Bostadsanpassning

Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa bostaden så att den fungerar väl och ger möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt. Bidrag lämnas till skälig kostnad för nödvändiga åtgärder, i och i anslutning till bostaden. Det är kommunen som beslutar om bidraget enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till enskild som äger en bostad för permanent bruk eller som har en hyres- eller bostadsrättslägenhet.

Vad ges bidraget till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostaden. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.
Bidraget ska användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet – förflyttning, hygien, matlatning samt ta dig in och ut ur bostaden. Det kan vara borttagning av trösklar, anpassning av badrum, knäfria arbetsplatser i köket, ramper, dörröppnare med mera.
Man får inte bidrag för tillfälliga funktionsnedsättningar.

Ansökan

För att ansöka tar du kontakt med handläggare eller skickar in blankett. Arbetsterapeut eller handläggar kan hjälpa till med ansökan och svara på frågor. Normalt krävs intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Ansökningsblankett (PDF-fil)

Beslut

Även om det är intygat att åtgärderna är nödvändiga är det kommunen som prövar om du har rätt till bidrag. Om du är missnöjd med beslutet kan detta överklagas till förvaltningsrätten.
Bidraget betalas normalt ut efter det att anpassningsåtgärderna är färdigställda till den som beviljats bidraget.