Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (170215) hade kommunstyrelsen sitt andra sammanträde för året och bland annat följande ärenden togs upp:

- Medborgarförslag: Hjärtstartare till Brantevik: Rolf Wikén har lämnat medborgarförslag om hjärtstartare i Brantevik, med placering vid bouleboden.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunens säkerhetsansvarige att utreda placering av hjärtstartare i Brantevik samt om finansiering kan ske från statsbidraget från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om inget bidrag medges från MSB, ska den säkerhetsansvarige återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i frågan. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

- Fastighetsförsäljning – begäran om uppdrag att sälja Druvan 8: Samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsenheten, vill få i uppdrag att via mäklare sälja fastigheten Druvan 8, Peder Mörcks väg 8, Simrishamn. Byggnaden har använts av socialförvaltning men de har flyttat ut verksamheten och ser inget framtida behov av byggnaden.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, med hjälp av fastighetsmäklare, sälja fastigheten Druvan 8.

- Borgensavgifter: Simrishamns bostäder (lån 100 mnkr) och Simrishamns näringslivsutveckling (6,5 mnkr): I september 2016 har Simrishamns Näringsutveckling tagit ett nytt lån på 6,5 mkr hos Kommuninvest. Bolagets låneskuld ökades därmed till 52,5 mnkr, ett belopp som kommunen är i borgen för (aktuell borgensram uppgår till 68 mnkr). Kommunstyrelsen ska besluta om borgensavgift för det nya lånet på 6,5 mnkr. Förslaget är att avgiften ska uppgå till 0,35 procent. Underlag för föreslagen nivå utgörs av en egen bedömning utifrån de borgensavgifter som fastställdes för lån upptagna i mars 2016.

I december har Simrishamns bostäder lagt om ett lån på 100 mnkr. Både det tidigare och det nya lånet finns hos Kommuninvest. Borgensavgiften på det tidigare lånet var 0,50 procent. Förslaget är att den nya avgiften ska uppgå till 0,44 procent. Som underlag för föreslagen nivå har inhämtats en bedömning från AGL, ett rådgivningsföretag inom det finansiella området. Simrishamns bostäders låneskuld uppgår fortsatt till 683,6 mnkr, ett belopp som kommunen är i borgen för (aktuell borgensram uppgår till 780 mnkr).

Förutom ovan angiva avgiftsnivåer ska bolagen lämna kompensation på 0,04 procent vilket beräknas motsvara utebliven pantbrevskostnad. Efter nu föreslagna borgensavgifter uppgår framöver Simrishamns bostäders samlade avgiftsnivå på årsbasis till 0,37 procent och för Simrishamns näringslivsutveckling blir nivån 0,41 procent.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Simrishamns bostäder ska betala 0,44 procent i borgensavgift på i december 2016 omlagt lån på 100 mnkr hos Kommuninvest. Därtill ska borgensavgift på 0,04 procent betalas som kompensation för utebliven pantbrevskostnad. Simrishamns Näringslivsutveckling ska betala 0,35 procent i borgensavgift för i september 2016 upptaget lån på 6,5 mnkr hos Kommuninvest. Därtill ska borgensavgift på 0,04 procent betalas som kompensation för utebliven pantbrevskostnad.

- Förändringar i ”Riktlinjer för social investeringsfond”: I de aktuella riktlinjerna för ansökan om medel ur sociala investeringsfonden är beslut och utdelning av medlen satta till två tillfällen per år, april och november. Då ansökan först ska komma till samverkansrådet innan den går vidare till kommunstyrelsen för beslut, innebär detta att verksamheterna måste ha en mycket god framförhållning när de avser att söka medel och risken för att ett projekts startperiod blir framflyttat sex månader är stor. Det är mycket få ansökningar som inkommer och det bör finnas utrymme för att beslut om utdelning kan ske löpande under året. Samverkansrådet träffas fyra gånger per år och det är svårt för verksamheterna att planera/skriva ansökan så att den inkommer till samverkansråd som ligger i anslutning till kommunstyrelsens möte i april eller november. Samverkansrådet tillskriver kommunstyrelsen att riktlinjerna ändras så att ansökningar kan ske löpande under året.

