2013-12-04 Nytt EU-stöd till Marint centrum

Marint centrum och Skånes Hav och Vatten har beviljats EU-bidrag från Tillväxtverket för att utveckla arbetet med miljö och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Ett särskilt arbete ska också bedrivas riktat mot problematiken kring läkemedelsrester i vatten.

 I Skåne finns idag gott om aktörer som arbetar med miljöskydd, teknikutveckling, forskning och företagande m.m. med koppling till hav och vatten. Var för sig skapar dessa organisationer, företag och företag många positiva resultat, men alltför ofta hämmas både arbete och resultat av brist på relevant kunskap, erfarenhet eller resurser. Genom att stärka samverkan mellan dessa aktörer, kan vi skapa starkare resultat, ett effektivare arbete och värdefulla synergieffekter och det kan i förlängningen, på nationell bas, ge en stark nod i Skåne kring vatten, kust och havsfrågor. Detta kräver ett arbetssätt som kan greppa helheten längs kedjan från land till hav och som kan hantera frågor och utmaningar som är för stora för enskilda aktörer.

Projektet "Innovatten" syftar till att svara på ovan behov genom att utarbeta ett skånskt nätverk inom hav och vatten och utveckla en arbetsmodell för nätverket. Avsikten är definiera konkreta verktyg för att underlätta och stödja idéutveckling, projekt, innovation, entreprenörskap, forskning och utveckling inom hav/vatten i regionen.

Arbetet har redan inletts i form av samtal med några av de identifierade intressenterna, som alla varit positiva till projektet och det föreslagna arbetet. Den 17 december arrangeras den första i en rad av workshops som ska genomföras för att samla de olika intressenterna till dialog och utbyte. Målet är att träffarna bl. a. ska resultera i en målbild av vad vi vill uppnå i Skåne, en strategisk agenda med prioriterade fokusområden, fler och bättre mötesplatser och en utredning av behovet av test- och demoanläggningar.

Projektets övergripande syfte är att lägga grunden för EU:s programperiod 2014-2020 och på sikt bidra till en bättre havs- och vattenmiljö, utveckling av nya idéer, ny teknologi, fler arbetstillfällen, företag och tillväxt i Skåne kopplat till en bättre havs- och vattenmiljö.

Delprojekt Läkemedelsrester i vatten

 

Inom projektet ska ett särskilt arbete bedrivas rörande problematiken kring läkemedelsrester och antibiotikaresistens i vatten. Under de senaste två decennierna har läkemedelskonsumtionen i Sverige fördubblats. Skåne har den högsta förskrivningen av antibiotika i Sverige. En stor del av denna konsumtion hamnar i vårt vatten och hav. Forskning visar oroväckande effekter i naturmiljön, som antas ha negativa konsekvenser på exempelvis fosterutveckling och folkhälsa. Bland slutsatserna som kan dras är att olika metoder för reduktion av farliga läkemedelssubstanser i svenska reningsverk behöver utvecklas.

Delprojektet ska vidareutveckla ett nybildat skånskt läkemedelsnätverk, som ska arbeta med att skapa en bild av vilka åtgärder som idag genomförs samt kartlägga prioriterade framtida insatser. Vidare ska projektet kartlägga möjligta testsajter till pilot- och åtgärdsprojekt och undersöka vilka innovationsembryon som finns och hur man kan stötta utvecklingen av dessa. Simrishamn, med en större andel äldre innevånare, har en hög läkemedelsförskrivning vilket antas bidra till t.ex. Hanöbuktens miljöproblem. En analys av detta kommer att bli ett prioriterat område. Arbetet i delprojektet syftar till att fungera som ett test case för utvecklandet av den övergripande arbetsmodellen för hav och vatten i Skåne. Vid sidan av delprojektledare Ann- Marie Camper, ska expertkompetens rekryteras till projektet.

Fakta om projektet

Projekttitel: "Innovatten - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne"

Tidsperiod: 1 oktober 2013 - 31 december 2014

Finansiering:

Simrishamns kommun och Region Skåne 1 510 000 kr (arbetstid) Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 510 000 kr (kontant)

Mer information:

Projektledare Madeleine Lundin 0414-81 91 24 madeleine.lundin@simrishamn.se

Marint centrum, som finns i Simrishamn, är en mötesplats där entreprenörer, organisationer, forskare och myndigheter verkar och utbyter kunskap, samarbetar och utvecklar idéer och affärsmöjligheter. Genom att samla olika kompetenser under ett tak skapas goda förutsättningar för nytänkande kring hav, vatten och miljö. Vår vision är att Marint centrum ska vara den plats där entreprenörskap, forskning och omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen.

Delprojektledare läkemedelsrester i vatten

Ann-Marie Camper 0709-81 90 90 ann-marie.camper@skaneshavochvatten.se

Om Marint centrum

Region Skåne bildade i augusti 2012 en samordningsfunktion för havs,- kust- och vattenfrågor i Skåne, som placerades på Marint centrum. Syftet är att underlätta för olika aktörer att hantera frågor relaterade till planering och förvaltning av hav och kust liksom utveckling av hållbara näringar med koppling till hav, kust och vatten. Samordningsfunktionens roll är att identifiera eller få sig tilldelat områden som är i behov av insatser, dra igång nätverk och projekt eller att stödja pågående aktiviteter genom att exempelvis ingå i styr- eller referensgrupper. Samverkansfunktionen ska arbeta med alla intressegrupper: forskare, myndigheter, kommuner, föreningar, konsulter, entreprenörer och andra.