Personlig assistans enligt LSS

Krav och ansökningsblankett

Förfrågningsunderlag

Ansökningsblankett, bilaga A

Bilagor

Bilaga B ska medfölja ansökan

Information till utförarkatalog, bilaga B

(Exempel på hur en utförarkatalog kommer att se ut) (länk)

Rutin - revidering av utförarkatalog

Övriga bilagor

Socialnämnden riktlinjer, bilaga 1

Socialnämndens kvalitetsmått , bilaga 2

Tjänstegarantier, bilaga 3

Ickevalsalternativ, bilaga 4

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering, bilaga 5

MAS rutiner, bilaga 6

Rutin för Lex Maria, bilaga 7

Aktuell timersättning, bilaga 8