LSS-insatser

  • Rådgivning, personligt stöd

Denna insats ansvarar Region Skåne för.

  • Personlig assistans

Den som inte fyllt 65 år kan ha rätt att få biträde av personlig assistent. Man ka då få assistansersättning om man har grundläggande behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar i veckan. Det är försäkringskassan som beslutar om sådan assistansersättning. Det går också att vända sig till omsorgshandläggare för att pröva rätten att få personlig assistans enligt LSS.

  • Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats som syftar till att bryta isolering. Det kan t ex vara att få stöd då du ska besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.

  • Kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara en medmänniska för att minska social isolering. Kontaktpersonen kan underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att komma ut och träffa andra.

  • Avlösarservice i hemmet

Denna insats ges då närstående behöver avlastning. Det kan utföras i det egna hemmet och ska kunna utgå när som helst under dygnet och på helger.

  • Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet syftar till att ge möjlighet för närstående att få avlastning. Korttidsvistelse ger dig också möjlighet att få rekreation, personlig utveckling och miljöombyte. Korttidsvistelse ska kunna ordnas i korttidshem eller stödfamilj. Korttidsvistelsen kan vara regelbunden men även i akuta situationer och ska kunna ges dygnet runt och på helger.

  • Korttidstillsyn för ungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolbarn som är över 12 år ges före och efter skoldagen samt under skollov.

  • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som till följd av sin funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar, kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

  • Bostad med särskild service eller annan anpassad bostad för vuxna

Insatsen utformas individuellt tillsammans med dig med syftet att du ska kunna ha goda levnadsvillkor. Bostad med särskild service innebär att du har tillgång till stöd dygnet runt.

  • Daglig verksamhet

Du som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS kan ha rätt till daglig verksamhet. Kommunens dagliga verksamhet riktar sig till dig som inte förvärvsarbetar eller studerar. Verksamheten ska leda till god livskvalitet och att du ska kunna skapa dig ett så värdigt liv som möjligt. Aktiviteterna anpassas till den egna förmåga och intresse. På sikt kan daglig verksamhet leda till arbete på öppna arbetsmarknaden.