Vad vi gör - en loggbok

Här presenteras information om händelser och aktiviteter som har skett inom ramarna för eller med koppling till Marint centrum.

Under 2017 har vi tyvärr begränsade möjligheter att uppdatera loggboken, här hittas nu därför bara ett urval av våra aktiviteter och nyheter. Mer information finns i vårt nyhetsbrev som återfinns i högerspalten.

Strandstädning i Simrishamn

Lördagen den 16 september arrangerade vi en strandstädning inför höststormarna, som annars för ut skräpet till havs. Ett trettiotal personer samlade in ca 60 kg skräp. Arrangemanget genomfördes inom ramarna för ”Konstevent & Auktion 2016”, ett samarbete mellan Nordic Sea Winery, lokala konstnärer och Marint centrum.

Marinpedagogik under Sillens dag 26 augusti 

Vad döljer sig under ytan vid stranden av Östersjön? Det kunde man fåreda på då Marint centrum och Naturskolan Österlen arrangerade en aktivitet vid Tullhusstranden i Simrishamn under Sillens dag den 26 augusti. Vadarstövlar, vattenkikare, håvar och förstoringsglas fanns att låna och biologer ainns på plats för att guida och berätta om livet under vattenytan. 

Nytt nummer av Under ytan 

Det senaste numret av Marint centrums nyhetsbrev finns här

Marint centrum på plats i Almedalen

Bevarande av det lokala fisket och spökgarnsproblematiken i Östersjön –  Marint centrums högaktuella bidrag i Almedalen

Den 3 juli kl 13.00-14.30 arrangerade vi ett seminarium med rubriken ”Lokalt hållbart fiske – politisk vision, historisk kvarleva eller myndigheternas mardröm?”. Syftet varatt starta en politisk debatt om varför utvecklingen av svenskt fiske går åt motsatt håll jämfört med vad som uttrycks i alla visioner och målsättningar. Vi samlade nyckelpersoner inom svensk fiskeripolitik och -förvaltning till ett samtal om varför det är just det fiske som samhällets beslutsfattare säger sig vilja bevara som dör ut först och hur svenskt fiskeriförvaltning behöver förändras för att stoppa den pågående utvecklingen.

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/view/49324  

Vi var också inbjudna till Almedalens Östersjödagar torsdagen den 6 juli kl 13.00 för att presentera vårt arbete med förlorade fiskeredskap och dess koppling till mikroplast i havet.

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47894

Kommunupprop för lokalt fiske

17 svenska kustkommuner, från norra Bohuslän till Roslagen, skickade den 28 juni ett upprop för lokalt hållbart fiske till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, miljöminister Karolina Skog, näringsminister Mikael Damberg och vice statsminister Isabella Lövin. Uppropet kan läsas här.

29 juni publicerades en tillhörande debattartikel i Svenska Dagbladet, du kan läsa den här

Pressmeddelande finns här.

Marint centrums projekt vinnare av internationellt miljöpris

MARELITT Baltic, vårt internationella projekt om förlorade fiskeredskap, har vunnit det internationella miljöpriset ”Baltic Sea Clean Maritime Award”. Projektet var nominerat som en av tre finalister i klassen ”Teknologi och innovation” och priset delas ut den 14 juni vid The Institute of Shipping Economics and Logistics’ ”Annual Forum” i Berlin.

Lead Partner management team June 2017
Priset instiftades 2013 av The Baltic Sea Forum i samarbetet med EU-projektet InnoShip och The Institute of Shipping Economics and Logistics. Priset ska stärka innovativa och miljövänliga tillvägagångssätt och idéer för Östersjön och erbjuda en plattform för transparens, kunskapsutbyte och för åtgärder som går att genomföra.

Mer information här.
Tacktalet finns att läsa här (på engelska).

Insamling och återvinning av fiskeredskap

Den 17 juni bjöd Marint centrum och hamnen i Simrishamn in till ett evenemang om insamling och återvinning av fiskeredskap från såväl yrkesfisket som fritids-/husbehovsfisket.

Dagen inleddes med att hamnchefen invigde den container som kommunen anskaffat för att samla gamla fiskeredskap och sända dem till återvinning. Därefter gavs information om marint skräp och den fiskare som draggat efter spökgarn visade hur och var man draggar. 

- Man letar på platser där man vet att det fiskats länge. Det är inte ofta jag sett nät som fortfarande fångar fisk, de flesta är hoprullade och kan sitta fast rätt hårt i stenar eller gamla vrak, berättade fiskaren. 

Det var ett 30- tal personer som uppmärksammat evenemanget, några kom bara för att lyssna medan andra kom med gamla fiskeredskap i bilen, på släp eller t.o.m. på cykeln.

- Återvinningsstationerna vill ju inte ta emot gamla fiskeredskap så detta med containern är fantastiskt. Vi såg annonsen i tidningen och tänkte att vi passar på att röja i boden, berättar en av besökarna, som kom från Baskemölla.

Några hade tagit uppmaningen att leta i bodar och förråd på allvar och tömt ett stort förråd av gamla redskap och det behövdes en lastbil för att frakta de ca 5 tonnen till containern!

Containern står i östra hamnen i Simrishamn och man kontaktar hamnpersonalen som låser upp den om man vill slänga redskap.

 Evenemanget har möjliggjorts genom en donation från Nordic Sea Winery och auktionen från deras Konstevent 2016. Några av konstnärerna medverkade och berättade om sitt engagemang för ett renare Östersjön.

Den 16 september fortsätter arbetet med att rensa Östersjön från skräp och då med en strandstädning.

Marint centrums projekt vinnare av internationellt miljöpris

MARELITT Baltic, vårt internationella projekt om förlorade fiskeredskap, har vunnit det internationella miljöpriset ”Baltic Sea Clean Maritime Award”. Projektet var nominerat som en av tre finalister i klassen ”Teknologi och innovation” och priset delas ut den 14 juni vid The Institute of Shipping Economics and Logistics’ ”Annual Forum” i Berlin.

Lead Partner management team June 2017
Priset instiftades 2013 av The Baltic Sea Forum i samarbetet med EU-projektet InnoShip och The Institute of Shipping Economics and Logistics. Priset ska stärka innovativa och miljövänliga tillvägagångssätt och idéer för Östersjön och erbjuda en plattform för transparens, kunskapsutbyte och för åtgärder som går att genomföra.

Mer information här.
Tacktalet finns att läsa här (på engelska).  

26 oktober 2016

Marint centrum arrangerade ett lunchseminarium om östersjöfiske i Riksdagen.

Studiebesök på Stockholms fiskauktion som öppnar i november.  

20 oktober 2016

Nytt nymmer av Marint centrums nyhetsbrev Under ytan.

10 oktober 2016

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör sedan 1 september gästade Marint centrum.

Lunds universitet och Simrishamns kommun presenterade planerna på en tvärvetenskaplig forskningsmiljö på Marint centrum. Utgångspunkt för forskningen kommer att vara Hanöbukten och forskningen ska ta sig an såväl miljöproblematiken från land till hav som samhällsutmaningar kopplade till havet. En central aspekt handlar om hur vi värderar havets ekosystem samhällsekonomiskt och ...hur vi nyttjar och fördelar havets resurser på ett hållbart sätt. Dessa frågor har en naturlig hemvist i Simrishamn, som är en av Sveriges största fiskehamnar, men har relevans runt hela Östersjön. Målet är att den nya kunskap som kommer att genereras i forskningsmiljön ska komma till användning i samhällets arbete med hav och vatten, nationellt såväl som internationellt. Generaldirektören uttryckte ett starkt stöd för en forskningsinriktning av detta slag, som kan bygga kunskap som idag saknas.

Simrishamns kommun berättade också om sitt arbete för att säkerställa förutsättningar för ett livskraftigt, lokalt förankrat fiske med levande hamnar på östersjökusten. Det handlar om att utveckla marknaden för färsk fisk, vilket bidrar till nya affärsmodeller och ökad lönsamhet för fiskeriföretagen, samtidigt som det minskar trycket på bestånden. Det handlar också om fördelningen av fiskekvoterna och säkerställandet av framtida fiske och landningar i Simrishamn och andra östersjöhamnar. Tillsammans ska dessa satsningar säkra levande kustsamhällen och stora samhällsvärden längs östersjöns kuster. Vi upplevde att generaldirektören visade en stor förståelse för den bitvis mörka bild och den oro som vi framförde angående fiskets utveckling och vi uppfattade att det fanns ett genuint intresse och en lyhördhet för vårt perspektiv i de frågor som diskuterades. Han delade också kommunens önskan om en mer övergripande plan för att åstadkomma en bredare förankring av utvecklingen av svenskt fiske. Det var också tydligt att generaldirektören vill se ett framtida fiske som är såväl ekologiskt, som ekonomiskt hållbart, men som också genererar stor samhällsnytta längs vår svenska kust.

I samband med mötet framförde kommunen även ett förslag om att det inrättas ett nationellt råd för frågor rörande fiskets förvaltning och utveckling. På så vis skulle de båda ansvariga centrala statliga myndigheterna, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket få möjlighet att samråda med aktörer med mandat eller intresse i fisket, såsom fiskerinäring och beredningsindustri, kommuner, länsstyrelser, miljöorganisationer, sportfisket etc. Detta skulle öka transparensen och dialogen mellan olika parter och gynna utvecklandet av en brett belyst och väl förankrad svensk fiskeriförvaltning

5 oktober 2016

Idag gästas vi av en delegation från riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Marint centrumMarint centrum

Ett system för överförbara fiskerättigheter infördes på prov i det svenska pelagiska fisket (sill/skarpsill) 2009. Just nu genomför utskottet en utvärdering av systemet inför 2019, då riksdagen ska ta ställning till om systemet ska permanentas. Utöver det pelagiska systemet, kommer man 2019 att fatta beslut om alla de kvoterade arterna (där torsken är av störst intresse för Simrishamn), för att få en enhetlig förvaltning.

Havs- och vattenmyndigheten gjorde på uppdrag av regeringen en utvärdering av systemet 2014, men inför beslutet 2019 gör riksdagen nu en egen utvärdering. De har bett om att få komma till Simrishamn för att få information om hur systemet fungerar i praktiken och vilka effekter det har fått på bl.a. förvaltningen av fiskbestånden, fiskerinäringen, de berörda kustregionerna och frågan om generationsväxling.

Utskottet träffar under sitt besök representanter från Karlskronas, Sölvesborgs, Karlshamns och Simrishamns kommuner, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge liksom fiskare och förädlingsindustri från de båda länen.

Den samlade regionala/lokala målsättningen är att säkra den framtida tillgången till Sveriges fiskekvoter för Östersjöns kustkommuner och den fiskerinäring som kan utvecklas där. Det faktum att en allt större andel av Östersjöns pelagiska kvoter (idag > 70%) ägs av fartyg som är så stora att de inte längre kan landa i svenska östersjöhamnar oroar. Lösningar måste tas fram inom det pelagiska systemet som ger förutsättningar för att bevara och återskapa en livskraftig fiskerinäring på Östersjökusten. En sådan lösning måste beakta både sill- och torskfisket.

3 oktober 2016

Delta i konferensen Hållbara hav 2016 i Stockholm. Temat var "FN:s hållbarhetsmål förpliktigar - men vem gör vad för Östersjön?  

7-9 september 2016

Fiskare, forskare, miljöorganisationer och myndigheter från fem länder träffas i dagarna tre i Warszawa för att diskutera metoder och strategier för att rensa Östersjön på spökgarn. Häftigt att se hur mycket som redan görs och hur nyttigt det är när olika erfarenheter och kunskaper möts! Projektet heter MARELITT Baltic och leds av Marint centrum.

14233250_10153728647206927_9005811428567923025_n

5-6 september 2016

SVT är på besök i Simrishamn för att spela in ett reportage om spökgarn till Mitt i naturen.

Joakim Odelberg dykbild Hanöbukten 160906

Foto: Joakim Odelberg

 20160906_10174720160906_08322720160906_07445220160906_124415

30 augusti 2016

Österlenskolan för konst och design besökte Marint centrum idag, vilket resulterade i långa och intressanta diskussioner om Östersjön och hållbart fiske!

14080082_10153705767756927_8878218862064568655_n

27 augusti 2016

Sillens dag i Simrishamn: Marint centrums och Naturskolan Österlen fanns på plats hela dagen och hjälpte barn och vuxna att ta sig en titt under ytan vid Tullhusstranden. 

IMG_4138IMG_4134IMG_4129IMG_4130

23 augusti

Idag var det vernissage på Nordic Sea Winery med årets "konsttunnor", som skapats av konstnärer från hela Österlen. Tunnorna auktioneras ut och intäkterna delas mellan konstnärerna och miljöinsatser för Östersjön, som Marint centrum åter har fått förtroendet att förvalta. Auktionen avslutas 31 augusti.

Ett axplock nedan, alla finns att beskåda och buda på här: http://nordicseawinery.se/konstevent/IMG_4079

IMG_4082IMG_4080IMG_4081

18 augusti 2016

Lunds universitet vill etablera Östersjöforskning på Marint centrum

Planer på högkvalitativ forskning och högre utbildning inom marina frågor med ett fokus på Östersjön avslöjades under torsdagen.

