Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (170117) hade kommunstyrelsen sammanträde och bland annat togs följande ärenden upp:

- Motion från Christer Akej (M) om anläggande av säker övergång för korsande av Christian IV:s väg vid Coop. Christer Akej (M) har i en motion, daterad den 12 september 2016, ställd till kommunfullmäktige yrkat att kommunen snarast tar en diskussion med Trafikverket om möjliga åtgärder för att skapa en säker övergång vid Coop. Möjligheten att anlägga av- och påkörningsfil samt bussficka ska även inkluderas i åtgärden. Vidare yrkar Christer Akej att åtgärden görs snarast oberoende av Trafikverkets finansieringsvilja. Motionen har den 12 september 2017 vidarebefordrats till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Simrishamns kommun ska bygga anslutande gång-/cykelvägar eftersom Trafikverket planerar att anlägga en övergång för oskyddade trafikanter 2018. Refug, breddning av väg samt anslutande gång-/cykelvägar är budgeterat 2018. Möjligheten att anlägga av- och påkörningsfil samt bussficka kommer att hanteras i pågående detaljplanearbete för Simris 206:1 m.fl., utökat handelsområde och trafiklösningar vid Coop. Motionen bifalles.

- Redovisning av miljöbokslut för 2016. Efter återremiss från kommunfullmäktige och inarbetande av nya synpunkter från Ystad-Österlenregionens miljöförbund föreligger ny version.

Kommunstyrelsen godkände Miljöbokslut 2016 samt lade det till handlingarna.