Kommunernas Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.

För att utveckla kunskapsområden inbjöds under 2006 ett antal kommunstyrelseordföranden av SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område har mått och mätformer tagits fram. Under 2007 genomfördes den första undersökningen tillsammans med 41 kommuner; 2015 deltog 240 kommuner. 2012 var första året Simrishamns kommun deltog i undersökningen.

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

  • Att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller.
  • Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna.
  • Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Vilka områden ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet?

  • Din kommuns tillgänglighet.
  • Trygghetsaspekter i din kommun.
  • Din delaktighet och kommunens information.
  • Din kommuns effektivitet.
  • Din kommun som samhällsutvecklare.

Totalt används ca 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom de olika områdena.

Du kan själv gå in i verktyget "Jämföraren" och se hur utvecklingen varit över tid. Välj "tabeller" och "KKiK" när du är i verktyget.

2016 års resultat - de viktigaste måtten

Din kommuns tillgänglighet

Mått 1: Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Burlöv, Danderyd, Hammarö, Helsingborg, Järfälla, Jönköping, Klippan, Kumla, Lerum, Lindesberg, Nybro, Oxelösund, Tranemo, Upplands Väsby, Ängelholm 100%
Tanum, Upplands Bro 99%
Medelvärde 86%
Simrishamn 71% (2015: 95%; 2014: 74%; 2013: 72%)

 

Mått 2: Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

Helsingborg
90%  
Kramfors
89%  
Tanum
88%  
Medelvärde 52%
Simrishamn 31% 2015: 35%; 2014: 41%; 2013: 36%; ingen mätning 2012

 

Mått 3: Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

Helsingborg
90%  
Alingsås, Ängelholm
89%  
Arboga, Nordmaing
88%  
Medelvärde 78%
Simrishamn 80% 2014: 83%; 2013: 85%; ingen mätning 2012

Kommentar mått 1-3: 2017 startar Kontakt Simrishamn, ett kontaktcenter som ska göra det lättare för medborgare och andra att komma i kontakt med kommunen, få svar på frågor och utföra ärenden. "Tillgänglighet" är också ett av de tre målen i vår kommunikationspolicy och i budget för 2017 uttrycker kommunstyrelsen att "det ska vara lätt att kontakta en politiker eller en tjänsteman för att lämna synpunkter eller diskutera någon del av kommunens verksamhet." Detta, tillsammans med implementering av resultatet av projektet "Digital kommunikation", ska leda till ett långt bättre resultat än som var fallet 2016.

 

Mått 6: Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

19 kommuner har 0 dagar som väntetid. Medelvärdet är 28 dagar.

Simrishamn: 45 dagar (2015: 7 dagar; 2014: 1 dag; 2013: 8 dagar; 2012: 13 dagar).

Kommentar: Barn- och utbildningsförvaltningen arbetade under 2016 för möta nya, oväntade behov av förskoleplatser i kommunen. Redan i januari 2017 kunde vi glädjande nog öppna en ny förskola och väntetiden har åter kunnat miskas för de barn som önskar plats i våra förskolor.

 

Mått 7: Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

Arjeplog
5 dagar
 
Vänersborg
8 dagar  
Gullspång, Säffle
10 dagar  
Medelvärde 58 dagar
Simrishamn 37 dagar 2015: 25 dagar; 2014: 43 dagar; 2013: 67 dagar

Kommentar: Väntetiden för att få plats på särskilt boende har ökat till i genomsnitt 37 dagar, dock en bra bit under medel för riket (58 dagar). Socialörvaltningen ser över handläggningsrutinerna för att se om det är möjligt att korta väntetiden på något sätt.

 

Trygghetsaspekter i din kommun

Mått 11: Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (planerad)?

Arvidsjaur
3,8

     
Strömsund
4,0
     
Pajala, Vansbro
4,3
     
Medelvärde 5,3Simrishamn 5,2 2014, 2015: 5,3Kommentar: Vi förhåller oss väl i jämförelse med övriga riket och personaltätheten är god. Just personaltätheten i förskolan följs upp fortlöpande, både på enhets- och övergripande nivå, då det är en bidragande faktor för barns lärande, utveckling och trygghet.

 

Din delaktighet och kommunens information

Mått 13: Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Ljusdal, Mariestad, Västerås 96%  
Gullspång
95%  
Forshaga
94%  
Medelvärde 76%
Simrishamn 61% 2015: 77%; 2014: 76%; 2013: 78%; 2012: 77%

Kommentar: Kommunstyrelsen har som mål att "kommunen ska utveckla metoder för att kunna ge medborgarna möjligheter till påverkan och insyn i kommunens arbete" och satsningen på Kontakt Simrishamn och på t.ex. en hemsida som på ett ännu bättre sätt gör informationen tillgänglig för besökaren kommer att säkerställa ett bättre resultat för år 2017.

 

Mått 14: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

Uddevalla, Upplands Bro 93
 
Kalmar, Markaryd, Upplands Väsby 87
 
Borås, Botkyrka
85
 
Medelvärde 56
Simrishamn 52
2015: 78; 2014: 76; 2013: 72; 2012: 75

 

Mått 15: Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?

Danderyd
56
Markaryd
55
Trosa 54
Medelvärde 40
Simrishamn 35

Kommentar mått 14 och 15: Kommunens verksamheter ska ha ett öppet och samarbetande arbetssätt som syftar till att kommunens invånare får möjlighet att känna inflytande och delaktighet i kommunens utveckling.

