Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (170607) hade kommunstyrelsen sammanträde och bland annat följande ärenden togs upp:

- Motion om en köttfri dag i kommunens matserveringar: Kristoffer Strutzenblad (V) har i motion föreslagit en köttfri dag i kommunens matserveringar. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarar för kostenheten, som bl.a. konstaterar:

”Vad har kostenheten/kommunen gjort för att minska köttmängden i vår produktion och bidra till mindre miljöpåverkan?

Kostenheten erbjuder varje dag ett vegetariskt alternativ inom grundskolan/ Österlengymnasiet där det inte krävs något särskilt intyg för att få rätt till vegetariskt kost. Samtidigt låter vi våra elever göra ett aktivt val vad de vill ha på sin tallrik. Att erbjuda barnen en valfrihet att välja vad de vill äta skapar en nyfikenhet på att äta lunchen i skolan.

Inom vår verksamhet har vi ständigt en process i våra upphandlingar, i strävan att öppna för lokala leverantörer. I dag har vi ett antal lokala leverantörer inom vårt avtal. I vår menyskrivning har vi kött med hög kvalité med lokal förankring som givetvis genererar ett högre pris, men det kompenseras genom att det serveras vid färre tillfällen.

Kostenheten har dialog med elevråden inom grundskola och Österlengymnasiet och de uppskattar att de själva får göra ett aktivt val vad de ska äta. Ska man uppnå minskade volymer med kött, är det mer effektfullt att servera ett vegetariskt alternativ varje dag i stället för en köttfri dag i veckan. Om man från kommun eller statlig myndighet menar att det är viktigt att köttkonsumtionen minskar måste man informera om detta, i syfte att få den enskilde konsumenten till ett ändrat aktivt val.

Kostenheten erbjuder också ett salladsbord varje dag som ska innehålla minst fem olika alternativ. Genom ökat antal grönsaker/sallader får våra vi eleverna till att äta en grönare tallrik i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer.

Inom äldreomsorgen erbjuds de tre olika alternativ varje dag. Fisk erbjuds varje dag. Vegetarisk/köttfritt kan man beställa om man önskar. I dag är det tre personer som önskar detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kostenheten, kan inte påverka andra verksamheters upphandling av mat. Vid konkurrensutsättning är det upp till, till exempel socialförvaltningen eller skolan att ställa kraven. Motionen borde således även remitterats till andra nämnder som har verksamheter som konkurrensutsätts.”

Kommunstyrelsen avslog den inkomna motionen.

- Taxor 2017, hamntaxa (vinteruppläggning för fritidsbåtar): Kommunfullmäktige fastställde 28 november 2016, § 219 hamntaxor för 2017. Beslutet innebar att stycke H.1.5 utgår i avvaktan på utredning om vinterförvaring av båtar inom kommunen. (samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-20, § 142). Taxa för vinteruppläggning 2016/2017 reglerades i taxan för 2016 (antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, § 208), vilket innebär att taxeunderlag för debitering av våren 2017 är fastställd. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade 22 september 2016, § 137 ett ärende om förslag på ny båtuppställningsplats (dnr 2016/694). Nämnden beslutade bland annat att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda framtiden för vinterförvaring för kommunens båtägare. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 april 2016, § 56 att godkänna Konservfabriken 9 som uppställningsplats vintertid för båtar att gälla från och med höst/vinter 2017. Taxa för vinteruppläggning avseende säsongen 2017/2018 måste nu fastställas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återinföra stycket som togs bort (dåvarande H.1.5.) som avser vinteruppläggningsavgift och därmed anta hamnens taxor 2017 i sin helhet. 

- Isfabriken (Simrishamn 2:46) – köp av tomträtt: Skillinge Fisk-Impex har under året förvärvat tre kommunala fastigheter som de tidigare har haft tomträtter på. I deras skrivelse som låg till grund för de tre försäljningarna fanns önskemål om att även förvärva fastighet Simrishamn 2:46 (isfabriken), som de fick avslag på, samt fastighet Simrishamn 2:52. Skillinge Fisk-Impex har erbjudit kommunen att köpa deras tomträtt på Simrishamn 2:46. Det finns dels intresse från Simrishamns näringsutveckling AB att ändra detaljplan för att kunna utveckla fastighet Simrishamn 2:46 till annat ändamål och dels står kommunens hamnverksamhet inför stora utmaningar och måste finna vägar för utveckling. Ett köp ger kommunen möjlighet att fritt pröva olika förutsättningar och olika användningsområden för fastigheten. En ändring av detaljplanen skulle med största sannolikhet innebära att fastigheten inte kan användas för hamnändamål.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat köpeavtal mellan Skillinge Fisk-Impex AB och Simrishamns kommun. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för år 2017 ökas med 700 000 kronor avseende ersättning för att kommunen ska få tillgång till tomträtten för Simrishamn 2:46 (Isfabriken) och därtill ökas nämndens investering för år 2017 med 300 000 kronor för att finansiera köpet av befintlig byggnad på nämnd fastighet. Den ökade driftbudgeten finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2017 minskas med 700 000 kronor. Den ökade investeringsbudgeten finansieras genom försäljningsinkomsterna från sålda fastigheter i Simrishamns hamn tidigare under året. Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör Diana Olsson undertecknar köpeavtalet.

