Information från kommunfullmäktige

2017-12-18

Under måndagskvällen höll kommunfullmäktige sammanträde. Bl.a. följande ärenden avhandlades:

- Nytt medborgarförslag: utöka Snurringens tider och sträckning. Medborgarförslaget gick till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

- Nytt medborgarförslag: ny hundrastplats i Simrislund och fler hundlatriner längs gångvägarna. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och beslut.

- Nytt medborgarförslag: Angående ”gamla Coops” lokaler på Fabriksgatan i Simrishamn. Medborgarförslaget gick till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

- Nytt medborgarförslag: Fimpdosa. Medborgarförslaget gick till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

- Nytt medborgarförslag: Hundrastgård i området kring Stora Mosse. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och beslut. 

- Statsbidrag från Boverket: Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. Bidraget administreras av Boverket och ansökningsperioden för 2017 är avslutad. 204 kommuner har ansökt om bidraget och 199 kommuner har beviljats bidrag. Följande kriterier gäller för att kommunen ska vara berättigad till del av den så kallade byggbonusen.

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och -bygglagen (2010:900).
  • Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd.
  • Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Alla kommuner som uppfyller de villkor som ställs har rätt till bidrag. Statsbidrag till kommuner som ansöker och uppfyller kraven uppgår år 2017 till 1,8 miljarder kronor. Boverket har meddelat hur fördelningen mellan de ansökande kommunerna har utfallit 2017. Detta innebär att Simrishamns kommun, som redovisat 46 bostäder som erhållit startbesked inom perioden, erhåller 1 888 659 kronor i byggbonus.

Utifrån bidragets utformning klassificeras det som ett generellt statsbidrag och ska intäktsredovisas det år villkoren är uppfyllda och beslut tas, det vill säga bidraget för 2017 ska intäktsredovisas på år 2017. Detta innebär att resultatet för 2017 kommer att förbättras med 1,9 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden fick under 2017 en tillfällig ramförstärkning på 300 tkr för plan- och byggverksamheten. Behovet kvarstår även under 2018. Det förbättrade resultatet i kommunen 2017 möjliggör en lägre resultatnivå 2018 vilket innebär att det finns utrymme för att tillfälligt stärka samhällsbyggnadsnämndens ram 2018

Kommunfullmäktige beslutade att, som en tillfällig satsning 2018, öka samhällsbyggnadsnämndens ram med 600 tkr samt att finansiering sker genom att det budgeterade resultatet för 2018 minskas med 600 tkr.

- Ny ersättningsmodell för färdtjänst: Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och representanter för de 23 kommuner som överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne har, i enlighet med p 5.4 i gällande överenskommelse, arbetat med översyn av ersättningsmodell och nivå för att säkerställa finansieringen av färdtjänsten på långs sikt. Trots detta arbete har parterna inte nått ända fram. Målsättningen är dock att ha en långsiktig lösning på plats som kan börja användas 2019. För att lösa finansiering och fördelning för 2018 behöver därför ett tillfälligt tillägg tecknas. Kollektivtrafiknämnden beslutade vid sammanträde 2017-10-30, § 79, att godkänna tillägg om tillfällig lösning. Kommunförbundet Skåne har, vid sammanträde 2017-09-22 § 144, rekommenderat kommunerna att teckna tillägget.

Kommunfullmäktige beslutade att underteckna tilläggsavtalet om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.

Ansöknings- och tillsynsavgift gällande serveringstillstånd 2018: Sedan 2012 handläggs tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner av en gemensam alkoholenhet med placering i Tomelilla. Enheten har genomfört utredning avseende ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. Höjning av avgifterna har inte skett sedan 2014. Avgifterna föreslås vara knutna till arbetskostnadsindex och omräknas varje år. Alkoholenheten har gjort övervägande utifrån de erfarenheter som gjorts sedan 2014 gällande tidsåtgång för arbetsuppgifter. Förslaget till taxor återfinns här.

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen att gälla från och med den 1 januari 2018. Avgifterna knyts till arbetskostnadsindex och räknas om varje år den 1 januari.

- Taxor 2018 – Miljöförbundet: Ystad-Österlenregionens miljöförbund har sedan tidigare tillsyn över tobakslagen och folköl. Det som tillkommit sedan den 1 juli 2017 är att det även ingår tillsyn över E-cigaretter och påfyllningsbehållare. Enligt Regeringsformen 8 kap 1-2 §§ ska taxor eller avgifter som grundar sig på bemyndigande eller förordning beslutas av kommunen. Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tagit fram förslag på taxa för tillsyn.

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa taxor för tillsyn enligt om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tillsyn av folköl enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen enligt Ystad-Österlenregionens miljöförbunds förslag.

- Taxor 2018 – barn- och utbildningsnämnden: Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämnden erbjuder. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-12-17 § 176 ska tidigare beslutade taxor räknas upp med konsumentprisindex. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag på taxor och avgifter 2018. Det slutgiltiga beslutet från skolverket angående indexuppräkning av barnomsorgstaxan har ännu inte redovisats.

 Taxeförslaget återfinns här. 

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter för 2018 utifrån förvaltningens förslag. 

- Avgjort medborgarförslag: Om anläggande av trädplantering vid infarterna till Borrby: Kai Westergren har i medborgarförslag föreslagit att det ska planteras träd vid infarterna till Borrby. Aktuella vägar är Sandbyvägen, Hörupsvägen, Kyhlsvägen och Köpmangatan. Kommunfullmäktige beslutade 27 februari 2017, § 26 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Westergren presenterade sitt förslag vid nämndens sammanträde den 27 februari 2017. Sandbyvägen, Hörupsvägen, Kyhlsvägen och Köpmansgatan har statligt huvudmannaskap med Trafikverket som väghållare.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget, eftersom det är statliga vägar. Kai Westergrens skrivelse (medborgarförslag) skickas till Trafikverket.

- Avgjort medborgarförslag: Medborgarförslag från Bertil Jeppsson om en gång- och cykelväg mellan Nya Coop och Hamnabros koloniområde: Bertil Jeppsson föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en gång- eller cykelväg mellan Hamnabros koloniområde och Stora Coop. ”Det är många som går eller cyklar på denna sträcka och sedan Coop öppnade har trafiken ökat markant. Både barn och vuxna utsätter sig för en risk eftersom de måste gå på vägen som saknar både ljus och trottoar. Det skulle öka säkerheten och även miljömässigt eftersom en del nu tar bilen istället för att det är obehagligt att gå där med barn och med bilar som kommer i 70 km/tim på ett avstånd av några dm”, skriver Jeppsson. Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 56 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Jeppsson presenterade sitt förslag vid nämndens sammanträde den 17 augusti 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är en statlig väg. Bertil Jeppssons skrivelse (medborgarförslag) skickas till Trafikverket.

- Avgjort medborgarförslag: Medborgarförslag från Margareta Thorstad Törnberger – Nya anslagstavlor för affischering: Margareta Thorstad Törnberger har kommit in med medborgarförslag om uppsättning av nya anslagstavlor för affischering i Simrishamn. Hon föreslår att det sätts upp anslagstavlor på Bruket, Joneberg, Simrislund, Sjukhusområdet och Valfisken. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017, § 110 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Förslagsställaren har varit inbjuden att presentera sitt förslag vid nämndens sammanträde den 17 augusti 2017, men svarade inte på inbjudan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att affischeringstavla sätts upp på hamnplan i Simrishamn. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.