Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (170111) hade kommunstyrelsen sitt första sammanträde för året  och bland annat följande ärenden togs upp:

- Österlengymnasiets/Fredsdalsskolans aula: Fastighetschefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram kostnadskalkyl för de åtgärder som skulle behövas göras i Österlengymnasiets/Fredsdalsskolans aula för att få den funktionell för uthyrning, bl.a. ny ventilation, belysning etc.

Kommunstyrelsen beslöt att godkänna att samhällsbyggnadsnämnden får investera 800 000 kr i Österlengymnasiets/Fredsdalsskolans aula och att nämndens investeringsram 2017 därför ökas med detta belopp, att godkänna att kultur- och fritidsnämnden får investera 200 000 kr i utrustning i Österlengymnasiets/Fredsdalsskolans aula och att nämndens investeringsram 2017 därför ökas med detta belopp, samt att de ökade investeringsramarna på sammanlagt 1 000 000 kr finansieras genom minskad likviditet (banktillgodohavanden).

- Lokaler till Nova Academy: Barn- och utbildningsnämnden har (§ 79/2016) behandlat frågan om lokalsituationen för Nova Academy. Som grund för detta ligger en barnkonsekvensanalys gällande tillgång till elevhälsa samt till studie- och yrkesvägledning (2016-09-11). Nämnden föreslår kommunstyrelsen att en översyn av lokalsituationen på Valfisken görs av en arbetsgrupp med representanter för berörda parter. 

I kommunen finns en formaliserad lokalplaneringsgrupp som hanterar gemensam planering och samordning i lokalplaneringsfrågor. Lokalplaneringsgruppens uppgift är att matcha förvaltningarnas lokalbehov med tillgängliga resurser. Gruppen ska verka för öppenhet och delaktighet i arbetsprocessen. Lokalplaneringsgruppen har till uppgift att:

 • samordna lokalfrågor över förvaltningsgränserna
 • vara stöd till lokalbehövande förvaltning
 • initiera interna lokalbyten
 • öka nyttjandet av kommunala byggnader
 • föreslå ändringar i lokalförsörjningsplanen

Det får därmed anses som naturligt att lokalplaneringsgruppen ges i uppdrag att göra en översyn av lokalsituationen på Valfisken.

Kommunstyrelsen beslutade att lokalplaneringsgruppen ges i uppdrag att göra en översyn av lokalsituationen för verksamheter på Valfisken och Marint centrum och återkomma med förslag till åtgärder. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 22 februari 2017.

- Budget 2018–2020: tidplan m.m.: Kommunledningskontoret har lämnat förslag till tidplan för arbetet med budget 2018–2020. Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med den senaste budgetprocessen. Nämnderna ska inkomma med budgetskrivelser och taxeförslag i augusti. Fullmäktige ska fastställa budgeten i oktober. Föreliggande tidplan är planerad att beslutas i januari. I början av april är avsikten att kommunstyrelsen ska behandla ett ärende med planeringsförutsättningar och anvisningar. En nyhet denna gång är att den driftram som nämnden i budget 2017–2019 tilldelades för år 2018 ska utgöra utgångspunkt (= basen) för nämndens kommande budgetarbete.

I den senaste budgetprocessen inrättades en budgetberedning. Ett syfte med denna beredning är att samtliga fullmäktigepartier ska ges möjlighet att få information under pågående process. Budgetberedningen och samtliga nämnders presidier ska samlas den 11 april för genomgång av planeringsförutsättningarna och anvisningarna. Därefter kan nämndernas budgetarbete i mer formell mening påbörjas. Den 22 augusti träffas åter budgetberedningen och nämndernas presidier. Vid detta tillfälle överlämnas och presenteras nämndbeslutade budgetskrivelser. Även taxeförslagen ska överlämnas. I tidplanen ges utrymme för budgetberedningen att därefter träffas vid tre tillfällen. SKL ska den 29 augusti presentera en skatteunderlagsprognos. Denna prognos bör användas i kommunens slutliga budgetarbete. Vid de två första tillfällena kan beredningen lämna olika uppdrag till förvaltningarna utifrån inlämnade budgetskrivelser. Den 21 september ska de sista uppdragen avrapporteras.