Kommunstyrelsen beslutade att ändra riktlinjer för utdelning av medel ur sociala investeringsfonden till att ske löpande under året.

- Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden:Samverkansrådet finner att ansökan gällande ”Blåvingeverksamheten 2017, kartläggning” uppfyller kriterierna för att söka medel ur sociala investeringsfonden. Vidare att projektet med kartläggning kommer att utgöra en bra grund för att belysa eventuella behov av blåvingeverksamheten för åldersgruppen 13–15 år. Utifrån stycket ”Framtid” i ansökan vill samverkansrådet framföra vikten av att medel även beviljas för fortsatt projekt om kartläggningen visar behov av insatser och ny ansökan inkommer.

Kommunstyrelsen beslutade att projektet ”Blåvingeverksamheten 2017, kartläggning” tilldelas 116 500 kr ur sociala investeringsfonden.

- Folkhälsofrågor: Arbete med folkhälsa är ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål för 2017–2019. Under fokusområdet”demografi” återfinns ett folkhälsomål som lyder: ”Kommunen ska vidta åtgärder för att förbättra folkhälsan”. Detta område har förvaltningarna arbetat med i olika konstellationer de senaste åren. För att nu åter sätta fokus på frågan, bör en projektledare för folkhälsofrågor anställas för att fördjupa, analysera och föreslå kommande lösningar, så att folkhälsoarbetet prioriteras i samtliga verksamheter. Konkreta förslag på hur arbetet ska starta samt hur det sedan ska övergå i drift inom samtliga förvaltningar kommer att vara projektledarens främsta uppdrag. Arbetet ska ske i nära samverkan med förvaltningarna.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens ram för år 2017 ökas med 300 tkr för att täcka kostnader avseende personalkostnader för projektledare på 50 procent under ett år, med syfte att processkartlägga och implementera folkhälsoarbetet i respektive förvaltning. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens anslag minskas med samma belopp.

- Dokumenthanteringsplaner – kommunstyrelsen: Den senast gällande dokumenthanteringsplanen antogs 2008. Det är därför hög tid att revidera denna. (Reviderad dokumenthanteringsplan bifogas.)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättad dokumenthanteringsplan.

- Tobisviks camping, arrende: Enligt kommunstyrelsens beslut § 191/2016 avseende framtida drift av fritidsanläggningar ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för att upprätta ett arrendeavtal vad gäller Tobisviks camping. Samtidigt har kultur- och fritidsnämnden fått uppdraget beträffande driften av fritidsanläggningar. Den nuvarande fritidsentreprenaden löper t.o.m. den 31 december 2017 och omfattar både Tobisviks camping och övriga fritidsanläggningar (Korsavadsanläggningen, Tobisviksbadet, Hammenhögsbadet och Gyllebobadet). Kommunstyrelsens beslut medför att campingen bryts ut som ett separat arrende på 25 år medan kvarvarande fritidsanläggningar ges en egen upphandling.

Tjänstemännen i de båda förvaltningarna har tolkat beslutet så att kultur- och fritidsnämnden hanterar frågan om campingavgifter gentemot kommunfullmäktige medan samhällsbyggnadsnämnden självständigt hanterar de praktiska upphandlingsfrågorna av teknisk karaktär. Upphandling av campingarrende respektive fritidsentreprenad planeras därför att göras helt skilda från varandra. För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att underlätta upphandlingsprocessen förordas därför att kultur- och fritidsnämnden överlåter allt som har med campingarrendeupphandlingen att göra till samhällsbyggnadsnämnden i likhet med det campingarrende som idag gäller i Kivik. Kommunen har, genom kultur- och fritidsnämnden, vid entreprenadens upphörande en option på att till ett fastställt belopp om 500 tkr få köpa två blå uthyrningsstugor på campingen som nuvarande entreprenör uppfört och äger. I konsekvens med ovanstående resonemang förslås därför att kultur- och fritidsnämnden även överlåter den option som finns på uthyrningsstugorna till samhällsbyggnadsnämnden för vidare hantering.

