Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (170920) hade kommunstyrelsen sammanträde och bland annat följande ärenden togs upp:

- Medborgarförslag: Flytta turistbyrån till stationen: Jan Jönsson föreslår i ett medborgarförslag att flytta turistbyrån i Simrishamn till stationshuset. Kommunen har under tiden medborgarförslaget behandlats redan beslutat sig för att LSS-verksamheten i Simrishamn kommer att bedriva en öppen verksamhet i stationshuset. Någon flytt av turistbyrån är därmed inte aktuell.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget då kommunen redan beslutat om annan verksamhet i stationshuset.

- Medborgarförslag: Gör om gamla Coop till Suckarnas gång-hus: Irene Hillergård föreslår i ett medborgarförslag att kommunen gör om gamla Coop till Suckarnas gång inomhus. Till kommunen har inkommit ett antal medborgarförslag med förslag på användning av Coops gamla lokal i Simrishamn. Simrishamns kommun är inte ägare till fastigheten och kan därför inte styra över vilken verksamhet som ska bedrivas i nuläget. Kontakter har förevarit mellan kommunen och fastighetsägaren och det kan konstateras att för närvarande är köpeskillingen på en sådan nivå att något kommunalt köp ej är aktuellt.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget då kommunen inte äger fastigheten och det är för närvarande inte aktuellt med något köp.

- Tvärförbindelse – bussturer: I Simrishamns kommuns miljömålsåtgärdsprogram ”Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015–2020”, som antogs av kommunstyrelsen 2013-03-13, står det: ”Utredning av en busslinje mellan inlandsbyarna och tågstation föreslås”. I Simrishamns kommuns översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2015-11-30 och vann laga kraft 2017-03-15, finns ett ställningstagande: ”Kommunen ska i samarbete med Skånetrafiken utreda möjligheten för en busslinje mellan byarna med koppling till Pågatåg”. Även skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen med detta önskemål.

Ärendet lyftes med Skånetrafiken i november 2016 (i samband med att Skånetrafiken ser över hela linjenätet på Österlen) vilka inte kunde se någon ekonomisk bärighet med linjen Sankt Olof–Gärsnäs–Hammenhög–Borrby. Skånetrafiken presenterade istället en kostnadskalkyl för vad det skulle kosta Simrishamns kommun vid ett eventuellt tillköp, räknat på två dubbelturer på morgonen och två dubbelturer eftermiddag/kväll måndag–fredag. Skånetrafiken räknade både på fast linjetrafik och anropsstyrd trafik:

Fast linjetrafik

Busskostnad enligt avtal Österlen (plus index) ca 527 000 kr

23,7 km lång sträcka räknat på 250 vardagar = 47 400 km/år

47 400 x 5,37 kr (plus index) = ca 265 500 kr

30 min körtid, 8 turer och 250 dagar = 1 000 h/år

1 000 x 283,68 (plus index) = ca 296 000kr

Summa: ca 1 090 000kr per år*

Anropsstyrd trafik

400 kr per tur (vilket är ett snitt för Skåne),

8 enkelturer per dag och 250 vardagar per år = ca 800 000kr per år** 

*En tvärförbindelse mellan S:t Olof och Hammenhög via Smedstorp istället ligger på en kostnad av ca 930 500 kr per år utan moms.

**När det gäller priset för att ha linjen anropsstyrt så är det priset väldigt ungefärligt, eftersom anropsstyrd trafik planeras i realtid.

Formen anropsstyrd trafik är framför allt användbar i områden med liten och oregelbunden efterfrågan på kollektivtrafik. Kostnadsbesparingarna kan bestå i insparat bränsle och användning av outnyttjade resurser under lågtrafik, men trafikformen är förhållandevis dyr räknat per resenär. Detta eftersom det är fordonet och förarlönerna som utgör den stora delen av kostnaderna, oavsett om trafiken är anropsstyrd eller linjelagd.

En linjenätsöversyn håller på att genomföras av Skånetrafiken i samarbete med kommunerna till 2019 där trafikstart beräknas år 2021–2022. Idag går linje 574 och 579 från S:t Olof vidare till kommunhuvudorterna Tomelilla och Simrishamn för ev. vidare färd med tåg. Från Hammenhög och Borrby kan man idag ta sig med linje 570 till såväl Simrishamn som Ystad för ev. vidare färd med tågtrafiken. I de södra delarna av kommunen finns idag ingen tydlig koppling med busstrafiken till Tomelilla, detta är något som Skånetrafiken i sin linjenätsöversyn tittar vidare på. Rekommendationen är att kommunen avvaktar Skånetrafikens linjenätsöversyn till 2019 innan beslut fattas om behovet av tvärförbindelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att avvakta Skånetrafikens linjenätsöversyn till 2019 innan beslut fattas om behovet av tvärförbindelsen.

