Natur & miljö

Lövgroda, BrantevikPå denna sida hittar du information om natur, badstränder, miljö- och hälsovård.

 

 

Aktuellt 

Simrishamns kommun har för åren 2015-2019 beviljats statligt bidrag för naturvårds- och friluftslivsbefrämjande åtgärder det tätortsnära naturområdet Åbackarna. Syftet är att skapa rika naturmiljöer och bättre levnadsvillkor för sällsynta arter, samt att förbättra tillgänglighet, attraktion, trygghet och upplevelsemöjligheter för både lokalbefolkning och besökare.

De planerade åtgärderna kommer i huvudsak att genomföras under vinterhalvåret, med start denna vinter, ska till stor del följa en befintlig skötselplan och omfatta bland annat följande moment:

  1. Naturvårdsåtgärder i skogsmark (utglesning, frihuggning av utvalda träd, kompletterande plantering av naturligt förekommande träd och buskar, inklusive skuggning av vattendrag och anläggning av brynvegetation)
  2. Naturskapande åtgärder på f.d. åkermark (träda, slåtter, plantering av naturligt förekommande träd och buskar
  3. Våtmarksanläggningar
  4. Vresrosbekämpning och markbearbetning på sandmark (sandblottor, slåtter)
  5. Tillgänglighetsåtgärder (tillgänglighetsanpassade promenadslingor i olika naturmiljöer, bänkar för rast och vila, nyanläggning och/eller renovering av befintliga stigar, trappor och broar)
  6. Anordningar för friluftsliv, upplevelser och information (observationsplats med vind- och regnskydd, ”lägerplats” med bänkar, bord, grill och tak, grillplatser med bänkar och bord, samt skyltar med vägledning och information om naturmiljön och vidtagna åtgärder)

Vresrosbekämpning (bortgrävning) på Tobisviks strandbad:

Bortgrävning av vresrosbestånd, Tobisvik 10/2 -17

 För mer information se "Skötselplan, Åbackarna" (under "Natur").

 

Sommargylling (akvarell av Hans Larsson)