Brukarinflytandesamordnaren (Bisam)

Bisam - brukarinflytandesamordnaren

Brukarinflytandesamordnaren Maria SamuelssonJag heter Maria Samuelsson och är brukarinflytandesamordnare (Bisam) i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Syftet med rollen är att öka möjligheterna till inflytande för den som har psykisk ohälsa och är vuxna 18 och äldre och dennes nätverk/anhöriga.

I mitt jobb för jag därför fram åsikter från brukare/patienter/anhöriga/föreningar i bl.a. "Brukar- och anhörigrådet", i "Samverkansgrupp vuxna" och vid tillfällen där min egna erfarenhet av psykisk ohälsa har betydelse, allt för att öka möjligheterna till ökat inflytande för den enskilde.

Jag har mitt kontor på sjukhuset i Simrishamn, men besöker kommunernas träffpunkter och andra aktiviteter regelbundet.

Kontakta mig gärna om du har idéer, åsikter eller frågor!

För att kunna förmedla brukares och anhörigas erfarenheter och synpunkter av socialpsykiatrin, psykiatrin och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, information som jag bl.a. får vid besök ute i kommunernas verksamheter, i vårt brukar- och anhörigråd etc., behöver jag som brukarinflytandesamordnare få möjlighet att finnas med i olika sammanhang för att vidarebefordra den inhämtade informationen.

Detta har jag kunnat göras tack vare de samverkansmöten som finns i sydöstra Skåne och att jag blivit inbjuden till diskussion i de lokala verksamheterna. Även de brukarrevisioner som genomförts och kommer att genomföras i verksamheter, som erbjuder stöd och omsorg till personer med psykisk ohälsa, ger underlag för förbättringsarbete på individnivå.

En annan viktig uppgift i mitt arbete är att öka kunskapen och förändra attityder kring psykisk ohälsa i samhället i stort. Detta görs bl.a. genom att erbjuda allmänheten utbildningar/föreläsningar/aktiviteter kopplade till psykisk hälsa/ohälsa.

Skåneveckan för psykisk hälsa 

8 - 14 oktober 2018
Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka fylld av seminarier, föreläsningar och kulturarrangemang på temat psykisk hälsa. Den genomförs under vecka 41 varje år, i samband med Världsdagen för psykisk hälsa. Skåneveckan hölls för första gången redan 2010 på initiativ av Region Skåne och har sedan dess blivit allt mer omfattande för vart år. Programmet för Skåneveckan hittar du här.

Världsdagen för Psykisk hälsa

Den 10 oktober är det Världsdagen för Psykisk hälsa . Här hittar du programmet.

Brukar- och anhörigrådet

Brukar- och anhörigrådet i sydöstra Skåne är ett forum för att brukares och anhörigas rättigheter till delaktighet och inflytande ska möjliggöras och tas tillvara. Den vägledande utgångspunkten för rådets arbetet är att alla parter möts i dialog i syfte att öka kunskapen om olika gruppers erfarenheter och behov. Här hittar du rådets reglemente.

Representanter i rådet är:

  • representanter från intresseföreningar för psykiskt funktionsnedsatta
  • företrädare från hälso- och sjukvården
  • kommunala och psykiatriska verksamhetsledningar

En föreningsrepresentant ska vara utsedd av och representera endast en förening. Representanterna utgör ett värdefullt stöd med sin kompetens och erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning vid planering och genomförande av övergripande mål och en långsiktig hållbar utveckling av verksamheterna.

Här finner du protokoll från våra möten:

Kommande möten

Brukar- och anhörigråd: 31 maj 2018

Rapporter brukarrevisioner:

Inflytandeplan

Styrgruppen Vuxna antog i november 2017 den Inflytandeplan som Brukar- och Anhörigrådet tagit fram för åren 2017-2020. I planen ses de områden som är prioriterade för inflytandearbetet de kommande åren i våra fem sydöstskånska kommuner Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Planen revideras varje år i Brukar- och Anhörigrådet i samverkan med Samverkansgruppen Vuxna.