Överförmyndare

Överförmyndaren är en myndighet som arbetar med flera olika slags ärenden.

Hoppet av Brantevik

Överförmyndaren är en av kommunfullmäktige tillsatt person som ska utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen. I överförmyndarens uppgifter ingår bl.a. att följa den ekonomiska förvaltningen av huvudmannens tillgångar, granska ingivna förteckningar och redovisningshandlingar samt se till att tillgångarna är placerade på ett betryggande sätt och så att de ger skälig avkastning.

Överförmyndaren har även ansvar för förordnande av och tillsyn över gode män för ensamkommande flyktingbarn.

Överförmyndaren ska föra register över alla uppdrag man har tillsyn över.