Bredband

Här kan du läsa om fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun tog ett stort steg mot ett förverkligande av regeringens och Region Skånes bredbandsmål för 2020 när kommunfullmäktige vintern 2014 fattade beslut om samverkansavtal med tillhörande anslutningsavtal med företaget IP-Only. Företaget erbjöd sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter.

Varför behöver man ett snabbt bredband? Läs mer om det här. Kommunens bredbandsstrategi hittar du här! IP-Only har en hemsida där du kan läsa allt om deras stadsnät och erbjudande, den finns här.

Fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun har gått snabbt

Tack vare ett mycket stort intresse från boende i kommunen, både permanent- och deltidsboende, så har utbyggnaden verkligen gått fort. Vi på kommunen har även varit duktiga på att skapa intresse hos de aktörer som vill bygga ut fiber, i dagsläget tre stycken: IP-Only, Telia och Österlens kraft. Vi nu uppe i mer än 80 % fibertillgång för hushåll och företag och redan i slutet av 2017 räknar vi med att mer än 90 % ska ha möjlighet till en fiberuppkoppling.

Information från bredbandssamordnaren 2017-08-16

Nu sätter det igång igen med fiberutbyggnaden!

De tre aktörerna IP-Only, Telia och Österlens kraft har nu klarat av semesterperioden och förhoppningsvis tar det riktigt fart med den fortsatta utbyggnaden till mindre orter och på landsbygden. Det kan också nämnas att de eftersäljkampanjer som IP-Only bedrev/bedriver i redan färdigbyggda större orter givit upphov till många nya fiberanslutningar. Fler sådana kampanjer lär komma både från Telia och IP-Only. När det gäller Österlens kraft kan fastighetsägare alltid höra av sig och få en efteranslutning till ett rimligt pris året runt.

Sommaren har som säkert många av er som boende i kommunen uppmärksammat inneburit säljkampanjer från både Telia och IP-Only i områden där fiber tidigare inte har erbjudits. Just nu håller jag på med att försöka få en bild klar för mig hur dessa kampanjer avlöpt, helt klart har det inte varit enkelt för några av er som fått erbjudanden från bägge aktörerna. Det enda som, enligt vad jag vet, ska vara klart och där byggnation ska starta är Karlaby med omnejd. Finns dock en del frågetecken om områdets storlek som jag hoppas få klarhet i. Så fort jag fått grepp om hur det blir med byggbeslut eller nya säljkampanjer kommer det ny information här.

Pågående projekt

När det gäller Telia är informationen inte fullständig men under juli månad har installationer i fastigheter skett under hela sommaren, bl.a. i Gislövshammar. Även här hoppas jag på mer information inom kort.

IP-Only/ByNet är i full gång med grävarbeten i det stora landsbygdsprojektet i norra kommundelen, det s.k. "Bästekilleprojektet". Till detta ska läggas utökningen Bästekille 2 där det nu jobbas med markavtal.

När det gäller IP-Only/ByNets större projekt i södra kommundelen, det s.k. "Hammenhögsprojektet", är det först nu som avtal undertecknats med den entreprenör som ska hantera markavtal, grävning, installation av fiber m.m. Tyvärr uppgavs felaktigt att avtalet redan var påskrivet precis före semestern, men så var alltså inte fallet. ByNets ansvarige meddelar att möten med markägare kommer att ske under september månad och så fort tillräckligt många avtal är på plats börjar det grävas. Mer information om tidplanen kommer! Finns det personer med fastighet inom Hammenhögsprojektet som skulle vilja bistå IP-Only/ByNet med hantering av markavtal så kontakta gärna mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se.

Österlens kraft bygger ut fibernätet i Bjärsjö och till kunder som efterbeställer inne i Simrishamn.

2015 och 2016 - vad hände och vad är tänkt ska hända med fiberutbyggnaden under 2017

Under 2015 och  2016 fick alla som beställt fiberuppkoppling i fas ett i utbyggnaden sin uppkoppling. Orterna som avses är Simrislund, Simris, Brantevik, Skillinge, Örnahusen, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, S:t Olof, Vitaby, Vitemölla, Kivik, Vik (inkl. Nyhem och Djupadal), Baskemölla och Ö. Tommarp. I skrivande stund återstår endast några få fastigheter i Ö. Tommarp, merparten mellan väg 9 och 11. Återstår även en mindre del återställningsarbeten där ny asfalt ska komma på plats. 

När det gäller fas två i utbyggnaden, mindre orter och landsbygd, kan vi konstatera att kommunen inte beviljas bidragspengar från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Sammanfattningsvis kan vi säga att hela hanteringen av bidragen, och främst hur fördelningen skulle prioriteras mellan ansökningarna, som flera gånger om översteg det totala bidragsbeloppet, innehöll brister och en mängd frågetecken.

Läget på den fortsatta utbyggnadsfronten var därför ganska pressat i slutet av våren 2016, men då inträffade något som blivit mycket positivt för utbyggnaden. Telia gav sig åter in i Simrishamns kommun för att erbjuda fiberuppkopplingar i både mindre orter och på ren landsbygd. Och även om Telias anslutningsavgift är något högre än den som IP-Only erbjuder på landsbygden (21 900 kr inkl. moms jämfört med 19.900 kr) så har merparten av de fastighetsägare som under 2016 fått ett erbjudande varit tacksamma att de fick ett fibererbjudande. Som sagt, Telias inhopp har varit bra, dels för att Telia har täckt in ganska stora områden i olika delar kommunen, dels att detta fick fart på IP-Only som, trots avsaknad av bidragspengar, också erbjudit och byggt ut fiber till ett antal mindre orter. IP-Onlys bolag ByNet har varit aktiva i kommunen under 2016 och två projekt är nu beslutade att byggas ut: dels ett större område i kommunens norra del i ett område mellan Svinaberga/Svabesholm västerut inkluderande S. Mellby, Bästekille och Grevlunda plus ett antal mindre orter och all landsbygd däremellan, dels ett geografiskt ännu större område i söder mellan Ö. Hoby och söder om väg 11 ända bort till kommungränsen i väster. Tanken är att ByNets projekt enligt ovan ska bli klara under 2017, läs mer om detta under årets statusuppdateringar.

