Positivt bokslut för Simrishamns kommun

Ett plus på nästan 10 miljoner kronor 2015 – balans i kommunens ekonomi. 

Simrishamns kommuns bokslut för 2015 visar ett positivt ekonomiskt resultat. Årets resultat, justerat för engångshändelser som reavinster på fastighetsförsäljningar, pensionsmedelsplaceringar och avsättning till sociala investeringsfonden uppgick till nästan 10,0 mnkr.

Kommunens finansiella mål om att ha ett positivt balanskravsresultat har därmed uppnåtts under året.

Händelserikt år

2015 var ett händelserikt år, där det stora flyktingmottagandet satte sin prägel. Dels som utmaningar för skola och socialförvaltning, dels som bidragande orsak till befolkningsökningen under året, + 160 invånare, till 19 065. Sent i fjol gav staten stöd till de kommuner som haft störst flyktingmottagande, vilket gav ett ekonomiskt andrum.

Om kommunen utsågs till årets nyföretagarkommun 2014, var ett av de goda betygen under 2015 att kommunen ryckte upp till femtonde plats i Lärarförbundets årliga ranking av landets bästa skolkommuner.

Antalet företag var 3 054 vid årsskiftet 2015/2016, det hade registrerats 154 nya under året, nettoökningen blev 73 stycken. Flera av de större företagen gjorde nyanställningar och under större delen av året låg arbetslöshetssiffrorna på en nivå under både rikssnittet och skånesnittet. Potentialen i kommunen ligger framför allt hos de små och medelstora företagen, liksom i det kvinnliga företagandet och från nya företagare med utländsk bakgrund.

Många av årets satsningar har handlat om att skapa en robust kommunorganisation för att bättre möta medborgarnas önskemål och krav. Målstyrningen har blivit tydligare med bättre möjligheter till uppföljning. Kommunens styrdokument har setts över för att de både ska vara färre och mer användbara. Till detta har kommit bl.a. utbildningssatsningar kring kommunikation, SKL:s satsning ”Förenkla, helt enkelt” för högre kunskap om och bättre bemötande av kommunens näringsliv, beslut om ”Kontakt Simrishamn” och en handlingsplan för hållbar inflyttning.

Investeringstakten har också ökat under året, för att minska risken för att kommunens egendom minskar i attraktivitet och får ökade underhållskostnader. Det togs också avgörande steg för att säkerställa vattentillgången i kommunen, genom samarbete med grannkommunerna.

Arbetet med att skapa förutsättningar för det för kommunen så betydelsefulla fisket var framgångsrikt under året, med en i politisk enighet tagen fiskepolicy och en årligen återkommande fiskekonferens anordnad på Marint centrum.

- Man visar från våra medarbetare och förtroendevalda i förvaltningar och i nämnder ett stort ekonomiskt ansvar, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S). Detta visar sig genom att i princip alla nämnder har gjort ett överskott i sina verksamheter.

Framtiden runt hörnet

- Vi har många framtidsfrågor som vi jobbar lite extra med, fortsätter Karl-Erik Olsson. Här finns satsningar på infrastrukturen, VA i både den norra och södra kommundelen, utbyggnad av skolans verksamhet, yrkesfisket, bostadbyggandet, utbildningssatsningen ”Förenkla, helt enkelt” för politiker och tjänstemän, ”Kontakt Simrishamn” som ger ”en-väg-in” i kommunorganisationen för medborgare och verksamheter, arbetsmarknadsfrågor, integrationen av våra nyanlända m.m.