Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen

Lövgroda

Simrishamns kommuns stora tillgång är det unika landskapet, som karakteriseras av stor mångfald och rika kontraster. Kust och hav, slättbygd och lummiga lövskogar, värdefulla natur- och kulturmiljöer är exempel på detta. Arbetet med åtgärderna för miljömålen är i detta sammanhang särskilt betydelsefullt.

Riksdagen antog år 1999 femton stycken miljökvalitetsmål i syfte att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det innebär att miljöpåverkan måste minska till hållbara nivåer före år 2020. Ett nytt miljökvalitetsmål ”Ett rikt växt- och djurliv” tillkom år 2005.

Länsstyrelsens uppgift har varit att precisera, konkretisera och anpassa de nationella målen i ett antal delmål som gäller för Skåne län. Processen har varit omfattande och dialog har förts med grupper från många olika samhällssektorer och intressenter. År 2003 antog Länsstyrelsen programmet Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram. Som en anpassning till förändringar på nationell nivå utfördes en mindre revidering år 2007.

I oktober 2012 fastställde Länsstyrelsen ett nytt åtgärdsprogram. Det nya åtgärdsprogrammet är i förhållande till ”Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram” mindre till omfånget och koncentrerat till fem så kallade ”skånska utmaningar”. Länsstyrelsen har således redan gjort prioriteringar i programmet och pekat ut vilka åtgärder som helt eller delvis ska genomföras på kommunal nivå. Länsstyrelsens åtgärdsprogram ansluter till de ursprungliga nationella miljökvalitetsmålen.

Kommunen har en viktig roll i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen, både som myndighetsutövare och som ansvarig för samhällplaneringen. Dessutom finns det många områden inom den egna verksamheten som berörs av målen. Några exempel är energianvändning, upphandling av varor och tjänster, exploatering och fysisk planering, tillståndsprövning, samt användning av kemikalier på offentlig mark.

Simrishamns kommun har sedan 2009 arbetat med ett begränsat antal prioriterade miljömål. Kommunfullmäktige har sedermera beslutat att kommunens miljömålsarbete ska omfatta samtliga av Riksdagen beslutade miljökvalitetsmål, ”Storslagen fjällmiljö” undantaget. Under år 2013 utarbetade Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till nya ”Lokala åtgärder för miljömålen 2015-2020”. Åtgärdsprogrammet bygger på Länsstyrelsens nya åtgärdsprogram och arbetet har skett i samråd med en styrgrupp skett parallellt med framtagandet av en ny översiktsplan. Åtgärdsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige 2014-11-24.

En relativt stor del av de beslutade åtgärderna kan betraktas som genomförda genom ställningstaganden i den nya översiktsplanen. I övrigt har arbetet med att införliva åtgärderna i verksamhetssystem och budgetarbete av olika anledningar dragit ut på tiden och mycket återstår att ta itu med.  

Lokalt åtgärdprogram för miljömålen 2015-2020 hittar du här

 Brottsjöar