- Riktlinjer för markanvisning: Sedan den 1 januari 2015 gäller lag (2014:899) om kommunala markanvisningar. En kommun som genomför markanvisningar är skyldig att anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11, § 22, att återremittera ärendet för komplettering med ekonomiska bestämmelser samt utveckling av när direktanvisning kan ske. I stället för att komplettera Riktlinjer för markanvisningar, som är tänkt att ge en extern exploatör en tydlig bild av hur kommunen arbetar med markanvisningar, har förvaltningen valt att arbeta fram en ny policy för exploateringsredovisning som fokuserar på kommunens interna hantering av exploateringsekonomi. Förvaltningen har bedömt att skrivningen om när direktanvisning bör ske framgår av detta förslag till riktlinjer för markanvisning.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige antar riktlinjer för markanvisning.

- Riktlinjer för exploateringsavtal: Sedan den 1 januari 2015 gäller en ändring (2014:900) i plan- och bygglagen om att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna ska innehålla kommunens grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. Innan kommunen har antagna riktlinjer för exploateringsavtal får kommunen inte teckna exploateringsavtal för planarbeten påbörjade efter 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen beslutade 11 januari 2017, § 23, att återremittera ärendet för komplettering med ekonomiska bestämmelser samt utveckling av när direktanvisning kan ske. I stället för att komplettera Riktlinjer för exploateringsavtal, som är tänkt att ge en extern exploatör en tydlig bild av hur kommunen arbetar med exploateringsavtal, har förvaltningen valt att arbeta fram en ny policy för exploateringsredovisning som fokuserar på kommunens interna hantering av exploateringsekonomi. Frågan om direktanvisning är inte aktuell vid exploateringsavtal, eftersom kommunen då inte äger exploateringsfastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för exploateringsavtal.

- Policy för exploateringsredovisning: Sedan den 1 januari 2015 gäller en ändring (2014:900) i plan- och bygglagen om att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna ska innehålla kommunens grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Samma datum började även lag (2014:899) om kommunala markanvisningar att gälla. En kommun som genomför markanvisningar är skyldig att anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

I och med de nya riktlinjerna för markanvisningar och exploateringsavtal är Simrishamns kommuns nu gällande exploateringspolicy (antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2008, § 12) delvis inaktuell och i behov av översyn.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11, § 23, att återremittera ärendet för komplettering med ekonomiska bestämmelser samt utveckling av när direktanvisning kan ske. I stället för att komplettera riktlinjerna för exploateringsavtal och markanvisningar, som är tänkta att ge en extern exploatör en tydlig bild av hur kommunen arbetar med exploateringsavtal och markanvisningar, har förvaltningen valt att arbeta fram en ny policy för exploateringsredovisning som fokuserar på kommunens interna hantering av exploateringsekonomi.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget om policy för exploateringsredovisning. Tidigare exploateringspolicy (antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2008, § 12) upphör att gälla. 

- Baskemölla 87:1, del av – försäljning till Baskemölla Ekoby: Simrishamns kommun har sedan 2016-09-23 ett genomförandeavtal avseende del av Baskemölla 87:1 med Ekoby Baskemölla ekonomisk förening, vilken äger aktuell mark söder/öster om Gladsaxvägen och består av dem som bor i ekobyn idag. Avtalet omfattar mark norr/väster om Gladsaxvägen, inom ännu inte genomförd detaljplan, tänkt för utökning av ekobyn med nya bostadstomter. För genomförandet av det nya bostadsområdet har bildats en separat förening, Baskemölla etapp 4 ekonomisk förening, vilken är tänkt genomföra det nya bostadsområdet. Det blir enklare och tydligare om den nya föreningen träder in i den gamlas ställe i genomförandeavtalet med kommunen och därmed också som köpare av marken i första hand. Både den nya och den gamla föreningen önskar därför att kommunen godkänner att genomförandeavtalet överlåts till den nya föreningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-06-06, § 105, att föreslå kommunfullmäktige godkänna överlåtelse av genomförandeavtalet samt att förlänga dess giltighet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna överlåtelse av genomförandeavtal med Ekoby Baskemölla ekonomisk förening avseende del av Baskemölla 87:1, ”Ekobyn etapp 4, till den nya föreningen Baskemölla etapp 4 ekonomisk förening, att godkänna att aktuellt genomförandeavtal förlängs, att gälla till 2017-12-31, samt att kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson och kommundirektör Diana Olsson undertecknar genomförandeavtalet.

