Bredband

Här kan du läsa om fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun tog ett stort steg mot ett förverkligande av regeringens och Region Skånes bredbandsmål för 2020 när kommunfullmäktige vintern 2014 fattade beslut om samverkansavtal med tillhörande anslutningsavtal med företaget IP-Only. Företaget erbjöd sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter.

Varför behöver man ett snabbt bredband? Läs mer om det här. Kommunens bredbandsstrategi hittar du här! IP-Only har en hemsida där du kan läsa allt om deras stadsnät och erbjudande, den finns här.

Fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun har gått snabbt

Tack vare ett mycket stort intresse från boende i kommunen, både permanent- och deltidsboende, så har utbyggnaden verkligen gått fort. Vi på kommunen har även varit duktiga på att skapa intresse hos de aktörer som vill bygga ut fiber, i dagsläget tre stycken: IP-Only, Telia och Österlens kraft. Vi nu uppe i mer än 80 % fibertillgång för hushåll och företag och redan i slutet av 2017 räknar vi med att mer än 90 % ska ha möjlighet till en fiberuppkoppling.

Information från bredbandssamordnaren 2017-04-27

Eftersäljkampanj från IP-Only

IP-Only meddelar att för ett antal orter enligt nedan kommer eftersäljkampanjer i redan utbyggda orter att tidigareläggas och starta redan under maj månad. Orterna som avses är:

Kivik, Simrislund, Skillinge, Brantevik, Rörum/Knäbäckshusen, Borrby, Gärsnäs, Sankt Olof, Vitaby, Vitemölla och Örnahusen

Hur kampanjerna kommer att gå till, se frågor och svar hos IP-Only enligt följande.

 • Vad gäller för övriga orter, sker det enligt tidigare tidplan? - Under Q3-Q4 informerar IP-Only löpande.
 • Säljkampanjen innebär vad? Brevutskick, uppringning och besök ute på plats? - Stämmer!
 • Vad kan fastighetsägare som ser informationen på kommunens eller IP-Onlys hemsida göra spontant? Gå in på IP-Onlys hemsida och beställa direkt eller ringa till IP-Onlys kundtjänst (fr.o.m. 2 maj)? - Beställa via fysiskt beställningsformulär som skickas till brevlådan, beställa direkt av säljaren vid kundmöte, beställa direkt på webben och beställa via kundservice (0414/56 01 00).

Information från bredbandssamordnaren 2017-04-19

De vita fläckarna

För de"vita fläckar", dvs. de områden som ännu inte fått erbjudande om en fiberuppkoppling, pågår arbete hos IP-Only och Telia för att komma med förslag till lösningar, båda aktörerna har helt eller delvis kommit med upplägg som just nu diskuteras. Tanken är att kommunen ska kunna fatta ett beslut om en heltäckande fortsättning innan sommaren i år. Allt som allt rör det sig om knappt 1 000 fastigheter varav drygt hälften är permanentboende.

Utbyggnadsläget

Telia rapporterar att de börjat byggnationen i Ö. Ingelstad, Hannas, Vallby, Tunby och Skräddarödsbyn. När det gäller Karlaby med omnejd så inväntar Telia en del markavtal innan utbyggnaden kan starta.

IP-Only är i princip klara med att bygga ut fibernätet i Gröstorp, Gladsax, Järrestad, Rörum och Rörumsstrand (inkl. Knäbäckshusen). Återstår återställning av markytor, t.ex. asfalt, men där är man redan igång. 

Specifikt för asfaltåterställning av två färdigutbyggda orter, Borrby och Gärsnäs, där all asfalt ännu inte kommit på plats, har IP-Only fått på sig fram till senast 2017-06-28 att bli klara. 

När det gäller de två större landsbygdsprojekten så gäller följande:

 • Projektet med Bästekille som centrum: Grävarbetena utlovas komma igång under april månad. 
 • Projektet med Hammenhög som centrum: Fasen med att med att få in markavtal ska starta nu. Förhoppningen är att grävarbetena ska kunna starta till sommaren.

Österlens kraft meddelar att fiber till Bjärsjö installeras nu. När det gäller Tobisborg kommer en del grävarbeten ske i själva Tobisborg under våren/sommaren, men på grund av att själva huvudfibern från Simrishamn ska samförläggas i samband med arbeten som kommunen utför i bl.a. Tobisvik, kommer inga uppkopplingar att kunna ske förrän till hösten.

