Föreningsstöd

Socialnämnden lämnar årligen stöd till föreningar som verkar inom socialtjänstens område. Stöd kan lämnas både till lokala föreningar och till föreningar som inte är baserade i Simrishamns kommun så länge föreningens verksamhet når ut till kommunens invånare.

Grundvillkor för socialnämndens föreningsstöd

Följande kriterier ska uppfyllas för att en förening ska kunna bli beviljat stöd:

  • Föreningens verksamhet ska vara kopplad till socialnämndens uppdrag.
  • Föreningens ska bedriva ideell föreningsverksamhet.
  • Föreningen ska uppfylla följande föreningsdemokratiska kriterier: verksamheten ska vara öppen för alla, ha stadgar antagna på årsmöte samt ha styrelse och revisorer valda enligt stadgarna.
  • Föreningen ska föra en lista över sina medlemmar och inneha ett organisationsnummer från skatteverket.

Övriga villkor

  • Föreningsbidrag utgår inte till verksamhet vars service uppenbart tillgodoses av kommunen eller annan huvudman.
  • Stödet får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till den verksamhet för vilken man söker stöd.

Ansökan om föreningsstöd

En ansökan om föreningsstöd ska specificera hur föreningen uppfyller kriterierna ovan. Ansökan ska även innehålla en verksamhetsplan för innevarande år och en verksamhetsberättelse för föregående år. Verksamhetsberättelsen ska innehålla ett justerat årsmötesprotokoll, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning. Revisionberättelse och resultat- och balansräkning ska vara godkända och styrelsen beviljad ansvarsfrihet.

Socialnämnden beslutar om fördelning av föreningsbidrag årligen under sitt aprilsammanträde. För 2018 ska ansökan inkomma senast den 31 mars.

Ansökan skickas till Victor Nordin, nämndsekreterare på socialförvaltningen.

Postadress: Simrishamns kommun, Socialförvaltningen, 272 80 Simrishamn

E-post: victor.nordin(at)simrishamn.se