Beslut om förlikning Tobisviks camping

Kultur- och fritidsnämnden i Simrishamns kommun har beslutat om förlikningsavtal om Tobisviks camping.

Tobisviks camping ägs av Simrishamns kommun och ligger under kultur- och fritidsnämndens förvaltning. Mellan nämnden och Fritid Österlen Holding AB har tidigare funnits ett upphandlat driftavtal avseende campingen, vilket upphörde den 31 december 2017.

För att på nytt konkurrensutsätta driften, påbörjades en upphandling under år 2016 som skulle leda till ett nytt avtal med start den 1 januari 2018. Genom upphandlingen tilldelades Nordic Camping & Resort AB i april 2017 kontraktet avseende driften av campingen. Fritid Österlen Holding AB begärde överprövning och Förvaltningsrätten i Malmö beslutade i oktober 2017 att upphandlingen skulle göras om.

Fritid Österlen Holding AB har också gjort gällande att man har lokalhyresavtal för Tobisviks camping och att man därmed har ett besittningsskydd som skulle ge bolaget rätt till ersättning för sin skada vid en uppsägning av kommunen. Bolaget har gjort gällande en skada motsvarande 15 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har bestridit att Fritid Österlen Holding AB har lokalhyresavtal för campingen. För det fall ett lokalhyresavtal dock skulle anses föreligga, har nämnden gjort en s.k. reservationsvis uppsägning. Fritid Österlen Holding AB har överklagat beslutet om uppsägningen och bl.a. gjort gällande att beslutet inte kommit till i laga ordning. Överklagandet ligger för prövning vid förvaltningsrätten. Fritid Österlen Holding AB har även hänskjutit nämndens uppsägning av det eventuella lokalhyresavtalet till medling vid hyresnämnden.

Förlikningsavtal

Efter förhandlingar har Fritid Österlen Holding AB och kultur- och fritidsnämnden kommit överens om förslag till dels ett förlikningsavtal, dels ett lokalhyresavtal avseende Tobisviks camping för begränsad tid, dock längst till den 30 september 2021.

Förslagen innebär att nämnden inte riskerar att behöva utge skadestånd till Fritid Österlen Holding AB och att bolaget får hyra campingen till den 30 september 2021.

Avtalet innebär att kultur- och fritidsnämnden betalar en förlikningsersättning om sammanlagt 1 350 200 kronor till Fritid Österlen Holding AB för att bolaget ska ingå avtalen samt avstå från sin eventuella möjlighet att ställa krav på det skadestånd om 15 miljoner kr som Fritid Österlen Holding AB gjort gällande.

Ny upphandling

Under tiden som lokalhyresavtalet är tänkt att löpa ska en ny offentlig upphandling initieras och genomföras avseende driften av Tobisviks camping från den 1 oktober 2021.

Nämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars att godkänna föreliggande förslag till förlikningsavtal med Fritid Österlen Holding AB samt att godkänna föreliggande förslag till avtal med Fritid Österlen Holding AB om hyra av Tobisviks camping t.o.m. den 30 september 2021, inklusive överenskommelse om avstående av besittningsskydd.

Man uppdrog också åt ordföranden och förvaltningschefen att, var för sig eller tillsammans, för nämndens räkning ansöka om hyresnämndens godkännande till överenskommelse enligt förlikningsavtalet, samt att för nämndens räkning säga upp lokalhyresavtalet enligt förlikningsavtalet till upphörande vid avtalstidens slut den 30 september 2021. Uppsägningen får inte ske innan samtliga villkor för lokalhyresavtalets och förlikningsavtalets giltighet uppfyllts och tillträde skett.

Nämnden beslutade också att driften från den 1 oktober 2021 av Tobisviks camping ska konkurrensutsättas genom upphandling.

 

Frågor från media besvaras av Roland Persson, t.f. kultur- och fritidschef, 0414-81 93 09.