Familjerätt

Till Barn- och familjegruppen kan du vända dig för att få kostnadsfri hjälp med det som rör dig och ditt barn.

Till hjälpen hör också rådgivning och stöd vid skilsmässa. Vi svarar även på frågor som gäller vårdnaden av ditt barn.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till - det vill säga båda föräldrarna är vårdnadshavare. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar.

Föräldrarna ska - tillsammans med barnet - gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans besluta vem av dem som ska vårda barnet och ha det hos sig och hur den andra föräldern ska träffa barnet.

Vårdnad/boende och umgängesutredningar

Det är inte alltid föräldrar kommer överens om till exempel var barnen ska bo efter man beslutat sig för att gå åt skilda håll och många gånger är det barnen som kommer i kläm. Hur ofta barnet ska vara hos mamma respektive pappa eller vem skall ha vårdnaden om barnet är några av de frågor som man ibland kan behöva hjälp med.

Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir utredda enligt lag och det är socialförvaltningen som gör dessa utredningar. Innan domstolen avgör ett mål om vårdnad, boende och umgänge ger den i uppdrag till socialförvaltningen att genomföra en utredning som ligger till grund för deras bedömning.

Samarbetssamtal

Du kan själv känna att du och ditt barns andra förälder inte kan lösa frågor kring umgänge och vårdnad. Då kan du beställa en tid hos oss för samtal. Genom samarbetssamtal kan föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Målet för samtalen är att nå en samförståndslösning. Överenskommelsen ska ta hänsyn till barnets behov och önskemål. Initiativet till samarbetssamtal kan komma från tingsrätten eller från parterna själva.

Samarbetssamtal via tingsrätten

Om en familj inte lyckats lösa vårdnads- och umgängesfrågorna på egen hand eller med hjälp av samarbetssamtal hos oss, går ärendet vidare till tingsrätten. Tingsrätten skickar i sin tur en remiss tillbaka till oss och vi försöker då tillsammans med er föräldrar se till att ett samarbetsavtal kan tecknas.

Avtal

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För att avtalet ska gälla krävs att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att avtalet kan verkställas. Socialnämnden ska göra samma prövning av föräldrarnas överenskommelse som tingsrätten gör när föräldrarna är ense. Socialnämnden ska godkänna avtalet om vårdnad, boende och umgänge om det som överenskommits är till barnets bästa.

Resekostnader vid umgänge

Socialnämnden ska sörja för att föräldrar får hjälp att träffa avtal om fördelning av resekostnader. Det primära betalningsansvaret för resekostnaderna ligger dock på den förälder som barnet umgås med.

Överflyttning av vårdnad

Om barnet står under vårdnad av en förälder och denne dör ska domstolen på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andre föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Utredning och yttrande görs av socialnämnden. Yttrande inhämtas även av överförmyndaren.

Namnbyte

Om ett barn som är under 18 år har samma efternamn som den förälder som inte är vårdnadshavare, krävs det för byte av barnets efternamn att denna förälder samtycker till bytet eller att domstolen anser att det är för barnets bästa att namnbyte sker. Domstolen ska vid sin bedömning ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Socialnämnden ska informera sig om barnets inställning och redovisa den för domstolen.