Individuell kvalitetsuppföljning

Individuella kvalitetsuppföljningar

Handläggarenhetens omsorgshandläggare har ansvar för att följa upp individuella beslut och insatser. Målet är att detta ska göras en gång per år och person. Vid denna uppföljning sker även en kvalitetsuppföljning med frågor som grundar sig på socialnämndens mål. Resultaten registreras i ett datasystem där det sedan går att utläsa om verksamheterna nått upp till socialnämndens målpoäng eller inte. Här kan du se tidigare och nu aktuella sammanställningar av resultaten på de individuella kvalitetsmätningar som omsorgshandläggare genomför. Resultaten presenteras per tertial (tre gånger per år). Resultaten står med i sammanställningarna under förutsättning att det finns mer än fem svar per verksamhet. Uppföljning sker löpande under året varav resultatet med all sannolikhet varierar från varje tertial .

Socialnämndens kvalitetsmått SoL

  • Den enskilde skall uppleva ett gott bemötande.
  • Den enskilde skall uppleva att insatserna har god kvalitet.
  • Den enskilde skall uppleva att insatserna har god kontinuitet vad gäller personal.
  • Den enskilde ska uppleva delaktighet i insatsens utformande och genomförande.

Socialnämndens kvalitetsmått LSS

  • Den enskilde skall uppleva ett gott bemötande.
  • Den enskilde skall uppleva att insatserna har god kvalitet.
  • Den enskilde ska uppleva att insatserna ger möjlighet till delaktighet i samhället.
  • Den enskilde ska uppleva delaktighet i insatsens utformning och genomförande.
  • Den enskilde ska känna sig trygg i sin bostad.

 

Sammanställning av resultat 

SoL                                                                  LSS

2018

April 2018                                                      April 2018

2017                                                               2017

April 2017                                                      April 2017

Augusti 2017                                                 Augusti 2017

December 2017                                             December 2017

2016                                                               2016

April 2016                                                      April 2016

Augusti 2016                                                  Augusti 2016

December 2016                                               December 2016

2015                                                              2015

April 2015                                                       April 2015

Augusti 2015                                                   Augusti 2015

December 2015                                               December 2015