Information från kommunfullmäktige

2018-03-07

Under onsdagskvällen höll kommunfullmäktige sammanträde. Bl.a. följande ärenden avhandlades:

- Medborgarförslag hjärtstartare i Vik. Det har inkommit medborgarförslag om att kommunen bekostar och installerar en hjärtstartare i Vik.

Medborgarförslaget till gick kommunstyrelsen för beredning och beslut.

- MKV – Morgondagens kommunala vattenrening. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20, § 50, att underteckna projektavtal ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter (2016-12-06)”, att efter att projektering genomförts ska en slutkostnadskalkyl upprättas, som ska bygga på redan nedlagda kostnader, inkomna anbud för utförandet, tillkommande interna kostnader samt en kostnad för oförutsedd risk om 10 % på den totala investeringskostnaden, samt att om slutkostnaden landar på mer än 20 mnkr för Simrishamns kommun måste på nytt frågan aktualiseras innan projektet startas avseende projektets finansiering.

Då slutkostnadskalkylen nu ligger på 30 mnkr (inkl. 10 % oförutsett) kräver detta samhällsbyggnadsnämndens beslut om ombudgetering av investeringsmedel, samt vidare kommunfullmäktiges beslut avseende finansieringen.

Projekt 14698 MKV:s inriktning har varit att skapa en avancerad rening, en teknisk lösning för en långsiktigt hållbar avloppsförsörjning för Simrishamns kommun och inte en anläggning för den korta tidshorisont som forskningsprojektet är på (1 år). Genom detta fokus kommer Simrishamns kommun medverka till en friskare Östersjö samt skapa ett internt kretslopp som på sikt bidrar till ett nollutsläpp främst när det gäller läkemedelsrester, men även för andra mikroföroreningar.

Under hösten 2017 kalkylerades anläggningens investering till strax under 20 mnkr, förhoppningen var att anbuden skulle matcha detta, vilket de dock inte gjorde. Det har varit mycket svårt att få in anbud, dessa inkom efter upprepade påtryckningar. Slutkostnadskalkylen ligger nu på 30 mnkr (inkl. 10 % oförutsett). Nedlagda kostnader inom projektet är hittills 9 977 tkr. För projektet kvarstår från 2017 års investeringsbudget 10 023 tkr. Dessa medel föreslås överföras från 2017 till 2018. För resterande finansiering föreslås omprioritering inom tilldelad ram för VA på totalt 10 081 tkr, från:

  • projekt 14552 Smedstorp/Hammenhög förstärkning ledningsnät: 1 992 tkr
  • projekt 14559 Kommunal VA-försörjningsplan: 923 tkr
  • projekt 14540 Vattenledningar: 2 166 tkr
  • projekt 14512 Förstärkning Vattenlev Brösarp–Kivik: 5 000 tkr

Föreslagna omprioriteringar innebär endast en viss senareläggning av berörda projekt som inte har upparbetat budgeterade medel för 2017 fullt ut.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att överföra kvarstående investeringsmedel från 2017 till 2018 för projekt 14698 MKV motsvarande 10 023 tkr

Kommunfullmäktige beslutade att godkänt investeringsbelopp för projekt MKV för åren 2018-2020 ökas med 10 081 tkr. Samtidigt minskas godkända investeringsbelopp för åren 2018-2020 avseende följande projekt (totalt 10 081 tkr):

  • Projekt 14552 Smedstorp/Hammenhög förstärkning ledningsnät, 1 992 tkr
  • Projekt 14559 Kommunal VA-försörjningsplan, 923 tkr
  • Projekt 14540 Vattenledningar, 2 166 tkr
  • Projekt 14512 Förstärkning Vattenlev. Brösarp-Kivik, 5 000 tkr

- Markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB. Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 137, att anvisa fastigheten Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB, och den 30 november 2015, § 203, att, på företagets begäran, förlänga avtalet. Företaget har fullföljt sitt åtagande enligt avtalet och har därför rätt att förvärva fastigheten för de  genomförandeavtalet överenskomna 80 kr/m2, det vill säga 794 000 kronor (för 9 925 m2). Det av företaget undertecknade köpeavtalet kom in den 18 januari 2018. Företagets sökta bygglov för butik/växthus inom Hammaren 1 vann laga kraft den 19 januari 2018. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018 att föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB samt uppdrog åt kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson (S) och kommundirektör Diana Olsson att underteckna köpeavtalet.

Du kan också se sammanträdet i efterhand, klicka här