Information om måsfåglar

Kaspisk trutMåsar och trutar är ett oundvikligt och naturligt inslag i kustsamhällen, framför allt där det finns en stor fiskeriverksamhet. Deras läten är i hög grad en del av samhällsbilden under vår och försommar, men deras närvaro kan av olika skäl ibland upplevas som störande.

Riklig tillgång på föda och lämpliga häckplatser gör att det framför allt i Simrishamn häckar ett stort antal gråtrutar, men även en del fiskmåsar. Fåglarna gynnas av spill från fiskerinäringen och privatpersoners idoga fågelmatning under vinterhalvåret. Särskilt under häckningstid får kommunen många samtal från medborgare som upplever trutar och måsar som ett problem. En del klagomål gäller störande läten tidigt på morgnarna, andra gånger har man blivit "attackerad" av fåglar vars ungar lämnat boet. Ibland är någon bekymrad över hur övergivna ungar ska klara sig.

Att trut- och måsungar hamnar på marken är naturligt. Kommer någon för nära, försöker föräldrarna avvärja det upplevda hotet genom överraskande störtdykningar som ibland kan uppfattas som skrämmande (vilket också är syftet). Ungar på marken är sällan övergivna och klarar sig oftast om de lämnas ifred.

Vad gör kommunen för att begränsa måsfågelstammen?

Kommunen kan bedriva skyddsjakt på egna fastigheter, men enbart då problemet i lagens mening kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kommunen menar generellt att en sådan olägenhet inte föreligger. Avskjutning är inte heller en hållbar lösning på de upplevda problemen, då skjutna fåglar snabbt ersätts av nya, friska individer.

Vem ska man vända sig till om man upplever obehag?

Problemet med häckande måsfåglar i bostadsområden är till mycket stor del ett problem som kan lösas av fastighetsägaren, på så vis att denne lokaliserar potentiella boplatser och med hjälp av olika anordningar omöjliggör bobygge. Kontakta vederbörande fastighetsägare!

Kan kommunen tvinga fastighetsägare att vidta åtgärder?

Nej, men den som upplever måsfåglar som en olägenhet för människors hälsa, kan vända sig till Ystad-Österlenregionens miljöförbund med sitt klagomål.

Kan man få hjälp av en kommunjägare?

Som fastighetsägare kan man höra av sig till Kontakt Samhällsbyggnad och bli hänvisad till en kommunjägare. Denna kan under jakttid (1/8-31/3) åta sig att jaga vissa måsfåglar. Om miljöförbundet beslutar att problemet i lagens mening är en olägenhet för människors hälsa, kan skyddsjakt bedrivas även under annan tid. Ersättning för utförda uppdrag betalas i sådana fall av fastighetsägaren själv.

Medelhavstrut