Information från kommunfullmäktige

2017-03-20

Under måndagskvällen höll kommunfullmäktige sammanträde på Skeppet på Marint centrum. Bl.a. följande ärenden avhandlades:

- Tomträtter i Simrishamns hamn, Simrishamn 2:51, 2:54 & 2:78 samt Simrishamn 2:46, Skillinge Fisk-Impex AB/Simrishamns Fryshus AB: Skillinge Fisk-Impex AB har inkommit med en begäran att förvärva tomträtter på fastigheterna Simrishamn 2:51, 2:54 och 2:78. Samtidigt har Skillinge Fisk-Impex AB:s dotterbolag Simrishamns Fryshus AB kommit in med en begäran att förvärva tomträtt på fastighet Simrishamn 2:46. Skillinge Fisk-Impex har även önskemål om att förvärva fastigheten Simrishamn 2:52 för möjlighet till eventuell framtida expansion.

Kommunfullmäktige beslutade att sälja fastigheterna Simrishamn 2:51, 2:54 och 2:78 till Skillinge Fisk-Impex AB enligt upprättade köpeavtal, att inte sälja övriga önskade fastigheter, köpeavtalet under tecknas av kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör Diana Olsson.

- Motion från Sverigedemokraterna - låt äldre på boende i Simrishamns kommun få en ”pubkväll” med underhållning: Motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående möjligheten att anordna pubkväll med underhållning för de äldre på boenden i Simrishamns kommun. Sverigedemokraterna i Simrishamn tycker att det är dags att ge alla våra äldre en chans att få ha en pubkväll på sitt boende med underhållning. Man hänvisar till att det genomförs i andra kommuner. Finansieringen skulle tas av socialförvaltningens överskott.

Socialförvaltningen har gett följande svar: Många av de brukare som bor på våra boenden är multisjuka och har ett stort omvårdnadsbehov vilket aktiviteter måste anpassas utifrån. Under hösten 2016 startades ett projekt med aktivitetssamordnare på alla boenden i Simrishamns kommun. En av deras uppgifter är att inventera vad våra brukare vill ha både när det gäller aktiviteter i grupp och individuellt. De kommer att ansvara för den kort- och långsiktiga planeringen, genomförandet samt för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i utbudet av individuella och gemensamma aktiviteter. En av de gemensamma aktiviteterna kan vara en ”pubkväll” om brukarna uttrycker intresse av att en sådan anordnas.

Kommunfullmäktige ansåg motionen besvarad enligt socialförvaltningens skrivelse.

- Ändring av taxor för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017: Inkomsttaket för maxtaxan indexregleras årligen sedan 2015. Skolverket hade inte meddelat hur stor indexregleringen skulle komma att vara för 2017 när kommunfullmäktige den 31 oktober 2016 beslutade om nya taxor och avgifter. De barnomsorgsavgifter som togs var därför preliminära. Skolverket har nu beslutat att det nya inkomsttaket för 2017 ska vara 45 390 kr per månad.

Förskoleverksamhet

 

Heltidstaxa

Halvtidstaxa

Barn 1

3 % av inkomsten eller max 1 362 kr

2,1 % av inkomsten eller max 953 kr

Barn 2

2 % av inkomsten eller max 908 kr

1,4 % av inkomsten eller max 635 kr

Barn 3

Ingen avgift

Ingen avgift

Skolbarnsomsorg

 

Heltidstaxa

Halvtidstaxa

Barn 1

% av inkomsten eller max 908 kr

1,4 % av inkomsten eller max 635 kr

Barn 2

1 % av inkomsten eller max 454 k

0,7 % av inkomsten eller max 318 kr

Barn 3

Ingen avgift

Ingen avgift

Tre-, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri förskoleverksamhet som omfattar tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Verksamheten följer skolans terminsindelning. Vid behov av mer än 15 timmar per vecka, under terminstid, är avgiften 70 % av heltidsavgiften för förskoleverksamhet. Ansökan om plats måste göras enligt kommunens regler.

