LSS - Personkretsbedömning

Insatser enligt LSS gäller för personer som tillhör personkretsen som beskrivs i lagen. Den gäller personer:

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd.

Vem avgör om man tillhör personkrets?

Vid en ansökan om insatser enligt LSS tar omsorgshandlägagren ställning till om personen som ansökt om någon av de tio insatserna tillhör personkretsen. Vid en personkretsbedömning behöver omsorgshandläggaren inhämta underlag från olika samarbetspartner. Detta kan endast ske med ditt medgivande. Beslut om tillhörighet till personkrets 1 och 2 bygger på en samlad medicinsk, psykologisk och social bedömning. När det gäller personkrets 3 är bedömningen av individens förmåga att fungera i sin dagliga livsföring helt avgörande.

Om du tillhör personkretsen görs en utredning om du har rätt till den sökta insatsen. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, egna resurser och önskemål. Enligt Lagen om stöd och service ska du tillförsäkras "goda levnadsvillkor".