Aktuellt

Simrishamn är en pendlingskommun, därför är det viktigt att kollektivtrafiken fungerar som den ska. Det är Skånetrafiken, en förvaltning på Region Skåne, som ansvarar för kollektivtrafiken i vårt län, men vi som kommun för våra medborgares och våra resenärers talan. Vi för samma dialog med Trafikverket, som är den statliga myndighet som ansvarar för vägar och järnvägar.

Aktuellt just nu när det gäller kollektivtrafik och infrastruktur är bland annat:

2015 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hållbar inflyttning. En av punkterna i handlingsplanen är att göra en övergripande utredning om kollektivtrafiken. Utredningen påbörjades 2016 och kommunstyrelsens beslut 2017 lyder: Den övergripande utredningen om kollektivtrafiken godkänns som underlag för fortsatt arbete.


Handlingsplanen för hållbar inflyttning prioriterar även att vi ska utreda möjligheten med avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer 2017. Skånetrafiken gjorde en uppskattning av kostnaderna för att erbjuda ett seniorkort som berättigar invånare från 65, 70 eller 75 år och uppåt att resa avgiftsfritt med Skånetrafiken inom Simrishamns kommun. Kommunstyrelsens beslut 2017 lyder: Överlämna skrivelsen till budgetberedningen för vidare hantering.

Nytt avtal om Snurringen, vår ”stadsbuss” i Simrishamn, ska förhandlas med Skånetrafiken 2017/2018 för att börja gälla från december 2019. Vi ser därför över tidtabell, körväg, hållplatser etc. just nu. Ambitionen är att utöka turtätheten och även köra på lördagar. Synpunkter och önskemål skickas till simrishamns.kommun@simrishamn.se.

Skånetrafiken gör fram till 2019 en översyn av busslinjenätet på Österlen tillsammans med sydöstra Skånes kommuner där resultatet ska synas i tidtabellerna från år 2021–2022. Bl.a. ser vi över möjligheten för linje 574 att köra hela vägen till Brösarp, för linje 570 att köra längs med väg 9 till Ystad och en bussförbindelse mellan inlandsbyarna och Pågatågsstation. Avtalstiderna är långa, vanligen tio år, att göra stora förändringar under pågående avtalsperiod kan därför vara svårt och översyn (större förändringar) bör med fördel samordnas med ny upphandling.

Regionalt superbusskoncept utreds 2016–2021 på SkåneExpressen 3, 4 och 5 av Skånetrafiken tillsammans med kommunerna i sydöstra Skåne, trafikstart beräknas till år 2022–2023. Konceptet innebär bl.a. resor med hög komfort, bussprioritering i trafiken, möjlighet att arbeta på bussen, bra bytespunkter/stationslägen, tidsvinster och god service. Vi ser också just nu över behovet att bygga ut pendlarparkeringar vid de stora kollektivtrafikstråken. 

Åtgärdsvalsstudie för Ystad-Österlenbanan genomförs av Region Skåne tillsammans med bl.a. Trafikverket och kommunerna i sydöstra Skåne under 2017–2018 för att ordentligt kunna utreda banan. Banan är enkelspårig och har ett extremt högt kapacitetsutnyttjande med oacceptabelt många inställda tåg. Bland annat undersöks möjligheterna till halvtimmestrafik på Österlenbanan, kvartstrafik på Ystadbanan, 60 min restid Malmö-Simrishamn samt dubbelspår/mötesspår för robustheten.

Det har länge funnits en önskan om en ny järnväg Simrishamn-Sjöbo-Malmö, Simrishamnsbanan. Banan ska bidra till att skapa re­gional balans genom att knyta samman östra och västra Skåne och avsevärt sänka restiden, till under timmen, mellan Malmö och Simrishamn.

Ny infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne håller på att arbetas fram under 2017/2018. Underlag för den nya strategin är bl.a. den utredning som gjorts om tillgängligheten. Strategin används vid bl.a. gemensamma yttranden till Region Skåne och Trafikverket.

Åtgärdsvalsstudie väg 11 Tomelilla-Simrishamn inför nästa RTI-plan, utredning bör ske om bl.a. 2+1-väg, hastighet och cykelväg.

Ystad som regional kärna är ett projekt som pågår till 2019. Vilka synergieffekter får en mer utvecklad kärna i sydöstra Skåne?

Framtida projekt enligt kommunens översiktsplan är åtgärdsvalsstudie för "Förbifart Simrishamn" samt åtgärdsvalsstudie för flytt av tågstationen.