Information om råkor

RåkaRåkor får, liksom koltrastar, gråsparvar, talgoxar, svalor, fladdermöss, grodor och igelkottar, ses som ett naturligt inslag i våra tätorter. Råkors läten och spillning kan naturligtvis i många fall upplevas som störande, men i lagens mening utgör råkan inte någon olägenhet för människors hälsa.

Varje senvinter och vår ringer ett antal personer till kommunen och är missnöjda med oväsen och fågelbajs. Råkbekämpning är emellertid inte i första hand en kommunal angelägenhet och till råkans försvar citeras följande:

”Råkan är något av det mest skånska som går att finna. Sedan länge är den förknippad med skånsk landsbygd, odlade fält och skånska gårdar. I samband med biocid-skandalen på 50- och 60-talen, minskade antalet råkor högst väsentligt och de försvann också från många områden. Idag har råkorna återhämtat sig och trivs åter förträffligt i det skånska landskapet. Råkan är lätt att umgås med! Den drar sig nämligen till oss, och häckar numera i trädsamlingar mitt inne i flertalet skånska tätorter. De tätorter som ligger i slättbygden vill säga. Skog är nämligen inget för råkan. Förvisso älskar inte alla skåningar råkorna – dess läte och det faktum att de häckar i kolonier, ibland om hundratals par, irriterar en del. Men ger man sig tid att studera dem finner man ett högst charmigt väsen, och en skåning förutan vilken Skåne inte vore sig likt” (Skånes Ornitologiska Förening).

Vad gör kommunen för att begränsa råkstammen?

Kommunen kan vidta begränsande åtgärder på egen mark, men detta görs endast i undantagsfall eller då Miljöförbundet bedömer att råkbeståndet är en olägenhet för människors hälsa. I övrigt är det upp till berörda markägare att inom lagens ramar begränsa råkkolonierna, till exempel genom att fälla eller beskära boträden.

Kan kommunen tvinga privata markägare att vidta åtgärder?

Nej, men den som upplever råkorna som en sanitär olägenhet kan vända sig till Miljöförbundet med sitt klagomål. Ett fall har emellertid prövats av Miljödomstolen, vars utslag blev att råkorna inte kunde betraktas som sanitär olägenhet.

Kan man få hjälp av en kommunjägare?

Ja, man kan höra av sig till Kontakt samhällsbyggnad och bli hänvisad till en kommunjägare, som på frivillig väg kan utföra begränsande åtgärder. Ersättning för utförda uppdrag betalas i sådant fall av beställaren själv.

Råka