Bredband

Här kan du läsa om fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun tog ett stort steg mot ett förverkligande av regeringens och Region Skånes bredbandsmål för 2020 när kommunfullmäktige vintern 2014 fattade beslut om samverkansavtal med tillhörande anslutningsavtal med företaget IP-Only. Företaget har erbjudit sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter. Det innebär i praktiken att alla tätorter i Simrishamns kommun kommer att kunna erbjudas fiberanslutning redan 2014–15.

Varför behöver man ett snabbt bredband? Läs mer om det här. Kommunens bredbandsstrategi hittar du här! IP-Only har en hemsida där du kan läsa allt om deras stadsnät och erbjudande, den finns här.

Information från bredbandssamordnaren 2017-01-20

Stor nyhet - utbyggnadsbeslut taget för stora delar av södra kommundelen

ByNet, dotterföretag till IP-Only och ansvarigt för utbyggnad på landsbygden, har precis meddelat att de tagit beslut om utbyggnad i området enligt kartan nedan:

Bredbandskarta S. Mellby m m

Undantag enbart för delar av Hannas, Ö. Ingelstad och Vallby där Telia redan tagit beslut om att bygga ut. Kommunen kommer att verka för att en samförläggning ska kunna ske i de tre nämnda orterna allt i syfte att boende ska kunna välja antingen Telia eller IP-Only (i Hannas, Ö. Ingelstad och Vallby).

Ni som har skrivit på anslutningsavtal kan alltså lugnt invänta att utbyggnaden kommer igång - viktigt dock att påpeka att innan det börjar grävas, så ska markavtal tecknas med berörda markägare och det kommer att ta sin tid. IP-Only/ByNet meddelar också att de inom kort kommer att skriftligen informera de som skrivit på avtal om vad som nu kommer att hända. Och för er som ännu inte skrivit på ett avtal, meddelar ByNet att det fortfarande är möjligt att göra detta.

Utbyggnad till Bjärsjö

Österlens kraft meddelar att de planerar för en utbyggnad till Bjärsjö under våren. Införsäljning kommer att påbörjas inom kort.

Utbyggnad till vita fläckar

Det pågår arbete med att kartlägga vilka delar av kommunen som ännu inte fått erbjudande om fiberanslutning, de så kallade vita fläckarna. Tanken är att ha ett förslag till lösning framme under kvartal ett i år. Förhoppningen är att även de som bor inom de vita fläckarna ska få ett erbjudande om anslutning i år.

Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Förstudien är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Perstorp, Eslöv, Höör, Hörby, Hässleholm, Kristianstad, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo, med Östra Göinge kommun som projektägare.

Projektet syftar till undersöka/bevara:

  1. Vad tjänar kommunerna på sikt på ett utbyggt fibernät och de möjligheter det ger den kommunala verksamheten? Vad innebär det för utvecklingsmöjligheterna för näringslivet i kommunerna? Det handlar om att tydliggöra motiven till en fortsatt utbyggnad för att finansiärer (kommuner, företag, den ideella sektorn) ska förstå betydelsen.
  2. Var kommer de vita fläckarna att bli i respektive kommun (antingen för att inget intresse finns, alternativt för att landsbygdspengarna tar slut utan att alla har fått medel)? Vad innebär detta för den totala utbyggnaden och möjligheten att nå 95 %?

Frågeställningarna ska bidra med argumenten till kommunernas (= beslutsfattarnas) engagemang och kunskap kring digitalisering och alternativen för att kunna möta framtida samhällsutmaningar. Önskvärt är att projektet kan presentera ett konkret underlag med nyttokalkyler för besparingar som en fiberutbyggnad kan ge i form av att det möjliggör digitalisering av offentliga tjänster inom t.ex. omsorg, skola och energi.

Förstudien pågår 2016-10-01–2017-09-30 och medfinansieras med 399 995 kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Analys av samhällsekonomiska effekter av fiber till hemmet i Skåne och Blekinge

Skånskt bredbandsforum, där Simrishamns kommun är med via Region Skåne, har i dagarna erhållit en studie genomförd av Acreo, ett statligt forskningsinstitut. Studien visar i sammanfattning vilka effekter en fiberutbyggnad till alla får i form av besparingspotentialer i hemtjänsten, ökade arbetstillfällen, minskade koldioxidutsläpp med mera. Omräknat till Simrishamns kommun så är det både mycket pengar och många jobb det handlar om. Här kan du ladda ner en pdf av studien (2 Mb).

