Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård är den sjukvård som du får hemma eller om du bor i en särskild boende­form. De som arbetar i hemsjukvården är distriktssköterska, fysioterapeut och arbets­terapeut. Även personal som arbetar inom vård och omsorg eller LSS kan utföra din hem­sjukvård.

Om du på grund av sjukdom eller funktions­nedsättning inte kan ta dig till en mottagning själv, eller med hjälp av assistans eller led­sagare kan du ha rätt till hemsjukvård.

Sjukvårdande behandling

Distriktssköterskan kan på ordination av läkare utföra sjukvårdande behandling i hemmet såsom sårbehandling, smärtlindring, provtagning, medicindelning med mera. Distriktssköterskan kan delegera vissa uppgifter till personal inom vård och omsorg eller LSS.

Rehabilitering

Arbetsterapeuten bedömer behov och provar ut hjälpmedel som underlättar vardagen. Arbetsterapeuten lägger också upp personliga träningsprogram. Behöver miljön hemma hos dig förändras till följd av en långvarig funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Arbetstera­peuten kan då göra en bedömning av behov av åtgärder och utfärda ett intyg gällande din aktivitetsbegränsning till följd av din funktionsnedsättning.

Fysioterapeuten bedömer behov av träning och behandling i hemmiljön samt provar ut hjälpmedel som underlättar vardagen. Träning och behandling i hemmet utförs framförallt av personal inom vård och omsorg/LSS eller genom att en närstående instrueras av fysioterapeuten.

Hemsjukvård är avgiftsbelagd.