Flyktingmottagandets A-Ö

Vem ansvarar för vad när det gäller flyktingmottagande? Här finns en liten guide A-Ö om vad kommunen har ansvar för och vad Migrationsverket och andra myndigheter ansvarar för. Migrationsverkets webbplats ger mycket information om hur flyktingmottagandet går till i Sverige. Det finns också en myndighetsgemensam sida med information som vänder sig till nyanlända. Skolverket har också en flerspråkig webbplats om hur den svenska skolan fungerar med målgruppen nyanlända.

Allmän förskola

Alla barn som vistas i kommunen, alltså även asylsökande, erbjuds allmän förskola fr.o.m. den hösttermin barnet fyller tre år. Allmän förskola är en kostnadsfri pedagogisk verksamhet för förskolebarn under 15 timmar i veckan. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider.

Ansvar: kommunen

Anläggningsboende (ABO)

För asylsökande och för dem med beviljade uppehållstillstånd men som ännu inte blivit kommunplacerade. Kan vara helinackordering eller lägenhet. Rådande bostadsbrist medför att en del personer som beviljats uppehållstillstånd tvingas bo kvar i anläggningsboende tills bostad är ordnad.

Migrationsverket kommer under våren att stänga de flesta av sina anläggningsboenden i kommunen.

Ansvar: Migrationsverket

Asylsökande

Asylsökande är den som kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd med anledning av förföljelse i hemlandet på grund av ras, religiös eller politisk uppfattning samt kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Förskolebarn har rätt till allmän förskola, barn/unga har rätt till förskoleklass eller grundskola. Asylsökande unga som inte fyllt 18 år har rätt att börja i gymnasieskola.

Ansvar: förskola och skola är kommunens ansvar, i övrigt Migrationsverkets ansvar.

Bosättning

Arbetsförmedlingens bosättningsenhet i Norrköping anvisar till ett boende i en kommun i samråd med kommunen. Avser vuxna med uppehållstillstånd och prestationsförmåga på minst 25 %.

Vuxna med uppehållstillstånd och prestationsförmåga under 25 % anvisas av Migrationsverket.

Eget boende (EBO)

Asylsökande som väljer att bo hos anhöriga eller vänner i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

Ansvar: Migrationsverket

Ensamkommande

Barn och ungdomar (under 18 år) som kommer till Sverige utan vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd.  Anvisas av Migrationsverket till kommunen. Ersättning för varje plats utbetalas från Migrationsverket.

En kommun som inte kan placera ett anvisat barn i den egna kommunen kan placera barn i ett privat HVB-hem i egen eller annan kommun. En kommun kan också avtala med ett privat HVB-hem om att vara entreprenör till kommunen. 

Ansvar: kommunen (läs mer här)

Etableringsplan

Ska upprättas sedan flyktingen har blivit placerad i en kommun. Den ska upprättas skyndsamt och senast inom ett år. Planen ska innehålla SFI (Svenska för invandrare) och andra aktiviteter som främjar integrationen och möjligheter till egen försörjning.

Ansvar: Arbetsförmedlingen

Etableringsersättning

Ersättning enligt schablon som utgår under högst två år och efter upprättad etableringsplan. 

Arbetsförmedlingen beslutar och Försäkringskassan betalar ut. Ersättningen är utformad så att uppehälle och boende och andra kostnader som är nödvändiga för livsföringen i övrigt.

Flyktingmottagning

Kommunens mottagning för att ta emot anvisade flyktingar med uppehållstillstånd. Anvisningen görs av Migrationsverket. Simrishamn har avtal med Länsstyrelsen att ta emot en person/år (2017). För varje flykting utgår det en schablonersättning från Migrationsverket.

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla SFI och samhällsorientering och i övrigt samma kommunala ansvar som det som gäller övriga kommuninvånare.

Förberedelseklass (introduktionsklass)

När en elev med annat modersmål än svenska ska börja grundskolan ska kommunen enligt lag inom två månader göra en kartläggning av elevens kunskaper. Efter kartläggning ska rektor besluta om klassplacering. Rektor kan då besluta att en elev delvis ska undervisas i förberedelseklass under en begränsad tid. Förberedelseklasser finns för närvarande i alla kommunala grundskolor utom Piratenskolan i Kivik.

