Särskilt boende

Krav och ansökningsblankett

Förfrågningsunderlag

Ansökningsblankett, bilaga 13 

Bilagor

Bilagor som ska medfölja ansökan

Information till utförarkatalog, bilaga 12a

(Exempel på hur en utförarkatalog kommer att se ut)

Rutin - revidering av utförarkatalog, bilaga 12b 

Övriga bilagor

Flödesschema beslut säbo, bilaga 1

Flödesschema kommunal hälso- och sjukvård, bilaga 2

Socialnämndens riktlinjer, bilaga 3

Regler resursfördelning, bilaga 4

Ersättning, bilaga 5

Vård- och omsorgsplan, bilaga 6

Socialnämndens kvalitetsmått, bilaga 7 

Värdighetsgarantier, bilaga 8

Kostpolicy, bilaga 9

Lokala rutiner hälso- och sjukvård, bilaga 10

Rutiner anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, bilaga 11