”Östersjöfiske 2020” starten för nytt perspektiv på Sveriges fiske

Simrishamns initiativ till konferens för Östersjöfisket välbesökt och framgångsrik.

Under torsdagen träffades ett drygt hundratal aktörer från näringsdepartementet, centrala myndigheter, kommuner, länsstyrelser, fiskare, universitet, organisationer m.fl. på Marint centrum i Simrishamn för att diskutera vägar mot ett hållbart och utvecklat Östersjöfiske. Det var Simrishamns kommun som, i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet, tagit detta initiativ.

- Östersjöfisket genomgår sin största kris någonsin, påtalade Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Simrishamn. Fiskets nuvarande inriktning måste ifrågasättas. Konkurrensen på den internationella marknaden gör att priserna på viss konsumtionsfisk inte ligger långt över fiskfoderprisnivåer. Det är inte hållbart, vi måste lägga kraft på affärsutveckling, hitta nya marknader och utveckla nya produkter som gör att värdet av vår gemensamma resurs ökar.

Konferensen är döpt till ”Östersjöfiske 2020”. Avsikten är att konferensen ska fungera som ett startskott för en bredare och bättre dialog om hur vi utvecklar Östersjöfisket. Årtalet i namnet sammanfaller med slutpunkten för den nationella strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020” liksom det europeiska havs- och fiskeriprogrammet. Tanken är att konferensen ska genomföras varje år fram till och med 2020, i syfte att metodiskt följa upp vad som har hänt under året, stämma av hur läget ser ut och göra prioriteringar för arbetet under nästkommande år.

- Vi vill ta vårt ansvar och företräda det lokala perspektivet, sade Karl-Erik Olsson. För att kunna göra det, har vi ökat vår kunskap om det lokala fisket och om kommunens roll i dess utveckling. Det har resulterat i konkreta satsningar och engagemang i Sydkustens fiskeområde, i en rad utvecklingsprojekt och, inte minst, i skapandet av Marint centrum, en plats där olika frågor om fiske och havsmiljö fogas samman.

I augusti i år antog kommunfullmäktige i Simrishamns kommun en policy med målet att bevara och utveckla det mångsidiga fisket i Simrishamn, utarbetad i nära dialog med näringen och andra berörda aktörer. Utgångspunkten i policyn är att utveckla ett fiske som bedrivs inom ramarna för fiskbestånd i balans och en god miljö i Östersjön. Ett fiske, som i högre grad jagar kvalitet istället för kvantitet.

- Vår policy styrs av ambitionen att utveckla ett fiske i Simrishamn som är både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, som lyfter fisket med kringnäringar, nya som gamla, och som både genererar en större samhällsnytta än idag och skapar positiva effekter för vår kommun.

Konferensen inleddes med att kommunalrådet anslog tonen genom att konkretisera problemen, men också genom att peka ut lösningar och ett nytt perspektiv på Sveriges fiskepolitik. Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne län, var dagens moderator och både han och konferensens talare gav en gemensam bild under dagen beträffande utmaningar och lösningar. Representanter för fisket, förädlingsnäringen och akademin diskuterade de praktiska aspekterna av att öka samhällsnyttan genom att värna det lokala fisket. En panel med representanter från näringsdepartementet, Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket gav sedan sin syn på Östersjöfiskets framtid.

Det fanns en samsyn under dagen att öka värdet på fisken som fångas. Hur det ska gå till fanns det flera goda exempel på under dagens konferens.

Östersjön erbjuder det enskilt största utrymmet för yrkesfiske i Sverige, räknat i fångstvolym. Det fanns en samsyn på konferensen att fiskeresursen i Östersjön kan skapa fler värden än de strikt företagsekonomiska.

- Det här initiativet från Simrishamns kommun är jättebra, sade Jan-Olof Larsson, riksdagsman (S) och ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Konferensen samlar näringen och det lokala och regionala engagemanget, vilket är precis vad som behövs. Jag är helt enig med arrangörernas analys att det är helt nödvändigt att utveckla nya produkter och höja priserna. Jag tror att konferensen kan fungera som ett viktigt avstamp för ett nytt sätt att arbeta med svenskt fiske, vi måste arbeta brett för att lyckas. Det finns helt enkelt inte tillräcklig kunskapen på nationell nivå, lösningarna behöver arbetas fram lokalt och den nationella nivån behöver lyssna på den lokala. 

Anna Larson från näringsdepartementet gav signaler om regeringens odelat positiva inställning till det initiativ Simrishamn tagit och det kommunala/regionala perspektivet.

Näringsdepartementets besked uppskattades av Simrishamns kommunalråd:

- Ett av våra budskap idag är att vi efterfrågar en mer diversifierad svensk fiskeripolitik, som tar hänsyn till Östersjön med dess särskilda förutsättningar, utmaningar och styrkor. Vi har i kommunens arbete med den nationella yrkesfiskestrategin föreslagit att det fiske som genererar den största samhällsnyttan, utöver de företagsekonomiska målsättningarna, ska prioriteras då kvoterna fördelas.

Att så här tidigt i processen få så tydliga, entydiga signaler från regeringshåll stärker oss i övertygelsen att ett nytt perspektiv på Sveriges fiske måste utgå från de som lever och verkar längs kusterna, lägga kraft på affärsutveckling, hitta nya marknader och utveckla nya produkter, avslutar Karl-Erik Olsson.

Nästa konferens genomförs 17–18 november 2016.

Frågor från media besvaras av Marint centrum, Simrishamns kommun:

Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig, 0414-81 91 24, madeleine.lundin@simrishamn.se
Vesa Tschernij, fiskeexpert, 0414-81 91 66,
vesa.tschernij@simrishamn.se

 2015-11-26

Fakta: Marint centrum

På Marint centrum samlas omsorg om havsmiljön, forskning och entreprenörskap under ett tak. Här skapas och utbyts kunskap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utvecklas. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akademi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt Östersjön. Under 2015 fokuserar vi särskilt på två områden, hållbart fiske och marint avfall.