Bredband

Här kan du läsa om fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun tog ett stort steg mot ett förverkligande av regeringens och Region Skånes bredbandsmål för 2020 när kommunfullmäktige vintern 2014 fattade beslut om samverkansavtal med tillhörande anslutningsavtal med företaget IP-Only. Företaget erbjöd sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter.

Varför behöver man ett snabbt bredband? Läs mer om det här. Kommunens bredbandsstrategi hittar du här! IP-Only har en hemsida där du kan läsa allt om deras stadsnät och erbjudande, den finns här.

Fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun har gått snabbt

Tack vare ett mycket stort intresse från boende i kommunen, både permanent- och deltidsboende, så har utbyggnaden verkligen gått fort. Vi på kommunen har även varit duktiga på att skapa intresse hos de aktörer som vill bygga ut fiber, i dagsläget tre stycken: IP-Only, Telia och Österlens kraft. Vi nu uppe i mer än 80 % fibertillgång för hushåll och företag och redan i slutet av 2017 räknar vi med att mer än 90 % ska ha möjlighet till en fiberuppkoppling.

Kort notis från bredbandssamordnaren 2017-06-19

Gemensam rapport om bredband i centrala och östra Skåne
I fredags släpptes rapporten ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” där även Simrishamns kommun ingår. Rapporten kan läsas i sin helhet här.

För Simrishamns del framgår det specifikt vad som har hänt under appendix 1, avsnitt 1.9. Viktigt att poängtera att kommunen idag siktar på att uppnå målet om minst 95 % ska ha tillgång till en fiberanslutning redan under 2018. Vi kan konstatera att Simrishamns kommun därmed är bland de bästa i Skåne när det handlar om att medborgarna erbjuds bredband via fiber.

En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att fiber snarast möjligt behövs till alla hushåll och företag om en kommun ska vara attraktiv att bo eller bosätta sig i. Några av de tjänster som idag efterfrågas är:

 • Nöje, underhållning, tv
 • Smarta hem med t.ex. brandlarm, inbrottslarm, varning för låg värme m.m.
 • Informationssökning
 • Banktjänster
 • Samhälls-/myndighetstjänster
 • Möjligheter att studera eller arbeta hemifrån
 • Många uppkopplade samtidigt

Kort notis från bredbandssamordnaren 2017-06-13

IP-Only håller två fibermöten i Gärsnäs' allaktivitetshus den 19/6 med start kl. 17 resp. kl. 19. Adress: Skolvägen 23. Syftet med mötena är att informera om utbyggnad till dem som nu fått erbjudande om fiberanslutning av IP-Only. 

Kort notis från bredbandssamordnaren 2017-06-07

IP-Only meddelar att det under juni månad pågår eftersäljkampanjer i följande orter:

 • Hammenhög
 • Vik
 • Baskemölla
 • Viarp

Information från bredbandssamordnaren 2017-05-23

Fortsatt utbyggnad av Telia

Telia meddelade igår följande: "Nu kommer alla hushåll och företag i Simrishamns kommun, som inte tidigare fått erbjudande om fiber, att få möjlighet att koppla upp sig på ett öppet fibernät via Telias dotterbolag Zitius." Telias fiberchef säger att hon hoppas "att många anmäler sitt intresse, för ju fler som anmäler sig, desto fler kan vi verkligen bygga till". Erbjudandet har gått ut till 2 400 villor och företag med ett anslutningspris på 19 900 kr. Om det är någon fastighetsägare som inte har fått något erbjudande, vare sig nu eller tidigare, så kan man ändå gå på något av informationsmötena nämnda nedan eller gå in på www.fibertillalla.se för att där kontrollera att man finns med.

Telia har även meddelat att man tagit fram en ny produkt för korttidsabonnemang (alltså fritidsabonnemang där du kan teckna dig för en dag, en vecka eller en månad). Mer information om denna kommer när vi vet mer.

Telia bjuder in till informationsmöten enligt följande:

 • 12 juni kl. 18.30 Skillinge/Järrestad: Skillinge skola
 • 13 juni kl. 18 Kivik: Kiviks sporthall
 • 14 juni kl. 18 Vitaby: Vitaby medborgarhus
 • 15 juni kl. 18 Sankt Olof: Sankt Olofs medborgarhus

På dessa möten finns representanter på plats från bl.a. Zitius som kommer att berätta om möjligheten att koppla upp sig på ett öppet fibernät och samtidigt svara på frågor.

