Information från kommunfullmäktige

2018-04-24

Under måndagkvällen höll kommunfullmäktige sammanträde. Bl.a. följande ärenden avhandlades:

- Inkommet medborgarförslag: Återställ ”sociala bänken” utefter Kockska gårdens blommor på Hamngatan i Simrishamn. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

- Inkommet medborgarförslag: Gör Storgatans och Järnvägsgatans (i Simrishamn) trottoarer som anpassats för rollatorer och rullstolar tillgängliga för det de avsetts för. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

- Inkommet medborgarförslag: Fastställ tid och utseende för gågata i Simrishamn. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

- Inkommet medborgarförslag: Vidta åtgärder så Torggatan (i Simrishamn) längst ner på gågatan uppmärksammas som torggata. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

- Inkommet medborgarförslag: Mycket privattrafik med personbilar förekommer hela sommaren (på gågatan i Simrishamn). Sätt stopp för det. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

- Inkommet medborgarförslag: Se till så att de trottoarserveringar som finns (på Hamngatan och Järnvägsgatan i Simrishamn) inte utgör en trafikfara. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

- Inkommet medborgarförslag: Flytta felplacerad skylt. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

- Inkommet medborgarförslag: Parkeringsplatser vid affären i Skillinge. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

- Motion från Paul Frogner-Kockum om Seniorernas hus: Paul Frogner-Kockum (KD) har i inkommen motion föreslagit att Seniorernas hus förläggs till f.d. cafélokalerna i Marint centrum samt att kommunen övertar kontraktet. Simrishamns Näringslivsutveckling AB (SINAB), som äger och förvaltar fastigheten där aktuella cafélokaler är belägna, har beslutat att nyttja lokalerna för annat ändamål än caféverksamhet. För att kunna möta nya lokalbehov och locka till etablering i Simrishamn bedömer SINAB att det behövs nya kontorslokaler, vilka med byggstart ca den 1 mars 2018 kommer att färdigställas i bl.a. de f.d. cafélokalerna.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 bl.a. att ”uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheten att inrätta ett allaktivitetshus i Simrishamns tätort”. Ett eventuellt framtida allaktivitetshus enligt utredningsuppdraget kommer också att vara tillgängligt för kommunens seniorer.

Kommunfullmäktige beslutade att då fastighetens ägare och förvaltare beslutat använda föreslagna lokaler för annat ändamål, anses motionen vara besvarad.

- VA-investeringsfond 2017. Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31, § 198, att avsätta tidigare års ackumulerade överskott inom VA-verksamheten till en VA-investeringsfond. Denna fond ska användas som delfinansiering av investeringsprojektet överföringsledning Brösarp–Kivik. Vidare beslutades att kommunfullmäktige årligen skulle ta ställning till eventuella nya avsättningar till VA-investeringsfonden i samband med behandling av kommunens årsredovisning. VA-verksamheten redovisar ett underliggande överskott på 2 336 497,29 kronor år 2017. Samhällsbyggnadsnämnden förslår att VA-verksamhetens överskott år 2017 tillförs VA-investeringsfonden för att delfinansiera framtida investeringsutgifter för överföringsledning Brösarp–Kivik. VA-investeringsfonden kommer efter 2017 års avsättning att uppgå till 25 166 205,34 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att VA-verksamhetens överskott 2017 på 2 336 497,29 kr tillförs VA-investeringsfonden, för att delfinansiera framtida investeringsutgifter för överföringsledning Brösarp-Kivik.

- Personalbokslut 2017. Personalenheten har sammanställt 2017 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat resultatet. Resultatet presenteras i bifogat personalbokslut för 2017.

Kommunfullmäktige godkände personalbokslut 2017.

- Barnbokslut 2017. Simrishamns kommun antog hösten 2014 ”Handlingsplan att stärka barnets rättigheter i kommunen 2015–2018”. Enligt handlingsplanen ska ett barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering ska beskrivas. Handlingsplanen utgår från riksdagens strategi från 2010 att stärka barnets rättigheter i Sverige, vilken innehåller nio principer. I barnbokslutet beskrivs under varje princip vad kommunen genomfört under året samt en kort utvärdering.

Barnbokslut 2017 är i huvudsak en verksamhetsbeskrivning. Syftet är att kunna visa på vilket sätt barn och unga har fått det bättre eller sämre i kommunen. Det ger kommunen möjlighet att åstadkomma en mer långsiktig planering för att kunna utveckla verksamheterna och ha en god ekonomisk framförhållning inför kommande år.

Kommunfullmäktige godkände barnbokslut 2017.

- Årsredovisning 2017 - Simrishamns kommun. Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2017. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 40,6 mnkr, ett positivt resultat gentemot budget med ca 17,5 mnkr. Resultatet motsvarar 3,9 % av skatter och statsbidrag.

En betydande del, drygt 16 mnkr, av resultatförbättringen avsåg finansieringen. Skatter och generella statsbidrag uppvisade en positiv budgetavvikelse på 10,2 mnkr. Skatteintäkternas avvikelse uppgick till plus 5,1 mnkr framförallt beroende på fler invånare än prognostiserat. Fastighetsavgiften överträffade budgeten med 3,0 mnkr. Dessutom erhöll kommunen 1,9 mnkr i en statlig byggbonus. Försenade investeringar, lägre räntenivå samt en inte budgeterad utdelning utgjorde förklaringarna till den positiva budgetavvikelsen på 3,4 mnkr gällande räntor med mera. Av de budgeterade reserverna på sammantaget 16 mnkr resterade 3 mnkr vid årsskiftet.

