Information från kommunfullmäktige

2017-08-28

Under måndagskvällen höll kommunfullmäktige sammanträde på Skeppet på Marint centrum. Bl.a. följande ärenden avhandlades:

- Medborgarförslag: Begränsa onödig genomfart och besvärande buskörning på Kvarngatan (i Simrishamn). Bengt Berglund, Simrishamn, har inkommit med rubricerade medborgarförslag där han också föreslår t.ex. farthinder, sänkt hastighet eller förbjuden genomfart västerut på Kvarngatan. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

- Medborgarförslag: Supermagnumstort halmäpple på Stortorget (i Simrishamn) mellan Mårten och jul/nyår: Agneta Barr, Simrishamn, har föreslagit att ett ”supermagnumstort” halmäpple placeras på Stortorget för att öka uppmärksamheten för Simrishamn under vinterhalvåret. Medborgarförslaget gick till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

- Medborgarförslag: Bygg en skatepark, i betong, i Simrishamn: Magnus Lembke och Karin Dreier Lembke, Simrishamn, föreslår rubricerade. Medborgarförslaget gick till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

- Upphandlingsverksamhetens framtida organisation. Under 2016 genomfördes en extern genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter för att identifiera förbättringsområden. Det som bl.a. framkom i den externa konsultrapporten var att genom en samlad upphandlingskompetens i en kommungemensam organisation skulle man kunna effektivisera, professionalisera och specialisera upphandlingsverksamheten samt minska sårbarheten. Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utreda upphandlingsverksamhetens organisation. Utifrån utredningsuppdraget presenterades tre olika förslag till hur verksamheten skulle kunna organiseras. Utifrån kommundirektörens utredning beslutade kommunstyrelsen att förorda en gemensam centraliserad upphandlingsverksamhet förstärkt med ytterligare en upphandlare/avtalscontroller. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till kommundirektören att återkomma med en konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning. Revisorerna har under hösten 2016 och vintern 2017 genomfört en granskning av upphandlingsverksamheten inom samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens verksamheter. Resultatet av granskningen har visat på förbättringsområden som exempelvis samordning av upphandlingsverksamheten för att förbättra kvaliteten och minska sårbarheten. Revisorerna ansåg bland annat att det behövdes ett tydliggörande av ansvarsfördelningen avseende kommunens ramavtal samt att den interna kontrollen behövde stärkas gällande avtalstrohet och direktupphandlingar.

Kommunfullmäktige beslutade överföra befintlig tjänst som upphandlare på samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret. Tjänsten finansieras genom omfördelning av medel från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, 560 000 kronor på helårsbasis, samt att hänskjuta kostnaden för tjänsten som avtalscontroller/upphandlare till budgetberedningen avseende 2018.

Campus Österlen, högskola på Österlen. Kommunfullmäktige beslutade hösten 2016 om att avsätta medel för att utveckla och arbeta vidare med idén om ett Campus Österlen. Fullmäktiges beslutsunderlag bestod bl.a. av en förstudie i vilken kommunen rekommenderades att utveckla konceptet Campus Österlen. Barn- och utbildningschefen utsågs att anställa en konsult för uppgiften. Uppdraget innebar att ta fram underlag för politiska beslut gällande utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå med samlingsnamnet Campus Österlen. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till rapporten. Rapporten bifogas.

Kommunfullmäktige ställde sig positiv till att starta Campus Österlen.

- Lyckebyhuset – lokaler för Österlens museum och daglig verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har behov av nya lokaler som magasin för Österlens museum. Lyckebyhuset har identifierats som det bästa tillgängliga alternativet och kommunfullmäktige har godkänt ett uppdrag. För att få förmånligaste totallösningen föreslås att kommunen hyr hela huset. Sinab har enligt uppdraget tagit in anbud på ombyggnaden. Grundat på det förmånligaste anbudet och i övrigt enligt uppdraget erbjuder bolaget kommunen att hyra lokalerna. Projektet förutsätter beslut om kommunal borgen och investeringsmedgivande.

Kommunstyrelsen har beslutat att kultur- och fritidsnämndens samt socialnämndens begäran om ramförstärkningar ska hanteras i arbetet med budget 2018-2020, att inriktningen ska vara att kultur- och fritidsnämnden ska finansiera 200 000 kronor av begärda 700 000 kronor inom befintlig ram samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att omförhandla avtalet med Fornminnesföreningen avseende magasinering av föreningens föremål.

Kommunfullmäktige beslutade att ge Simrishamns Näringslivsutveckling AB ett investeringsmedgivande på 14,5 mnkr avseende ombyggnad av Lyckebyhuset, att godkänna bifogat förslag till hyresavtal och ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet, att utöka borgensramen avseende Simrishamns Näringslivsutveckling AB med 14 mnkr och därmed så som för egen skuld ingå borgen för detta bolags låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om totalt 86 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader; det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att borgenshandlingarna avseende kommunens borgensåtagande ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens förste vice ordförande som ersättare, och av chefsekonomen, med kommundirektören som ersättare, samt att kommunfullmäktiges beslut, § 38/2017, vad avser borgen för Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s låneförpliktelser, ersätts av ovanstående så snart besluten i nu aktuellt ärende vinner laga kraft.