Från kommunens sida vill vi påpeka vikten av att anslutningsgraden blir hög om utbyggnaden ska bli av, alternativt måste de som vill ha en anslutning t.ex. själva bidra på något sätt i form av t.ex. grävning.

Eftersäljkampanj från IP-Only

Tidigare meddelade eftersäljkampanjer på följande orter pågår för fullt: Kivik, Simrislund, Skillinge, Brantevik, Rörum/Knäbäckshusen, Borrby, Gärsnäs, Sankt Olof, Vitaby, Vitemölla och Örnahusen.

Orter som ännu inte kommit med, kommer successivt att informeras om av IP-Only och kommunen.

IP-Only har också meddelat att korttidsabonnemang ska vara lättare att beställa via deras portal.

Utbyggnadsläget

Telia rapporterar att alla projekt där byggbeslut tagits (se tidigare statusrapportering) kommer att vara färdigbyggda under året om inga problem med tillstånd dyker upp.

IP-Only rapporterar följande när det gäller de två större landsbygdsprojekten:

 • Projektet med Bästekille som centrum: Grävarbetena har kommit igång i bl.a. Grevlunda. 
 • Projektet med Hammenhög som centrum: Fasen med att med att få in markavtal ska vara igång. Tomtprojektering ska också starta inom kort.

Avslutningsvis

Jag som bredbandssamordnare kommer att berätta om den snabba fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun vid två tillfällen framöver. Dels i Stockholm den 29/5, inför SKL, Sveriges kommuner och landstings nätverksträff för kommunala bredbandsfrågor,  dels den 12/6 då Region Skåne arrangerar ett seminarium på temat "Planera för det digitala samhället".

2015 och 2016 - vad hände och vad är tänkt ska hända med fiberutbyggnaden under 2017

Under 2015 och  2016 fick alla som beställt fiberuppkoppling i fas ett i utbyggnaden sin uppkoppling. Orterna som avses är Simrislund, Simris, Brantevik, Skillinge, Örnahusen, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, S:t Olof, Vitaby, Vitemölla, Kivik, Vik (inkl. Nyhem och Djupadal), Baskemölla och Ö. Tommarp. I skrivande stund återstår endast några få fastigheter i Ö. Tommarp, merparten mellan väg 9 och 11. Återstår även en mindre del återställningsarbeten där ny asfalt ska komma på plats. 

När det gäller fas två i utbyggnaden, mindre orter och landsbygd, kan vi konstatera att kommunen inte beviljas bidragspengar från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Sammanfattningsvis kan vi säga att hela hanteringen av bidragen, och främst hur fördelningen skulle prioriteras mellan ansökningarna, som flera gånger om översteg det totala bidragsbeloppet, innehöll brister och en mängd frågetecken.

Läget på den fortsatta utbyggnadsfronten var därför ganska pressat i slutet av våren 2016, men då inträffade något som blivit mycket positivt för utbyggnaden. Telia gav sig åter in i Simrishamns kommun för att erbjuda fiberuppkopplingar i både mindre orter och på ren landsbygd. Och även om Telias anslutningsavgift är något högre än den som IP-Only erbjuder på landsbygden (21 900 kr inkl. moms jämfört med 19.900 kr) så har merparten av de fastighetsägare som under 2016 fått ett erbjudande varit tacksamma att de fick ett fibererbjudande. Som sagt, Telias inhopp har varit bra, dels för att Telia har täckt in ganska stora områden i olika delar kommunen, dels att detta fick fart på IP-Only som, trots avsaknad av bidragspengar, också erbjudit och byggt ut fiber till ett antal mindre orter. IP-Onlys bolag ByNet har varit aktiva i kommunen under 2016 och två projekt är nu beslutade att byggas ut: dels ett större område i kommunens norra del i ett område mellan Svinaberga/Svabesholm västerut inkluderande S. Mellby, Bästekille och Grevlunda plus ett antal mindre orter och all landsbygd däremellan, dels ett geografiskt ännu större område i söder mellan Ö. Hoby och söder om väg 11 ända bort till kommungränsen i väster. Tanken är att ByNets projekt enligt ovan ska bli klara under 2017, läs mer om detta under årets statusuppdateringar.

Följande mindre orter/landsbygd blev utbyggda under 2016 (kan dock återstå en del arbeten med inkopplingar och återställningar i början av 2017):

 • Telia: Mälarhusen upp t.o.m. Spraggehusen, Gnalöv/Gislöv/ Västanbäck/Glimminge med omnejd, Gyllebo/Ö Vemmerlöv/Karlaby, Ravlunda/Havängs sommarby och sedan har Telia även tagit byggbeslut på delar av Hanns, Ö. Ingelstad, Vallby och Tunby.
 • IP-Only: Rörum, Rörums strand/Knäbäckshusen, Gröstorp, Gladsax och Järrestad.