Efterkampanjer i redan utbyggda områden

Telia rapporterar att de kommer att gå ut med efterkampanjer i redan utbyggda områden, där man redan nu på deras hemsida www.oppenfiber.se kommer att kunna se när en efterkampanj kommer att ske, t.ex. under april månad. Det nya är att man redan nu ska kunna anmäla sig/skriva avtal även om kampanjen ännu inte kört igång. Leverans kommer dock inte att ske förrän efter det att kampanjen avslutats.

IP-Only kommer att starta efterkampanjer i redan utbyggda orter senast i juni månad och dessa kommer att pågå i princip året ut. Ska gå att följa mer exakt på simrishamn.ip-only.se. Förhoppningsvis kommer kampanjerna igång tidigare och om så är fallet kommer detta att rapporteras på denna sida.

När det gäller områden där Österlens kraft byggt ut fiber, främst inne i Simrishamn och delar av Simrislund, är det bara att ringa och fråga när efteranslutning kan ske.

2015 och 2016 - vad hände och vad är tänkt ska hända med fiberutbyggnaden under 2017

Under 2015 och  2016 fick alla som beställt fiberuppkoppling i fas ett i utbyggnaden sin uppkoppling. Orterna som avses är Simrislund, Simris, Brantevik, Skillinge, Örnahusen, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, S:t Olof, Vitaby, Vitemölla, Kivik, Vik (inkl. Nyhem och Djupadal), Baskemölla och Ö. Tommarp. I skrivande stund återstår endast några få fastigheter i Ö. Tommarp, merparten mellan väg 9 och 11. Återstår även en mindre del återställningsarbeten där ny asfalt ska komma på plats. 

När det gäller fas två i utbyggnaden, mindre orter och landsbygd, kan vi konstatera att kommunen inte beviljas bidragspengar från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Sammanfattningsvis kan vi säga att hela hanteringen av bidragen, och främst hur fördelningen skulle prioriteras mellan ansökningarna, som flera gånger om översteg det totala bidragsbeloppet, innehöll brister och en mängd frågetecken.

Läget på den fortsatta utbyggnadsfronten var därför ganska pressat i slutet av våren 2016, men då inträffade något som blivit mycket positivt för utbyggnaden. Telia gav sig åter in i Simrishamns kommun för att erbjuda fiberuppkopplingar i både mindre orter och på ren landsbygd. Och även om Telias anslutningsavgift är något högre än den som IP-Only erbjuder på landsbygden (21 900 kr inkl. moms jämfört med 19.900 kr) så har merparten av de fastighetsägare som under 2016 fått ett erbjudande varit tacksamma att de fick ett fibererbjudande. Som sagt, Telias inhopp har varit bra, dels för att Telia har täckt in ganska stora områden i olika delar kommunen, dels att detta fick fart på IP-Only som, trots avsaknad av bidragspengar, också erbjudit och byggt ut fiber till ett antal mindre orter. IP-Onlys bolag ByNet har varit aktiva i kommunen under 2016 och två projekt är nu beslutade att byggas ut: dels ett större område i kommunens norra del i ett område mellan Svinaberga/Svabesholm västerut inkluderande S. Mellby, Bästekille och Grevlunda plus ett antal mindre orter och all landsbygd däremellan, dels ett geografiskt ännu större område i söder mellan Ö. Hoby och söder om väg 11 ända bort till kommungränsen i väster. Tanken är att ByNets projekt enligt ovan ska bli klara under 2017, läs mer om detta under årets statusuppdateringar.

Följande mindre orter/landsbygd blev utbyggda under 2016 (kan dock återstå en del arbeten med inkopplingar och återställningar i början av 2017):

 • Telia: Mälarhusen upp t.o.m. Spraggehusen, Gnalöv/Gislöv/ Västanbäck/Glimminge med omnejd, Gyllebo/Ö Vemmerlöv/Karlaby, Ravlunda/Havängs sommarby och sedan har Telia även tagit byggbeslut på delar av Hanns, Ö. Ingelstad, Vallby och Tunby.
 • IP-Only: Rörum, Rörums strand/Knäbäckshusen, Gröstorp, Gladsax och Järrestad.