Lunds universitet och Simrishamns kommun skrev under torsdagen under en avsiktsförklaring om att skapa en unik tvärvetenskaplig forskningsmiljö på Marint centrum i Simrishamn som kan driva utvecklingen inom hav och vatten i Skåne och södra Sverige framåt. Läs mer här.

SR http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6499098 
YA http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/marin-satsning-i-hamn/

DSC01630Henrik Smith, föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, och Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande Simrishamns kommun, undertecknar avsiktsförklaringen.

DSC01635

Augusti 2016

Några stämningbilder från kajförsäljningen i Hemmahamnen, Brantevik 2016.

14107719_660889327393355_8578121969219216999_o14066300_660889340726687_3498538979576518157_o14047312_660889390726682_8564466706883178977_o14107719_660889364060018_2406313090367708112_o13988114_660889397393348_1334566236465867701_o14054582_660889330726688_7033697972155143051_o

3 juni 2016

Marint centrum deltar i paneldiskussion vid ett stormöte om Hanöbukten på Krinova i Kristianstad.

En förstudie i World Maritime Universitys regi, finansierad av Ålfonden, har kartlagt behoven bland kustinvånare i Hanöbukten samt tittat närmare på deras förslag till lösningar av de problem som råder i och kring bukten. Mötets syfte är att informera om resultaten och att förmedla ett samordnat lösningsförslag. Syftet är också att vara en plattform för en givande diskussion, vari olika aktörer får möjlighet att tillsammans bidra till hur förslaget ska utformas i nästa steg. Så vad säger kustinvånarna? Hur ser de olika problemen och utmaningarna ut? Och vad säger andra aktörer, i form av företag, organisationer, myndigheter, forskare och möjliga finansiärer? På vilket sätt vill de vara en del av en resultatinriktad samverkan? Och inte minst: Hur har andra länder hanterat liknande problem? Och på vilket sätt kan vi dra nytta av deras kunskaper?

Juni 2016

"HOME HARBOUR: A TOWN WHERE FISHERMEN LIVE, WORK AND HOPE"

Hemmahamnen lyfts fram i ett informationsblad från EU-kommissionen (se sida 4) som ett av de mest framgångsrika svenska projekten under förra programperioden (2007-2014).

Mer information här.

26 maj 2016

Marint centrum föreläser om marint avfall på Havsresans seminarium i Ystad.

24-25 maj 2016

Marint centrum presenterade praktiska exempel från arbetet med att implementera Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön vid Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens HaV Forum.  

21 maj 2016

Cafét på Marint centrum öppnar i ny regi, välkomna till Sjöbris café och bistro!

och

En riktigt reko dag!
lördag 21 maj kl 11-16

Välkommen till en heldag med hållbarhet i centrum, för alla åldrar på stan, Simrishamns bibliotek och Österlens museum. Lokala utställare, spännande workshops för barn och unga, stadsvandringar, ”Onödighetsmuseum”, skräpföredrag, utställningar, rådgivning, ”hållbar modevisning” med mera. Kom och diskutera, skaffa kunskap och låt dig inspireras!

Ett samarbete mellan Omställning Österlen, Nils Holgerssonskolan, Studiefrämjandet, Lunds universitet, Simrishamns bibliotek, Österlens museum, samhällsbyggnadsförvaltningen och Marint centrum.

4 maj 2016

Lännstyrelsen arrangerar seminarium på Marint centrum: Hur mår Hanöbukten? Mer information finns här.

Marint centrum deltar i Region Skånes arbete med att utveckla en Regional livsmedelsstrategi.

29 april 2016

Marint centrum deltog och föreläste om mikroskräp vid ett seminarium i Lomma om hur de skånska kommunerna kan möta problemen med mikroskräp.

23 april 2016

Ett sextiotal personer deltog i en strandstädning i Simrishamns Tobisvik. Totalt samlade vi ihop 122 kg skräp! Det mest udda fyndet på Tobisviksstranden idag var en Fanta-burk från 1977! Lite kul men samtidigt en tragisk påminnelse om att detta skräp inte bryts ner utan finns kvar i naturen. Förutom att plocka skräp var det många som tog chansen och lånade vadarstövlar, vattenkikare och tog sig en titt under ytan. Ett samarrangemang mellan Håll Sverige rent, Marint centrum, Naturskolan Österlen och Samhällsbyggnadsförvaltningen Simrishamns kommun.

Glada medhjälpare från asylboendet i Simrishamn:

En del av allt skräp som samlades in:

Naturskolan Österlen såg till att alla som ville kunde ta en titt under ytan:

19 april 2016

Ystads Allehanda rapporterar om att Sölvesborgs, Karlshamns och Karlskrona kommuner ansluter till Simrishamns arbete för att rädda Östersjöfisket. Artikeln finns här. Mer information om Östersjöfiske 2020 finns här.

14 april 2016

Marint centrum deltar i Region Skånes arbete med att utveckla en Regional livsmedelsstrategi.

7 april 2016

Marint centrum deltog och föreläste under konferensen Vatten16 på Krinova i Kristianstad, arrangör Ålakademin. Mer information finns här.

5 april 2016

Skånsk landskapsdag gick av stapeln på Marint centrum, arrangerad av Länsstyrelsen i Skåne. Program finns här.

30 mars - 1 april 2016

Repportageserie i SVT om svenskt Östersjöfiske, Marint centrum och våra samarbetspartners deltar.

Del 1 Kris inom fisket: ny strategi får massiv kritik
Del 2 Privatisering av fiske gav hamndöd i Danmark
Del 3 Skånsk kraftsamling ska rädda fisket   

1-2 mars 2016

Uppstartsmöte i Interregprojektet MARELITT om spökgarnsproblematiken i Östersjön. Fem nationer (Estland, Finland, Tyskland, Polen och Sverige) kommer arbeta med att 1) kartlägga och städa havsområden, 2) mottagnings- och återvinningsfaciliteter i hamnar 3) förebyggande åtgärder för att minska problemet i framtiden. Marint centrum är projektledare.

Mycket av innehållet i projektet kommer från den kunskap och det arbete som våra Simrishamnsfiskare har på området. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med yrkesfisket och många aktiviteter och åtgärder i vår del av Östersjön.

IMG_3166

29 februari 2016

Statens veterinärmedicinska anstalt har slutfört sin del av utredningen av skadade fiskar i Hanöbukten. Obduktionerna visade inte på någon enskild orsak till de sårskador och minskade fiskbestånd som det har larmats om. Däremot kunde forskarna påvisa fyra olika sårtyper som drabbat fiskarna. Möjliga orsaker antas vara sälbett, bakterier och obalans i fiskens miljö. Vissa sår liknar de som ses efter angrepp av nejonöga.

Läs mer här.

12 februari 2016

Forskarna Magnus Dahlström, Chalmers tekniska högskola, och Fredrik Fredrik Lindgren, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ger en specialföreläsning om båtbottenfärger och miljö för eleverna på Nova Science.

Föreläsning om båtbottenfärger för Nova Science 2012-02-12

11 februari 2016

Temakväll om båtbottenfäger och miljö
Tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Svenskt Marinttekniskt Forum arrangerade Marint centrum den 11 februari en temakväll om båtbottenfärger och miljö.  

Programmet finns här
Presentation föredrag 1
Presentation föredrag 2

Föredrag om östersjöfisket

2 februari 2016

Miljöinsatsen som yrkesfiskarna gör i Marint centrums projekt Fishing for Litter omnämns i SVT:s reportage om marint skräp.

1 februari 2016

Under hösten 2015 genomfördes provtagningar av marint mikroskräp på 16 platser längs Skånes kuster, däribland utanför Simrishamn. Rapport med studiens resultat finns här.

13 janauri 2016

LEDIGA LOKALER PÅ MARINT CENTRUM!

Nanoteknikföretaget PreBona, som finns på Marint centrum sedan april förra året, expanderar sin verksamhet och flyttade vid årsskiftet till större lokaler i byggnaden. De nya utrymmena består av kontor, laboratorium och produktionslokaler i två plan. Vi önskar PreBona lycka till med expansionen och den fortsatta utvecklingen. Flytten innebär att vi kan erbjuda lediga kontorslokaler på andra våningen på Marint centrum, i anslutning till Havs- och vattenmyndigheten och ett flertal havsrelaterade projektkanslier. Vi välkomna hyresgäster som på olika vis kan bidra till den kreativa miljö som vi eftersträvar på Marint centrum. För mer information, kontakta Per-Olof Järvegren, 0414-819644, per-olof.jarvegren@simrishamn.se.

14 december 2015

Marint centrum i Simrishamn leder treårigt internationellt projekt

MARELITT Baltic är ett treårigt internationellt projekt för att arbeta med spökfiskeproblematiken i Östersjön

2013 startade ett europeiskt pilotprojekt, MARELITT, i syfte att inventera antalet aktiva aktörer inom EU som arbetade med marint skräp. Mellan åren 2000 och 2014 har det systematiska arbetet med borttappade fiskeredskap fortsatt i Sverige i vattnen kring den skånska kusten. Under tiden har antalet engagerade länder vuxit långsamt: Polen (2011), Litauen (2012) och Tyskland (2013).

- Under ledning av Marint centrum lämnade detta partnerskap in en INTERREG-ansökan om ett treårigt projekt värt 34 miljoner kronor på temat spökfiske, berättar Vesa Tschernij, fiskeexpert på Marint centrum. I konkurrens med hela 81 ansökningar är det nu klart att projektet, döpt till MARELITT Baltic, är ett av 35 godkända projekt i Europa.

Ett projekt med lösningar bortom projekttiden

Med start i mars 2016 och tre år framåt kommer deltagare från fem nationer (Estland, Finland, Tyskland, Polen och Sverige) arbeta med utveckling av en heltäckande metodik inkluderande alla tre viktiga fokusområden:

1) kartläggning och städning av havsområden

2) mottagnings- och återvinningsfaciliteter i hamnar

3) förebyggande åtgärder för att minska problemet i framtiden.

Insatserna till havs kommer att innebär bl. a 60 dagar då draggningar sker med fyra båtar i fyra länder.

Projektets mål sträcker sig längre än projekttiden. Förutom att öka intresset bland länder i Östersjöregionen att minska spökfiskeproblemen, kommer ett antal utvalda, spökfiskedrabbade områden att bli ”rena” från fiskeredskap och processen dokumenterar vad insatserna kräver för resurser och kostnader. Det ger en handbok i hur man effektivt draggar och vrakstädar, liksom att det blir möjligt att skatta vad en städning av hela Östersjön kan gå till och kosta.

- Det är också viktigt att vi påbörjar ett policyarbete med syfte att ändra fiskeregler, utveckla fiskeredskap och fiskestrategier för att bidra till en minskning av problemet i framtiden, säger Vesa Tschernij. Eftersom WWF Polen och WWF Tyskland ingår i projektgruppen, strävar vi efter att etablera ett certifikat för ”ekologiskt ansvarsfullt fiske” i syfte att stötta de båtar som förbinder sig att fullfölja de kommande föreskrifterna.

Projektet har en budget på 3,5 miljoner euro och finansieras till 75 % av EU (South Baltic) och till 25 % av Havs- och Vattenmyndigheten (havsmiljöanslag). I projektet deltar en rad aktörer:

Sverige       

- Simrishamns kommun (projektledare)

- Håll Sverige Rent

Polen

- WWF Polen

- Polska sjöfartsverket

Tyskland

- WWF Tyskland

Estland       

- Keep Estonian Sea Tidy

- Estniska yrkesfiskarförbundet

- Estniska fiskerikontrollen

Finland        

- Finska miljöinstitutet (SYKE)

4 december 2016

Artikel om Marint centrum mm på Svenskt Näringslivs hemsida.

26 november 2015

Simrishamns kommun, Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet bjöd den 26 november in till konferensen Östersjöfiske 2020, på Marint centrums i Simrishamn. Konferensen samlade ett hundratal deltagare från riksdag, departement, centrala myndigheter, kommuner, länsstyrelser, fiskerinäringen, universitet och organisationer på Marint centrum i Simrishamn. Målet med dagen var att kraftsamla för att vända den negativa trenden inom svenskt östersjöfiske och visa på en alternativ väg.

Östersjöfiske 2020 kommer att genomföras årligen till och med 2020. Årtalet sammanfaller med slutpunkten för Europeiska havs- och fiskeriprogrammet och för den nationella strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020”. Strategin pekar ut riktningen för den svenska fiskerinäringen och skapar möjligheter, men för att den ska nå framgång, krävs ett stort ansvarstagande från många parter. Konferensen är ett verktyg i detta. Genom att konferensen genomförs årligen, kan den fungera som ett forum för att följa upp vad som har åstadkommits, stämma av hur läget ser ut och göra prioriteringar för det fortsatta arbetet.

En arbetsgrupp med representanter från Simrishamns kommun, Lunds universitet och Länsstyrelsen Skåne har efter konferensen fortsatt dialogen med myndigheter och departement samt startat upp arbetet med att skapa ett arbetssätt inom Östersjöfiske 2020 som leder till en faktisk förändring och som inkluderar alla berörda. Då det är klart kommer alla intresserade att bjudas in till att medverka i arbetet.

Nästa konferens av stapeln 17 – 18 november 2016.