För närvarande betalar kultur- och fritidsnämnden internhyra till samhällsbyggnadsnämnden såsom varandes ansvarig för fritidsentreprenaden och därmed att betrakta som hyresgäst avseende Tobisviks camping. I konsekvens med att kultur- och fritidsnämnden överlåter ansvaret för campingarrendeupphandlingen till samhällsbyggnadsnämnden torde rimligen denna internhyra upphöra i samband med det nya arrendeavtalets inträde.

Kommunstyrelsen konstaterade att, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens reglemente, ligger arrende inom nämndens ansvarsområde. Ärendet gällande utarrendering av Tobisviks camping överlämnas därför till samhällsbyggnadsnämnden för vidare hantering. Samhällsbyggnadsnämnden uppmärksammas på den köpoption (två uthyrningsstugor) som gäller vid nuvarande entreprenads upphörande samt att internhyresförhållandet gällande Tobisviks camping upphör den 1 januari 2018.

- Förstudie av publik vetenskaplig arkeologisk utgrävning i Maletofta: Ravlunda har under lång tid varit känt som ett speciellt område ur arkeologisk synpunkt och kanske är det främst Havängsdösen från stenåldern som man tänker på. Det finns också ett stort material från järnåldern. Platsen har varit föremål för omfattande diskussioner som en plats till vilken speciella funktioner var knutna. Begränsade arkeologiska undersökningar och metalldetekteringar som genomförts under senare år har styrkt denna bild. En av de platser som visat sig central för förståelsen av järnåldersbygden inom området kallas Maletofta, belägen strax norr om Klammersbäck ca 500 m från kusten. De arkeologiska undersökningar som genomfördes av Maletofta 2008–2011 gav ett material som faller väl inom ramarna för ovan beskrivna. De arkeologiska undersökningarna av Maletofta har dock varit små och kunskapen om platsen är fortfarande tämligen begränsad. Vidare undersökningar är nödvändiga för att kunna förstå platsen bättre. Därför föreslås en förstudie av arkeologiska utgrävningar i Maletofta. Syftet är att planera och söka finansiering för en satsning på en publik och tillika vetenskapligt baserad arkeologisk utgrävning i Maletofta. Siktet är inställt på verksamhet under perioden maj till oktober 2018. Förstudien bedöms kunna finansieras inom ram på kommunledningskontoret. Förstudiens resultat ska återrapporteras till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att förstudie med syfte att planera en utgrävning och att ta fram ansökningshandlingar för att söka finansiering för en satsning på en publik och vetenskapligt baserad arkeologisk utgrävning i Maletofta genomförs.

- Begäran om pengar till personalförstärkning, plan-/bygglovsenheten: Samhällsbyggnadsnämnden svarar mot myndighetsnämnden avseende resurser inom bygglovsverksamheten för handläggning av bygg-, mark- och rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, tillsynsärenden samt rådgivning och information. Kostnadstäckningen för bygglovsverksamheten i Simrishamns kommun är högre än vad SKL, Sveriges kommuner och landsting rekommenderar (70 %).

För att minska handläggningstiderna, öka rättssäkerheten/tillsynen och kunna ge bättre rådgivning och service på plan- och bygglovenheten, begärde plan- och bygglovsenheten i budgetskrivelsen för samhällsbyggnadsnämnden inför 2017–2019 resurser för ytterligare en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör. Under de senaste åren har en ansamling av arbetsuppgifter och ärende uppstått i samband med en ökande ärendemängd och brist på resurser (personal).

Av samma skäl som ovan begärde plan- och bygglovsenheten, i budgetskrivelsen, även resurser för ytterligare en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör som projektanställd för att avgöra om behovet är permanent.

Av den beräknade kostnaden begärs härmed för år 2017 300 tkr som en resursförstärkning för att projektanställa en bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör. En del av den totala lönekostnaden bedöms kunna finansieras genom ökade intäkter (bygglovsavgifter enligt beslutad bygglovstaxa).

