Anhörigstöd

I socialtjänstlagen står det att kommunen har en skyldighet att erbjuda anhöriga stöd och underlätta för dem i vardagen.

Att vara anhörig, som ger stöd och omsorg till någon i din närhet, kan skänka både dig och den du stöttar glädje och trygghet. Men det kan även skapa känslor av oro, och trötthet och tära på din kraft, ork och energi samt så småningom begränsa det egna livsutrymmet. Kommunens anhörigstöd syftar till att anhöriga ska bevara sin kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Är jag anhörig?

Du avgör själv om du anser dig vara anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan t.ex. vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder/familjemedlem/släkting. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med en psykisk eller fysisk sjukdom, ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning. 

Vilken hjälp kan jag få?

Genom anhörigstödet kan du få möjlighet att vara med i en anhöriggrupp där du kan samtala och dela erfarenheter med andra i liknande situation. Du kan få enskilda samtal för råd och stöd samt information om vilken hjälp som finns att få. Utifrån anhörigcenter erbjuds olika föreläsningar och utbildningar som du har möjlighet att delta vid och du kan också besöka något av våra "öppet hus" där du tillsammans med andra har möjlighet till en stunds avkoppling. 

Oavsett om du ger lite eller mycket stöd är du är välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent för vidare samtal. Tillsammans försöker vi finna just det du behöver för att bevara din egen hälsa, energi och glädje. Stödet som presenterats här är gratis. Personalen som arbetar med anhörigstöd har sekretess.

Anhöriggrupper

I dagsläget finns flera olika anhöriggrupper med olika inriktningar. Några av grupperna är kommungemensamma vilket innebär att deltagarna kan komma från vilken som av sydöstra Skånes fem kommuner. Grupperna träffas regelbundet, innehållet planeras utifrån aktuella behov i gruppen och gruppen leds av anhörigkonsulent. Nya anhöriggrupper med olika inriktningar startas utifrån behov och önskemål. 

 • Anhöriga till person med fysisk sjukdom träffas var tredje måndag kl. 13.00-15.00 på Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn.
 • Mansgrupp för män som är anhöriga träffas en gång i månaden, torsdagar kl. 13.00-15.00 på Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn.
 • Anhöriga till person med minnesproblematik träffas varannan fredag kl. 10.00-11.30 på Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn.
 • Anhöriga till person med psykisk ohälsa träffas på Byavångshemmet, Byavägen 37 i Tomelilla.
 • Anhöriga till barn (under och över 18 år) med neuropsykiatriska diagnoser träffas en gång i månaden med start 27 aug. kl. 17.00-19.00, Bergengrensak centret, Stortorget 3 Simrishamn.

Öppet hus

Öppet hus (Drop-in-café) finns på några olika platser i kommunen. Syftet är att du som anhörig på ett enkelt sätt ska få möjlighet till en stunds avkoppling tillsammans med andra över en kopp kaffe eller te som serveras till självkostnadspris.  

 • Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn. Var annan onsdag kl. 13.00-15.00. Två frivilliga värdinnor hjälper till och anhörigkonsulenten finns på plats de flesta av dessa tillfällen. Ingen specifik inriktning.
 • Borrby församlingshem (i samarbete med Röda korset och Svenska kyrkan). Varannan torsdag kl. 14.00-16.00. Ofta med någon sång och musik, öppet för alla.  
 • Demensteamet har öppet hus på Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn. Var annan fredag kl. 10.00-12.00. Riktar sig till anhöriga till personer med minnesproblematik.

Föreläsningar

Föreläsning 8 oktober 2018 kl 18.00-20.00

Österlengymnasiets aula, Fredsdalsgatan 7 Simrishamn. Fri entré, ingen anmälan.

"ATT LEVA NÄRA någon med beroende, psykisk ohälsa, annan sjukdom - Vad innebär det för mig, vilka konsekvenser får det i mitt liv, vad behöver JAG som anhörig?"

Att leva nära en person som är beroende kan innebära en accelererande känslomässig osjälvständighet, där ens eget välmående till stor del styrs av den andras beteende. Ändå förstår man inte varför man mår allt sämre, och följden är att man ofta letar fel hos sig själv och i sitt eget beteende. Skam är också en vanlig känsla som styr anhöriga, vilket ofta resulterar i isolering och en känsla av ensamhet.

Föreläsare är Torbjörn Johannesson, med lång erfarenhet från arbete med stöd till anhöriga. Arbetar sedan många år tillbaka som alkohol, drog och familjeterapeut på Nämndemansgårdens anhörigcenter.

