserad upphandlingsverksamhet förstärkt med ytterligare en upphandlare/avtalscontroller. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till kommundirektören att återkomma med en konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning. Revisorerna har under hösten 2016 och vintern 2017 genomfört en granskning av upphandlingsverksamheten inom samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens verksamheter. Resultatet av granskningen har visat på förbättringsområden som exempelvis samordning av upphandlingsverksamheten för att förbättra kvaliteten och minska sårbarheten. Revisorerna ansåg bland annat att det behövdes ett tydliggörande av ansvarsfördelningen avseende kommunens ramavtal samt att den interna kontrollen behövde stärkas gällande avtalstrohet och direktupphandlingar.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att överföra befintlig tjänst som upphandlare på samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret. Tjänsten finansieras genom omfördelning av medel från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, 560 000 kronor på helårsbasis, samt att hänskjuta kostnaden för tjänsten som avtalscontroller/upphandlare till budgetberedningen avseende 2018.

Campus Österlen, högskola på Österlen. Kommunfullmäktige beslutade hösten 2016 om att avsätta medel för att utveckla och arbeta vidare med idén om ett Campus Österlen. Fullmäktiges beslutsunderlag bestod bl.a. av en förstudie i vilken kommunen rekommenderades att utveckla konceptet Campus Österlen. Barn- och utbildningschefen utsågs att anställa en konsult för uppgiften. Uppdraget innebar att ta fram underlag för politiska beslut gällande utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå med samlingsnamnet Campus Österlen. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till rapporten. Rapporten bifogas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiva till att starta Campus Österlen.

- Lyckebyhuset – lokaler för Österlens museum och daglig verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har behov av nya lokaler som magasin för Österlens museum. Lyckebyhuset har identifierats som det bästa tillgängliga alternativet och kommunfullmäktige har godkänt ett uppdrag. För att få förmånligaste totallösningen föreslås att kommunen hyr hela huset. Sinab har enligt uppdraget tagit in anbud på ombyggnaden. Grundat på det förmånligaste anbudet och i övrigt enligt uppdraget erbjuder bolaget kommunen att hyra lokalerna. Projektet förutsätter beslut om kommunal borgen och investeringsmedgivande.

Kommunstyrelsen beslutade att kultur- och fritidsnämndens samt socialnämndens begäran om ramförstärkningar ska hanteras i arbetet med budget 2018-2020, att inriktningen ska vara att kultur- och fritidsnämnden ska finansiera 200 000 kronor av begärda 700 000 kronor inom befintlig ram samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att omförhandla avtalet med Fornminnesföreningen avseende magasinering av föreningens föremål.

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta attge Simrishamns Näringslivsutveckling AB ett investeringsmedgivande på 14,5 mnkr avseende ombyggnad av Lyckebyhuset, att godkänna bifogat förslag till hyresavtal och ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet, att utöka borgensramen avseende Simrishamns Näringslivsutveckling AB med 14 mnkr och därmed så som för egen skuld ingå borgen för detta bolags låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om totalt 86 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader; det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att borgenshandlingarna avseende kommunens borgensåtagande ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens förste vice ordförande som ersättare, och av chefsekonomen, med kommundirektören som ersättare, samt att kommunfullmäktiges beslut, § 38/2017, vad avser borgen för Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s låneförpliktelser, ersätts av ovanstående så snart besluten i nu aktuellt ärende vinner laga kraft.