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja samhällsbyggnadsnämnden ökad ram med 300 tkr under 2017 för en förstärkning på plan- och bygglovsenheten. Kommunstyrelsens anslag till förfogande avseende år 2017 minskas med motsvarande belopp.

- Exploateringskalkyl Skansenområdet, Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1: Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 25 augusti 2016, § 117, presenterades två exploateringskalkyler för olika marksaneringsåtgärder. Skillnaden på de olika exploateringskalkylerna beror på användningsområdet av marken och är kopplat till olika framtida detaljplanbestämmelser. Exploateringskalkyl alternativ 1 innebär ställningstagande för punkthus på 8–5 våningar och exploateringskalkyl alternativ 2 innebär ett ställningstagande för mer utspridd bebyggelse med lägre våningar.

Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens exploateringskalkyl alternativ 1, för etapp 1a. Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2016, § 168, att alternativ 1 i redovisad preliminär exploateringskalkyl ska gälla för byggnationen. Vidare beslutade kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, när kostnaderna för miljösanering klarlagts, återkomma med en uppdaterad exploateringskalkyl. Ny exploateringskalkyl redovisas vid dagens sammanträde. Marksaneringskostnaden bedöms finansieras inom försäljningslikviden.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom redovisad exploateringskalkyl, daterad 30 november 2016, för etapp 1 inom Skansenområdet.

- Genomförandeavtal Skanen (Garvaren 3 och Simrishamn 3:1) del av etapp 1 – Simrishamns bostäder: På området söder om tågstationen i Simrishamn, populärt kallat Skansen har ett planprogram färdigställts. Samhällsbyggnadsnämnden fick år 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete för del av fastighet Simrishamn 3:1 och del av Garvaren 3, även benämnd Skansen etapp 1. Detaljplanen är nu inne i granskningsskedet och förväntas bli antagen vintern/våren 2017.

Kommunen äger marken för aktuell etapp. Simrishamns bostäder är intresserade av att exploatera och bygga två punkthus på större del av området, hus 1 och 2 enligt kartskiss. Genomförandeavtalet reglerar båda parters åtaganden samt markpris. Exploateringskalkyl för denna etapp har tagits fram och redogörs i separat ärende.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförandeavtal för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 mellan Simrishamns kommun och Simrishamns bostäder. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet för kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullfölja genomförandeavtalet (fastighetsbildning och handlingar för köpets fullbordande).

- Motion från (FI) om anropsstyrd kollektivtrafik:Feministiskt initiativ inkom 2015-02-17 med en motion gällande en dynamisk anropsstyrd kollektivtrafik som komplement till linjetrafiken, där resenärer kan hämtas och lämnas vid önskad adress och att 500 meter blir det maximala avståndet till en busshållplats. Feministiskt initiativ yrkar på att kommunen gör en behovsbeskrivning för kollektivtrafiken utifrån spridningen av befolkningen och olika åldersgrupper. Att förslag granskas i olika dialogprocesser, med såväl Region Skåne och Skånetrafiken som förtroendevalda och tjänstemän.

Kommunledningskontoret ger i beredningen av ärendet bl.a. följande bakgrund: I samband med att handlingsplan för hållbar inflyttning antogs av kommunfullmäktige 2015 prioriterade man också en övergripande utredning om kollektivtrafiken med start 2016. Denna utredning kommer bland annat att titta på linjedragningarna, en tvärförbindelse och behovet av anropsstyrda turer samtidigt som man förhåller sig till översiktsplanen, bebyggelsestrategin, sydöstra Skånes infrastrukturstrategi och andra styrdokument kopplat till infrastrukturen. I kommunen finns redan idag närtrafik vilket man har rätt till om man har mer än två kilometer till närmaste hållplats. Den övergripande utredningen förväntas vara klar till sommaren 2017.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till pågående övergripande utredning av kollektivtrafiken.

