Återigen positivt bokslut för Simrishamns kommun

+ 7,4 miljoner kronor 2014 – balans i kommunens ekonomi.

Simrishamns kommuns bokslut för 2014 visar ett positivt ekonomiskt resultat. Årets resultat, justerat för engångshändelser som reavinster på fastighetsförsäljningar och pensionsmedelsplaceringar, uppgick till 4,9 mnkr mot ett budgeterat balanskravsresultat på 0,4 mkr. Investeringsnivån har höjts under året och uppgick till 76 mnkr, varav nästan 64 mnkr var samhällsbyggnadsnämndens projekt. Inga ytterligare lån har tagits upp under året, trots ökad investeringstakt. Kommunens finansiella mål om att ha ett positivt balanskravsresultat och inte öka lånetaket har därmed uppnåtts under året.

Händelserikt år

Under året har Simrishamns kommun utsetts till årets Nyföretagarkommun, ett bevis på att entreprenadandan är stor i kommunen. Antalet företag var 3 036 vid årsskiftet 2014/2015, en ökning med 33 företag sedan föregående år. Flera av de större företagen gjorde nyanställningar och under större delen av året låg arbetslöshetssiffrorna på en nivå under både rikssnittet och skånesnittet.

Den nya gymnasieskolan, Nova Academy, startade i augusti med 53 elever. Det nya särskilda boendet, Joneberg Plaza med 54 lägenheter, invigdes i december. Arbetet med översiktplanen slutfördes under 2014 i kommunens visions anda. Projektet ”Rätt till heltid” påbörjades under året.

Mycket arbete gjordes under året kring vattenförsörjningsfrågan och avloppsrening. Gamla ledningar i centrala Simrishamn byttes ut, projekteringen av det nya överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik. Det brobyggande kortspelet More Than One Story var , som första svenska idé, en av vinnarna av FN:s Intercultural Innovation Award 2014 och priset delades ut vid en ceremoni på Bali i närvaro av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Befolkningsutvecklingen

Under 2014 har befolkningen minskat från 18 951 till 18 905 invånare, ett minskat invånarantal på 46 personer. Simrishamns kommun är normalt sett en inflyttningskommun och under 2014 uppgick det positiva flyttnettot till 77 personer, vilket dock är något lägre än 2013.

Både plus och minus i nämnderna

Samhällsbyggnadsnämnden visade ett positivt utfall mot budget på 2,0 mnkr, där framför allt fastighetsverksamheten visade ett överskott  bland annat på grund av lägre uppvärmningskostnader samt lägre driftskostnader som en följd av energibesparande åtgärder som vidtagits under året.

Kommunstyrelsens underskott uppgick till knappt 1,0 mnkr, vilket förklaras bland annat av engångshändelser som exempelvis avgångsvederlag och uppbokning av eventuell tvist samt hyresförluster. Underskotten har till stora delar vägts upp av att personalkostnader har blivit lägre till följd av bl.a. vakanser.

Kultur- och fritidsnämnden visade en positiv budgetavvikelse på nästan 0,2 mnkr som beror på att självriskkostnader inte har behövt nyttjas under året.

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på 6,5 mnkr mot budget. Österlengymnasiet visade ett underskott på drygt 1,5 mnkr till följd av minskat antal elever. Även kostnaderna inom kostenheten översteg budgeterad nivå. Förskoleklass och grundskoleverksamheten redovisar ett under skott på 5,1 mnkr, bland annat på grund av att verksamheterna bedrivits i små, ineffektiva och därmed dyra skolenheter samt ökade personalkostnader i samband med mottagande av nyanlända barn och elever. Övriga verksamheter redovisade sammantaget överskott som i viss mån motverkade nämnda underskott.

Socialnämnden redovisade ett överskott på 7,0 mnkr där 6,0 mnkr avsåg vård och omsorg. Detta berodde främst på att hemtjänsttimmarna blev färre än budgeterat tack vare förebyggande insatser samt att antalet äldre med behov av hemtjänst blev färre än förväntat.

Framtiden runt hörnet

- Simrishamn måste –fortsatt prestigelöst, nämndsövergripande och i samarbete med civilsamhället – kraftsamla kring befolkningsutvecklingen, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) i Simrishamns kommun. Endast genom fokusering och samarbete kan kommunen vända en trend som inneburit många år av befolkningsminskning.

En handlingsplan för inflyttning har arbetats fram under 2014 och kommer att antas under våren 2015.

- Demografin kommer även framöver att ha avgörande påverkan på kommunens ekonomi, säger Karl-Erik Olsson. Det är nödvändigt att fortsätta att utveckla förebyggande insatser och öka tempot i införandet av IT-lösningar för att öka självständigheten för medborgarna. Här står kommunen inför en utveckling som kommer att innebära stora förändringar men också ställa nya och större krav på den kommunala organisationen.

Ambitionen är också att ytterligare stärka kommunen som besöksmål, vilket bedöms kunna ge positiva effekter för inflyttningen, inte minst med tanke på styrkan i varumärken som bland annat Österlen och Kivik. Ett ambitiöst och beprövat koncept för att utveckla besöksnäringen, Ambitionsdriven destinationsutveckling, påbörjades under senvintern 2015.

 - Ett led i detta är också satsningarna på Östersjöns miljö genom verksamheten inom Marint centrum i den nya utvecklingsenheten, säger Karl-Erik Olsson. Den nya översiktplanen, när den blir antagen 2015, bör medföra positiva effekterna genom att de framtida möjligheterna för kommunen tydliggörs.

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S), 0414-81 91 11.

2015-03-19