Detaljplan Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, nordvästra delen: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 april 2015, § 45 att en ny detaljplan ska tas fram över Kiviks hamn. Bedömningen var att ny detaljplan behöver prövas för hamnområdet i Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten. Ett planprogram, som ger en övergripande helhetsbild för hela hamnområdet, har upprättats. Planprogrammet godkändes, 23 september 2015, § 142, av samhällsbyggnadsnämnden för samråd. Det beslutades att hamnområdet skulle delas in i mindre etapper där respektive etapp genomförs med normalt planförfarande. Denna detaljplan är den första etappen som går vidare efter planprogrammet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 30 juni 2016, § 102 att godkänna samrådshandlingar. Detaljplanen var under perioden 2016-07-09 till 2016-08-28 utställd för samråd och under denna period kom det in 32 yttranden. Efter samrådsperioden avslutats kom det in ytterligare två yttranden, som även de tagits med i samrådsredogörelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 november 2016, § 160 att godkänna granskningshandlingarna. Detaljplanen var under perioden 2016-12-03 till 2017-01-07 utställd för samråd och under denna period kom det in 16 yttranden, varav 8 utan erinran. Planområdet för den fösta etappen ligger i norra delen av Kiviks hamn och omfattar del av hamnområdet med en yta på drygt 5 ha. Planområdet avgränsas i nordväst i linje med Moriabacken och följer Tittutvägen i sydöstlig riktning. Vidare dras gränsen nordost längs Brogatan och fortsätter i förlängningen ut över vattenområdet till den sydöstra piren och omsluter den nordvästra pirkonstruktionen och del av strandremsan vid kustlinjen. Syftet med denna detaljplan är att reglera markanvändningen så att den stämmer överens med den aktivitet som råder i Kiviks hamn, samt möjliggöra för framtida utveckling. Gällande detaljplan från 1948 anger endast hamnändamål, vilket innebär att hamnens nu mer offentliga karaktär inte är planenlig. Planen ska även verka för att möjliggöra för ett bättre flöde av människor och fordon. Utgångspunkten för området är att förbättra tillgängligheten och skapa en sammanhängande rumslig struktur. Områdets varierande karaktär ska tas tillvara. Planbeskrivningen redogör lämplig markanvändning med hänsyn till områdets betydande kultur- och rekreationsvärden. Byggnader inom området prövas så att de blir planenliga och marken regleras för aktuella behov. Kajerna planläggs för hamnändamål och pirarna planläggs för hamn- samt friluftsändamål. Tittutvägen planläggs som lokalgata och parkeringar planläggs för sitt ändamål. Vidare planläggs en offentlig plats vid kajen, där även tillfälliga evenemang kan äga rum, samt förslag ges om ett gångstråk som förbinder denna plats med norra pirarmen. Då planområdet är lågt beläget i förhållande till havet utreds möjliga framtida åtgärder och lättnad av lovplikt markeras ut i plankartan för översvämnings- och erosionsförebyggande åtgärder. Enligt länsstyrelsens yttrande över granskningshandlingarna är det inte möjligt att upphäva strandskyddet inom område för natur- och parkmark. De menar att de i miljöbalken listade särskilda skälen för upphävande inte går att applicera på dessa planbestämmelser eftersom dessa är av ett allmänt ändamål och således förenliga med strandskyddets intentioner. Detta innebär att strandskyddet kommer träda tillbaka för hela grönområdet i hamnen, vilket i sin tur innebär att det eventuellt kommer bli nödvändigt att söka strandskyddsdispens för framtida åtgärder. Dock bör detta inte utgöra något hinder eftersom avsikten inte är att bebygga grönområdena och eventuella framtida åtgärder, som exempelvis den föreslagna gångstigen här igenom, troligtvis inte kräver dispens. Alltså träder strandskyddet tillbaka men det kommer inte att ha någon direkt större påverkan utifrån de redan rådande förhållandena på plankartan. Planprövningen sker genom normalt planförfarande och planavgift tas ut i samband med bygglov/bygganmälan inom kvartersmark för hamn, industri, handel och kontor.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

- Ombyggnad av stationshuset i Simrishamn: Sedan den tidigare verksamheten i stationshuset upphört den 1 maj 2017 har det inom kommunen undersökts möjligheten att bedriva verksamhet där och samtidigt kunna hålla öppet som väntsal. Socialförvaltningens LSS-verksamhet driver sedan tidigare café på Valfisken och denna verksamhet skulle med fördel kunna flyttas till stationshuset och samtidigt skulle detta innebära att väntsalen kan vara öppen. För att detta ska kunna ske är vissa ombyggnadsåtgärder nödvändiga i stationshuset. Fastighetsenheten har tagit fram ett ombyggnadsförslag som innebär att kökskapaciteten på bottenplanet i stationshuset utökas så att den verksamhet som idag bedrivs av Café Valfisken kan inrymmas. 