Intresset för höghastighetskommunikation via fiber stort i Simrishamns kommun

Under hela 2015 och en bit in på 2016 har alla boende i kommunen, permanent- såväl som fritidsboende, haft möjlighet att via ett frågeformulär ange sitt intresse av att få fiber inkopplat. Dessutom har många av kommunens vägföreningar skickat in besked om att alla, eller nästan alla, medlemmar är intresserade av bredband via fiber. Det vi nu kan konstatera nu är att även om intresset varierat något runt om i kommunen, så har vi ändå täckt in alla delar. Alla som skickat in sin intresseanmälan finns noterade och används när den fortsatta utbyggnadsplanen diskuteras men också när någon av aktörerna som bygger fiber efterfrågar områden med intresse. 

2015 och halva 2016 - vad har hänt och vad händer med fiberutbyggnaden

Under 2015 och fram till halvårsskiftet 2016 har nästan alla som beställt fiberuppkoppling i fas ett i utbyggnaden fått sin uppkoppling. Orterna som avses är Simrislund, Simris, Brantevik, Skillinge, Örnahusen, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, S:t Olof, Vitaby, Vitemölla, Kivik, Vik (inkl. Nyhem och Djupadal), Baskemölla och Ö. Tommarp. Återstår några fastigheter i Ö. Tommarp, merparten mellan väg 9 och 11. Återstår även en del återställningsarbeten där ny asfalt ska komma på plats. 

När det gäller fas två i utbyggnaden, mindre orter och landsbygd, jobbades det hela 2015 och en bit in på 2016 med att försöka beviljas bidragspengar från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Bidragshanteringen har skötts av Länsstyrelsen i Skåne och de har inte haft det lätt då Jordbruksverket hattat fram och tillbaka avseende hur bidragsansökningarna skulle utvärderas.

Kort om varför det har varit viktigt att få bidragspengar: målsättningen har hela tiden från kommunen varit att anslutningskostnaden ska vara så lika som möjligt i alla kommundelar men det är självklart dyrare att bygga ut fiber där antalet möjliga fastigheter är mindre.

Nåväl - i de två första beslutsomgångarna erhöll kommunens ansökningar inget gehör, pengarna gick istället till ansökningar i tre kommuner där företagen som ansökt om bidrag angivit att anslutningsgraden kommer att bli 100 % eller väldigt nära detta! Finns en beslutsomgång kvar, men eftersom Jordbruksverket fått mycket negativ kritik för de två första omgångarna är gissningen att nästa beslut inte tas förrän 2017. Och märk väl, det handlar enbart om ca 100 miljoner kronor till, mycket pengar men de utgör fortfarande bara en ringa del av de pengar som behövs investeras för att uppnå Region Skånes mål om 95 % fiberutbyggnad 2020.

Kommunen tycker därför att det är intressant att Telia åter givit sig in i Simrishamns kommun för att erbjuda fiberuppkopplingar i både mindre orter och på ren landsbygd. Det enda som kan upplevas negativt med Telia är att de erbjuder en högre anslutningsavgift, under sommaren 2016 om 21.900 kr inkl. moms, men eftersom inga bidragspengar ingår kan inte kommunen ha några synpunkter på detta. Likaså har IP-Only fått fart i och med Telias återkomst vilket inneburit att även IP-Only under sommaren 2016 erbjudit fiber till ett antal mindre orter till ett pris om 19.900 kr inkl. moms (och där det finns möjlighet till ROT-avdrag).

Vad som händer framåt framgår av de statusuppdateringar som bredbandssamordnaren lägger ut minst en gång per månad.

2014 - året då fiberutbyggnaden tog fart i Simrishamn

Låt oss titta i backspegeln, vad hände med fiberutbyggnaden i kommuen i fjol? Fyra större händelser inledningsvis som visar på att kommunen verkligen bidragit till att fiberutbyggnaden nu tar fart.