Mer information och dokumentation från konferensen finns här.

17 november 2015

Den södra regionfinalen i EY:s entreprenörstävling "EY Entrepreneur Of The Year" avgjordes under tisdagskvällen i Malmö. SEB:s pris för bästa internationella tillväxt gick till Tom Ekström, Skillinge Fisk-Impex. Stort grattis från oss på Marint centrum!

13 november 2015

Sparbanken Syds Stiftelse för tillväxt har beslutat att tilldela Marint centrum 180 000 kr för arbetet med att utveckla fisket i Simrishamn under 2016. Projektet kommer att fokusera på tre områden: öka efterfrågan efter färsk, lokalt landad fisk, vidareutveckla konceptet Hemmahamnen samt arbeta med produkt- och varutmärkesutveckling för färsk, lokalt landad fisk.

Mer information här.

15 oktober 2015

IDAG FYLLER MARINT CENTRUM 5 ÅR!

8 oktober 2015

Deltog vid IVL:s årliga Österrsjöseminarium, program finns här.

7 oktober 2015

Idag har vi träffat och presenterat oss och verksamheten för Simrishamns kommun nye miljöstrateg Mattias Müller.

2 oktober 2015

Möte med Marint centrums Advisory Board.  

1 oktober

Simrishamns kommun med partners lämnar in en ansökan till LIFE om projekt EUTROBALT - Coordinated innovative sustainable measures addressing eutrophication in the Baltic Sea.

Projektets övergripande syfte är att skapa en modell för att identifiera och generera kostnadseffektiva lokala åtgärder som motverkar övergödningen i Östersjön. Modellen analyserar åtgärdsförslag utifrån tre perspektiv; ekologiska aspekter, havsplanering (kommunal ÖP i havet) samt maritim näringslivsstrategi.

Simrishamn kommer också att ansvara för ett delprojekt som handlar om att skörda snabbväxande friflytande fintrådiga alger i Hanöbukten. Detta beräknas leda till att näringsämnen (kväve, fosfor) förs från havet (minskad övergödning), att öka förutsättningar för syrerikare botten samt att skapa förutsättningar för en hållbar återetablering av torsk i Hanöbukten.

Projektperiod: 1 juli 2016 – 30 juni 2021

Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet (projektägare) och sex kommuner (Kalmar, Simrishamn, Strömstad, Trelleborg, Vaxholm och Värmdö).

Projektet genomförs i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

29 september 2015

Möte med Naturskolan i Kivik och Ystad.

25 september 2015

Hela Marint centrum var idag inbjudna till mingel hos Nova Science på översta våningen.

Möte med Briggen Tre Kronor om utökat samarbete.

Möte med arbetsgrupp för fiskepolicyn.

15 september 2015

Idag har vi skickat en brev till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, med en inbjudan till Simrishamn för överläggningar om Östersjöfisket. Läs mer här och här.

12 september 2015

Idag arrangerade Marint centrum tillsammans med Skillinge Leje och Österlens naturskyddsförening en aktivitet i Skillinge, då vi samlades för att dragga efter förlorade fiskeredskap, städa stranden och diskutera resultaten av insatserna. Syftet är att minska mängden spökgarn och skräp i Östersjön och sprida kunskap om problematiken med marint avfall och dess möjliga lösningar.

Spökgarnsdraggningen blåste inne och kommer att genomföras en annan dag, men inget ont som inte har något gott med sig. Tre av dagens deltagare blev så inspirerade av fiskare Anders berättelse om hur det går till, att de anmälde sig på studs att följa med ut och hjälpa till. Uppslutningen till strandstädningen var mycket god trots blåsten och det friska vädret gjorde att Skillingetårtan från Skillinge Fisk-Impex smakade extra fint. En grymt engagerad och intresserad publik gjorde att vi fick spännande diskussioner som nästan inte ville sluta. Kort sagt, en härlig dag! Stort tack till alla er som kom och deltog!

Denna aktivitet – och kompletterande draggningar av yrkesfiskare längs kommunens kust – har möjliggjorts genom en donation från Nordic Sea Winery och auktionen från deras Konstevent 2015.

Programmet finns här.
12002850_519658851516404_6131715484815111567_n

12009673_519658988183057_1151506953365444508_n

bild 1

7 september 2015

Fiskekonferens på Marint centrum om östersjöfisket

Kommunens nya fiskepolicy grund för initiativ.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, hade i förra veckan bjudit in kommuner och länsstyrelser till ett möte i Göteborg för att diskutera fiskets framtid. Simrishamns kommun deltog med representanter för både politik och tjänstemän och passade på att presentera den nyligen antagna kommunala fiskepolicyn.

EU:s nya regel om landningsskyldighet skapar stora utmaningar för fisket. Regeln säger att all fångst som tas ombord måste landas och kvotavräknas för den berörda båten.

- Torskfisket och framför allt trålfisket efter torsk i Östersjön står inför kolossala utmaningar, säger Vesa Tschernij, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun. Beroende på lösning riskerar detta påverka fisket stort.

Stora förändringar i fisket innebär automatiskt stora socioekonomiska konsekvenser för kustsamhällen

- Denna problematik diskuterades vid mötet i Göteborg, säger Vesa Tschernij, men med ett stort fokus på västkusten.

Simrishamns kommunalråd, Karl-Erik Olsson (S), bjöd därför in deltagarna till en östersjöfiskekonferens i höst.

- Utgångspunkten i vår nya fiskepolicy är att lyfta de frågor som är centrala för Östersjön och viktiga för oss kustfiskekommuner, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) i Simrishamns kommun. Till konferensen bjuder vi även in representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, fiskerinäringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Konferensen kommer att hålla på Marint centrum i Simrishamn i oktober.

- Havs- och vattenmyndigheten har tydliga mål som gynnar kommuner och ett lokalt, kustnära fiske, säger Vesa Tschernij. Vi vill naturligtvis hjälpa myndigheterna att ta fram kunskap om omständigheterna och lösningarna här på ostkusten.

2 september 2015

Hur mår vårt känsliga innanhav och vad gör politikerna?
Prata om fisket i Östersjön med en europaparlamentariker

Just nu förhandlas den nya förvaltningsplanen för Östersjön. Träffa europaparlamentariker Linnéa Engström (MP), vice ordförande i fiskeutskottet, och diskutera den nya fiskepolitiken.

Onsdag 2 september kl. 18.00 på Marint centrum

Mer information här.

31 augusti 2015

Simrishamns kommunfullmäktige har antagit en policy för att utveckla fiskerinäringen i Simrishamn. Policyn har vi utarbetat i nära dialog med näringen. Till syftena med policyn hör att skapa framtidstro för fisket som näring och tillvarata fiskets potential som drivkraft för landsbygdsutveckling. Policynkommer att fungera som ett påverkansverktyg och grund för vårt konkreta arbete med att rädda Simrishamnsfisket.

Policyn finns att ladda ner här.

24-26 juli 2015

Briggen Tre Kronor besökte Simrishamn 24-26 juli, läs mer här.

Juni - juli 2015

Konstnärliga ekfat möjliggör städning av spökgarn i Hanöbukten

Simrishamnsföretaget Nordic Sea Winery har låtit tio konstnärer verksamma på Österlen ge sitt artistiska uttryck till varsitt ekfat, som alla tidigare lagrat ett vin producerat av företaget. Kort sagt, har de smyckat och förlängt ”livet” på ekfaten. Konstverken visas just nu för besökare på vineriet, med vernissage varje tisdag, medan en digital auktion pågår genom Skånes auktionsverk. Auktionen pågår till den 21 juli.

Vinsten kommer att delas mellan konstnärerna och ett projekt för främjande av havsmiljön i Östersjön. Marint centrum har valts ut för att genomföra havsmiljöprojektet, som kommer att vara en insats riktad mot spökgarnsproblematiken i havet. Spökgarn är fiskeredskap som av någon anledning förlorats till havs. Eftersom moderna redskap är tillverkade av plast, bryts dessa inte ner på väldigt länge utan fortsätter att fånga fisk, fåglar och andra marina däggdjur och förorsaka onödigt lidande. En stor del av garnen sätts dessutom på steniga bottnar, vilket innebär en konstant nötning, som kan leda till att mikropartiklar av plast utsöndras i vattenmassan. Dessutom kan bly från garnens sänken frigöras i vattnet.

Marint centrum har arbetat i flera år tillsammans med yrkesfiskare och forskare för att minska mängden spökfiskeredskap i Östersjön. Med donationen från Konstevent 2015 kommer vi att göra en insats för att också engagera husbehovsfiskare och allmänheten. Det finns ett stort intresse för havsmiljön bland Simrishamns kommuninvånare och vi vill därför gärna sprida kunskap om dessa frågor. Planen är att tidigt i höst genomföra ett eller flera event i byarna längs kusten, där vi håller föredrag, kartlägger husbehovsfiskeplatser där det kan finnas förlorade redskap, utbildar husbehovsfiskare i draggning och genomför draggningar längs med kusten.  

2015-06

Strategi för fiskerinäringen i Simrishamn

Närheten till den mest betydelsefulla fiskresursen i Östersjön, yrkesfiskekåren med sin samlade kompetens och erfarenhet, hamnen och dess välutvecklade industri och service samt närheten till en omfattande marknad, är styrkor som ger Simrishamn en särposition som svensk fiskehamn. De senaste årens utveckling har dock gjort att denna position är hotad och Simrishamn riskerar att på sikt förlora fisket, vilket skulle innebära en stor förlust för kommunens identitet, attraktivitet och näringsliv. 

Mot denna bakgrund har Simrishamns kommun tillsammans med representanter från fisket, förädlingsindustrin, Länsstyrelsen och andra lokala näringsidkare och aktörer under senvåren arbetat med att ta fram en strategi för utvecklingen av fiskerinäringen i Simrishamn. Syftet med strategin är att rädda fisket med kringnäringar, skapa framtidstro för fisket som näring, tillvarata fiskerinäringens potential som drivkraft för landsbygdsutveckling i vår region och skapa nya möjligheter för maritima näringar i kommunen.  

Strategin ska fungera som ett påverkansverktyg gentemot politik, myndigheter och organisationer. Strategin kommer att behandlas politiskt av Kommunfullmäktige i augusti, därefter kommer en handlingsplan att tas fram för att planera de kommande årens arbete med att förverkliga strategin.

Nationellt och internationellt arbete mot spökfiskeredskap

Marint centrum har sedan i början av året på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomfört en nationell kartläggning av problematiken med spökfiskeredskap i svenska vatten. Syftet har varit att få en helhetsbild av situationen och analysen visar att problematiken är mer komplex än man tidigare trott. Spökfiskeredskap återfanns på alla platser där projektet genomförde testdraggningar (Luleå-Kalix-Haparanda, Söderhamn, Öland, Hanöbukten och Trelleborg-Ystad) och utgörs av såväl yrkesfiske- som husbehovsfiskeredskap. Det senare innebär att utbredningen sträcker sig bortom de relativt bestämda områden där yrkesfiske bedrivs och därmed kan spökredskap finnas på mycket stora ytor i våra vatten.

Just nu pågår arbete med att utveckla ett treårigt internationellt projekt, MARELITT Baltic, som syftar till att skapa en helhetslösning i Östersjön gällande såväl arbetssätt till havs och hantering i land. Projektet, som samlar partners från Sverige (Marint centrum, projektledare), Polen, Tyskland och Estland, kommer även att utreda hur man kan minska problemet i framtiden.

MARELITT_webb 

2015-06-01 - 2015-06-05

Marin pedagogik först ut vid nya naturskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen och Marint centrum gav under första veckan i juni alla femåringar vid kommunens förskolor möjligheten att få en lärorik och rolig havs- och naturupplevelse vid nya naturskolan i Kivik. Sedan 2011 driver vi tillsammans ett marinpedagogiskt program utifrån antagandet att när barn lär om havet och dess invånare och själva får utforska och se vilken betydelse de har för oss människor, så läggs också grunden för och en hållbar miljömedvetenhet och respekt för havet.

Under årets fältvecka fick barnen lyssna på en saga om Musslan Mindy som i Östersjön möter både vackra och läskiga saker. Sedan delades barnen upp i tre utforskargrupper som i tur och ordning fick dra på sig vadarbyxor för att håva och kika i vattenkikare, utmanas i naturbingo samt fiska efter färgglada fiskar och leta strandfynd och skräp.

Nytt för i år var att barnen också fick utforska miljön vid den nya naturskolan i Kivik, bara ett stenkast ifrån Stenshuvuds nationalpark. Naturskolan invigs först efter sommaren, så barnen på de marina fältdagarna var de första som fick upptäcka det nya naturskoleområdet. Barn och ungdomar i alla åldrar och från hela Skåne kommer att kunna ta del av den marina pedagogiken när naturskolan öppnar efter sommarlovet. DSC_0121

 

2015-05-22

Konferens om spökfiske
Resultat och framtida åtgärder presenteras på Marint centrum

"Spökfiske" är när fiskeredskap, som av olika anledningar förlorats och blivit kvar i havet, fortsätter fiska och med tiden blir marint skräp. Det finns ett nationellt spökfiskeprojekt som drivs av Simrishamns kommun och leds av Marint centrum. Projektet har börjat kartlägga hur situationen ser ut på olika håll i landet.