- Morgondagens reningsverk, IVL:s (Institutet för vatten och luftvård) arbete med effektivisering av avloppsreningsverket i Simrishamn –projektavtal: Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att genom sitt avloppsreningsverk (ARV) ”Stengården” verka för ett innovativt samarbete genom att praktiska och finansiella insatser tillförs. Det ska skapas ett reningsverk som utöver aspekten om omhändertagande av läkemedelsrester även kan arbeta mot ett mer övergripande ”morgondagens kommunala vattenrening” som ger en produktionsanläggning av nyttigheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med IVL, Svenska miljöinstitutet tagit fram ett projektavtal som samtliga projektparter kunnat enas om. Avtalet är en väsentlig del för projektets framskridande. Projektavtalets påtecknande medför att arbetet med projekt ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter” återupptas och övergår i en projekterings- och sedermera byggnationsfas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att underteckna projektavtal ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter", 2016-12-06, vilket är en förutsättning för projektets fortskridande.

Efter att projektering genomförts ska en slutkostnadskalkyl upprättas, den ska bygga på redan nedlagda kostnader, inkomna anbud för utförandet, tillkommande interna kostnader samt en kostnad för oförutsedd risk om 10 % på den totala investeringskostnaden. 

Om slutkostnaden landar på mer än 20 milj kronor för Simrishamns kommun, måste på nytt frågan aktualiseras innan projektet startat avseende projektets finansiering.

- Motion från (M) om förändrad organisation för avlastning av samhällsbyggnadsnämnden: Moderaterna föreslår i en motion att förändra organisationen för att avlasta samhällsbyggnadsnämnden. I sin motion föreslår de kommunfullmäktige besluta att strategisk planering inom VA flyttas till KS, att strategiskt arbete och utvecklingsarbete inom hamnen flyttas till KS, att investeringsbudgeten inom dessa områden flyttas till KS samt att kostenheten kvarstannar hos BUN.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18, §131, ge kommunledningskontoret i uppdrag att upphandla konsult för översyn av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. En extern översyn genomfördes och slutrapport överlämnades 2016-09-30. Rapporten presenterades på kommunstyrelsen den 2016-10-19. Översynen redovisades i en rapport genom en analys av: kultur, delaktighet och arbetsformer, kostnadseffektivitet och verksamhetsuppföljning (styrsystem), ledarskap och organisation samt utvecklings och framtidsfrågor. Konsulterna föreslog vidare i sin rapport konkreta åtgärder och beslut kring organisation, roller och ansvarsfördelning samt åtgärder på verkställighetsnivå inom förvaltningen. Översynen har därefter beretts utifrån tre delar: förändring av organisation är en politisk fråga att hantera, roller är en ansvarsfråga för både politiker och tjänstepersoner, verkställighet behandlas av förvaltningschef inom berörd förvaltning. Ett arbete med roller är inlett hösten 2016. Arbetet med roller kommer att fortsätta under 2017. Verkställighet hanteras av tf. samhällsbyggnadschef tillsammans med berörda fackliga organisationer och medarbetare. En handlingsplan, som grundas i översynen, är påbörjad och hanteras inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det fortsatta arbetet med organisationsöversyn beslutades av kommunstyrelsen 17-01-11 och kommer att ske med tre specifika utredningsuppdrag kring upphandlingssamordning, miljöstrategiska frågor och fastighetsutredning. Det finns tidigare beslut på fastighetssidan som måste ses över och tas upp för förnyad politisk diskussion. Återrapportering av uppdragen beräknas ske under våren 2017. Genom ovanstående åtgärder är ett arbete påbörjat kring avlastning av samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

