Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård är den sjukvård som du får hemma eller om du bor i en särskild boende­form. De som arbetar i hemsjukvården är distriktssköterska, fysioterapeut och arbets­terapeut. Även personal som arbetar inom vård och omsorg eller LSS kan utföra din hem­sjukvård.

Om du på grund av sjukdom eller funktions­nedsättning inte kan ta dig till en mottagning själv, eller med hjälp av assistans eller led­sagare kan du ha rätt till hemsjukvård.

Sjukvårdande behandling

Distriktssköterskan kan på ordination av läkare utföra sjukvårdande behandling i hemmet såsom sårbehandling, smärtlindring, provtagning, medicindelning med mera. Distriktssköerskan kan delegera vissa uppgifter till personal inom vård och omsorg eller LSS.

Rehabilitering

Arbetsterapeuten bedömer behov och provar ut hjälpmedel som underlättar vardagen. Behöver miljön hemma hos dig förändras till följd av en långvarig funktionsnedsättning, så kallad bostadsanpassning, gör arbetstera­peuten en bedömning av lämpliga åtgärder. Arbetsterapeuten lägger också upp personliga träningsprogram.

Fysioterapeuten ansvarar för träning, sjukgym­nastik, behandling i hemmet, utprovning och anskaffning av förflyttningshjälpmedel såsom rollator, käppar, rullstolar mm. Träningen och behandling utförs framförallt av personal inom vård och omsorg, LSS eller genom att någon närstående instrueras.

Hemsjukvård är avgiftsbelagd.