Under oktober månad ska följande politiska beslut om budgeten fattas: skattesats, mål för god ekonomisk hushållning, driftramar, godkända investeringsprojekt, investeringsramar samt taxor. Innan utgången av 2017 ska nämnderna ha beslutat om internbudgeten. I januari 2018 är det tänkt att nämnderna ska informera fullmäktige om budgeten. Informationen ska i första hand avse fördelningen av tilldelad ram samt fastställda nämndsmål.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till tidplan för arbetet med budget 2018– 2020, samt att budgetberedningen bör bestå av kommunstyrelsens presidium samt en representant från övriga partier; sådan representant ska i första hand vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen och i andra hand ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige.

- Medborgarförslag: Internationalen – för en ny och bättre värld: Eva Nordström har inlämnat medborgarförslag om Internationalen – för en ny och bättre värld. Såvitt kan uttolkas av medborgarförslaget ligger detta inte inom det kommunala kompetensområdet. Med hänvisning till att detta inte är en kommunal angelägenhet ska därför medborgarförslaget avslås.

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget då detta inte är en kommunal angelägenhet.

- Medborgarförslag;  Fasadbeslysning på Glimmingehus borg: Maivi Söder har i medborgarförslag föreslagit att fasadbelysning sätts upp på Glimmingehus borg. Glimmingehus ägs av staten och förvaltas av Riksantikvarieämbetet och är således inte en kommunal angelägenhet. Då förslaget ligger utanför kommunens kompetensområde föreslås att medborgarförslaget avslås men översänds till Riksantikvarieämbetet för kännedom.

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget då det ligger utanför kommunens kompetensområde. Medborgarförslaget översänds till riksantikvarieämbetet för kännedom.

- Översyn av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation: Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 om en översyn av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. En extern översyn genomfördes och slutrapport överlämnades 2016-09-30. Rapporten presenterades på kommunstyrelsen den 2016-10-19. Översynen har beretts utifrån tre delar. Förändring av organisation är en politisk fråga att hantera, roller är en ansvarsfråga för både politiker och tjänstepersoner, verkställighet hanteras av tf. samhällsbyggnadschef tillsammans med berörda fackliga organisationer och medarbetare. En handlingsplan som grundas i översynen är påbörjad och hanteras inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det fortsatta arbetet med organisationsöversyn kommer att ske med tre specifika utredningsuppdrag kring upphandlingssamordning och miljöstrategiska frågor. Det finns redan beslut på fastighetssidan som måste ses över och tas upp för förnyad politisk diskussion.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommundirektören avseende utredning kring upphandlingssamordning, samordning av miljöstrategiska frågor och sammanställning av tidigare fastighetsutredning. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 februari 2017.

- Samverkansöverenskommelse mellan Simrishamns kommun och lokalpolisområde Ystad 2017–2018: Mellan Simrishamns kommun och lokalpolisområde Ystad har upprättats förslag till samverkansöverenskommelse i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Överenskommelsen, som gäller 2017–2018, redovisar åtgärder och åtaganden inom olika områden. Förslaget till samverkansöverenskommelse ska behandlas i lokala BRÅ innan den tas upp i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkände upprättat förslag till samverkansöverenskommelse mellan Simrishamns kommun och lokalpolisområde Ystad, 2017–2018.

- Budgetuppföljning: Kommunledningskontoret har lämnat förslag till tidplan för den gemensamma budgetuppföljningen. Förslaget innebär att det ska göras fyra för kommunen samlade uppföljningar under året, varav en utgörs av den lagreglerade delårsrapporten. Enligt kommunledningskontoret bör föreslagna uppföljningstillfällen användas från och med 2017.

Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 (§ 270) om tidpunkter för kommunens gemensamma uppföljning av ekonomi och verksamhet. Upplägget utgick från att budgeten fastställs av fullmäktige redan i juni månad. Budgetbeslutet har senarelagts och budget 2017 fastställdes av fullmäktige i oktober 2016. Detta innebär bland annat att nämndernas budgetinformation till fullmäktige sker först i januari vilket minskar nyttan av en helårsprognos redan i januari. En helårsprognos per sista november kan med nuvarande planering behandlas av kommunstyrelsen först i januari, det vill säga inte långt före det finns (åtminstone preliminärt) bokslutsresultat. Det bedöms därför vara bättre att tidigarelägga prognosen till att upprättas per den sista oktober.

Kommunstyrelsen beslutade att fr.o.m. 2017 ska den kommungemensamma uppföljningen under året ske per sista februari, maj, augusti (delårsrapport) samt oktober. Kommunstyrelsens beslut § 270/2011 upphävs därmed att gälla.