- Simrishamns näringslivsutveckling – borgensram februari 2017: Borgensramen avseende Simrishamns näringslivsutveckling (Sinab) höjdes i augusti 2016 med 19 mnkr och uppgår till 68 mnkr. Bakgrunden var förvärv av fastigheterna Simrishamn 3:3 och Fräsen 2 (6,5 mnkr) samt ombyggnadsinvesteringar i dessa båda fastigheter (cirka 12 mnkr). Det har sedan visat sig att investeringarna i nämnda fastigheter kommer att överstiga tidigare beräknad nivå. Orsakerna är tillkommande arbeten, behov av bättre ventilation samt stigande entreprenadkostnader. Företrädare för Sinab och hyresgästen Simfas har därför gjort ytterligare genomgång av investeringsbehovet innan anbud inhämtats. Investeringsutgifterna beräknas överstiga tidigare beräkning (12 mnkr) med 4 mnkr. Sinab efterfrågar därför ökad borgensram med detta belopp. Noteras bör att den slutliga hyran enligt gällande avtal relaterar till faktisk investeringsnivå.

Efter förvärven av Simrishamn 3:3 och Fräsen 2 uppgår kommunens borgensåtagande avseende Sinab i nuläget till 52,5 mnkr. Inkluderas borgen för i detta ärende aktuell ombyggnad på 16 mnkr stiger borgensåtagandet till 68,5 mnkr. Begäran från Sinab är att nuvarande borgensram ska höjas med 4 mnkr, det vill säga från 68 mnkr till 72 mnkr. Efter ombyggnaden skulle det därmed finnas en outnyttjad del av borgensramen på 3,5 mnkr. Kommunledningskontoret föreslår att Sinabs begäran beviljas. I framtida ärenden om ändrad borgensram bör bolaget dock ta i beaktande ej nyttjad del av ramen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till följd av högre ombyggnadsutgifter avseende fastigheterna Simrishamn 3:3 och Fräsen 2 öka borgensramen avseende Simrishamns näringslivsutveckling AB med 4 mnkr och därmed så som för egen skuld ingå borgen för detta bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 72 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Borgenshandlingar avseende kommunens borgensåtagande ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som ersättare, och av chefsekonomen, med kommundirektören som ersättare. Kommunfullmäktiges beslut § 166/2016 om en borgensram på 68 mnkr upphör att gälla så snart besluten i nu aktuellt ärende har vunnit laga kraft.

- Taxor Korsavadshallen och badanläggningar: Enligt kommunstyrelsens beslut den 24 augusti 2016, § 191 avseende framtida drift av fritidsanläggningar, har kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utreda vem som ska besluta om taxor och avgifter. Kommunstyrelsens beslut medför också att Tobisviks camping bryts ut som ett separat arrende på 25 år medan kvarvarande fritidsanläggningar ges en egen upphandling. För båda upphandlingarna gäller att det förfrågningsunderlag som skickas ut måste innehålla entydiga uppgifter avseende beslutandet om, och nivån på, taxor och avgifter, samt vem dessa tillfaller, för att ge kommande anbudsgivare en rimlig möjlighet att bedöma framtida förutsättningar i frågan. I den nuvarande fritidsentreprenaden sätter entreprenören själv samtliga avgifter och tar själv samtliga intäkter (exkl. konstgräsplan). Detsamma gäller även för föreningen vid det idag föreningsdrivna utomhusbadet i S:t Olof. Vid en entreprenad eller vid föreningsdrift, som båda är att likställa med tjänstekoncessioner, bibehåller kommunen dock huvudmannaskapet för verksamheten. Detta innebär att kommunen ansvarar för alla frågor som inte hör till den löpande driften. Verksamheten betraktas alltjämt som en kommunal angelägenhet och lyder därför under kommunallagen. Detta medför att det bör vara kommunens ansvar att besluta om verksamhetens mål, inriktning, uppföljning och utvärdering, eventuella kompletterande insatser samt sådana uppgifter som kommunen inte bör överlämna till externa aktörer att fatta beslut om, t.ex. taxor och avgifter. Enligt 6 kap. 7 § Kommunallagen ska den ansvariga nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

I enlighet med ovanstående resonemang bedöms det därför vara kommunfullmäktige, efter förslag från kultur- och fritidsnämnden, som i framtiden fattar beslut om taxor och avgifter avseende såväl fritidsentreprenaden som föreningsdriften. Dessa föreslås anges i form av maxtaxa. Entreprenören och föreningarna föreslås också att själva få behålla intäkterna för att på så sätt skapa ett incitament för självständigt entreprenörskap inom ramen för det upphandlade uppdraget och de stipulerade maxnivåerna.

