Värdegrund och Värdighetsgarantier

1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i kraft i Socialtjänstlagen om nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den lyder så här:

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.”

Värdegrunden ska genomsyra den vård och omsorg som vi ger till våra medborgare, vilket gör att all personal inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten berörs av värdegrunden.

Lokal Värdegrund

Personal inom de olika yrkeskategorierna i Vård och omsorg har varit delaktiga i att ta fram en lokal värdegrund. Vi har valt att gå ett steg längre än den Nationella Värdegrunden så tillvida att den omfattar all personal som arbetar i Vård och omsorg och alla, oavsett ålder, som får insatser. Vår lokala värdegrund bygger på följande värdeord:

 • Gott bemötande
 • Självbestämmande
 • Delaktighet
 • Privatliv och integritet
 • God kvalitet
 • Sammanhang
 • Trygghet
 • Meningsfullhet

Vi har valt att presentera vår värdegrund som ett äppelträd med sillar i. Detta då vi visuellt vill förmedla bilden av att i vår kommun är allt möjligt. Hos oss är varje människa unik.

Läs mer om Värdegrund.

Värdighetsgarantier

Utifrån den lokala värdegrunden har Vård och omsorgspersonal i Simrishamns kommun arbetat fram tre Värdighetsgarantier. Garantierna utgår från följande värdeord:

 • Gott bemötande
 • Självbestämmande
 • Delaktighet
 • Privatliv och integritet
 • God kvalitet
 • Sammanhang
 • Trygghet
 • Meningsfullhet

Läs mer om Värdighetsgarantier.