- Kommunstyrelsens internbudget 2017: Kommunledningskontoret överlämnar förslag till internbudget 2017.

Kommunstyrelsen godkände kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2017, samt uppdrog åt kommundirektören att se hur ”friskvårdsersättningen” kan ändras framöver.

- Helårsprognos 4: Prognostiserat balanskravsresultat uppgår till cirka 49 mnkr, d.v.s. kommunen kommer under 2016 att få ett starkt ekonomiskt resultat. En förklaring är att kommunen jämfört med tidigare år har ett betydligt högre budgeterat resultat. Därtill visar verksamheterna och finansieringen betydande överskott mot budget. Samtliga nämnder, förutom samhällsbyggnadsnämnden (skattefinansierat), bedöms få överskott eller åtminstone nå ett nollresultat. För samhällsbyggnadsnämndens del begränsas bedömt underskott till 0,3 mnkr främst till följd av erhållen hyresrabatt på 1,2 mnkr.

Ett starkt resultat 2016 och de flesta nämnder i ekonomisk balans är viktigt då SKL:s, Sveriges Kommuner och Landsting, bedömning är att konjunkturen viker om ett par år. Därtill kan kommunens, främst under hösten, betydande befolkningsökning innebära nya utmaningar för verksamheten redan 2017. Det positiva resultatet kan också innebära att upplåningen framöver inte fullt ut behöver öka i den omfattning som budgeterats.

Prognosen för investeringarna visar att cirka 125 mnkr av investeringsbudgeten inte kommer att användas. Ej nyttjade investeringsmedel överförs automatiskt till nästkommande år. Ursprunglig investeringsbudget för 2017 på 90 mnkr skulle därmed öka till 215 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens arbetsutskott ska, vid 2017 års första uppföljningsmöte med representanter för samhällsbyggnadsnämnden, särskilt uppmärksamma ekonomin inom denna nämnd. Avsätta max 500 tkr, ur kommunstyrelsens förfogande, som en uppmuntran till tillsvidareanställd personal för väl genomfört arbete under 2016. Kommundirektören ges i uppdrag att utforma detta. Informationen läggs i övrigt till handlingarna.

- Mötesplats för äldre i Simrishamn: Socialnämnden beslutade 2014-09-25 att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda en mötesplats för äldre i Simrishamn. Projektet startade i januari 2015. Utredningen visade att behovet är stort av en mötesplats för äldre men det finns behov av mötesplatser för alla åldrar.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt kommundirektören att beakta socialförvaltningens rapport ”Mötesplats för äldre” i utredningen gällande ”Seniorernas hus”. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i mars.

- Kommunalt partistöd 2017: Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2015-02-23, § 15, fastställdes de nya reglerna för kommunalt partistöd. Av beslutet framgår att partistödet årligen betalas ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. Årligen ska en skriftlig redovisning av vad partistödet använts till lämnas in. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december. Det kommunala partistödet är 25 % av prisbasbeloppet per år och mandat i kommunfullmäktige. För år 2017 är prisbasbeloppet 44 800:- och partistödet blir totalt till samtliga partier: 25 % x 44 800:- x 49 mandat = 548 800:-.

Partistödet utbetalas med 10 % av partistödet som ett fast belopp lika fördelat mellan de 10 partierna = 5 488:-/parti och dels 90 % av partistödet lika fördelat mellan de 49 mandaten i kommunfullmäktige = 10 080:-/mandat. 

Partistödet för 2017 fördelas enligt nedan:

 • M – 10 mandat, 5 488:- + 100 800:- = 106 288:-
 • C – 5 mandat, 5 488:- + 50 400:- = 55 888:-
 • L – 2 mandat, 5 488:- + 20 160:- = 25 648:-
 • KD – 1 mandat, 5 488:- + 10 080:- = 15 568:-
 • S – 13 mandat, 5 488:- + 131 040:- = 136.528:-
 • V – 1 mandat, 5 488:- + 10 080:- = 15 568:-
 • MP – 3 mandat, 5 488:- + 30 240:- = 35 728:-
 • Fi – 4 mandat, 5 488:- + 40 320:- = 45 808:-
 • ÖP – 3 mandat, 5 488:- + 30 240:- = 35 728:-
 • SD – 7 mandat, 5 488:- + 70 560:- = 76 048:-

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det lokala partistödet för år 2017.