Det ska också läggas till att Österlens kraft i princip byggt ut fiber i hela gamla Simrishamn plus att man kommer att bygga ut fiber till Tobisborg och Bjärsjö under 2017, förhoppningsvis redan under första halvåret. 

Vad som händer framåt framgår av de statusuppdateringar som bredbandssamordnaren lägger ut cirka en gång per månad.

Frågor och svar om fiberutbyggnaden

Vilka fick chansen att bygga ut fibernät i kommunen? 

Svar: Två aktörer anmälde sitt intresse: Telia och IP-Only. Kommunen har inte gjort en upphandling, viktigt att poängtera. Kommunen har dock haft önskemål om vad ett så kallat samverkansavtal avseende fiberutbyggnad ska innebära bl.a. att nätet som byggs ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer och att regionens bredbandsstrategi ska uppfyllas om fiber till 40 % av hushåll och företag senast 2015 och 95 % 2020.

Vem har kommunen valt som samverkanspart?
 

Svar: Kommunen har valt att teckna ett samverkansavtal med IP-Only främst av följande orsaker

 1. IP-Only är operatörsneutrala, dvs. IP-Only levererar inga egna slutkundtjänster till hushåll (t.ex. bredband, telefoni och tv) i det öppna nät som kommer att erbjudas
 2. Med IP-Only som samverkanspart skapas konkurrens i kommunen. Telia finns redan i kommunen och kommer så att förbli.
 3. IP-Only bedöms både kunna starta utbyggnaden snabbast och även snabbast kunna erbjuda fiber till alla i kommunen
 4. Ett plus även att de tjänster som IP-Only idag erbjuder i sina nät har ett något lägre pris än i jämförbara nät. Detta kan förstås ändras över tiden. Idag även attraktivt att IP-Only erbjuder fritidsabonnemang för mycket korta avtalstider (två-tre veckor)

Är det bara IP-Only som kommer att kunna bygga ut fiber i kommunen nu?
 

Svar: Nej, samverkansavtalet ger inte IP-Only någon exklusivitet utan alla med tillstånd för grävning från kommunen kan fortfarande erbjuda fiberanslutning i hela eller delar av kommunen.
 

När kan IP-Only sätta igång projektet?
 

Svar: Förutsatt att det finns minst 30 % skarpa avtal inom en tätort så kommer utbyggnaden att starta så fort som möjligt. IP-Only har lovat att byggstart ska ske under kvartal två i år.

Vad erbjuder IP-Only för pris för färdig anslutning i fastighet?
 

Svar: IP-Only har garanterat ett pris för avrop som sker under 2014 baserat på minst 30% skarpa avtal i en tätort. Vid större antal avtal kan priset även bli lägre. Pris både till tomtgräns och in i fastighet kommer att erbjudas. Vi kan dock inte redan nu skriva vad priset blir eftersom kommunen och IP-Only först måste ha ett möte och diskutera tidplaner, byggstarter m.m. Men för att indikera något så kommer det att med minst 50 % avtal i en tätort ligga runt ca 15.000 kr in i fastighet efter ROT-avdrag. Mer information här.

Hur lång tid behöver IP-Only i byggtid för hela kommunen?
 

Svar: Förutsatt att skarpa avtal om minst 30 % finns i de sju största orterna så kommer IP-Only att bygga ut dessa under 2014-15. När det gäller hushåll och företag utanför de sju tätorterna så kommer IP-Only att anvisa var närmsta fiberanslutning kommer att finnas så att byalag eller enskilda hus/företag ska kunna ansluta sig dit så fort fiberanslutningen finns på plats. Merkostnaden för byalagen eller de enskilda hushållen/företagen blir kostnaden att gräva sig fram till fiberanslutningen. Fiberslang och fiber tillhandahålls av IP-Only.

Hur gör vi som redan har samlat ihop intresseanmälningar i en ort?
 

Svar: För att slippa anmäla sitt intresse en gång till på kommunens stadsnät så kan ansvarig för listan med intresseanmälningar skicka in denna via e-post till kundtjanst (at) simrishamnstadsnat.se. För de som ännu inte anmält sitt intresse går det bra att gå in på hemsidan och anmäla sig.