Aktuellt

Simrishamn är en pendlingskommun, därför är det viktigt att kollektivtrafiken fungerar som den ska. Det är Skånetrafiken, en förvaltning på Region Skåne, som ansvarar för kollektivtrafiken i vårt län, men vi som kommun för våra medborgares och våra resenärers talan. Vi för samma dialog med Trafikverket, som är den statliga myndighet som ansvarar för vägar och järnvägar.

Aktuellt just nu när det gäller kollektivtrafik och infrastruktur är bland annat:

  • 2015 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hållbar inflyttning. En av punkterna i handlingsplanen är att göra en övergripande utredning om kollektivtrafiken. Utredningen påbörjades i fjol och kommer till kommunstyrelsen för beslut redan i år.
  • Handlingsplanen för hållbar inflyttning prioriterar även att vi ska utreda möjligheten med avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer. Trafikhuvudmannen Skånetrafiken håller på att ta fram en kostnadskalkyl för att ge en uppfattning om vad kostnaden för en sådan reform skulle vara för vår kommun. Utredningen ska vara klar så kommunstyrelsen ska kunna ta ställning före årsskiftet.
  • Nytt avtal om Snurringen, vår ”stadsbuss” i Simrishamn, ska förhandlas med Skånetrafiken i höst för att börja gälla från december 2019. Vi ser därför över tidtabell, körväg, hållplatser etc. just nu. Ambitionen är att utöka turtätheten och även köra på lördagar.
  • Skånetrafiken gör just nu en översyn av busslinjenätet på Österlen tillsammans med sydöstra Skånes kommuner där resultatet ska synas i tidtabellerna år 2021–2022. Bl.a. ser vi över möjligheten för linje 570 att köra längs med väg 9 till Ystad och en bussförbindelse mellan inlandsbyarna och Pågatågsstation. Avtalstiderna är långa, vanligen tio år, att göra stora förändringar under pågående avtalsperiod kan därför vara svårt och översyn (större förändringar) bör med fördel samordnas med ny upphandling.
  • Regionalt Superbusskoncept utreds 2016–2018 på SkåneExpressen 3, 4 och 5 av Skånetrafiken tillsammans med kommunerna i sydöstra Skåne, trafikstart beräknas till år 2022–2023. Konceptet innebär bl.a. resor med hög komfort, bussprioritering i trafiken, möjlighet att arbeta på bussen, bra bytespunkter/stationslägen, tidsvinster och god service. Vi ser också just nu över behovet att bygga ut pendlarparkeringar vid de stora kollektivtrafikstråken. 
  • Åtgärdsvalsstudie för Ystad-Österlenbanan genomförs av Region Skåne tillsammans med bl.a. Trafikverket och kommunerna i sydöstra Skåne under 2017–2018 för att ordentligt kunna utreda banan. Banan är enkelspårig och har ett extremt högt kapacitetsutnyttjande med oacceptabelt många inställda tåg. Bland annat undersöks möjligheterna till halvtimmestrafik på Österlenbanan, kvartstrafik på Ystadbanan, 60 min restid Malmö-Simrishamn samt dubbelspår/mötesspår för robustheten.
  • Det har länge funnits en önskan om en ny järnväg Simrishamn-Sjöbo-Malmö, Simrishamnsbanan. Banan skulle bidra till att skapa re­gional balans genom att knyta samman östra och västra Skåne och avsevärt sänka restiden, till under timmen, mellan Malmö och Simrishamn.