Ansökan om LSS-insatser

Socialtjänstens verksamhet för personr med funktionsnedsättning styrs av lagarna SoL - socialtjänstlagen och LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du vänder dig till socialförvaltningens omsorgshandläggare med en skriftlig eller muntlig ansökan, där du talar om vad du vill ha hjälp med. Omsorgshandläggare bestäm­mer tillsammans med dig tid för att träffas.

För att kunna avgöra om du har rätt till insat­ser enligt LSS eller rätt till bistånd enligt SOL gör omsorgshandläggaren en utredning. För LSS gäller att en personkretsbedömning först ska ha gjorts. I vissa fall behöver omsorgs­handläggaren få information från andra. Detta kan bara ske om du lämnar ditt medgivande.

Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, dina egna resurser och önskemål.

Efter att du ansökt och utredning genomförts får du alltid ett skriftligt beslut. Ett beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Insatser enligt LSS är avgiftsfria, medan vissa insatser enligt SoL är det.