  • Telia bygger ut fiber till alla Simrishamnsbostäders fastigheter.
  • Österlens kraft sätter igång fiberutbyggnad i lite större skala i Simrishamns tätort.
  • Kommunen tecknar ett samarbetsavtal med IP-Only, som under varumärket Simrishamns Stadsnät (i början även Simrishamns Kommun Stadsnät) under tiden fram till som längst 2020 ska bygga ut fibernät i hela kommunen.
  • Kommunen har antagit en bredbandsstrategi som bl.a. innebär att det i kommunen senast 2020 ska finnas möjlighet till fiberanslutning till 95 % av alla hushåll och företag. De fibernät som ska erbjudas ska, om möjligt, vara öppna och operatörsneutrala, dvs. alla tjänsteleverantörer ska kunna erbjuda sina tjänster via fibernäten på lika villkor och den som äger och driver fibernäten ska helst inte vara egen tjänsteleverantör.

Frågor och svar om fiberutbyggnaden

Vilka fick chansen att bygga ut fibernät i kommunen? 

Svar: Två aktörer anmälde sitt intresse: Telia och IP-Only. Kommunen har inte gjort en upphandling, viktigt att poängtera. Kommunen har dock haft önskemål om vad ett så kallat samverkansavtal avseende fiberutbyggnad ska innebära bl.a. att nätet som byggs ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer och att regionens bredbandsstrategi ska uppfyllas om fiber till 40 % av hushåll och företag senast 2015 och 95 % 2020.

Vem har kommunen valt som samverkanspart?
 

Svar: Kommunen har valt att teckna ett samverkansavtal med IP-Only främst av följande orsaker

  1. IP-Only är operatörsneutrala, dvs. IP-Only levererar inga egna slutkundtjänster till hushåll (t.ex. bredband, telefoni och tv) i det öppna nät som kommer att erbjudas
  2. Med IP-Only som samverkanspart skapas konkurrens i kommunen. Telia finns redan i kommunen och kommer så att förbli.
  3. IP-Only bedöms både kunna starta utbyggnaden snabbast och även snabbast kunna erbjuda fiber till alla i kommunen
  4. Ett plus även att de tjänster som IP-Only idag erbjuder i sina nät har ett något lägre pris än i jämförbara nät. Detta kan förstås ändras över tiden. Idag även attraktivt att IP-Only erbjuder fritidsabonnemang för mycket korta avtalstider (två-tre veckor)

Är det bara IP-Only som kommer att kunna bygga ut fiber i kommunen nu?
 

Svar: Nej, samverkansavtalet ger inte IP-Only någon exklusivitet utan alla med tillstånd för grävning från kommunen kan fortfarande erbjuda fiberanslutning i hela eller delar av kommunen.
 

När kan IP-Only sätta igång projektet?
 

Svar: Förutsatt att det finns minst 30 % skarpa avtal inom en tätort så kommer utbyggnaden att starta så fort som möjligt. IP-Only har lovat att byggstart ska ske under kvartal två i år.

Vad erbjuder IP-Only för pris för färdig anslutning i fastighet?
 

Svar: IP-Only har garanterat ett pris för avrop som sker under 2014 baserat på minst 30% skarpa avtal i en tätort. Vid större antal avtal kan priset även bli lägre. Pris både till tomtgräns och in i fastighet kommer att erbjudas. Vi kan dock inte redan nu skriva vad priset blir eftersom kommunen och IP-Only först måste ha ett möte och diskutera tidplaner, byggstarter m.m. Men för att indikera något så kommer det att med minst 50 % avtal i en tätort ligga runt ca 15.000 kr in i fastighet efter ROT-avdrag. Mer information här.

Hur lång tid behöver IP-Only i byggtid för hela kommunen?
 

Svar: Förutsatt att skarpa avtal om minst 30 % finns i de sju största orterna så kommer IP-Only att bygga ut dessa under 2014-15. När det gäller hushåll och företag utanför de sju tätorterna så kommer IP-Only att anvisa var närmsta fiberanslutning kommer att finnas så att byalag eller enskilda hus/företag ska kunna ansluta sig dit så fort fiberanslutningen finns på plats. Merkostnaden för byalagen eller de enskilda hushållen/företagen blir kostnaden att gräva sig fram till fiberanslutningen. Fiberslang och fiber tillhandahålls av IP-Only.

Hur gör vi som redan har samlat ihop intresseanmälningar i en ort?
 

Svar: För att slippa anmäla sitt intresse en gång till på kommunens stadsnät så kan ansvarig för listan med intresseanmälningar skicka in denna via e-post till kundtjanst (at) simrishamnstadsnat.se. För de som ännu inte anmält sitt intresse går det bra att gå in på hemsidan och anmäla sig.