Det ska också läggas till att Österlens kraft i princip byggt ut fiber i hela gamla Simrishamn plus att man kommer att bygga ut fiber till Tobisborg och Bjärsjö under 2017, förhoppningsvis redan under första halvåret. 

Vad som händer framåt framgår av de statusuppdateringar som bredbandssamordnaren lägger ut cirka en gång per månad.

Frågor och svar om fiberutbyggnaden

Vilka fick chansen att bygga ut fibernät i kommunen? 

Svar: Två aktörer anmälde sitt intresse: Telia och IP-Only. Kommunen har inte gjort en upphandling, viktigt att poängtera. Kommunen har dock haft önskemål om vad ett så kallat samverkansavtal avseende fiberutbyggnad ska innebära bl.a. att nätet som byggs ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer och att regionens bredbandsstrategi ska uppfyllas om fiber till 40 % av hushåll och företag senast 2015 och 95 % 2020.

Vem har kommunen valt som samverkanspart?
 

Svar: Kommunen har valt att teckna ett samverkansavtal med IP-Only främst av följande orsaker

 1. IP-Only är operatörsneutrala, dvs. IP-Only levererar inga egna slutkundtjänster till hushåll (t.ex. bredband, telefoni och tv) i det öppna nät som kommer att erbjudas
 2. Med IP-Only som samverkanspart skapas konkurrens i kommunen. Telia finns redan i kommunen och kommer så att förbli.
 3. IP-Only bedöms både kunna starta utbyggnaden snabbast och även snabbast kunna erbjuda fiber till alla i kommunen
 4. Ett plus även att de tjänster som IP-Only idag erbjuder i sina nät har ett något lägre pris än i jämförbara nät. Detta kan förstås ändras över tiden. Idag även attraktivt att IP-Only erbjuder fritidsabonnemang för mycket korta avtalstider (två-tre veckor)

Är det bara IP-Only som kommer att kunna bygga ut fiber i kommunen nu?
 

Svar: Nej, samverkansavtalet ger inte IP-Only någon exklusivitet utan alla med tillstånd för grävning från kommunen kan fortfarande erbjuda fiberanslutning i hela eller delar av kommunen.
 

När kan IP-Only sätta igång projektet?
 

Svar: Förutsatt att det finns minst 30 % skarpa avtal inom en tätort så kommer utbyggnaden att starta så fort som möjligt. IP-Only har lovat att byggstart ska ske under kvartal två i år.

Vad erbjuder IP-Only för pris för färdig anslutning i fastighet?
 

Svar: IP-Only har garanterat ett pris för avrop som sker under 2014 baserat på minst 30% skarpa avtal i en tätort. Vid större antal avtal kan priset även bli lägre. Pris både till tomtgräns och in i fastighet kommer att erbjudas. Vi kan dock inte redan nu skriva vad priset blir eftersom kommunen och IP-Only först måste ha ett möte och diskutera tidplaner, byggstarter m.m. Men för att indikera något så kommer det att med minst 50 % avtal i en tätort ligga runt ca 15.000 kr in i fastighet efter ROT-avdrag. Mer information här.

Hur lång tid behöver IP-Only i byggtid för hela kommunen?
 

Svar: Förutsatt att skarpa avtal om minst 30 % finns i de sju största orterna så kommer IP-Only att bygga ut dessa under 2014-15. När det gäller hushåll och företag utanför de sju tätorterna så kommer IP-Only att anvisa var närmsta fiberanslutning kommer att finnas så att byalag eller enskilda hus/företag ska kunna ansluta sig dit så fort fiberanslutningen finns på plats. Merkostnaden för byalagen eller de enskilda hushållen/företagen blir kostnaden att gräva sig fram till fiberanslutningen. Fiberslang och fiber tillhandahålls av IP-Only.

Hur gör vi som redan har samlat ihop intresseanmälningar i en ort?
 

Svar: För att slippa anmäla sitt intresse en gång till på kommunens stadsnät så kan ansvarig för listan med intresseanmälningar skicka in denna via e-post till kundtjanst (at) simrishamnstadsnat.se. För de som ännu inte anmält sitt intresse går det bra att gå in på hemsidan och anmäla sig.