Ansvar: kommunen

Förskola

Alla barn som vistas i kommunen, alltså även asylsökande, har rätt till allmän förskola, se ovan. Barn med uppehållstillstånd har samma rätt till förskola som svenska medborgare. Tjänsteman från barn- och utbildningsförvaltningen träffar nyanlända barn och deras vårdnadshavare för att informera om utbildningssystem och vid behov bistå med ansökan.

Ansvar: kommunen

Glappersättning

Glappersättning är socialförvaltningens ekonomiska bistånd i avvaktan på utbetalning av etableringsersättning. Kommunen får en extra ersättning för detta.

Ansvar: kommunen

Hemutrustningslån

Varje vuxen flykting har efter kommunplacering rätt att ansöka om lån för att utrusta hemmet. Ansökan görs hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) och återbetalas efter samma system som studiemedel.

Introduktionsklass

Se ”förberedelseklass” ovan.

Nyanländ

Begreppet nyanländ har ingen exakt definition. Det syftar på en person som flyttar (eller flyttar tillbaka) till Sverige efter att ha bott utomlands.

Många nyanlända den senaste tiden har varit flyktingar. Men också andra personer som flyttar (eller flyttar tillbaka) till Sverige från utlandet räknas som nyanlända, även om de inte är flyktingar/asylsökande.

I skolan räknas en elev som nyanländ om hen kommit till Sverige efter det att skolplikten inträder, vanligtvis höstterminen det år man fyller sju år. Eleven räknas som nyanländ under fyra år. Under denna period gäller några särskilda regler i skolan.

Samhällsorientering

Varje vuxen flykting har rätt till 60 timmars samhällsorientering. Innehållet utformas av flyktingmottagningarna i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Forum Ystad utför samhällsorientering på flyktingarnas eget språk och det sker parallellt med SFI-undervisningen. Orienteringens upplägg är 20 tillfällen á tre timmar, förlagda under ett år.

Ansvar: kommunen

Schablonersättning

Betalas till kommunen från Migrationsverket för varje mottagen flykting. Betalas ut under två år och är tänkt att räcka till mottagningsåret och tre år framåt.

Skola

Alla barn i skolåldern som vistas i kommunen har samma rätt till skolgång i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. En begränsning är dock att en asylsökande inte har rätt att påbörja gymnasieutbildning om hen kommer hit efter sin 18-årsdag. För asylsökande elever gäller inte skolplikt.
För elever med uppehållstillstånd gäller skolplikt och i övrigt samma regler som för svenska medborgare.Tjänsteman från barn-och utbildningsförvaltningen träffar nyanlända elever och deras vårdnadshavare för att informera om utbildningssystem och bistå med information till skolan.

SFI - undervisning i svenska för invandrare

Simrishamns kommun har gett Forum Ystad i uppdrag att anordna SFI liksom övrig vuxenutbildning. Man måste ha uppehållstillständ för att studera vid SFI. Även folkhögskolor får bedriva SFI. För flyktingar ingår SFI som en del av etableringsplanen.

Studerande som bor i vår kommun erbjuds SFI på Skillinge skola, men även på Forum Ystad. Du kan också läsa vid Österlens Folkhögskola, Tomelilla eller Hyllie Park Folkhögskola, Skillinge.

Ansvar: kommunen

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans fem Introduktionsprogram och erbjuds på Österlengymnasiet. Undervisningen är till för den som är mellan 16 och 20 år och som behöver en introduktion i svenska språket. Det viktigaste i undervisningen är svenska som andraspråk, men eleven får även information om det svenska samhället. Undervisningen läggs upp individuellt beroende på elevens tidigare utbildning.

Ansvar: kommunen

Världens hus

Det finns ett stort intresseför och en stor efterfrågan av en samverkan mellan kommunen och de ideella aktörerna kring flyktingar/asylsökande som kommer till vår kommun på. De ideella aktörerna bedriver olika verksamheter kring både barn och vuxna. Med denna bakgrund har Socialförvaltningens enhet för ensamkommande barn tagit initiativet till projektet Världens hus.

Syftet är att arbeta med olika förebyggande sociala insatser, samhällsinformation, etablera nätverk för samverkan med ideella aktörer samt utarbeta strategier och modeller för att effektivisera vårt gemensamma integrationsarbete. Besöksadress: Storgatan 54.