- Genomförandeavtal för del av Simris 206:1: AB Bil-Bengtsson inkom 2016-12-19 med ett önskemål om optionsavtal för del av Simris 206:1, väster om Hammaren 2. AB Bil-Bengtsson hade tidigare innehaft option för det aktuella markområdet. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2017-03-09, § 42, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förhandla fram ett genomförandeavtal med AB Bil-Bengtsson avseende det aktuella området. Avtalet skulle vara klart senast 2017-06-30.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna av GRB Österlen H2 AB 2017-06-29 undertecknat genomförandeavtal avseende del av Simris 206:1, att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör Diana Olsson att för Simrishamns kommun underteckna genomförandeavtalet samt att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja genomförandeavtalet. 

- Motion från (Fi): Könsneutralisera språket: Margarethe Müntzing (Fi) har i motion föreslagit att Simrishamns kommun ska könsneutralisera språket genom att inledningsvis byta ut ordet tjänsteman mot tjänsteperson samt göra en generell översikt av kommunens terminologi i intern och extern kommunikation.

I kommunledningskontorets utredning står det bl.a.: ”Språkrådet har inte tagit ställning till ett byte av ordet tjänsteman till tjänsteperson. Ordbildningar med -man uppfattas som könsneutrala av vissa medan andra associerar dem med manspersoner. På senare år har vi t.ex. sett ett byte från riksdagsman till riksdagsledamot, från justeringsman till justerare. Bruket av andra ord för att beskriva en tjänsteman har också ökat, som t.ex. begreppet handläggare. Ordet tjänsteman lever dock vidare i vedertagna sammansättningar som tjänstemannaansvar och våld- eller hot mot tjänsteman. Kommunledningskontoret har ett pågående arbete med en ny ärendehandbok för kommunens handläggare. Denna kommer också att behandla klarspråk.  Vidare är kommunens språkbruk och tilltal aktuellt, t.ex. i arbetet med ”Bilden av Simrishamn och i det pågående projektet ”Digital kommunikation”.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen vad gäller begäran att könsneutralisera ordet ”tjänsteman” och istället använda ”tjänsteperson. Motionen anses besvarad när det gäller en generell översikt av kommunens terminologi med hänvisning till det pågående arbetet med en ny ärendehandbok vilket också inkluderar kommunens språkbruk och terminologi.

- Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2016–2020: Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-17, § 151, att programarbetet kring utarbetandet av ett bostadsförsörjningsprogram skulle ledas av samhällsbyggnadsnämnden. Vid sammanträde 2017-08-17, § 120, beslutade samhällsnämnden förslå kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till bostadsförsörjningsprogram.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska redovisas i ett separat dokument som beslutas av kommunfullmäktige. De ska inte beslutas som en del av översiktsplanen till följd av den ändring i bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014. Riktlinjerna ska vara uttryckligen vägledande när kommunen i översiktsplaneringen tillämpar och bedömer det allmänna intresset i 2 kap. 3 § 5 PBL, det vill säga bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och för utveckling av bostadsbeståndet. Kommunen ska ta ställning till på vilket sätt man ska verka för att nå uppsatta bostadspolitiska mål och hur kommunen vill använda de verktyg man förfogar över. 

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Underlaget för behovsanalyserna i bostadsförsörjningsprogrammet har varit översiktsplanen för Simrishamns kommun. Bostadsförsörjningsprogrammet förtydligar och fördjupar översiktsplanens bebyggelsestrategi och ska kunna ge stöd för beslut i en rad olika samhällsbyggnadsfrågor, till exempel i prioriteringen för framtagandet av detaljplaner och översiktsplanering.

Under arbetsprocessen har kontinuerligt diskussioner och möten hållits med styrgruppen (bestående av samhällsbyggnadsnämndens presidie, tjänstemän från olika förvaltningar), länsstyrelsen, samt med olika grupper av medborgare. Programmet har varit ute på såväl samråd som utställning och tankarna på ett förvaltningsövergripande arbetssätt har förankrats.

Riktlinjerna/bostadsförsörjningsprogrammet innehåller åtgärdsförslag och ansvarsfördelning. Dessa ska vidareutvecklas till en åtgärdsplan med kostnadsuppskattning som föreslås tas fram under hösten 2017 och beslutas i kommunfullmäktige under våren 2018.

Bostadsförsörjningsprogrammet styrs av Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och krav finns endast på att kommunen ska samråda med länsstyrelsen.

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram bifogas. (6 Mb)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta i ärendet reviderat  förslag till ”Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2016–2020.