 

Din kommuns effektivitet

Mått 18: Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.

Danderyd
99%
Hammarö, Nykvarn, Rättvik, Lomma 98%
Lidingö
97%
Medelvärde 86%
Simrishamn 89% (2015: 89%; 2014: 88%; 2013: 87%)

Kommentar: I vår kommun har ett medvetet arbete med att utveckla undervisningen genom bland annat digitalisering pågått under ett antal år. Vi ser att arbetet ger resultat och glädjande är att det bland annat leder till en positiv trend gällande gymnasiebehörigheten för våra elever.

 

Mått 21: Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen.

Ydre
89%  
Nykvarn, Danderyd
86%  
Täby
85%  
Medelvärde 71%
Simrishamn 67% 2015: 83%; 2014: 80%; 2013: 85%; 2012: 75%

Kommentar: Elever på lärlingsprogrammen fokuserar till största delen på sina yrkesämnen och lämnar därför inte alltid gymnasiet med fullständiga betyg i alla ämnen. Detta syns i statistiken. Uppföljning av hur det går för eleverna på lärlingsprogrammen visar dock att ett halvår efter avslutad utbildning har 71 % arbete och 5 % studerar. Redan i nästa års redovisning av Kommunernas Kvalitet i Korthet kommer vår gymnasieskola för studieförberedande program, Nova Academy), att återfinnas. Den har då funnits i fyra år och blir en del av statistiken. Vi kan redan nu se att en övervägande majoritet av eleverna lämnar Nova Academy med gymnasieexamen.

 

Mått 25: Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?

Sunne, Svenljunga 97%  
Skurup
95%  
Lilla Edet, Söderköping 94%  
Medelvärde 83%
Simrishamn 87% 2015: 82%; 2014: 85%; 2013: 86%; 2012: 84%

Kommentar: Nöjdheten hos brukarna i våra särskilda boenden är strax över rikets medelvärde, 87 % är nöjda och medel är 83 %. Socialförvaltningen kommer att gå igenom svaren från brukarna och utifrån dessa se vad som kan förbättras i våra boenden.

 

Mått 28: Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

Lessebo
100%  
Gullspång, Robertsfors
99%  
Dals-Ed, Mellerud, Orsa, Simrishamn 98%  
Medelvärde 91%
Simrishamn 98% 2015: 94%; 2014: 95%; 2013: 95%; 2012: 90%

Kommentar: Vår kommun ligger i topp i riket! De som har hemtjänst i vår kommun är i väldigt hög grad nöjda med den hjälp de får. Utmaningen är att fortsätta ge insatserna på ett sådant sätt att brukarna är nöjda.

 

Mått 29: Vilket kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?

Det finns en rad kvalitetsaspekter som i KKiK är utvalda för att både peka på att verksamheten är anpassad efter den enskildes behov och önskemål liksom att bibehålla integritet och självbestämmande. Ett litet antal kommuner i landet uppnår de här kraven till 100 %, däribland vår kommun: Alvesta, Haparanda, Hjo, Ludvika, Luleå, Sala, Simrishamn, Skara, Torsås, Trosa, Värnamo.

Kommentar: LSS har mycket goda resultat vad gäller utformning av insatserna och delaktighet och är bland de allra bästa i Sverige i undersökningen. Vi arbetar aktivt med att ge brukarna insatser utifrån deras individuella behov, att det är framgångsrikt märks i undersökningen.

 

Din kommun som samhällsutvecklare

Mått 33: Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?

Danderyd
12,1
 
Åre
11,3  
Strömstad
9,8
 
Medelvärde 5,4

Simrishamn 6,1 2015 & 2014: 6,2; 2013: 8,8; 2012: 5,0

Kommentar: Vi har som mål att prioritera arbete med inriktning på näringslivets möjligheter till utveckling och etablering i kommunen. Vid årsskiftet 2016/17 hade vi 3092 företag i kommunen, den största branschen är "jordbruk". Flest nya företag startades 2016 i branscherna "företagsservice", "personlig service" och "handel". Under 2016 var det 38 % av de nystartade företagen i vår kommun som ägs eller drivs av kvinnor (siffran är 32 % för riket), 28 % av alla företag i vår kommun ägs eller drivs av kvinnor (riket: 25 %).

 

Mått 34: Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?

Bromölla
84
Upplands Bro
79
Skara, Värnamo, Örebro
76
Finspång
75
Medelvärde 69
   

Kommentar: I samverkan med näringslivet ska vi arbeta med strategiska nätverk och löpande erbjuda stöd och utveckling till näringslivet inom många olika områden. Vår kommun, liksom flertalet svenska kommuner, deltog dock inte i SKL:s mätning ”Insikten”.

 

Mått 39: Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

Danderyd, Lomma
79%
Lidingö
77%
Höganäs
75%
Medelvärde 60% (2014 & 2015: 60%; 2013: 59%)
Simrishamn 56%

Kommentar: Ett av våra fokusområden är att kommunen ska tillvarata och värna sin bystruktur genom aktiviteter som stimulerar samhällsutveckling och inflyttning. Hösten 2016 planerar vi följa upp våra två tidigare attitydmätningar hos in- och utflyttade med en ny mätning som också ska ta tempen på attityden hos dem som gjort det kloka valet att bo kvar i kommunen.