Region Skåne stöttar forskningsmiljö på Marint centrum

Etablering av forsknings- och utvecklingsmiljö för Hanöbukten och södra Östersjön på Marint centrum i Simrishamn på gång.

Ytterligare steg mot en forskningsmiljö på Marint centrum i Simrishamn togs när Region Skånes regionala utvecklingsnämnd under måndagen beslutade stötta satsningen. Beslutet omfattar de första fem åren och stödet är sju miljoner kronor för den perioden.

Södra Östersjön och Hanöbukten ligger i ett särskilt utsatt havsområde med stora miljöproblem. Samtidigt hyser zonen lekområden och tillväxtzoner för flera av Östersjöns nyckelarter, som är nödvändiga för att Östersjöns ekosystem ska fungera. Trots att området är ett av Östersjöns mest kritiska och mycket lämpligt som studieobjekt och pilotområde i olika avseenden, saknar Sverige akademisk långtidsforskning särskilt ägnad de speciella problem som finns i Hanöbuktsregionen och södra Östersjön.

- Stödet från den regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, tillsammans med Simrishamns kommuns och Lunds universitets egna insatser, gör att vi nu kan inleda arbetet med att starta forskningsverksamheten, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum. Vi skapar en behovsstyrd, tvärvetenskaplig plattform som genom tillämpad forskning och innovationsutveckling kan hjälpa oss lösa aktuella miljöproblem och driva utvecklingen kopplad till hav, vatten och kustbygd i Skåne och södra Sverige framåt på allvar.

Långt ifrån ensidig

Verksamheten kommer inte ensidigt fokusera på de naturvetenskapliga disciplinerna, utan baseras på en korsbefruktning mellan olika, med hav och kustbygd som gemensamma nämnare.

- Exempel på forskningsområden kan vara Hanöbuktens ekosystem, övergödning  och marina innovationer, liksom marin livsmedelsproduktion, biologisk mångfald och havet som drivkraft för landsbygdsutveckling, framhåller Madeleine Lundin. Vi ska helt enkelt arbeta aktivt med att skapa samverkan mellan akademi och omgivande samhälle för att med kunskap från forskningen stödja kommuner och, nya som gamla, företag och stimulera en hållbar utveckling och en minskad miljöpåverkan.

Stödet från Region Skåne kommer i första hand att användas till att säkerställa verksamhetens infrastruktur och långsiktighet, som labb, personalresurser och kommunikation. Centrala funktioner initialt är projektutveckling och fundraising, sedan blir det viktigt att fokusera på resurser som kan omsätta forskningsresultaten i praktiska åtgärder, i innovationer och/eller affärslösningar.

Marint centrum redan ett viktigt begrepp

Marint centrum har redan efter fem år kommit långt i att etablera intresse och kunskap kring marina frågor kopplade till främst Östersjön. Madeleine Lundin igen:

- För Marint centrums del handlar det om att vi nu uppnår vår kanske främsta målsättning och milstolpe, det känns helt fantastiskt. Förutom att det ger förutsättningar att fortsätta stärka sydöstra Skånes näringsliv, utveckling och attraktivitet, ger det också spännande utbyten mellan till exempel eleverna på Nova Academy, kommunens naturskola och akademin.

Simrishamns kommunalråd Karl-Erik Olsson (S) är också nöjd med Region Skånes stöd:

- Detta är en unik möjlighet för miljön i Hanöbukten och för kustsamhällena som omgärdar den. Att vi tillsammans med akademin ska kunna sätta fokus på vår lokala havsmiljö känns lovande för att komma närmare lösningarna på Östersjöns miljöproblem.

Det fortsatta arbetet är också utstakat efter Region Skånes stöd. Nästa steg är att säkra finansieringen till de initiala forskningsprojekten, att arbete som redan är påbörjat.

 

Fakta: Marint centrum i Simrishamns kommun på Österlen

Marint centrum, som ligger strategiskt placerat vid Hanöbukten och södra Östersjön, samlar offentliga och privata aktörer med koppling till hav under ett tak och arbetar med en lång rad frågor knutna till Hanöbuktens miljö och kustbygdsutveckling. Syftet med verksamheten är parallellt att värna Östersjöns miljö och stärka sydöstra Skånes näringsliv, utveckling och attraktivitet. Sedan starten 2010 har Marint centrum blivit en etablerad aktör lokalt, regionalt och nationellt för miljö- och utvecklingsarbete kopplat till hav, fiske och kustbygdsfrågor. Inom vissa områden har Marint centrum även en ledande position internationellt. Simrishamns direkta kopplingar till havet, inte minst genom hamnen, fisket och närheten till fiskeresursen i Östersjön, ger Simrishamn en unik position bland svenska städer.