Kommunfullmäktige antog förslaget om höjda taxor och avgifter 2017 för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Taxorna gäller fr.o.m. 2017-04-01.

- Simrishamns kommuns författningssamling: Kommunledningskontoret har gjort en genomgång av kommunens reglementen, policys, riktlinjer m.fl. styrdokument. I samband med detta har funnits att flera av dokumenten har förlorat sin aktualitet och bör upphävas eller omarbetas. Flera är också av den karaktären att de som regler kan ingå i handböcker inom exempelvis ekonomi och personal. För de dokument som återstår föreslår kommunledningskontoret att en kommunal författningssamling skapas och tillgängliggörs på kommunens hemsida. Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Simrishamns kommun. Här finns bl.a. taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar samt övriga dokument av principiell natur. Författningssamlingen är indelad i följande avsnitt:

  • Allmänna föreskrifter
  • Ekonomiska föreskrifter
  • Nämnder och styrelser
  • Bolag och kommunalförbund
  • Taxor och avgifter
  • Interna föreskrifter
  • Övriga styrdokument

I varje dokument anges när det är antaget och av vilken instans.

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att skapa Simrishamns kommuns författningssamling enligt den beskrivna modellen och har upphävt riktlinjer m.m. som antagits av kommunstyrelsen i enlighet med kommunledningskontorets förslag, samt gett kommunledningskontoret i uppdrag att, där så anges, införa rutiner i ekonomihandbok, ärendehandbok och personalhandbok.

Kommunfullmäktige beslutade att upphäva policys, program m.m. som antagits av kommunfullmäktige i enlighet med kommunledningskontorets förslag, samt gav kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att, där så anges, det införs rutiner i ekonomihandbok, ärendehandbok och personalhandbok.

- Riktlinje för studieresor, konferenser, utbildningar och tjänsteförrättningar: Enligt uppdrag föreslås en riktlinje kopplat till resor av olika slag inom och utom kommunen. Den är också att se som en del av kommunens miljöstrategi, där ett mål är att ”en rese- och mötespolicy tas fram för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor och stimulera till distansmöten”.

Kommunstyrelsen har antagit föreslagna riktlinjer för studieresor med mera, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver beslutet från 2008-08-25, § 123.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för översyn av punkt 6 i riktlinjerna.

- Friskvård och hälsa: Ett av kommunens prioriterade mål för 2017 och framåt är att arbeta för att Simrishamns kommun ska bli Skånes mest rekommenderade offentliga arbetsgivare. För att skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats ur ett hälsofrämjande perspektiv, med medarbetarnas välmående i fokus och som ett led i det förebyggande hälsoarbetet, bör därför beloppet för friskvårdsbidrag ses över.

Vid en jämförelse har det visat sig att Simrishamns kommuns friskvårdsbidrag ligger under snittet för våra kranskommuner och Skåne i övrigt. Genom en ökning från 500 kr/år och medarbetare till 1 500 kr/år och medarbetare skulle vi i jämförelse med kringliggande kommuner hamna i en mer jämförbar summa. Idag har Ystad ett upplägg som bygger på att man får träna fritt på 11 olika alternativ/anläggningar, som finns i flera olika kommuner, två ggr /vecka, samt diverse andra subventioner. Till de som inte bor på ort där de har aktör utges ett bidrag om 20 00 kr, dock max 50 % av kostnaden. Tomelilla har ett klippkortsystem som motsvarar 1 500 kr/medarbetare och år och Sjöbo har max 2 500 kr/år, med en subvention på 80 %, samt friskvård på arbetstid (max en timme/vecka). Dessa bidrag kan alltså konstrueras på lite olika sätt, några kommuner har till exempel en procentuell del som medarbetaren ska stå för själv, andra har bestämda ställen där beloppet kan nyttjas, eller man kan, som en hel del kommuner har, ha ett mer fristående belopp. I samtliga dessa fall tillämpar de flesta skatteverkets regler för skattefri motion och friskvård, vilket vi också gör. Då många av våra medarbetare pendlar bör vårt friskvårdsbidrag även fortsättningsvis vara möjligt att nyttja överallt, inom ramen för regelverket. Friskvårdsbidraget har de senaste två åren nyttjats relativt dåligt. År 2014 var det 543 personer som nyttjade bidraget till en kostnad av 221 000 kr och 2015 var motsvarande antal 520 personer till en kostnad av 259 000 kr i relation till budgeten som varit 500 000 kr per år. Vi  som arbetsgivare önskar större genomslag för detta och det har visat sig att höjs bidraget så ökar också användningen, vilket samtidigt främjar hälsan, ger en bra ”goodwill” för kommunen och ökar attraktiviteten som arbetsgivare.

