Handläggningstider

Ingenting tar längre tid än det behöver. Nedanstående handläggningstider gäller för Simrishamns kommun (i de flesta fall enligt beslut i kommunstyrelsen den 16 augusti 2006, § 201).

Skrivande hand

Viktigt att notera är att nedanstående tider avser normalt längsta handläggningstid, under förutsättning att ansökan/nödvändiga handlingar är helt komplett/a samt att ingen fördjupad utredning behöver göras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 1. Parkeringstillstånd: 3 veckor
 2. Upplåtelse av allm. platsmark: 3 veckor
 3. Grävtillstånd: 3 veckor
 4. Grannes medgivande: 3 veckor
 5. VA-reduktioner: 3 veckor
 6. Taxefrågor: omgående
 7. Bygglov – delegationsbeslut: 3 veckor
 8. Bygglov – nämndsbeslut: 6 veckor
 9. Bygganmälan: 3 veckor

Socialförvaltningen

Individ- och familjeomsorgen

Alkohollagen
Fr.o.m. 2012-09-03 finns en gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622). Denna organisation är gemensam för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner. Organisationen är placerad i Tomelilla.

Försörjningsstöd
1. Ny ansökan: 2 veckor
2. Återkommande ansökan: 5 dagar

Äldre- och handikappomsorgen

Beslut enligt LSS – personkretstillhörighet bedömd
1. Personlig assistans/ekonomisk ersättning: 8 veckor
2. Kontaktperson: 8 veckor
3. Ledsagarservice: 8 veckor
4. Daglig verksamhet: 8 veckor
5. Boende med särskild service – vuxna: 8 veckor
6. Boende med särskild service – barn: 8 veckor
7. Korttidstillsyn: 8 veckor
8. Korttidsvistelse: 8 veckor
9. Avlösarservice: 8 veckor

Beslut enligt SoL
1. Trygghetslarm: 3 veckor
2. Matdistribution: 3 veckor
3. Ledsagarservice: 4 veckor
4. Avlösarservice: 3 veckor
5. Hemtjänst – daglig: 1 vecka
6. Hemtjänst – veckoinsatser: 2 veckor
7. Hemtjänst – städning: 4 veckor
8. Hemtjänst – boendestöd: 4 veckor
9. Sysselsättning: 4 veckor
10. Dagverksamhet: 3 veckor
11. Särskilt boende – sökande i kommunen: 2 månader
12. Särskilt boende – sökande utifrån: 3 månader
13. Korttidsboende – växelboende: 3 veckor
14. Korttidsboende – övrigt: 1 vecka
15. Kontaktperson: 2 månader

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barnomsorg

 1. Ansökan om barnomsorg: högst 2 veckor
 2. Ansökan om nedsatt barnomsorgsavgift 2 a kap 10 § skollagen: 6 veckor
 3. Erhållande av barnomsorgsplats: 1 månad

Skola

 1. Ansökan om skolskjuts utöver gällande regler: 2 veckor
 2. Ansökan om hyra av skollokal: omgående
 3. Övriga ärenden inom ramen för barn- och utbildningsnämndens delegation: 4 veckor

Kultur- och fritidsförvaltningen

Bokning av lokaler

 1. Enstaka tillfällen: omgående
 2. Hela terminer/läsår: när alla ansökningar inkommit och efter schemaläggning – besked i juni/juli

Registrering av föreningar

 1. Handläggningstid: 1 månad

Utdelning av flaggor och fanor

 1. Ansökningar från föreningar ska vara inlämnade till Rikskommittén Sveriges Nationaldag den 1 januari. Beslut i Rikskommittén under april månad. Utdelning sker på Nationaldagen.
 2. Ansökningar från privatpersoner ska senast den 1 mars vara inlämnade till Nationaldagskommittén, Kultur- och Fritidsnämnden, som tar beslut under mars månad. Utdelning sker på Nationaldagen.

Överförmyndaren

 1. Förvaltarfrihetsbevis, när personbevis inkommit: 1 vecka