- Vi har bland annat fått fram att spökfiskeproblemet är mer komplext än vad någon tidigare anat, säger Vesa Tschernij, projektledare på Marint centrum. Draggningar har visat att man hittar förlorade redskap i områden som inte används av yrkesfisket, vilket innebär att det förloras redskap i alla slags fisken. Tack vare kunskap om var man hittar redskap och samarbete med fiskare kan man börja upprensningen, säger Vesa Tschernij.

Det nationella spökfiskeprojektet håller konferens på Skeppet på Marint centrum på fredag 22 maj. På programmet står presentation av projektets resultat så här långt, men även viktiga diskussioner om hur man går vidare.

- Det vi ser nu är att spökfisket är ett problem som berör många olika samhällsgrupper, säger Vesa Tschernij. Det finns t ex hundratusentals husbehovs- och semesterfiskare som alla får köpa 180 meter nät och bedriva fiske. Jag tror att problemet måste tacklas med hjälp av riksomfattande strategier i likhet med nollvisionen i trafiken. Vi måste alla bli mer medvetna om att alla nät, liksom andra fiskeredskap, kan bli spökfiskeredskap. 

Program

2015-05-19

Marint centrum får nya projektmedel

Havs- och vattenmyndigheten finansierar projekt om marint avfall med 745 000 kronor.

 

Marint avfall ökar och påträffas både på stränder och i havet. God havsmiljö innebär att havet, så långt som möjligt, ska vara fritt från detta avfall och inte ge negativa effekter på de organismer som lever i havet. En stor mängd marint avfall hittas på havsbotten och kan både fiskas upp, identifieras och kvantifieras. Därför har Marint centrum i Simrishamn sökt om stöd för att dels fortsätta det framgångsrika projektet Fishing for Litter, dels ta fram förslag till hur yrkesfisket på bästa sätt kan hantera det avfall som genereras ombord och i hamn.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att finansiera projektet med 745 000 kronor.

- Vi är mycket glada över det förtroende Havs- och vattenmyndigheten visar Marint centrum och projektet Fishing for Litter, säger projektledare Ann-Marie Camper på Marint centrum.

Projektets yttersta syfte är att minska mängden skräp i havet på ett sätt som både blir kostnadseffektivt och hållbart för framtiden, liksom att skapa ett hållbart system for omhändertagande av avfall på fiskebåt och i svenska hamnar. Målet är att Fishing for Litter-projektet ska bli självbärande och långsiktigt hållbart samtidigt som man utreder och tar fram bästa praxis för hanterande av yrkesfiskets avfallskedja: hantering av avfall ombord på fiskebåt, uppfiskat marint avfall samt hantering av avfallet i hamn.

- Fem referenskommuner i Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän finns med för att utveckla en framtida praxis, säger Ann-Marie Camper. Vårt gemensamma arbete kommer att leda till en EU-norm, vilket känns väldigt angeläget.  

2015-04-18

 

Skräpplockardag i Simrishamn!

Vi ses vid Strandpaviljongen på Tobisviksstranden och plockar skräp tillsammans kl. 10-13. Vi tillhandahåller skräpsäckar genom HSR. Efter avslutad skräpplockning bjuds det på fika, filmvisning och några korta föredrag med koppling till ämnet på Marint centrum kl 13-14.30.

 • Spökgarn på vrak – filmvisning och föredrag – Patrik Juhlin, P-Dyk
 • Hur når skräpet havet och hur påverkas det marina livet? – Therese Jephson, Marint centrum, Simrishamns kommun
 • Förlorade fiskeredskap i svenska vatten – Vesa Tschernij, Marint centrum, Simrishamns kommun
 • Strömmar av plast - film med några av Sveriges främsta forskare som berättar om plasten som fyller våra hav

Arrangörer: Håll Sverige Rent och Marint centrum

2015-04-10

Den 10 april arrangerade Miljöpartiet ett seminarium på Marint centrum om det kustnära fisket i Simrishamn. Miljöpartiets riksdagsledamot, tillika ansvarig för fiskefrågorna för MP i riksdagen, Emma Nohrén, deltog tillsammans med företrädare för Marint centrum, Miljöpartiet lokalt och allmänheten.

 

 

2015-03-28

 

Fin färsk fisk i Hemmahamnen 
Torsken i fokus!

På Marint centrum var det fokus på torsken den 28 mars kl 11-15. Vi bjöd påföredrag om fisket och man fick lära sig att skilja på färsk och pinfärsk fisk, hur den doftar, hur man rensar och filéar m.m. Vinnaren i recepttävlingen presenterades och det informerades om var du kan köpa färsk fisk på Österlen. Konferencier var Jesper Aspegren.

Program

11.00 Välkomna! Vad betyder fisket för Simrishamn idag? Karl-Erik Olsson, kommunalråd, Simrishamns kommun
11.10 Hållbart fiske — ett gemensamt ansvar. Vesa Tschernij, Sydkustens Fiskeområde
11.20 I huvudet på en fiskare: Vad har hänt i fisket de senaste 40 åren? Olle Viberg, torskfiskare, Simrishamn
11.50 Kulturhistoriska recept, en resurs för framtiden. Lena Alebo, Österlens museum
12.15 Hur vet jag att fisken är färsk? Från huvud till stjärtfena – att utnyttja hela fisken. Ola Johnsson ”Ola fiskare från Kivik”
13.00 Tre vinnare av tävlingen ”Torsk på Österlen” koras
14.00 Lokalt förankrat fiske - att sälja fisk direkt från fiskaren till konsumenten. Alexander Lindahl, Marint centrum
14.15 Hur kan kommunens näringsliv dra fördel av en lokal fiskemarknad? 

Recepttävling: Mitt bästa torskrecept!
Torsken är Österlens ”vita guld”! Nyfångad, färsk och väl tillagad smälter den på tungan och med rätt tillbehör är den en gastronomisk upplevelse!

Vinnarna i recepttävlingen:

Viktor Lind - Sockersaltad torskrygg, rotselleri, rostad purjolök, brynt dillsmör, blåmusslor, potatisstomp

Peter Kuuttanen - Pepparrotsgratinerad Simrishamnstorsk med äpple, rökt sidfläsk och stuvad spetskål

Ylva Jernudd Wilhelmsson - Österlenstorsk

Vinnarna förärades med presentkort på 1 500 kr vardera från restaurangerna Allé i Svinaberga, Maritim i Simrishamn och Bryggeriet i Ystad. Det vinnande receptet publicerades i Ystads Allehanda.

 

2015-02-10

Den 10 februari arrangerades en träff inom Nätverket för ekosystemtjänster på Marint centrum.  Kommunförbundet Skåne leder nätverket, som samlar kommunala tjänstemän och forskare från hela Skåne. Vid mötet presenterades bland annat projektet ECOSIMP – Implementering av ekosystemtjänster i kommunal planering, som leds av Högskolan Kristianstad och genomförs i samarbete med flera skånska kustkommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Simrishamns kommun deltar i projektet genom en fallstudie av Vitemölla strandbackar.

 

2014-12-04

Välkommen till havs- och vattenarrangemang på Marint centrum den 4 december 2014!

Konferensen kommer belysa vikten av ett friskt hav i kombination med en hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Det blir heldagskonferens med fokus på lösningar och möjligheter inom tre områden som har stor påverkan på havet idag.

 • Marint skräp- hur kan vi motverka att skräp når och blir kvar i havet? 
 • Ekosystemtjänster i kustnära områden- hur värderas ekosystemtjänster i kustnära områden och hur når vi ett hållbart kustnära fiske?
 • Gifter i hav och vatten- Vilka gifter/miljöfarliga ämnen når havet idag och hur påverkas det marina livet och i slutändan oss?

Se hela programmet här!  Sista dag för anmälan är den 28 november. Anmäl dig via länken: http://simplesignup.se/event/51762. Konferensen är kostnadsfri men vid no-show debiteras registrerade deltagare 500 SEK.

Varmt välkomna till en dag fylld av kunskap, möten, utmaningar och förtäring av hög klass med lokal prägel!

2014-11-25

Marint centrum deltar under Vattendagarna 25-27 november. Vatten och samhälle – möjligheter och utmaningar! Mer info; http://www.limnologerna.org/Limnologerna/Vattendagarna.html

2014-11-21

Den 21 november är det dags för nästa träff med nätverket för Ekosystemtjänster på Marint centrum tillsammans med Kommunförbundet Skåne. Under dagen kommer den senaste forskningen att presenteras samt exempel ges på hur kommuner skall arbeta praktiskt med ekosystemtjänster. Mer info kommer inom kort. Vi frågor kontakta Therese Jephson, Marint centrum. Therese.Jephson@simrishamn.se

2014-11-18

Workshop/Seminarium inom Läkemedelsrester i vatten den 18 november. Denna gång gör vi en kombination av seminarium o workshop och kommer att belysa två områden; forskning och vad som händer inom EU. Forskningen rör allt från nya eller etablerade reningstekniker till forskning kring läkemedel och människa/djur. Plats och program kommer den 28 oktober. Vill du redan nu boka dig gör du det här: http://simplesignup.se/event/50996 Mötet är kostnadsfritt. Vid frågor kontakta Ann-Marie Camper. Ann-Marie.Camper@simrishamn.se

2014-11-12

Nästa workshop inom projektet InnoVatten är den 12 november på Marint centrum. Då diskuteras arbetsmodellen för nätverket InnoVatten och dess fortsättning. Mer info kommer inom kort. Vid frågor kontakta Alexander Lindahl alexander.Lindahl@simrishamn.se

2014-11-05

Nästa husfrukost på Marint centrum är den 5 november kl 9.00, inklusive information.

2014-10-14

Den 17 oktober pratar Ann-Marie Camper, Skånes Hav och Vatten om ”Blå tillväxt – maritimt näringsliv behöver ramar! En planering av havet är mer än bara kartor” under seminariet Kommunalt hav i Kristiandstad. Se program här.

2014-10-16

Välkommen till föredrag med Försvarets forskningsinstitut den 16 oktober kl. 13 på Marint centrum.
Vilken typ av miljöpåverkan kan uppskattas från ammunitionen som finns på bottnen i Hanöbukten? Anmälan krävs. Se inbjudan här!

2014-10-10

Den 10 oktober startar Havsplaneringsforskningscirkeln med fyra träffar under hösten, 10 okt, 6 nov, 24 nov och 12 dec. Under träffarna kommer Länsstyrelsen, Havs-och vattenmyndigheten, Region Skåne, forskare från Lunds universitet och forskare från Havsmiljöinstitutet att delta. Cirkeln leds av Therese Jephson och Alexander Lindahl, Marint centrum. Sista anmälningsdagen är passerad men se mer info här.

2014-09-30  -  2014-10-01

Marint centrum deltog i Kustmöte den 30/9-1/10. Se minnesanteckningar här.

2014-09-30

Havsplaneringsforskningscirkel i höst, anmäl dig senast 30 sept.
Den 10 juni beslutade riksdagen att statliga havsplaner ska tas fram. Detta ökar behovet av planering, förvaltning och framförallt samordning för kommunerna. Ett steg i denna process är att lyfta relevanta frågeställningar för att på bästa sätt tillämpa den kunskap som finns inom och utom Skåne.
I höst håller Marint centrum i en forskningscirkel om havsplanering arrangerad av Kommunförbundet Skåne. Syftet med denna forskningscirkel är att diskutera hur kommunerna i sin planering kan identifiera de känsliga kustekosystemen på bästa och effektivaste sätt, identifiera olika intressen längs kusten och i havet, vilka hot de kommer att ställas inför i takt med klimatförändringens påverkan och vad man i sin planering behöver tänka på för att minska riskerna, allt i enlighet med PBL. Detta görs tillsammans med aktuell forskning för att nå gemensam grund och definiera svårigheter för de skånska kommunernas havsplanering. Målet är att utvidga kunskapen, öka samordningen och den tvärprofessionella kompetensen kring havsplanering. Läs mer här!

2014-09-19

Marint centrum arrangerar workshop om Ekosystemtjänster 19 sept
Begreppet ekosystemtjänster innebär att lyfta fram den mångfald av värden som ekosystemen skapar i form av varor och tjänster som kommer mänskliga samhällen till nytta. Ofta talar vi om pollinering av grödor och fruktträd av bin och humlor som ett exempel och fisket som ett annat. Av särskilt intresse är de ekosystemtjänster som inte finns på en ekonomisk marknad, och därför ofta faller utanför ramarna för politiska och ekonomiska beslut.
Begreppet verkar ha kommit för att stanna, och implementeringen av denna nya syn på naturens resurser i den praktiska politiken och lokala förvaltningen av naturresurser står för dörren. Frågan är bara hur detta synsätt ska kunna inkorporeras i de lokala och regionala beslutsprocesserna så att effekten blir den önskvärda – att större hänsyn tas till naturvärden som idag helt eller delvis försummas? Problemställningen innehåller ett flertal olika aspekter, bland annat hur ekosystemtjänster som inte befinner sig på en ekonomisk marknad ska värderas, hur tjänster som inte låter sig värderas monetärt ska kunna vägas mot tjänster som finns på en marknad och därmed är mer synliga i samhällsekonomin, och hur det praktiska arbetet i anslutning till dessa frågor ska kunna integreras in i den kommunala förvaltningen. Se inbjudan här! Läs hela programmet här!