Föreläsningen sker i samband med Skåneveckan för psykisk hälsa och är ett samarrangemang mellan Anhörigcentrum, Prologens öppenvårdsverksamhet i Simrishamns kommun och Öppenvårdspsykiatrin i Simrishamn.

 

Föreläsning/information kring Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans uppdrag

15 okt kl 13.15-15.45 eller 22 okt kl. 13.15-15.45 (välj ett av tillfällena, samma innehåll)

Helene Jung, Arbetsförmedlingen och Rose-Marie Pettersson, Försäkringskassan kommer bl.a. ta upp delar som:

 • Vad är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans uppdrag
 • Trender i samhället, arbetssökande, arbetslöshet, sjukskrivningar, sjukersättningar m.m.
 • Vilka resurser har myndigheterna, som kan utreda mina förmågor/färdigheter
 • Vilket stöd/hjälp kan jag få via dessa båda myndigheter (möjligheter/rättigheter/skyldigheter)
 • SAmverkan med mig, kommunen, psykiatrin, habiliteringen m.m.
 • Om jag vill praktisera/arbetsträna, vad gäller då för regelverk, kan min ersättning påverkas

Fri entré, anmälan, senast 1 oktober till micael.vonwowern@ystad.se eller                         SMS till 0709-477 287

 

Informationskväll 23 oktober 2018 kl. 18.00 - 20.00

 Österlengymnasiets aula, Fredsdalsgatan 7 Simrishamn. Fri entré, ingen anmälan.

"När jag behöver vård och omsorg för att klara min vardag, vad kan då kommunen hjälpa till med?"

Representanter från avdelning för Vård och Omsorg, Handläggarenheten och Hälso- och sjukvårdsenheten informerar om hur kontakten med verksamheterna fungerar och vilket stöd du kan få. Målet är att göra det mer tydligt och begripligt för att underlätta din kontakt med kommunen.

 

Föreläsningar med Bo Hejlskov och Georgios (ADHD-Jojje) Karpathakis om funktionsvariationer 28 nov 2018

Välkommen till Tomelilla folkets park. Lär dig mer om självkontroll, affektreglering och affektsmitta och hur du kan handskas med funktionsvariationer och problemskapande beteende i vardagen.

Fri entré. OBS! Klicka här för att anmäla dig, senast 16 nov.

Förmiddag kl. 9.00-12.00

Bo Hejlskov föreläser kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder för att bemöta ”besvärliga människor”. Han svarar bl a på frågor om hur vi undviker oro och aggressivitet? Vad betyder lågaffektivt bemötande och hur gör man?

Eftermiddag kl. 13.00-16.00

Georgios ”ADHD-Jojje” Karpathakis föreläser om svårigheterna, utmaningarna men också om möjligheterna och de positiva sidorna som ADHD dagligen medför.

Kväll kl. 17.00-20.00 OBS! Särskilt riktad till dig som anhörig

Bo Hejlskov föreläser om hur du kan navigera kring personer med funktionsvariationer och skapa lugn. Han ger även verktyg och tips om hur du som anhörig kan förhålla dig i samspelet med myndigheter. För att lyckas är det viktigt att ta ansvar men även att hålla sin egen känslointensitet låg, att ha en så kallad lågaffektiv strategi.

Avslappningsrum

Till anhörigstödet lokaler hör ett avslappningsrum där du som anhörig kan finna lugn och ro, vila i en avslappningsfåtölj och bara få vara. Du är välkommen att boka tid hos kommunens anhörigkonsulent. 

Anhörigombud

Är medarbetare som arbetar ute i olika verksamheter inom kommunen. En av uppgifterna består i att vara en förmedlande länk till anhörigstödet inom kommunen och bidra med anhörigperspektiv i den egna verksamheten. Om du är anhörig till någon person som befinner sig på/i en av kommunens olika verksamheter, kan du alltid tala med dem om du undrar över anhörigstöd. Om det inte finns anslag om vem som är anhörigombud, så fråga på den avdelning/enhet det gäller.

Frivilligverksamhet

Frivilligverksamhet är ett komplement till den offentliga verksamheten. Organisationer, föreningar, kyrkans församlingar och enskilda frivilliga verkar för att skingra ensamhet och isolering samt bidra till att sociala kontakter bevaras eller skapas. Vill du göra en insats för en medmänniska? Om du vill bli frivilligmedarbetare är du välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Sydöstraskånes broschyr om anhörigstöd