Information om katter

Katt i kvällssolKatter är självständiga och lättskötta djur. Om man bor i tättbebyggt område bör man ändå fundera noggrant innan man skaffar en katt som inte är innekatt. Kommunen får då och då samtal från personer som upplever katter i grannskapet som ett problem. Problem med katter är dock endast i undantagsfall en kommunal angelägenhet.

Vad säger lagen om kattägares ansvar?

Enligt 1 § lagen om tillsyn över hund och katt ska katten hållas under sådan tillsyn som krävs för att den inte ska orsaka skador och olägenheter.

I djurskyddslagen ges bestämmelser om hur djur ska skötas för att försäkra att de mår bra. Tänk på att om du börjar mata herrelösa katter så tar du även på dig ansvaret för katterna.

I miljöbalken står det att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Länsstyrelsen är numera tillsynsmyndighet och kontrollerar att djurskyddslagen efterföljs. Lagen om tillsyn av hund och katt ingår inte i Länsstyrelsens ansvar, utan hanteras av Polismyndigheten. Ystad-Österlenregionens miljöförbund handlägger ärenden som berör miljöbalkens bestämmelser (olägenhet för människors hälsa).

Riskerar min katt att avlivas?

En katt som kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne (enligt Lagen om tillsyn av hund och katt). Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. En tam katt bör antas ha ett hem, men för att minska risken att din katt råkar illa ut bör den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärk.

Vilka skador kan min katt orsaka?

De problem som brukar påtalas på grund av lösspringande katter är till exempel skador på planteringar, föroreningar i rabatter och sandlådor, repor på parkerade bilar, sönderklösta dynor och katthår på uteplatser, intrång i byggnader genom öppna fönster eller dörrar.

Hur kan jag förhindra att min katt stör andra?

Det finns olika skäl för att fundera genom sin katthållning. En god grannsämja är ett av skälen och kattens väl och ve är ett annat. Att ha sin katt inne i större utsträckning eller helt och hållet innebär ju att den undviker faror som trafikdöd, revirslagsmål och sjukdomar.

Här följer några råd för en mer konfliktfri katthållning:

  • Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om dina katter upplevs som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem.
  • Håll katten inomhus. De flesta katter trivs alldeles utmärkt inomhus, särskilt om de är kastrerade/steriliserade. Ett alternativ är att man har uppsikt över katten när den vistas ute eller har den i koppel.
  • Ha en kattlåda och lär katten att göra sina behov i en låda, även om den vistas ute.
  • Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel. Detta gäller även hankatter som genom luktmarkeringar och oväsen kan störa omgivningen.

Kan min katt vara en olägenhet för hälsan?

I normalfallet är den inte det, men det hindrar ju inte att man gör det bästa av situationen och respekterar de problem som omgivningen upplever så långt man kan. En olägenhet för människors hälsa är enligt miljöbalken "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet.

Det finns en dom från Miljödomstolen i Stockholm i ett fall som rörde olägenheter på grund av att grannskapets katter tränger in i bostadshuset hos en allergisk person, förorenar sittdynor, lämnar avföring i rabatter mm. Detta ärende har överklagats så långt det går, och ger därför underlag för bedömningen.

Så här resonerade man i domen

"I ett villaområde är det inte ovanligt att folk har katter och katterna får vistas ute. Tåligheten när det gäller katter enligt rättspraxis är att en familj kan ha upp till några stycken katter. Att dessa har möjlighet att röra sig fritt utomhus är också accepterat. Att katterna därvid vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter är också accepterat.

Allergier mot olika djur är inte ovanliga och katter som passerar tomten kan vara till olägenhet för allergiker. Att katter passerar över tomten skulle dock inte av ett större antal personer normalt uppfattas som mer än möjligen en ringa störning, och är därmed inte en störning av sådan betydelse att den ska anses som en olägenhet för människors hälsa. Det är därmed inte motiverat att ålägga ett flertal kattägare i grannskapet restriktioner ifråga om deras katthållning.

När det gäller katter som tränger in i huset bedömdes det vara fastighetsägarens sak att freda sig genom att hålla fönster och dörrar stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem, och i övrigt överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter"

Hur gör jag om jag har problem med andras katter?

  • Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.
  • Om du vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna och kanske testa något avvisande medel som finns att köpa i zoobutiker.
  • Om du bor i hyreslägenhet tala om problemet för fastighetsägaren.
  • Problem med lösspringande katter hanteras endast i undantagsfall av kommunen. Anser du att katter utgör en olägenhet för människors hälsa, ska du kontakta Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, i annat fall kan problemet anmälas till Polisen. Övergivna och förvildade katter kan om det är nödvändigt avlivas av jakträttsinnehavaren, men inom detaljplanerat område krävs tillstånd från Polismyndigheten. Om du hittar en katt i dålig kondition (avmagrad, med dålig päls eller som på annat sätt kan antas må dåligt och vara utsatt för lidande) ska du kontakta Länsstyrelsens djurskydds- och veterinärenhet. Katten kan då efter beslut omhändertas genom polisens försorg och antingen överlåtas eller avlivas.

Katt i kvällssol