Simrishamn antar handlingsplan för barnets rättigheter

Simrishamns kommun var en av landets första kommuner som inrättade en lokal barnombudsman – nu tar man nästa steg med handlingsplan baserad på Riksdagens strategi att stärka barnets rättigheter.

Kommunfullmäktige antog på måndagskvällen en handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–2018.

Handlingsplanen är ett måldokument med syfte att stärka barnets rättigheter på kort och lång sikt samt förbättra barns och ungas levnadsvillkor. De goda exemplen i handlingsplanen visar det positiva arbete som redan pågår och är en grund för det fortsatta arbetet med att uppfylla handlingsplanens mål.

 Handlingsplanens mål utgår från Riksdagens strategi (2010) att stärka barnets rättigheter i Sverige. Under perioden 2015–2018 kommer barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering av handlingsplanen kommer att beskrivas förvaltningsvis. Uppföljning av handlingsplanen kommer även att ske två gånger per år av kommunens förvaltnings- och politiska ledning. 

De här nio punkterna handlar det om:

  •  Beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
  • Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
  • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
  • Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
  • Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
  • Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter
  • Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.
  • Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.
  • Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv

Handlingsplanen har tydliga målsättningar och för varje område finns också en omfattande lista över goda exempel så här långt i Simrishamn.

- Ett syfte med att lyfta de goda exemplen är att skapa en positiv anda, som ger inspiration till det fortsatta arbetet, säger Marie Lundin, lokal barnombudsman i Simrishamn.

- Detta är ett mycket bra dokument som stärker barnens rättigheter, säger Karl-Erik Olsson (S), kommunalråd, Simrishamns kommun.  

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S), 0414-81 91 11, eller av Marie Lundin, lokal barnombudsman i Simrishamns kommun, 0414-81 91 70.

Planen i sin helhet återfinns här: http://www.simrishamn.se/pagefiles/21915/Handlingsplan_mail.pdf

 2014-11-25