Datainspektionen godkänner avtalet mellan utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google

Simrishamns först i landet med godkänt avtal.

Datainspektionen har godkänt avtalet mellan Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google gällande användandet av molntjänsten Google Apps for Education (GAFE) i skolorna. 

Tidigare underkände Datainspektionen i ett utlåtande (från den 18 juli 2014) det dåvarande avtalet och pekade på två brister:

– dels menade man att det saknades tydliga uppgifter om för vilka ändamål Google får behandla personuppgifterna,

– dels menade man att det saknades tydliga uppgifter om när personuppgifterna raderas vid ett eventuellt upphörande av avtalet mellan nämnden och Google. 

I det nya utlåtandet från den 16 mars 2015 konstaterar Datainspektionen att de två bristerna är åtgärdade i det nya avtalet mellan nämnden och Google: 

- Därmed kan vi konstatera att Datainspektionen i sin tillsyn enligt personuppgiftslagen i sin helhet godkänt avtalet mellan Simrishamns kommuns utbildningsnämnd och Google, säger Bo Kristoffersson, barn- och utbildningschef i Simrishamns kommun. 

Vid sidan av själva avtalet med Google har Datainspektion också granskat om barn- och utbildningsnämnden på ett adekvat sätt informerar de registrerade, d.v.s. användarna av GAFE, om vilka regler och rättigheter som gäller enligt personuppgiftslagen. Man konstaterar att: 

”Datainspektionen ser positivt på att nämnden tagit fram information till de registrerade i ett lättillgängligt och överskådligt format.” Men konstaterar samtidigt att materialet behöver ”kompletteras med en uttrycklig uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet samt om den registrerades rätt att ansöka om information, s.k. registerutdrag, och få rättelse.” 

Det är med andra ord två detaljer som måste framgå tydligare i nämndens informationsmaterial till användarna:

– dels vem som är personuppgiftsansvarig (vilket alltså nämnden är),

– dels om den registrerades rätt att ansöka om ett registerutdrag (vilket görs till förvaltningen). 

Dessa två detaljer är nu åtgärdade i nämndens informationsmaterial till elever, lärare och föräldrar. 

- Vi kan därmed med glädje och tillfredställelse konstatera att Simrishamns kommun nu kan fortsätta det framgångsrika användandet av GAFE som plattform i arbetet med digitalt pedagogiskt innehåll i skolorna, avslutar Bo Kristoffersson.

Frågor  från media besvaras av Bo Kristoffersson, barn- och utbildningschef på Simrishamns kommun, 0414-81 95 00.

2015-03-18

All dokumentation finns på: https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/03/18/datainspektionen-godkanner-avtalet-mellan-utbildningsnamnden-i-simrishamns-kommun-och-google/