Arrende, däremot, är en typ av nyttjanderätt som regleras enligt Jordabalken och faller därför utanför kommunal domvärjo, vilket möjliggör att åt arrendatorn överlämna rätten att själv sätta taxor och avgifter, samt själv behålla alla intäkter. Bedömningen görs därför beträffande campingen att arrendatorn själv får sätta taxor och avgifter och att denne själv får behålla alla intäkter.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

  • att taxor och avgifter avseende Tobisviks camping sätts av arrendatorn och att denne själv behåller alla intäkter
  • att kommunfullmäktige fr.o.m. 2018, efter förslag från kultur- och fritidsnämnden, årligen i form av kommunal taxa, beslutar om taxor och avgifter avseende de i fritidsentreprenaden ingående anläggningarna. Avgifterna anges i form av maxtaxa och entreprenören får själv behålla alla intäkter. Vid beslut om taxe- eller avgiftsändring annan än KPI ska i samtliga fall ekonomisk reglering +/- ske avseende skillnaden.
  • att kommunfullmäktige fr.o.m. 2018, efter förslag från kultur- och fritidsnämnden, årligen i form av kommunal taxa, beslutar om taxor och avgifter avseende de föreningsdrivna anläggningarna. Avgifterna anges i form av maxtaxa och föreningarna får själva behålla alla intäkter. Vid beslut om taxe- eller avgiftsändring annan än KPI ska i samtliga fall ekonomisk reglering +/- ske avseende skillnaden.
  • antar framlagt förslag till taxor för Korsavadshallarna och badanläggningar med förändring av familjebiljetter enligt Ulrika Perssons förslag (familjebiljett: 4 personer, max 2 vuxna: 145:- /5 personer, max 2 vuxna: 175:-). Taxorna är inkl. moms.

- Joneberg 2, markanvisning – genomförandeavtal: Kommunfullmäktige antog år 2012 en ny detaljplan för kvarteret Joneberg i Simrishamn. Området utgjorde tidigare skola. Skolbyggnaden är riven men sporthall och matsal har bevarats. Inom den nya detaljplanen ryms bostadsändamål samt idrotts- och centrumändamål. Ett åttavåningshus för trygghetsboende, ett trevåningshus för äldreboende samt ett trevåningshus för hyreslägenheter har redan uppförts i kvarteret. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 februari 2016, § 5, om att anordna en markanvisningstävling för fastigheterna Joneberg 8–9. Utvecklingsbolaget Sverige AB vann denna tävling, men både vinnaren och samhällsbyggnadsförvaltningen är överens om att vinnarens unika projektidé kommer till bättre rätt inom fastigheten Joneberg 2, som har snarlika planbestämmelser och ligger inom samma kvarter, samma projekt.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av Utvecklingsbolaget Sverige AB undertecknat genomförandeavtal (2016-12-28) avseende fastigheten Joneberg 2 godkänns, samt att samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullfölja genomförandeavtalet (handlingar för köpets fullbordande).

- Exploatering Skansen (Garvaren 3 och Simrishamn 3:1), etapp 1 – genomförandeavtal Sundprojekt: På området söder om tågstationen i Simrishamn, populärt kallat Skansen, har ett planprogram färdigställts. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick år 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete för del av fastighet Simrishamn 3:1 och del av Garvaren 3, även benämnd Skansen etapp 1.

Detaljplanen är nu inne i granskningsskedet och förväntas bli antagen våren 2017. Kommunen är ägare av marken för denna etapp och ett genomförandeavtal reglerar parters åtaganden samt markpris. Det finns två markanvisningsansökningar för att få exploatera och bygga ett punkthus på norra delen av området, hus 3 i enlighet med kartskiss. Sundprojekt har i möte med kommunens politiska ledning och samhällsbyggnadsnämndens presidium redogjort för sina planer och politiskt anses Sundprojekt ha rätt förutsättningar och är ett lämpligt komplement till Simrishamns bostäders framtida byggnader i etapp 1. Exploateringskalkyl för denna etapp har tagits fram och har tidigare redogjorts i ett separat ärende.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna genomförandeavtal för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 mellan Simrishamns kommun och Sundprojekt AB. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet för kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullfölja genomförandeavtalet (fastighetsbildning och handlingar för köpets fullbordande).

