Insatser för dig som bor hemma

Vilken hjälp du behöver utgår alltid från dina behov och dina svårigheter och kan vara mycket olika. Nedan ges exempel på insatser.

Nattpatrullen ute på jobbNattpatrullen

Hjälp i hemmet

Det kan handla om hjälp med exempelvis din hygien, uppstigning, sänggående och måltider samt sociala aktiviteter. Hjälp och tillsyn ges även på kvällar och nätter. Du kan få hjälp med städning, tvätt med mera enlgt socialnämndens riktlinjer.

Hjälp med ärenden eller att ta sig ut

I första hand informerar vi om hemsändning av varor samt bank- och postservice. Det finns även möjlighet till ledsagarservice. Ledsagarserivce är en personlig service som ska underlätta för dig att kunna ta dig ut i samhället eller delta i olika aktiviteter.

Hjälp för trygghet

Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp om något akut händer. Möjlighet att få direktkontakt med personalen dygnet runt kan öka din känsla av trygghet. Telefonservice innebär att personal ringer dig för att höra hur du har det eller bara för att prata en stund.

Dagverksamhet

Dagverksamhet syftar till att motverka isolering. Du ska också kunna få stöd med habiliterande och rehabiliterande insatser. Dagverksamhet för personer med demenssjukgdom ger stöd och stimulans för dig men fungerar också som avlastning för närstående.

Avlösning i hemmet

Personal kommer hem till dig och avlöser den anhörige som vårdar dig. Detta för att den anhörige ska kunna ägna sig åt egna aktiviteter.

Korttidsboende/växelboende

För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt kan du ansöka om korttidsboende om du undrer en tid behöver stöd och hjälp dygnet runt. Korttidsvård är tidsbegränsad till maxinalt 4 veckor. Växelvård kan du ansöka om ifall du vårdas av anhörig. Växelvård kan beviljas 1-2 veckor av 4 veckor.

Här hittar du mer information om hemtjänstutförare i kommunen. Insatser i hemmet är avgiftsbelagda.