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovisas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kommun avsatt 30 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2017 finns ett utrymme på 30 mnkr att avsätta. Kommunledningskontoret föreslår att 10 mnkr avsätts 2017 och därmed uppgår reserven till 40 mnkr.

Kommunen har tidigare avsatt 4,6 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 % av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp fullmäktige finner lämpligt.

Kommunledningskontoret föreslår att 400 tkr avsätts till den sociala investeringsfonden och därmed uppgår fonden till 4,9 mnkr.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms som uppfyllda under 2017.

Kommunstyrelsen godkände för egen del årsredovisningen för 2017 och överlämnade den till revisorerna samt beslutade att godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Kommunfullmäktige godkände årsredovisning 2017 med en balanskravsavstämning på 40 611 tkr, varav 10 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven, som därmed uppgår till 40 mnkr, samt att avsätta 400 tkr till den sociala investeringsfonden, som därmed uppgår till 4,9 mnkr.

- Samhällsbyggnadsnämndens VA-justeringar: justering av godkända projekt 2018–2020. Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om att få justera vissa av de godkända investeringsbeloppen inom vatten- och avloppsverksamheten för åren 2018–2020. Bakgrunden är den att fullmäktige i februari 2018 (§ 37) beslutade godkänna vilka investeringsprojekt som får genomföras under åren 2017-2020. Nu finns bokslutsutfall för 2017. De investeringsmedel som inte har använts föregående år förs automatiskt över till 2018.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna följande justeringar av investeringsprojekt avseende vatten- och  avloppsverksamheten för åren 2018–2020:

  • Projekt Stengården förråd/personalutrymme tillåts öka med 4 507 tkr till 10 350 tkr.
  • Projekt Tryckstegring tillåts öka med 1 415 tkr till 1 510 tkr.

- Tilläggsanslag budget 2018: Sankt Olofs skolas utökning. Barn- och utbildningsnämnden beslutade genom BUN 2018-02-27 § 27 om en utökning av Sankt Olofs skola med årskurs 4 från och med höstterminen 2018. Av beslutet framgår inte någon plan för finansiering. Moderaterna har inkommit med en skrivelse i ärendet. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram beräkningar av omkostnaderna inför verkställandet av beslutet. För att beslut ska kunna verkställas utan att redan beslutad budget och investeringsprojekt påverkas negativt föreslås barn- och utbildningsnämnden anhålla om tilläggsanslag hos kommunstyrelsen för att täcka de ökade omkostnaderna beslutet medför.

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om investeringskostnaden för ombyggnaden till klass 4 och för ny plats av fritidsverksamheten i S:t Olofs skola till ett maxbelopp av 1 804 000 kronor. Barn- och utbildningsnämndens begäran om ökad driftram för 2018 avslås. Gällande ökad driftram från och med år 2019 kan barn- och utbildningsnämnden återkomma i budgetskrivelsen avseende åren 2019-2021.

Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden under 2018 beslutar att inom tilldelad driftram finansiera beskriven kostnadsökning avseende Sankt Olofs skola medge följande:

  • samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2018 ökas med 1 804 000 kr för ombyggnad,
  • barn- och utbildningsnämndens investeringsram för 2018 ökas med 260 000 kr till utrustning,
  • ökade investeringsramar på sammantaget 2 064 000 kr finansieras kortsiktigt under 2018 genom minskning av kommunens likviditet (= banktillgodohavanden) och långsiktigt, från 2019, genom minskning av kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar.

Extra medel till projektering och kostnadsberäkning, Skillinge. Samverkanspartierna har i skrivelse, 20 april 2018, framfört att ambitionerna under ett flertal år varit att förbättra den offentliga miljön i Skillinge. Detta har bland annat handlat om ombyggnad av torget, tillfartsvägar till hamnen mm. Men medel som tidigare budgeterats för ändamålet har behövts omprioriteras till andra projekt. Man bedömer nu att det finns för skäl att komma igång med projektet. I ett första steg anser samverkanspartierna att man bör ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag utarbeta ett förslag till ombyggnad av Skillinge bycentrum/hamnområde. Finansieringen bör ske genom att man tillför ytterligare 900 000 kronor för projektering och kostnadsberäkning under 2018 av tillfartsväg norrifrån till Skillinge hamn samt åtgärder förutsätts i detaljplan för hamnområdet i Skillinge. Anslaget är därmed till kontot sammanlagt 1.5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade att namnet på kontot 12542 ändras till Skillinge bycentrum/hamnområde, att kontot 12542 Skillinge bycentrum tillförs ytterligare 700 000 kronor för projektering och kostnadsberäkning under 2018, samt att ökad investeringsram på 700 000 kronor finansieras kortsiktigt under 2018 genom minskning av kommunens likviditet och långsiktig från 2019 genom minskning av kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar.

Du kan också se sammanträdet i efterhand, klicka här