- Utökad borgen – bostadsprojekt Trekanten: Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-05, § 168, medge Simrishamns bostäder en investering om 100 mkr rörande bostadsprojekt Trekanten omfattande två bostadshus om sex resp. åtta våningar samt att kommunen går i borgen för 70 mkr. Efter utvärdering av inkomna anbud visar det sig att den totala produktionskostnaden utgör 97,7 mkr med beaktande av ett investeringsbidrag om ca 16 mkr. För att genomföra projektet behöver beslutet om borgen justeras avseende medgivit borgensbelopp. Borgensåtagande bör därför utökas med 15 mkr till 85 mkr för Trekanten även beaktande att investeringsbidraget utbetalas i efterskott.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att öka borgensramen avseende Simrishamns bostäder med 15 mnkr och därmed så som för egen skuld ingå borgen för detta bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 795 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Borgenshandlingar avseende kommunens borgensåtagande ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som ersättare, och av chefsekonomen, med kommundirektören som ersättare. Kommunfullmäktiges beslut § 168/2016 om en borgensram på 780 mnkr upphör att gälla så snart besluten i nu aktuellt ärende har vunnit laga kraft.

- Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Garvaren 3 och Simrishamn 3:1, antagande: Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2014, § 49, ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheterna Garvaren 3 och Simrishamn 3:1 m.fl.

Simrishamns bostäder beslutade i samråd med kommunen den 18 maj 2015 att ärendet inleds med ett planprogram för att sammanställa förutsättningar och samla in synpunkter. Planprogrammet, som omfattade hela Skansens industriområde, har varit på samråd under tiden 2016–05-11 till 2016-06-15. Planprogrammet redovisade ett område för blandad bebyggelse som ger möjlighet att utveckla de obebyggda tomterna i en annan riktning samtidigt som de befintliga verksamheterna ges möjlighet att vara kvar. Det är viktigt att bevara överblicken och se hur varje detaljplan påverkar helheten då planläggningen för Skansenområdet kommer att delas upp i många små detaljplaner. För att skapa ett område med samhörighetskänsla och som kan ge ett mervärde utan att det behövs åtgärder i efterhand har ett gemensamt gestaltningsprogram tagits fram.

Simrishamns bostäder och Simrishamns industrifastigheter har tagit initiativ till planen.

Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse inom planområdet som ska utformas med hänsyn till riksintresset för kulturmiljö norr om Stenbocksgatan. Planområdet utgör cirka 1,5 hektar. Fastigheterna som ingår i planområdet är Simrishamn 3:1, 2:58, 2:77 och Garvaren 3. Simrishamns kommun är markägare till Simrishamn 2:58, 3:1 och Garvaren 3. Trafikverket äger Simrishamn 2:77.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt den behovsbedömning som upprättats för planen. Planförslaget innebär att flerbostadshus kan uppföras inom planområdet. Förslaget till detaljplan har tagit avstamp i tre punkthus som beräknas inrymma cirka 90 lägenheter. Det finns även utrymme för en infartsväg, parkering, sophantering, förråd, utemiljö för de boende samt ytor som blir allmänna såsom gång- och cykelvägar samt park- och naturmark.

Punkthus har varit utgångspunkten i utformningen av planförslaget. Då samhällsbyggnadsförvaltningen generellt vill skapa så tillåtande planer som möjligt föreslås en exploateringsgrad med bruttoarea som tillåter såväl punkthus som kvartersbebyggelse.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till antagandehandling för miljökonsekvensbeskrivning, samlad bedömning av miljökonsekvenserna, samt detaljplan för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1, m.fl.