Kvalitet

Socialtjänst är en komplex verksamhet som i alla delar vänder sig till dem som behöver socialnämndens stöd och insatser. Vi jobbar med att ständigt förbättra verksamheten och kontrollera att den håller hög kvalitet. Vårt kvalitetssäkringsarbete bygger på olika steg. Grunden i vår verksamhet är beskriven i processer och rutiner som ska säkerställa att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Planera och leda

Alla verksamhetsgrenar inom socialförvaltningen beskriver sin planering i en årlig verksamhetsplan.

Förebygga och riskanalys

Alla som arbetar på socialförvaltningen har ansvar för att vara med och säkerställa kvaliteten. Vi ska uppmärksamma det vi gör till vardags och se om det finns saker som kan göras bättre. Kreativitet och idéer tas tillvara.

Om det finns behov ska vi göra en riskanalys. En riskanalys brukar utmynna i en åtgärdsplan där det beskrivs vad som ska göras, när det ska göras, vem som ska göra det och hur och när det ska följas upp.

Rapportera och utreda avvikelser

Alla som arbetar på socialförvaltningen ska rapportera missförhållanden i verksamheten. Detsamma gäller om man arbetar med hälso- och sjukvårdsuppgifter, att man ska rapportera vårdskada. Det innebär alltså att alla som är anställda ska rapportera om de upptäcker något fel i verksamheten som drabbat någon enskild.

Vi har rutiner för hur den som är ansvarig ska åtgärda det som hänt och utreda orsaken till det. Ibland görs en kortare utredning, men om det är ett allvarligt missförhållande kan vi göra en mer omfattande händelseanalys. Om det är ett allvarligt missförhållande eller vårdskada anmäls det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det finns även annat som man upptäcker och som kan behöva åtgärdas men som inte direkt berör någon enskild. Detta rapporteras på liknande sätt.

Ta emot synpunkter och klagomål

En viktig del i att förbättra verksamheten är att ta vara på de synpunkter vi får. Du som vänder dig till oss med dina synpunkter ska vara säker på att vi tar emot dem på ett bra sätt. Är det något som kan åtgärdas direkt ska det göras.

Det finns flera sätt för dig att lämna synpunkter på. Se särskild sida om hur du gör.

Utvärdera och följa upp

En del i att följa upp vår verksamhet är att vi kontrollerar oss själva. Det ingår i det dagliga arbetet att ha ”kontrollstationer” på det jobb vi gör. Dessutom följer vi upp varje verksamhet på olika sätt. Socialnämnden har mål för hur verksamheten ska bedrivas och hur du som använder dig av våra tjänster eller får insatser ska uppleva den. Det är mot dessa mål vi följer upp verksamheten. Nedan kan du fördjupa dig i uppföljningar från våra verksamheter.

Ett annat sätt att kontrollera sig själv är att jämföra sig med andra. Socialstyrelsen har på sin hemsida ”Öppna jämförelser” där vi kan jämföra oss med andra kommuner och med riket.

Analysera och återkoppla

Kontinuerligt analyseras risker och avvikelser i olika forum i vår verksamhet. Årligen skriver varje verksamhetsgren en verksamhetsberättelse där kvalitetsarbetet särskilt redovisas och återkopplas till socialnämnden.