Följande mindre orter/landsbygd blev utbyggda under 2016 (kan dock återstå en del arbeten med inkopplingar och återställningar i början av 2017):

  • Telia: Mälarhusen upp t.o.m. Spraggehusen, Gnalöv/Gislöv/ Västanbäck/Glimminge med omnejd, Gyllebo/Ö Vemmerlöv/Karlaby, Ravlunda/Havängs sommarby och sedan har Telia även tagit byggbeslut på delar av Hanns, Ö. Ingelstad, Vallby och Tunby.
  • IP-Only: Rörum, Rörums strand/Knäbäckshusen, Gröstorp, Gladsax och Järrestad.

Det ska också läggas till att Österlens kraft i princip byggt ut fiber i hela gamla Simrishamn plus att man kommer att bygga ut fiber till Tobisborg och Bjärsjö under 2017, förhoppningsvis redan under första halvåret. 

Vad som händer framåt framgår av de statusuppdateringar som bredbandssamordnaren lägger ut cirka en gång per månad.

Frågor och svar om fiberutbyggnaden

Vilka fick chansen att bygga ut fibernät i kommunen? 

Svar: Två aktörer anmälde sitt intresse: Telia och IP-Only. Kommunen har inte gjort en upphandling, viktigt att poängtera. Kommunen har dock haft önskemål om vad ett så kallat samverkansavtal avseende fiberutbyggnad ska innebära bl.a. att nätet som byggs ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer och att regionens bredbandsstrategi ska uppfyllas om fiber till 40 % av hushåll och företag senast 2015 och 95 % 2020.

Vem har kommunen valt som samverkanspart?
 

Svar: Kommunen har valt att teckna ett samverkansavtal med IP-Only främst av följande orsaker

  1. IP-Only är operatörsneutrala, dvs. IP-Only levererar inga egna slutkundtjänster till hushåll (t.ex. bredband, telefoni och tv) i det öppna nät som kommer att erbjudas
  2. Med IP-Only som samverkanspart skapas konkurrens i kommunen. Telia finns redan i kommunen och kommer så att förbli.
  3. IP-Only bedöms både kunna starta utbyggnaden snabbast och även snabbast kunna erbjuda fiber till alla i kommunen
  4. Ett plus även att de tjänster som IP-Only idag erbjuder i sina nät har ett något lägre pris än i jämförbara nät. Detta kan förstås ändras över tiden. Idag även attraktivt att IP-Only erbjuder fritidsabonnemang för mycket korta avtalstider (två-tre veckor)

Är det bara IP-Only som kommer att kunna bygga ut fiber i kommunen nu?
 

Svar: Nej, samverkansavtalet ger inte IP-Only någon exklusivitet utan alla med tillstånd för grävning från kommunen kan fortfarande erbjuda fiberanslutning i hela eller delar av kommunen.
 

När kan IP-Only sätta igång projektet?
 

Svar: Förutsatt att det finns minst 30 % skarpa avtal inom en tätort så kommer utbyggnaden att starta så fort som möjligt. IP-Only har lovat att byggstart ska ske under kvartal två i år.

Vad erbjuder IP-Only för pris för färdig anslutning i fastighet?
 

Svar: IP-Only har garanterat ett pris för avrop som sker under 2014 baserat på minst 30% skarpa avtal i en tätort. Vid större antal avtal kan priset även bli lägre. Pris både till tomtgräns och in i fastighet kommer att erbjudas. Vi kan dock inte redan nu skriva vad priset blir eftersom kommunen och IP-Only först måste ha ett möte och diskutera tidplaner, byggstarter m.m. Men för att indikera något så kommer det att med minst 50 % avtal i en tätort ligga runt ca 15.000 kr in i fastighet efter ROT-avdrag. Mer information här.

Hur lång tid behöver IP-Only i byggtid för hela kommunen?
 

Svar: Förutsatt att skarpa avtal om minst 30 % finns i de sju största orterna så kommer IP-Only att bygga ut dessa under 2014-15. När det gäller hushåll och företag utanför de sju tätorterna så kommer IP-Only att anvisa var närmsta fiberanslutning kommer att finnas så att byalag eller enskilda hus/företag ska kunna ansluta sig dit så fort fiberanslutningen finns på plats. Merkostnaden för byalagen eller de enskilda hushållen/företagen blir kostnaden att gräva sig fram till fiberanslutningen. Fiberslang och fiber tillhandahålls av IP-Only.

Hur gör vi som redan har samlat ihop intresseanmälningar i en ort?
 

Svar: För att slippa anmäla sitt intresse en gång till på kommunens stadsnät så kan ansvarig för listan med intresseanmälningar skicka in denna via e-post till kundtjanst (at) simrishamnstadsnat.se. För de som ännu inte anmält sitt intresse går det bra att gå in på hemsidan och anmäla sig.