Tjänstegarantier för individ- och familjeomsorgen

Antagen av Socialnämnden 2012-01-31

Bemötande

Vi lovar att du kommer att bli bemött på ett professionellt och respektfullt sätt av kunniga medarbetare.
  

Integritet

Vi lovar att du kommer att vara delaktig ifall vi behöver samarbeta med andra instanser för att hjälpa dig.
 

Tillgänglighet

Vi lovar att du kommer att bli mottagen på överenskommen tid.
 

Information

Vi lovar att du kommer att vara delaktig i handläggningen av ditt ärende och att du blir informerad om vilken hjälp och stöd du kan få.
 

Rättssäkerhet

Vi lovar att vi kommer att arbeta med ditt ärende med ett professionellt förhåll­ningssätt samt att du får information om hur du kan överklaga. Vi har en laglig skyldighet att garantera din sekretess.
 

Likabehandling

Vi lovar att vi arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidenti­tet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 

Vart vänder jag mig om det inte fungerar?

I den årliga klientundersökningen kommer du att få möjlighet att tycka till om vi håller vad vi lovar!
Du kan också lämna synpunkter eller klagomål på bemötande eller handläggning. Läs mer under länken Klagomål och synpunkter.