Förslag till finansiering: I kommunstyrelsens budget finns för 2017 en summa på 500 000 kr avsatt för friskvårdsbidrag. Kommunen centralt står för höjningen av friskvårdsbidraget från 500 kr till 1 000 kr per anställd och respektive förvaltning svarar för den ytterligare höjningen upp till 1 500 kr per anställd. Den centralt finansierade ökningen bedöms kunna finansieras genom att den centrala lönereserven minskas och kommunstyrelsens ram ökas med 0,5 mnkr till personalbefrämjande åtgärder.

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka beloppet för friskvård, från 500 kr/år och medarbetare till 1 500 kr/år och medarbetare med start under 2017 och att finansiera höjningen av friskvårdsbidraget från 500 kr till 1 000 kr per anställd genom att kommunstyrelsens ram ökas med 500 tkr till personalbefrämjandeåtgärder och kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med motsvarande belopp.

Kommunfullmäktige beslutade att finansiera höjningen av friskvårdsbidraget från 1 000 kronor till 1 500 kronor genom minskning av nämndernas ramar med 500 000 kr (fördelat utifrån antal anställda). Kommunstyrelsens ram ökas med motsvarande belopp till personalbefrämjande insatser. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att fortsättningsvis fastställa nivån på friskvårdsbidraget.

- Morgondagens reningsverk – IVL-projekt: Samhällsbyggnadsnämnden har, § 180/2016, behandlat förslag till projektavtal gällande ”Morgondagens reningsverk, IVL:s arbete med effektivisering av avloppsreningsverket i Simrishamn. Nämnden lämnade följande beslutsförslag: ”Kommunfullmäktige godkänner projektavtal ’Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter’, 2016-12-06, vilket är en förutsättning för projektets fortskridande.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Simrishamns kommun har för avsikt att genom sitt avloppsreningsverk (ARV) ”Stengården” verka för ett innovativt samarbete genom att praktiska och finansiella insatser tillförs. Det ska skapas ett reningsverk som utöver aspekten om omhändertagande av läkemedelsrester även kan arbeta mot ett mer övergripande ”Morgondagens kommunala vattenrening” som ger en produktionsanläggning av nyttigheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med IVL, Svenska miljöinstitutet tagit fram ett projektavtal som samtliga projektparter kunnat enas om. Avtalet är en väsentlig del för projektets framskridande.

Projektavtalets påtecknande medför att arbetet med projekt ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter” återupptas och övergår i en projekterings- och sedermera byggnationsfas.

I ärendet har också en särskild konsekvensanalys upprättats samt en promemoria gällande fråga om otillåtet statsstöd.

Samtliga övriga parter har undertecknat projektavtalet.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde att återremittera ärendet för att pröva om beslutet är lagligt enligt kommunallag, vattentjänstlag och konkurrenslagstiftning.

Kommunledningskontorets utredning bifogas.

Kommunfullmäktige beslutade att underteckna projektavtal ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter”, 2016-12-06, vilket är en förutsättning för projektets fortskridande. Efter att projektering genomförts ska en slutkostnadskalkyl upprättas, den ska bygga på redan nedlagda kostnader, inkomna anbud för utförandet, tillkommande interna kostnader samt en kostnad för oförutsedd risk om 10 % på den totala investeringskostnaden. Om slutkostnaden landar på mer än 20 mnkr för Simrishamns kommun måste på nytt frågan aktualiseras innan projektet startas avseende projektets finansiering.