Demensomsorg

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion. Att drabbas av en demenssjukdom medför psykiska, sociala och fysiska symptom.

Demens tillhör inte det normala åldrandet men symptomen kan till en början likna de förändringar som kännetecknar ett normalt åldrande. Demenssjukdomen ger sig oftast till känna i högre ålder, men kan även bryta ut i 40-50 års ålder och i enstaka fall ännu tidigare. I Simrishamns kommun finns ett demensteam. Teamet består av en demenssjuksköterska och fyra Silviasystrar. De arbetar bland annat med följande:

  • att utveckla och öka kvalitén i kommunens demensomsorg
  • att utbilda och handleda personal
  • att erbjuda anhöriga utbildning och att träffa andra i liknande situation
  • att delta i demenscafé
  • att ge råd och stöd till både den som är sjuk och de anhöriga. Bland annat genom samtal
  • att göra hembesök

Minnesproblem är vanligt. Är du osäker, kontakta demensteamet som kan svara på frågor kring minnesproblematik. Lindrig demenssjukdom kan vara svår att avgränsa från det normala åldrandet. Du bör dock söka hjälp när det känns som om något i vardagen inte längre stämmer eller är som förut, till exempel svårigheter med att komma ihåg inbokade tider, betala räkningar, ta din medicin. Andra vanliga symtom är viktminskning, isolering och oro.

Demenssjuksköterskan samverkar med andra vårdgivare och kan medverka till att en demensutredning påbörjas. Har du eller en vän/anhörig något eller några av dessa symtom tag kontakt med din vårdcentral för undersökning! Läs mer i broschyren Normal åldersglömska eller...?

Simrishamns kommuns demensomsorg arbetar utifrån de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. I dessa lägger man stor vikt vid personcentrerad vård, vilket innebär att personen och inte demenssjukdomen sätts i fokus och tar utgångspunkt i den sjukes upplevelse av sin verklighet.