Sydkustens fiskeområde

Det övergripande målet för den gemensamma fiskeripolitiken inom EU är att den ska vara hållbar ur ett miljömässigt, ekonomiskt samt social perspektiv.

Nationellt har den svenska regeringen satsat 200 miljoner kronor för att uppnå de gemensamt ställda målen för ett hållbart fiske. Dessutom har den svenska landsbygdspolitiken ett övergripande mål att skapa en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

För att skapa förutsättningar för att uppnå dessa mål har Sydkustens Fiskeområde bildats. Fiskeområdets utgörs Kristianstads, Simrishamns, Sölvesborgs och Ystads kommuner. Sydkustens Fiskeområde drivs i föreningsform och verksamheten leds av en styrelse bestående av fem (5) ledamöter.

Den nuvarande styrelsen/personal är följande:

Lars Persson, ordförande. Simrishamns kommun
Helen Gårner, vice ordförande. Sölvesborg kommun
Anders Ståhlberg, fiskare, Sölvesborg
Andrea Nowag, Ystad kommun
Fredrik Lager, Kristianstads kommun

Vesa Tschernij, verksamhetsledare

Vision för Sydkustens Fiskeområde

Visionen med Sydkustens Fiskeområde är att skapa ett långsiktigt hållbart fiske med stabila fiskebestånd. Att utveckla nya verksamheter/produkter och få till stånd en starkare och mer mångfacetterad näring som ger fler arbetstillfällen och ett ökat välbefinnande. Besöksnäringen runt fiske, hav och inlandsvatten ska öka och breddas, samt samordnas med det traditionella fisket. Genom ökad förädling av fisken får varje fångad fisk större ekonomisk betydelse för området och möjligheten att hålla livskraftiga fiskbestånd ökar.

Inom fiskeområdet ska ett samarbete skapas där hela området drar åt samma håll och där nätverksbyggande ger positiva synergieffekter för fiskenäring, besöksnäring och havsnära orter. Sydkustens Fiskeområde kommer att bidra till att stärka den positiva bilden av området med fokus på fiske, hav och samhälle i en samverkande förening samt verka för att kustens karaktär bevaras och stärks.

Området har många styrkor som gör att det finns goda förutsättningar för att nå visionen. Området har ett av Sveriges bästa fiske efter torsk, sill, lax, ål och havsöring. Redan idag är området ett populärt turistmål med bra boendemöjligheter som kan utvecklas ytterligare och paketeras för att passa olika målgrupper. Inom området finns många goda idéer som kan vidareutvecklas. För att nå positiva resultat ska man jobba för en ökad samverkan mellan näring, forskning, myndigheter och ideella aktörer.

För ytterligare information angående Sydkustens Fiskeområde kontakta:
Lars Persson, lars.persson(at)simrishamn.se eller Vesa Tschernij, verksamhetsledare, vesa.tschernij(at)southbalticflag.se. Se även hemsidan http://www.southbalticflag.se/