2014-09-04

Konferensen Läkemedelsrester i vatten den 4 september kl 9-15.30 på Teknik och Sjöfartsmuseet, Malmöhusvägen, Malmö. Se programmet här!

2014-05-07

Husfrukost på Marint centrum.

2014-04-24

Deltog i Region Skånes konferens "Attraktionskraft Skåne – en heldag om skånsk attraktionskraft".

2014-04-23

Workshop 2 inom projekt InnoVatten: Hur ska vi göra för att skapa fler och bättre resultat på området hav och vatten i Skåne?

Hur kan vi arbeta och samarbeta för att driva och stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, konkreta miljöinsatser, idé- och innovationsutveckling, entreprenörskap och forskning inom hav och vatten i vår region? Det är den övergripande frågan som vi arbetar med i projektet som pågår året ut. Projektet har under vintern genomfört en serie intervjuer med skånska havs- och vattenrelaterade organisationer och verksamheter. Kartläggningen visar många styrkor och fördelar, men också en rad svagheter. Vid workshopen presenterades resultaten av kartläggningen tillsammans med förslag på hur vi kan gå vidare. Vill du veta mer/engagera dig, välkommen att kontakta projektledare Therese Jephson, 0414-81 91 24, therese.jephson@simrishamn.se.  

Möte med IVL Svenska Miljöinstitutet.

2014-04-22

Europaparlamentarikern Christoffer Fjellner (M) på besök på Marint centrum. Artikel i Ystads Allehanda här.

Nätverket Östersjöinitiativet träffas på Marint centrum för planering av seminarium under Almedalsveckan m.m.

2014-04-15

Visning av filmen Spökgarn i Östersjön av Joakim Odelberg, dykare och undervattensfilmare, på biografen Grand i Simrishamn. Tillsammans med Patrik Juhlin, dykare som arbetat många år med spökgarnsproblematiken och Vesa Tschernij, fiskeredskapsexpert och verksamhetsledare för Sydkustens fiskeområde hölls en diskussion omspökgarnsfrågan. Bakom arrangemanget stod: LeoFilm, KIMO Baltic Sea, Europa Direkt Sydöstra Skåne, Ystads kommun och Region Skånes miljövårdsfond.

After work på Marint centrum/Café Kajen.

2012-04-12

Företagare vill etablera landbaserad laxodling i Simrishamn. Pressbevakning här, här och här.

2014-04-11

Möte om den allvarliga situationen för torskfisket i Hanöbukten. Rapportering i Sydnytt.

I Blekinge på konferensen Kustfisket - en plattform för tillväxt. Program.

Möte med Sea-U, Vattenriket och projektledningen för förstudien om marint besökscentrum i nordvästra Skåne.

2014-04-10

Arrangörer av konferensen Läkemedelsrester i vatten. Mängden läkemedel som används i Sverige ökar. Substanserna är stabila och tar sig ofta igenom både våra kroppar och våra avloppsreningsverk utan att brytas ned. Istället hamnar de i vattenmiljön där de orsakar skada på både individ- och ekosystemnivå. Enligt nya EU-regler skall Sverige börja med mätningar av läkemedelsrester i vatten 2015, vilket är ett första steg mot utsläppskrav. Under konferensen betraktar vi först helheten men dyker snabbt ner i olika lösningar. Vi fokuserar sedan på läget i världen och i Sverige, ser på vilka aktörer det finns som arbetar med frågan för att sist titta på vad vi kan göra åt problemet. Vi presenterar de lösningar som finns idag kring reningsmetoder och avslutar med en blick in i kristallkulan, finns det tekniker och modeller som skulle kunna bli de nya och kostnadseffektiva lösningarna i framtiden? Vi vänder oss till en bred publik med intresse i problematiken; politiker, kommunala tjänstemän, och personer från företag, organisationer och forskning. Program.

Möte med Kristianstads kommun.

2014-04-03

På konferensen Havsplanering i Östersjön. Program.

2014-04-02

Husfrukost på Marint centrum.

På seminariet Status fosforåterföring vid avloppsrening. Program.

På Skånes miljö- och hälsoskyddsförbunds temadag om vatten. Program.

2014-04-01

Föredrag av Ann-Marie Camper om Hanöbukten vid Hushållningsällskapet Skånes årsmöte.

2014-03-27

På konferensen Skånsk landskapsdag 2014 - vårda vatten och landskap för människa och hav. Program.  

2014-03-26

Möte med Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF)

2014-03-25

Referensgruppsmöte i projekt InnoVatten.

2014-03-24

Möte med Water Innovation Accelarator (WIN).

2014-03-20

Möte med LTH.

2014-03-19

Artikelserie i Ystads Allehanda om yrkesfisket i Simrishamn:

http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article2112122/Antalet-yrkesfiskare-har-halverats.html

http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article2116543/rdquoDags-att-ga-fran-ord-till-handlingrdquo.html 

http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article2116542/FI-vill-utveckla-hamnen-och-det-lokala-fisket.html

2014-03-18

Möte med World Maritime University (WMU).

Möte med Vattenalliansen.

2014-03-14

Möte med Erosionsskadecentrum.

På Miljömålskonferensen 2014. Program.

2014-03-11

Möte med Sea-U.

Möte med Ålakademin.

2014-03-10 Marint centrum söker verksamhetsledare

Simrishamns kommun har som målsättning att tillvarata och utveckla sin marina profil. Vi arbetar strategiskt med havs- och vattenfrågor. Visionen är att Simrishamn ska bli den ledande mötesplatsen för organisationer och företag som ser Östersjön som en tillgång.

Nu söker vi en verksamhetsledare för Marint centrum. I arbetet ingår även att i ett bredare perspektiv leda och samordna kommunens arbete med anknytning till hav och vatten och vara en aktiv part i det övergripande utvecklingsarbetet i kommunen.

Välkommen med din ansökan senast 23 mars!  

Direkt till utlysningen.

2014-03-05

Husfrukost på Marint centrum.

2014-03-04

Möte med projektledningen för förstudien om Marint besökscenter på Kullen.

Möte med Naturskyddsföreningen Skånes Havsnätverk.

2014-02-25

Föredrag av Anne-Marie Camper, Skånes hav och vatten:
"En droppe i havet - vatten som naturresurs och handelsvara"
Tisdag 25 februari kl 19.00, Södra Skolan, Råkullavägen 8 Brantevik
Arrangör: Trädgården som Livsrum och Studieförbundet Vuxenskolan med stöd från Färs & Frosta Sparbank

2014-02-24

Region Skåne arrangerar en workshop i Ystad om den kommande Regionala utvecklingsstrategin, Marint centrum deltar och lämnar synpunkten på remissen.

Marint centrum och Skånes Hav och Vatten deltar när SÖSK:s EU-nätverk träffas i Ystad.

2014-02-21

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en film om skräp i havet, se filmen här.

2014-02-12

Husfrukost på Marint centrum.

2014-02-10

Vetenskapens värld uppmärksammar problematiken med Spökgarn, Vesa Tschernij från Sydkustens Fiskeområde och Patrik Juhlin på P-Dyk medverkar. Se programmet här.

KIMO:s nya projektledare för Fishing for Litter, Therese Jephson, intervjuas i P4 om projektet.  

2014-02-07

Marint centrum och Skånes Hav och Vatten är inbjudna att delta i den nationella pattformen Blue Growth Sweden, som har som syfte att öka svenska aktörers möjlighet att ta del av och påverka projektfinansiering och utlysningar inom EU-programmet Horisont 2020. Mer information här.

2014-02-06

Tillsammans med KTH och våra samarbetspartners i Östersjöinitiativet, arrangerade vi idag ett seminarium i Stockholm under rubriken "Havet som resurs" för att diskutera hur lokala utmaningar rörande Östersjön kan utgöra grunden för insatser och nya möjligheter. Fokus var på stöd och verktyg för att stärka insatser för att underlätta lokala insatser och nya former för hur lokala aktörer och forskare ska mötas och utveckla idéer och åtgärder.

2014-02-05

Deltar i Svenskt Marintekniskt Forums frukostmöte i Landskrona.

2014-02-01

Vi hälsar två nya projektstrateger välkomna som anställda på Marint centrum: Alexander Lindahl och Dustin Swenson!

Idag välkomnar vi också Tillväxt Syd som ny hyresgäst på Marint centrum!

2014-01-31

Simris Algs Fredrika Gullfot får kemiteknikpris: http://www.kemivarldenbiotech.se/nyheter/kemiteknikpris-banbrytande-algodling/ 

2014-01-28 - 2014-01-29

Den 28-29 januari stod Marint centrum värd för Nationella vattenbrukskonferensen 2014. Temat var Regional drivkraft för nationell utveckling och arrangörer var Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk, Vattenbrukarnas riksförbund och Jordbruksverket.

I dag är närmare hälften av den fisk som vi konsumerar odlad, och globalt är vattenbruket den livsmedelsfaktor som växer snabbast. I Sverige har vattenbruket stora möjligheter och på konferensen samlas aktörer från hela landet för att diskutera hur man på ett hållbart sätt kan utveckla det vidare.

Konferensen var fulltecknad och samlade 150 personer från hela Sverige – odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar. Det övergripande temat för konferensen är samverkan för regional utveckling genom de tre vattenbrukscentrumen (Norr, Väst och Ost).

Konferensen bjöd på presentationer av olika odlingstekniker och forskningsprojekt, såsom programpunkterna "Hållbar odling av röding", "Musslor och ostron på Västkusten" och "Världens hållbaraste fisk odlad i Skåne". Under konferensen gav även Jordbruksverket en lägesrapport för arbetet med en handlingsplan utifrån den svenska strategin för vattenbruket.

Här finner du program respektive dokumentation.

Nationella vattenbrukskonferensen 2014

2014-01-16

Dåliga nyheter om syrebristen i Östersjön i Ystads Allehanda idag.

2014-01-13

Klass 2 på Nils Holgerssonskolan gör studiebesök på Marint centrum.

2014-01-07

Möte med Academic Work.

2014-01-01

Inslag i Sydnytt, om vårt arbete med läkemedelsrester i havet.  

God jul önskar Marint centrum!

God jul 2013

Julstämning på KBV202 vid kajen utanför Marint centrum

2013-12-16

Idag gratulerar vi Simris Algs grundare Fredrika Gullfot till dubbla utmärkelser: Skånes mest företagsamma person och Simrishamns kommuns miljöpris. Stort grattis!

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/gullfot-mest-foretagsam-i-skane/
http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article2046663/Alger-och-solceller-prisas.html 

2013-12-04

Nytt EU-bidrag beviljat till Marint centrum - nu kan vi nyrekrytera och få större muskler till arbetet under 2014. Mer information här.

2013-11-26

Fartyg på grund i Hanöbukten.  
http://www.bltsydostran.se/nyheter/solvesborg/fartyg-pa-grund-utanfor-solvesborg(4040458).gm

2013-11-25

Konferensen Inspiration vatten i Norrtälje, Marint centrum och Skånes Hav och Vatten deltar för att prata om hur vi arbetar med havs- och vattenfrågorna i Skåne.

Program.

2013-11-21

Ålakademin arrangerade idag konferensen Vatten13 i Åhus, program

Pressbevakning:
http://www.svtplay.se/klipp/1621403/radsla-for-fisken-i-hanobukten
http://www.svtplay.se/klipp/1621371/b-vitamin-kan-orsaka-fiskdod

VATTEN13 HMI presentation

Ovan: Havsmiljöinstitutets chef Åke Hagstöm är bekymrad över läkemedelsläckaget till våra hav.

Nedan: Hade vi upptäckt miljöproblemen i Hanöbukten utan yrkesfiskarna? Troligtvis inte, menar skånske fiskeridirektören Johan Wagnström och föreslår åtgärder för att stärka detta.

VATTEN13 Lst presentation

Idag deltar vi också i arrangemanget "European Innovation Partnership Water's got talent" i Bryssel. Entreprenörer presenterar framtidens lösningar på problem med vattenrening, återvinning av näringsämnen m.m. 

EIP Waters got talent 2013-11-21

2013-11-12

Skånska nätverket för läkemedelsrester och antibiotikaresistens i vattenmiljön träffas på Marint centrum idag.

Nätverket Läkemedelsrester i vatten 2013-11-12

2013-10-29

Hanöbuktsutredningen är färdig och har överlämnats till regeringen genom Miljöminister Lena Ek.

En presentation av utredningen i korthet finns här och utredningen i sin helhet här.

2013-10-28

Sydsvenskan skriver idag om nuläge och framtidsplaner i Simris Alg, länk till artikeln.

2013-10-24 - 2013-10-25

Konferensen Hållbara utveckling av strandnära områden - risker och möjligheter i kustplanering. Arrangörer är SGI, Erosionsskadecentrum och Ystads kommun. 

SEAS på SGU-konferens 2013-10-25
Inkubatorbolaget SE Aquatic Solutions föreläser på konferensen.

2013-10-23

Möte med Ålakademin och Kristianstads Vattenrike.

Simrishamns företagarfest på Marint centrum.

