Kvalitet och utveckling

Vi använder oss av olika metoder för att fånga upp brukarens, anhörigas och andra berördas synpunkter och behov. Resultaten ligger sedan till grund för vidare verksamhetsutveckling.

Resultat från genomförda verksamhetsuppföljningar

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Individuella kvalitetsuppföljningar

Handläggarenhetens omsorgshandläggare har ansvar för att följa upp individuella beslut och insatser. Målet är att detta ska göras en gång per år och person. Vid denna uppföljning sker även en kvalitetsuppföljning med frågor som grundar sig på socialnämndens mål. Resultaten registreras i ett datasystem där det sedan går att utläsa om distrikten har nått upp till socialnämndens målpoäng eller inte. Distrikten kan också jämföra sig med varandra. Resultat från tidigare år och aktuell ställning för detta år finns att se här.

Verksamhetsuppföljningar

Löpande under året genomförs verksamhetsuppföljningar. Det är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och handläggarenheten som har ansvar för dessa uppföljningar. Uppföljningarna avser att utveckla verksamheterna och att ge givande diskussioner som kan vara användbara i ett förbättringsarbete. Verksamhetsuppföljningarna sker enligt ett uppbyggt system och sker på samma sätt oavsett om det är en privat eller kommunal utförare. Denna form av uppföljning sker både i LSS-verksamheten (t.ex. gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning) och för verksamheter enligt SoL (t.ex. hemtjänst och särskilda boenden). En rapport skrivs med en sammanställning av hur verksamheten uppfyller de krav som finns. Rapporten överlämnas till socialnämnden för kännedom (se resultat längre upp på denna sida). Verksamheterna kan få krav på sig att upprätta en så kallad åtgärdsplan på de områden som kan förbättras.

Synpunkts- och klagomålshantering

Socialförvaltningen har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. Formuläret kan fyllas i och skickas in via hemsidan, eller via post. Resultatet kommer att redovisas en gång per år på hemsidan i form av en sammanställning över antal registrerade synpunkter samt vad de handlar om. Även detta är ett led i vårt förbättringsarbete.

Öppna jämförelser/äldreguiden

Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför en gång per år mätning av kvalitetsindikatorer. En del indikatorer mäts i form av en brukarundersökning. Resultaten synliggör utvecklingsområden samt ger kommuninvånare en bild av kvaliteten inom vård och omsorg i jämförelse med övriga kommuner i landet. Resultat på dessa undersökningar finns att hitta på www.socialstyrelsen.se. Sök på "öppna jämförelser".