Samordnad vårdplanering och samordnad individuell plan

Samordnad vårdplanering

Om du är inlagd på sjukhus och kommer att behöva stöd och hjälp när du skrivs ut, ska den ansvariga läkaren på sjukhuset - efter samtycke från dig - ta kontakt med vårdplaneringsteamet i kommunen. Syftet med samordnad vårdplanering är att kommunen ska få den informtaion om din situation som behövs och tillsammans med dig planera för den hjälp du behöver. Samordnad vårdplanering sker på det sjukhus där du vistas. Omsorgshandläggare, distriktssköterska samt eventuellt sjukgymnast eller arbetsterapeut från kommunen deltar.

Samordnad individuell plan

När du har behov av insatser från både social­tjänsten och sjukvården ska det, om det behövs, göras en gemensam planering för dina insatser. Syftet med en gemensam plan är att det ska vara tydligt:

  • vilka insatser som du behöver
  • vilka insatser respektive socialtjänsten eller sjukvården ansvarar för
  • om det är någon annan som ska göra något
  • vem av socialtjänsten eller regionen som har övergripande ansvar för planen

Det är du själv som ska ge ditt samtycke till att en sådan plan görs. Närstående ska ges möjlig­het att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och om du själv vill det.