2013-10-22

Seminarium om EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

2013-10-16 - 2013-10-17

EU-projektutbildning.

2013-10-15

3 år sedan Marint centrum invigdes!

Möte med Svenskt Marintekniskt Forum.

Planeringsmöte inför Nationella vattenbrukskonferensen på Marint centrum 28-29 januari 2014.

2013-10-10

Möte om kustnära fiske och landsbygdsutveckling i Sölvesborg.

Workshop i Malmö om akvatisk biomassa som resurs för Skåne. Program här.   

2013-10-08

Möte med Trelleborgs kommun.

Sudkustens Fiskeområde har denna vecka besök av en grupp fiskelärlingar från Bretagne. Läs mer här.

2013-10-07

Möte med Academic Work.

2013-10-02

Husfrukost på Marint centrum.

Möte med Connect Skåne.

2013-10-01

Region Skånes Näringslivsträff på Marint centrum med tjänstemän från Näringsliv Skåne och näringslivsansvariga i Skånes kommuner. Fokus är omställning och hur kommuner och näringsliv gemensamt kan agera. Dagens innehåll och diskussioner leds av Ola Jonsson, Universitetslektor på Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet.

2013-09-30 - 2013-10-04

Ludwig von Vulté från klass 9C på Korsavadskolan praktiserar på Marint centrum.

2013-09-26

Deltog vid seminariet "Fler kan negangeras i dagvattenhanteringen" i Tomelilla. Program finns här.  

2013-09-20

I januari fick Havs- och vattenmyndigheten uppdraget att i samråd med berörda myndigheter, institut och organisationer analysera vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom de miljöproblem som rapporterats skett i ekosystemen i Hanöbuktsområdet. Den 20 september hölls utredningens tredje hearing på Marint centrum. Syftet med mötet var att berätta om miljötillståndet i Hanöbukten och att diskutera möjliga åtgärder för att förbättra situationen. Program finns här. All presentationer från seminariet finns att ladda ner här.

All information om Hanöbuktsutredningen finns samlad här.  

2013-09-18 - 2013-09-19

Innovation In Mind.

2013-09-17

KIMO Baltic Sea och Stiftelsen Håll Sverige Rent arrangerade ett seminarium om marin nedskräpning.

2013-09-11

Möte med Östersjöinitiativet i Vaxhom. KIMO Baltic Sea presenterade sin verksamhet för inbjudna kustkommuner.

2013-09-10

Studiebesök på Scandinavian Silver Eel i Helsingborg.

Möte med Lunds universitet och Kommunförbundet Skåne.

Infomration om Marint centrum för Lions.

2013-09-04

Husfrukost på marint centrum.

2013-09-03

Koneferensen Kustfisket - en plattform för tillväxt i Hörvik, Blekinge. Se programmet här.

2013-08-31

Resultat från IVL:s projekt om vågdriven syresättning av Östersjön presenterads på Marint centrum under Sillens dag av Vladimir Cvetkovic, Professor i vattenvårdsteknik vid KTH. Presentationen finns att ladda ner här.

WEBAP-presentation på Sillens dag 130831

2013-08-28

HaV:s enhet för havsplanering och maritima frågor spenderade förmiddagen på Marint centrum och träffade förutom oss SE Aquatic Solutions, Skånes Hav och Vatten, KIMO och Sydkustens Fiskeområde.

2013-08-27

Bild från förr på nuvarande Marint centrum i Simrishamns vackra hamn:

Bild från förr, Marint centrum och södra kajen

2013-08-22

Möte med Kommunförbundet Skåne om ekosystemtjänster i våra hav och kustlandskap.

Ystads Allehanda rapporterar om utvecklingen i Simrishamns hamn: http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1958664/Ny-fabrik-pa-vag-till-Simrishamn.html

2013-08-20

Sydnytt rapporterar idag om Sydkustens Fiskeområdes utvecklingsarbete med torskburar. Arbetet sker i samarbete med bl a yrkesfiskare och SLU, projektet har sitt säte på Marint centrum. Mer här.

2013-08-15

Idag deltar vi självklart på Mötesplats: Skåne och diskuterar hur vi vill att Skåne ska se ut 2030 - och hur vi når dit. 800 personer är anmälda! Läs mer här: http://www.skane.se/motesplats.

2013-08-14

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson besöker Marint centrum. I fokus på dagordningen står fisket i Hanöbukten och diskussion med Sydkustens Fiskeområde och lokala yrkesfiskare.

Vesa Tschernij, Sydkustens Fiskeområde, och Åsa Romson, Miljöpartiet.

2013-08-13

Möte med Svenskt Marintekniskt Forum.

29 juli - 10 augusti

Hemmahamnen – en levande fiskehamn där fiskare och kunder möts

Stöd det lokala fisket! Kom till Hemmahamnen i Simrishamn 29 juli-10 augusti och handla färsk fisk direkt av din lokala fiskare. Hemmahamnen är en fest där vi under två veckor firar och gläds åt en levande hamn med färsk fiskmarknad, livemusik, matinspiration, föredrag, öppet hus på fiskebåt, målarworkshop för barn & unga, tipsrunda i hamnen och mycket mer. Öppet kl 13-17 alla dagar utom söndagar. Plats: Södra kajen vid Marint centrum, Simrishamn. Programmet hittar du här. Välkommen!

2013-07-25

Miljöminister Lena Ek gjorde idag ett spontanbesök (åtminstone så nära ett spontanbesök man kan komma som minister) på Marint centrum. Bland annat diskuterades Marint centrums verksamhet, Hanöbuktens miljöproblem och konkreta åtgärder för Östersjön. Med på bilden även Marianne Larsson från Teknopol.

Lena Ek på besök

Sydnytts bevakning av besöket finns här.

2013-07-13

Österlenvännernas frukostforum: Östersjöseminarium

Lördag 13 juli arrangerades Österlenvännernas årliga frukostforum, i år på temat "Österlens kust och vatten – vår framtid?" Beskriv Österlen och vi hör lovsånger till det fantastiska ljuset, de böljande rapsfälten och vårt blåa hav med sina fantastiska stränder. Men hur mår Östersjön egentligen. Vår idyll möts med ord som ”ett av världens mest förorenade innanhav”, ”utfiskning”, ”övergödning” och ”övertrafikerat”. Vad ligger framför oss? Vad kan vi göra och vad görs redan?

Österlenvännernas Frukostforum låter oss ta del av en panel av insatta och engagerade människor som ger sin syn på framtidsfrågor med anknytning till vår del av Skåne. Vi startar med en god och uppfriskande frukost.

Kontak: Österlenvännerna, Kristina Åhberg, tel. 0768-882 582.

Fullständigt program här.

2013-06-21

Glad midsommar!

Jordgubbar 

2013-06-10 

Ett tiotal cyklister i kampanjen Race for the Baltic ska i sommar ta sig runt Östersjön för att samla namnunderskrifter och tala om övergödning, marina reservat och överfiskning. Syftet är att skapa engagemang och opinion för en bättre havsmiljö i Östersjön. Den 10 juni gjorde cyklisterna ett stopp Simrishamn. Under eftermiddagen fanns olika aktiviteter, såsom tipspromenad för barn och unga, matförsäljning, utställare med mera längs stråket mellan hamnplan och Marint centrum.

RFTB cyklister

RFTB tipsrunda

Läs mer om kampanjen och skriv under petitionen på http://raceforthebaltic.com/petition.php.

Inslag i P4 Kristianstad.

2013-05-31

Landsbygdsministern på Marint centrum

Den 31 maj besökte landsbygdsminister Eskil Erlandsson Marint centrum. Under besöket presenterades Österlens näringsliv, möjligheter och goda exempel inom ministerns ansvarsområde . I särskilt fokus var fisket och dess stora betydelse för Simrishamn och Skåne. Dessutom deltog ett antal företag inom livsmedels- och landsbygdssektorn. Mötet på Café Kajen avslutades med lunch där ministern hade möjlighet att samtala med de deltagande företagarna.

Hur kan vi samordna våra resurser vid en gränsöverskridande komplex olycka?

Den 31:a maj  2013 var det tio år sedan det kinesiska handelsfartyget Fu Shan Hai sjönk utanför Bernholms kust och läckte ut stora mängder olja utanför den sydskånska  kusten. Olyckan krävde enorma arbetsinsatser och resurser och hade stor inverkan på miljö, natur och turism.

l samband med 1O-årsdagen av denna katastrof inbjuder KIMO Baltic Sea och Region Skåne till en KONFERENs att belysa följande frågor:

•    Hur ser hotbilden och oljeberedskapen ut i Skåne/Sverige  ut idag?

•    Hur påverkas en kommun ekonomiskt vid en oljekatastrof?

•    Hur arbetar vi gränsöverskridande och samordnar samhällets resurser?

•    Hur kan en organisation som KIMO Baltic Sea underlätta arbetet?

 

Flera viktiga frivilligorganisationer visade och demonstrerade de insatser som de kan bidra med vid en komplex olycka exempelvis vid en oljekatastrof

Oljeberedskapskonferensen anordnades av KIMO Baltic och Region Skåne i samverkan med Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), Miljöförbundet Ystad-Österlen samt Svenska institutet. 

Läs mer om konferensen på: www.kimobaltic.eu

2013-05-30

Den 30 maj genomfördes en gränsöverskridande ledningsövning på Marint centrum som motsvarade scenariot då fartyget Fu Shan Hai sjönk utanför Bornholms kust för tio år sedan. I övningen ingick deltagare från en lång rad myndigheter och organisationer. Ansvariga för övningen var Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Sydöstra Skånes räddningsförbund, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet och Søværnets Operative Kommando. 

Övningen genomfördes som en s.k. "table top" av den verkliga händelsen som inträffade den 31 maj 2003 då fartygen FU SHAN HAI och GDYNIA kolliderade norr om Bornholm.

Övningen innehöll räddningstjänst från flera organisationer och länder samt de civila myndigheterna och verksamheter som är berörda under den första akuta fasen. Fokus kommer låg på beslutsprocessen, förmågan till gemensam lägesbild och gränsöverskridande ledning i en komplex olycka. Vidare så fanns syftet att fördjupa kännedomen om varandras organisationer samt ansvar.

Värd för övningen var Region Skåne och KIMO Baltic Sea. Mer information på http://fshex13.se/.

2013-05-16

Möte med Länsstyrelsen i Skåne och SE Aquatic Solutions.

2013-05-14

Möte med IVL svenska Miljöinstitutet.

2013-05-13

 

 

Grattis till vårt inkubatorföretag SE Aquatic Solutions, som idag träffar miljöminster Lena Ek i Stockholm. SEAS tillhör de utvalda entreprenörerna för detta möte, som har tema ”Hur kan små skånska entreprenörer jobba med stora globala utmaningar för att skapa tillväxt?”.

Mer info på http://www.skane.com/sv/entreprenor-skane.

 

 SEAS Friederike Eimer och miljöminister Lena Ek

Friederike Eimer, SE Aquatic Solutions, med Miljöminister Lena Ek.

2013-05-08

Husfrukost på Marint centrum. Nyföretagarcentrum Ystad-Österlens nye verksamhetschef Henrik Berven presenterade sig och vad som är aktuellt inom organisationen.

2013-05-06

Möte med Europa Direkt sydöstra Skåne.

2013-05-02

Möte med Nyföretagarcentrum.

2013-04-30

Möte med Region Skåne, miljöstrategiska enheten.

2013-04-25

Möte i Malmö om småskaligt fiske och en strategi för hållbart fiske och levande hamnar i Skåne. Deltog gjorde Länsstyrelsen, Region Skåne, Sydkustens fiskeområde, Malmö stad, WMU, Lunds universitet, Den gode fiskaren, fiskeföreningar, SEA-U, Skånes Hav och Vatten och Marint centrum. 

2013-04-23

IVL:s Östersjökonferens i Stockholm, mer information här.

2013-04-19

Presentation av Marint centrum med mera för Per-Olof Järvgren, ny VD för SIFAB.

2013-04-16 - 2013-04-17

Havs- och Vattenforum i Göteborg, dokumentation här.

2013-04-15

Nu har testanläggningen i IVL:s syresättningsprojekt WEBAP hämtats in från sin position i Hanöbukten, efter nästan två års testpumpning av syrerikt ytvatten till det syrefattiga vattnet vid havsbotten. Pumpen har löpande levererat mätdata som har använts för att utvärdera den vågdrivna pumpens effektivitet, som synes varit god. Projektet har också resulterat i ny kunskap om hur fullskaleanläggningar för syresättning behöver vara utformade för att fungera optimalt ute till havs.

Tillsammans med mätdata från den andra testanläggningen i Stockholms skärgård, ska en utvärdering nu färdigställas av teknikens förmåga att syresätta syrefattiga bottnar. Detta underlag kan användas för planering av framtida åtgärder i Hanöbukten eller på andra platser i Östersjön.

Resultaten presenteras i slutet av sommaren, bland annat på Marint centrum under Sillens dag den 31 augusti. Mer information kan redan nu fås på hemsidan www.webap.ivl.se.

013-04-12

Möte med programgruppen för Nationella vattenbrukskonferensen 2014.

Idémöte med och om Race for the Baltic-kampanjen (www.raceforthebaltic.com).