Den beräknade investeringskostnaden är 605 000 kr. Driftkostnader, inklusive städ, är beräknade utifrån nuvarande kostnader för byggnaden och verksamheten. Tillsammans ger det en årlig hyreskostnad för socialförvaltningen på 270 224 kronor.

Idag betalar kommunledningen 190 542 kr i internhyra för ytorna i stationshuset. Hyran för socialförvaltningen föreslås bli 270 224 kr, nettokostnadsökningen blir då 79 682 kr. Flytten av Café Valfisken till stationshuset innebär att barn- och utbildningsförvaltningen tar över caféets nuvarande lokal och därmed hyreskostnaden för densamma.

Inför ärendets fortsatta hantering måste socialförvaltningens godkännande inhämtas vad gäller föreslagen flytt av Café Valfisken, föreslagen ombyggnad samt hyreskostnad. Beslut om finansiering av investeringen behöver också fattas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige, under förutsättning att socialnämnden ger ett positivt besked, ställa man sig bakom det upprättade förslaget. Inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsverksamhet godkänns projektet ombyggnad av stationen i Simrishamn till ett belopp på 650 000 kronor. Nämndens investeringsram för 2017 ökas därför med detta belopp. Inom socialnämndens investeringsverksamhet godkänns projektet inventarier till caféverksamhet i stationen till ett belopp på 65 000 kronor. Nämndens investeringsram för 2017 ökas därför med detta belopp. De ökade investeringsramarna på sammantaget 715 000 kronor finansieras kortsiktigt genom minskning av kommunens likviditet (banktillgodohavanden) och från 2019 genom att investeringsreserven ”Till kommunfullmäktiges förfogande” minskas från 3 515 000 kronor till 2 800 000 kronor. Ökade kostnader finansieras inom berörda nämnders befintliga driftramar.

- Mötesplats för äldre i Simrishamn: Vid behandlingen av budget för 2017 beslutade kommunfullmäktige att en utredning av ”seniorernas hus” skulle göras. I samma ärende har även framställts ett par medborgarförslag. I efterhand har det vidare konstaterats att socialförvaltningen har utrett frågan om en mötesplats för äldre. Rapporten har avgetts 2015-05-11. Utredningen har bedrivits i dialog med medborgare, organisationer, föreningar samt kultur- och fritidsförvaltningen. Av rapporten framgår att det i gällande vård- och omsorgsplan finns en ambition att skapa mötesplatser för äldre som ett led för öppna och förebyggande insatser.

Redan idag finns möjligheten för äldre att äta och fika på på fyra olika platser i kommunen. Det finns också öppen dagcentral/mötesplats på två platser. Öppen dagcentral/mötesplats är en öppen verksamhet som alla har möjlighet att besöka. De som kommer till mötesplatsen kan själv i stor utsträckning vara med och påverka vilka aktiviteter som ska ske tillsammans med de som leder verksamheten och finns som stöd. Lokalerna är lättillgängliga och aktiviteterna är öppna för alla.

I det följande beskrivs några olika sätt som mötesplatsen kan organiseras på:

  • Alternativ 1: Verksamheten bedrivs vid en dagcentral, här erbjuds aktiviteter i kommunens regi men också i samarbete med frivilliga, studieförbund och olika föreningar. Alla aktiviteter är öppna för alla, oavsett vem som står som medarrangör.
  • Alternativ 2: Verksamheten bedrivs i separat lokal i kommunens regi. Samverkan kan ske som i alternativ 1. Förutsättning för detta är att lokal anvisas och iordningsställs samt att personal i form av aktivitetssamordnare anställs.
  • Alternativ 3: Kommunen upplåter lokal för verksamheten (helt eller under bestämda tider) men själva verksamheten och aktiviteterna hanteras och arrangeras av pensionärsorganisationerna.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunen upplåter den ombyggda aulan, Fredsdalsgatan 7, till "Mötesplats för äldre" under bestämda tider. Verksamheten och aktiviteterna hanteras och arrangeras av frivilliga, studieförbund och pensionärsorganisationer samt av andra intresserade föreningar. Alla aktiviteter är öppna för alla, oavsett vem som står som arrangör. Tanken är att mötesplatsen ska utvecklas i samråd med deltagarna.