2013-04-10 - 2013-04-11

Möte med Östersjöinitiativet i Vaxholm.

2013-04-09

Möte med Event in Skåne.

Möte om Sillens dag.

2013-04-08

Möte med Dafvid Hermansson på Artes Liberales.

2013-04-03

Husfrukost på Marint centrum.

2013-04-02

Eco-Logic antas till inkubatoprogrammet och flyttar in i Simris Algs gamla kontor på Marint centrum. Hjärtligt välkomna Dustin, Friderike och Simon!

2013-03-30

GLAD PÅSK!

2013-03-22

Med anledning av det oroande miljötillståndet i Hanöbukten, höll Havs- och vattenmyndigheten till ett öppet möte i Åhus fredagen den 22 mars.  

Syftet med mötet var att samla in information och observationer från allmänhet, boende i området, fiskare, sportfiskare, och lokala organisationer som verkar i Hanöbuktsområdet, samt informera om kunskapsläget och pågående utredning. 

Bakgrund: Havs- och vattenmyndigheten har fått ett uppdrag av regeringen att göra en utredning av de ekologiska orsakerna till de störningar som rapporterats skett i ekosystemen i Hanöbuktsområdet. Myndigheten ska efter samråd med berörda myndigheter, institut och organisationer analysera vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom de miljöproblem som redovisas i skrivelse från länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne, samt föreslå åtgärder. 

För mer information om det pågående arbetet i utredningen se: https://www.havochvatten.se/hanobukten

2013-03-21

Marint centrum - vad har det blivit hittills och vad kommer härnäst? Torsdagen den 21 mars uppmärksammades att Marint centrum snart fyller 2,5 år och avslutandet av det treåriga projektet Baltic Sea R&D till vilket vi har fått EU-stöd för att utveckla verksamheten.

Samma kväll deltog också Mats Svensson, ansvarig för regeringsuppdraget att utreda miljöproblemen i Hanöbukten.

Vi bjöd på mat, mingel och ett program som blickade bakåt, inåt, utåt och framåt!  

Hela programmet finns här 

2013-03-09

Dagen K 2013 – ett seminarium om kvinnors företagande och behovet av att tänka nytt och hitta utvecklingskraft för framtiden. Vi har en ambition att koppla ihop den gamla med den nya näringen för att synliggöra betydelse av båda och det strategiskt viktiga i att samarbeta för människors och företags möjlighet att vistas, verka och växa i hela landet.

Seminariet är ett samarbete mellan Nätverket Qlara, Nyföretagarcentrum och enskilda företagare. Dagen K kommer att vara ett årligt återkommande arrangemang och 2013 är det första året.

Programmet

Från kl 10.00

Utställning med företagarna i Nätverket Qlara, Tillväxtrummets unga företagare m fl.

Seminariestart kl 12.30

 • Dagens konferencier är Susanna Persson Halapis.
 • Bredda vägarna till näringslivet  – Inledningstal av Gunilla Thorstensson, programansvarig ”Främja kvinnors företagande” på Tillväxtverket.
 • Spaning om kvinnors nyföretagande och företagande i kommunen – NyföretagarCentrum – Lotte Kolare
 • Korsbefruktning – flera möten mellan traditionell och ny näring företagare samtalar om samarbete. Samtalsledare Gudrun Schyman och Camilla Backman.
 • Frågestund med representanter från partierna i kommunen om deras              näringslivspolitik och hur de ser på framtiden och utvecklingen. Nätverket Qlara – Gunnel Ottersten och Katarina Bruning                  
 • Marint Centrum ur ett jämställdhetsperspektiv och en presentation av Marint Centrum
  Marint centrum – Madeleine Lundin

Om vår konferencier

Susanna Persson Halapi, skådespelare bosatt i Valleberga, är vår konferencier. Här en länk till hennes webbsida där det finns mer information.  www.sannaperssonhalapi.com/biografi  

Om vår inledningstalare

Gunilla Thorstensson är programansvarig för programmet Främja kvinnors företagande på Tillväxtverket. Programmet drivs på regeringens uppdrag sedan september 2007 och det pågår till 2014. Innan dess jobbade hon på Nutek med småföretagarfrågor, bland annat verksamt.se, som samlar information, verktyg och e-tjänster för personer som är eller vill bli företagare.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för att underlätta förnyelse i företag och regioner, och göra det enklare för företag. 

Om programpunkten Spaning om kvinnors nyföretagande och företagande i Simrishamns kommun

Lotte Kolare, rådgivare på NyföretagarCentrum, pratar om nyföretagare och om kvinnliga nyföretagare i synnerhet.

Om programpunkten Korsbefruktningen – traditionell och ny näring möts

Spännande samtal mellan nytt och gammalt, mellan kvinna och man. I fem olika ”par” möter företagare från helt olika branscher varandra under ett publikt samtal med Gudrun Schyman och Camilla Backman som samtalsledare. Frågorna kretsar kring; Har företagare på Österlen något gemensamt? Går det att korsa kompetenser på ett fruktbart sätt? Kan möten mellan traditionella basnäringar och nyare näringar skapa kreativa samarbeten? Vad kan en grisbonde lära av en grafiker, en glasblåsare av en mjölkbonde eller en fiskare av en vandrarhemsföreståndare? Behöver en art director någon hjälp av en konstintendent eller har en traditionsrik byggare något gemensamt med en modern arkitekt? Följ med på spännande spaningar! 

Medverkande i programpunkten Korsbefrukning är: 

Frida Jönsson, proffs-fikande art director, Fridas Grafiska, www.fridasgrafiska.se

Kenneth Skog, soldyrkande grisbonde, Dalagård AB

Maria Karlsson, finsmakande vandrarhemsvärd, Mariedals Gård, www.mariedalsgard.se

Toni Larsson, innebandyfrälst fiskare, egen företagare

 Elna Jolom, nyfiken konstnär och glashantverkare, Österlens glashytta, www.elnajolom.se

Martin Greiff, morgontrött mjölkbonde, Rosdala Gård, Gladsax

Lillemor Husberg, vandrande arkitekt, Husberg Arkitektkontor AB, www.husberg-arkab.se

Jonas Edstrand, jojo-bantande byggare, KEBAB, www.edstrands.se

Susanne Lindblad, labradorälskande intendent, Tjörnedala konsthall/ÖSKG, www.oskg.nu

Jacob Ravn, konstsimmande art director, Jacob Ravn Design Studio, www.jacobravn.com 

Om programpunkten med Simrishamns politiker

Frågestund med representanter från de politiska partierna som är representerade i Kommunfullmäktige i Simrishamn. Frågestunden ledas av Katarina Bruning, ordf. i Nätverket Qlara och Gunnel Ottersten som är vice ordf. Nätverket Qlara och Ordf. Borrby Företagarförening.

Hur vill de politiska partierna i Simrishamns kommun utveckla näringslivet och ser de på framtiden? Vilka är de stora utmaningarna? Hur ser de på företagandet generellt och specifikt vad gäller kvinnors företagande?

Om programpunkten Marin Centrum

Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum kommer att presentera några resultat av Marint centrums arbete de senaste två åren och även berätta om planerna för framtiden. Madeleine kommer också att prata om det företagsfrämjande systemet i Skåne i förhållande till kvinnors företagande.

2013-03-08

Workshop om kvinnor i fisket och de maritima näringarna.

2013-03-07

Möte med Race for the Baltic/Zennström Philanthropies.

Studiebesök på Skillinge Fisk-Impex.  

2013-03-06

Husfrukost!

Planeringsmöte inför Sillens dag.

2013-03-05

World Maritime University håller workshop på Marint centrum med projektet HERRING.

Projektmöte HERRING 2013-03-06

2013-02-21

En delegation från Simrishamns kommun och Marint centrum uppvaktade åter Kustbevakningens generaldirektör angående förslaget att ersätta fartyget KBV202 med ett mindre fartyg. Generaldirektören lovade att titta på konsekvenserna en gång till och ta in mer fakta. Bakom uppvaktningen stod också länsstyrelsen och Region Skåne, alla berörda kustkommuner och riksdagsledamöter från Skåne och Blekinge. Läs Ystads Allehandas artikel här.

Bakgrund:

Region Skåne, Länsstyrelsen, samtliga berörda kustkommuner och riksdagsledamöter från Skåne och Blekinge har uppvaktat Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin för att slå vakt om Kuststation Simrishamn och fartyget KBV202 och dess framtid.

- Kustbevakningen är en viktig resurs för säkerhet och miljö i södra Östersjön, säger Anders Johnsson, kommunalråd (M) i Simrishamns kommun. Kuststation Simrishamn har ett mycket strategiskt läge för sitt ansvarsområde, omfattande Hanöbukten, Bornholmsgattet och Sydkusten. Nästan all trafik in och ut ur Östersjön passerar här.  

Med 3500–5000 passerande fartyg varje månad är det Östersjöns mest trafikerade vattenområde. Trafiken motsvarar 15 % av världens godstransporter till sjöss. Därtill finns fyra betydande hamnar i närområdet, som ökar och komplicerar trafiken ytterligare: Trelleborg, Ystad, Simrishamn och Åhus.

De uppvaktande parterna slår fast att tidsfaktorn är avgörande när det gäller att göra skillnad för säkerhet och miljö.

- Att ha ett potent miljöfartyg närvarande i området är nödvändigt för att med snabba insatser kunna undsätta i nödläge, begränsa skador och linda miljöeffekter på vår kustmiljö och på Östersjöns ekosystem, säger Staffan Tellman, verksamhetsansvarig för Marint centrum i Simrishamn. Fartyget KBV202 och Kuststationen i Simrishamn är en sådan resurs; skulle exempelvis KBV202 flyttas längre bort från Bornholmsgattet kommer det att ta flera timmar ytterligare för möjliga insatser att komma på plats, i en situation där sannolikt varje minut är viktig.

 

 

Det är en rad kommunalråd i skånekommuner (Kristianstad, Simrishamn, Skurup, Trelleborg och Ystad) som tillsammans med landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och flera riksdagsledamöter har tillskrivit Kustbevakningens generaldirektör inför överväganden om Kustbevakningens framtida organisation. En delegation har även uppfaktat Kustbevakningen i Karlskrona den 29 november.

 

2013-02-19

Möte med Eco-Logic.

2013-02-18

Möte med Pontus Lindberg, Ordförande i Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne.

Möte med Thomas Nilsson, Sjötransport Syd AB.

2013-02-15

Möte med Östersjöinitiativet och KIMO.

2013-02-12

Telefonmöte med projektgruppen för IVL:s syresättningsprojekt WEBAP.

Information om Marint centrum och Skånes Hav och Vatten för Miljöpartiet Simrishamn.

2013-02-06

Husfrukost på Marint centrum. Eco-Logic presenterade sitt företag.

Telefonmöte med Östersjöinitiativet.

2013-01-31

Möte med projektgruppen för Baltic Sea R&D.

2013-01-29

Studiebesök tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen på Campus Väst – Lysekils utbildningscentrum. Här går 1100 elever, ungdomar och vuxna, och läser allt från marinbiologiska specialutbildningar till vanliga yrkes- och högskoleförberedande program. Läs mer här.

2013-01-28

Möte med Lunicore.

2013-01-23

Deltar i seminariet Vägar till ett dynamiskt näringsliv, arrangerat av Kvinnors företagande stärker Sverige, Region Skåne och Tillväxtverket.

2013-01-21

Möte  med Sydkustens Fiskeområde, Länsbygderådet i Blekinge och fiskare Hörvik och Nogersund om samarbete om det kustnära fisket i Hanöbukten.

2013-01-18

Avtackning av Regions Skånes näringslivschef, tillika ambassadör för Marint centrum, Hans Henecke.

2013-01-14

Linn Persson börjar som administratör på Marint centrum. Välkommen Linn!

2013-01-09

Husfrukost på Marint centrum.

2013-01-07

Sofie Sweger börjar som kommunikatör för KIMO Baltic Sea och Sydkustens Fiskeområde. Välkommen till Marint centrum Sofie!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Önskar vi på Marint centrum

Julgris från havet

2012-12-19

Jullunch på Marint centrum.

Möte om havs- och fiskeutbildningar i Simrishamn.

2012-12-17

Avslutningskonferens i TITA-projektet om maximering av samhällsnyttan av etableringarna av ESS och MAX IV.

2012-12-14

WSP, Region Skåne och SIWI arrangerade seminariet "Hållbart nyttjande av hav, kust och vatten" i Malmö.

2012-12-13

Lucia på Marint centrum:

Lucia 2012

Möte med Skånes Hav och Vatten och Region Skåne.

Projektgruppsmöte i Baltic Sea R&D.

2012-12-07

Tillväxtrummet spenderade dagen på Marint centrum.

Kommunförbundet Skåne arrangerade ett möte på Marint centrum om marina ekosystemtjänster.

KfSk-möte om ekosystemtjänster 2012-12-07 

2012-12-06

Under ledning av Allan Larsson fortskrider arbetet inom nätverket Östersjöinitiativet. 6 december deltog representanter för ÖI:s alla parter vid en workshop med regeringens nyutnämnda Havs- och vattenambassadör Lisa Emilia Svensson samt deltagare från Miljödepartementet, Havs- och vattenmyndigheten, Vinnova, Tillväxtverket, Baltic STERN, Havsmiljöinstitutet och Nordiska investeringsbanken och Naturvårdsverket. Dokumentation från workshopen finns här

2012-12-05

Husfrukost på MC.

2012-12-04

Idag välkomnar vi Friederike, Dustin & Madeleine med startup-företaget EcoLogic till Marint centrum! Direkt från akvatisk ekologi i Lund, 2/3 nyinflyttade i Brantevik.

Inte långt från Marint centrum... ett nytt gymnasium i centrala Simrishamn 2014! Samarbetsmöjligheterna mellan Marint centrum och skolan/eleverna diskuteras intensivt just nu, mycket spännande! Läs mer här.

Nu kan du se Folke Rydéns senaste film om nedskräpning och spökgarn i Östersjön. I filmen syns och hörs bland annat KIMO:s Ida Wingren, projektledare för Fishing for Litter. Det är ett viktigt budskap så se filmen och sprid gärna vidare! Se filmen här.

Möte med Niclas Fjellström på Leader Ystad-Österlenregionens turistfiskeprojekt.

Glöggmingel/after work.

 

 

2012-12-03

Företaget Bosum flyttar in på Marint centrum, välkomna Bo och Suzanne!

Ledare i Ystads Allehanda om Östersjön, Simrishamn och Marint centrum.

Nätverksträff med Marint centrums ambassadörer.

Styrgruppsmöte i IVL:s syresättningsprojekt WEBAP.

2012-11-30

Simris Alg satsar på Kina, läs mer här.

2012-11-29

I Marstrand på konferensen Blå bioteknik för hållbara innovationer.

2012-11-28

Hälsade på i algfabriken i Hammenhög idag, där händer det grejer kan vi lova, nu 7 anställda i bolaget och i växthusen kommer det snart att lysa grönt!

2012-11-27

Möte med Krinova.

2012-11-23

Artikel om Kustbevakningens omorganisation i Ystads Allehanda.

Nu finns senaste numret av Havsutsik ute, kan läsas här.

2012-11-22

Möte med Österlengymnasiet.

2012-11-20

Biogasdag på Marint centrum.

Sustainable Business Hubs årliga cleantechdag i Malmö. Vinnare av South Sweden Cleantech Award blev Primozone, som sysslar med vattenrening med tillämpning bl a inom läkemedelsrester i vatten, rening av barlastvatten samt fiskodling.

 

MC på Skandinaviska innovationskartan (Stamming, RS 2012-11-20)En av presentationerna som hölls visade en karta över innovationsmiljöerna i Skåne, Marint centrum med på kartan som sig bör.

2012-11-19

 

Möte med Sydkustens Fiskeområde och innovationskonsulterna GEMBA Seafood.

2012-11-15

Möte med SP och SIK.

After Work i cafét.

2012-11-14

Idag hade vi möte med representanter från Nätverket Qlara om ökad samverkan med näringslivet för att skapa mer nytta och glädje av Marint centrum för Österlens företagare. Det var en ruskigt bra upptakt för det kommande arbetet!

Simris Algs grundare och VD Fredrika Gullfot tilldelades idag Region Skånes Miljöpris 2012. Fredrika fick ta emot priset för att hon har skapat en ny och viktig näring i Skåne. Stort grattis önskar vi från Marint centrum! Läs och hör mer om nyheten här och här 

Fredrika Gullfot får RS miljöpris 2012

Bild: Region Skåne

2012-11-13

Marint centrum presenterades idag i Göteborg på konferensen Sydsverige i EU - resultat och framtid. Dokumentation från konferensen finns här.

2012-11-12

Goda nyheter från KIMO Baltic Sea: Hela 13 hamnar och 46 båtar - från Haparanda till Öckerö - deltar nu i projektet Fishing for Litter. Mer information här.

2012-11-09  

Ja! En halv miljon kronor i planeringsbidrag beviljat av Vinnova för att skriva en ansökan om ett tioårigt projekt för att bygga en excellent innovationsmiljö kring vatten i Skåne (VINNVÄXT). Skånes Hav & Vatten/Marint centrum är en av aktörerna bakom satsningen, under kommande månader blir vi många fler!

Café Kajen, bästa mingelplatsen på Marint centrum:

Café Kajen

2012-11-07 

Fartfylld dag på MC idag: husfrukost, möten med Creative Plot, Connect Skåne respektive Näringsliv Skåne och radiointervju om fiskarna (lyssna här). Kryddat med lite opera live i huset!   

2012-11-06

Över natten blev en fisk till tre! Mystiken tätnar kring våra nya "hyresgäster"...

Guldfisk x 3

2012-11-05

 

 

Inkubatorns första alumnibolag Simris Alg intervjuas av Jordbruksverket och pekar på fördelarna med att driva företag på Österlen, läs artikeln här.

 

Morgonens överraskning här på Marint centrum var annars upptäckten att någon har planterat en guldfisk i vårt pumpteknikakvarium! Trick or treat? Treat tycker vi!

 

 

Guldfisk

2012-11-02

Marint centrum var vackert upplyst under Österlen lyser under Allhelgonahelgen:

Österlen lyser

2012-10-31

En vanlig syn för oss som jobbar på Marint centrum:Taknock

2012-10-26

Frukostmöte för företagare på Marint centrum kl 07.30-9.00, arrangerat av Simrishamns kommun och nätverket Qlara. Temat: en ännu bättre företagarvardag i Simrishamns kommun - hur kan vi bättre förstå varandra, förväntningar och andra viktiga frågor. 

2012-10-24

Marint centrum och Skånes hav & vatten deltog vid ett möte om Österlengymnasiets framtid, bl a diskuterades olika möjligheter kring havs- och vattenorienterade inriktningar och samarbeten av olika slag.

2012-10-22

Möten mellan Marint centrum, IVL Svenska Milijöinstitutet och följande Österlenföretag: 
Ingelsta kalkon, Skånefrö och Kiviks Musteri.

2012-10-19

Möte med Sustainable Business Hub om samarbete i vattenfrågor.

2012-10-18

Projektgruppsmöte i IVL:s syresättningsprojekt WEBAP. Projektet avslutningskonferens planeras till 21-22 maj på Marint centrum.

2012-10-16

Möte med studentkonsultföretaget Lunicore med diskussion om hur vi får Lundastudenter och Österlens företagare att ha nytta och glädje av varandra. I det stora handlar det om kompetensförsörjning för Österlens företag och att i högre utsträckning få Lundastudenterna att stanna och spridas i Skåne efter examen. Välkommen till Marint centrum 21 mars för en mingelkväll för nya kontakter och idéer och för att uppleva vad studenter kan erbjuda ditt företag! Har du behov redan idag? Hör av dig så hjälper vi till!  

2012-10-11

På partnerskapsmöte i TITA-projektet om hur vi maximerar effekterna och samhällsnyttan av ESS- och MAX IV-etableringarna i Skåne. Projektet närmar sig sitt slut och vid dagens möte presenterades de huvudsakliga resultaten. Du kan ladda ner eller beställa rapporterna på projektets hemsida.

2012-10-10

Information för KSAU om IVL:s projekt med fosforfällor i Tommarpsån.

Möte med Kommunförbundet Skåne.

2012-10-08 - 2012-11-02

 

Emelie Schmidt från Högskolan i Kristianstad praktiserar på Marint centrum. Emelie är biologstudent med inriktning Biologisk mångfald, kommunikation och samhälle och gör under fyra veckor en kurs hos oss (Verksamhetsförlagd kurs för biologistudenter). Emelies rapport om biogas av alger finns att ladda ner här.

 

 

2012-10-08

Möte med KIMO Baltic Sea och Sydkustens fiskeområde.

 

Möte med lokala företagare ur Marint centrums ambassadörsnätverk.

 

 

2012-10-05

Möte med Sydkustens fiskeområde och Skånes hav och vatten.

Möte med Hans Hennecke, Näringsliv Skåne.

2012-10-03

Husfrukost på Marint centrum, med information om helt nyinflyttade företaget Kultivera.

2012-10-02

På lanseringskonferensen av Baltic Maritime Science Park. Dokumentation från konferensen finns här.

2012-10-01

Helena Ström och företaget Kultivera flyttar in på Marint centrum.

2012-09-26

Information om Marint centrum för Arbetsförmedlingen i Simrishamn.

2012-09-25

 

Mötet med Östersjöinitiativet på miljödepartementet. Vid mötet presenterade Östersjöinitiativet ett förslag till ett organiserat samarbete mellan staten och den lokala/regionala nivån i en rad för Östersjön viktiga frågor. Några av de frågor som lyftes var havet som grund för ”blå tillväxt”, det kustnära fisket, läkemedelsrester i hav och vatten, ren sjöfart, folkbildning om Östersjön samt finansiering av lokala/regionala åtgärder.

- Vi hade ett mycket konstruktivt samtal, det är tydligt att det finns en stor potential för Östersjön om den lokala och nationella nivån kan utveckla sitt samarbete vidare, säger Allan Larsson, ledare för Östersjöinitiativet.

Processen fortsätter under hösten genom möten mellan Östersjöinitiativet och berörda myndigheter, t ex Havs- och vattenmyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket, följt av ett möte med miljöministern i början av nästa år. Temat för dialogen kommer att vara ”havet som resurs” och fokus kommer att ligga på långsiktig finansiering av satsningar inom temat och ett partnerskap mellan myndigheterna och organisationerna i Östersjöinitiativet som lokala/regionala genomförare av en aktiv Östersjöpolitik.

Miljödepartementets representanter vid mötet var bl. a. Stefan Berggren, chef för naturmiljöenheten, samt Mikael Ekman, politiskt sakkunnig

Föredrag på Marint centrum

 

 

Föredrag kl 19.00 öppet för alla av professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet, om Östersjön - havet som förenat och delat. Ett referat av föredraget hittar du här.

2012-09-24

Studiebesök på Marint centrum av Seniornet Österlen.

Föredrag kl 19.00 öppet för alla av professor Sture Hansson, Stockholms universitet, om Östersjöns ekologi och biologi i ett 100-årsperspektiv. Ett referat av föredraget finner du här.

2012-09-21

Information om Marint centrum och Skånes hav och vatten för Blekingekustens vattenvårdsförbund.

2012-09-19

Husmöte med fastighetsägaren.

2012-09-18

Projektmöte i IVL:s WEBAP-projekt.

2012-09-17

Möten med IVL Svenska Miljöinsitutet.

2012-09-14

Konferensen Innovation in Mind i Lund.

2012-09-13

Möte med Lunds universitet.

Konferensen Innovation in Mind i Lund.

2012-09-11

Möte med South-East.

Möte med uppföljning och utvärdering av Sillens dag.

2012-09-10

Möte med Ideon Innovation.

Möte med Alf-Göran Andersson om Lokal kontaktgrupp till Hanöbuktens försvar och mötet i Kivik 2012-07-24.

2012-09-08

Den 8 september firades geologins dag runtom i Sverige och i hamnen i Simrishamn höll SGU öppet hus kl 13-17 på undersökningsföretaget Ocean Surveryor, där man kunde bekanta sig med forskningsfartyg och lära sig mer om hur Sveriges havsbotten kartläggs. 

Ocean Surveyor  

2012-09-07

Möte med WSP.

2012-09-06

After work på Marint centrum.

2012-09-05

Husfrukost på Marint centrum.

2012-08-31

Ny utställning i foajén: om livet på Östersjöns olika bottentyper.

Bild 1

2012-08-23

Möte i EU-projektet Baltic Sea R&D.

2012-08-22

Arbetsmöte med Marint centrums styrgrupp kring den kommande organisationens stadgar och format.

2012-08-20

KIMO Baltic Seas rapporterar delresultat från projektet Fishing for Litter: De 38 medverkande fiskarna i Simrishamn, Nogersund och Ronehamn har under projektets första 10 månader fiskat upp hela 6 ton skräp ur havet. Huvudsakligen plast (56 %) men även metall (17 %), textilier (15 %), gummi (6 %), trä (4 %) och elektronik (0,7 %).

2012-08-13

 

Var så god att ladda ner Nyfiken på hållbart fiske, ett studiematerial om Östersjön och hållbart fiske för barn på mellanstadiet. Materialet är framställt av Anna Bengtsson i samarbete med Naturskyddsföreningen.

 

 

2012-08-06

KIMO Baltic Seas projekt Fishing for Litter uppmärksammas i Sydnytt.

2012-07-23 - 2012-08-05

Sydkustens Fiskeområdes projekt Hemmahamnen pågår längs kajen utanför Marint centrum.

Hemmahamnen ger dig en möjlighet att se och prata med dina lokala fiskare när de landar sin fångst direkt i hamnen alla dagar kl. 10:00-13:00 under hela projektperioden. Hemmahamnen erbjuder en lokal färsk fiskmarknad i enlighet med säsongens tillgång och utbud, rökt fisk och ölvagn, utställning och mycket mer. Fler bilder och mer information i projektbloggen.  

Köp fisk vid kajen

2012-07-22

2012-07-09

Tre båtar från Simrishamn och tre från Nogersund har i veckan draggat efter spökgarn i Östersjön. Under augusti månad kommer även tre båtar från Gotland att dragga. Projektet genomförs av KIMO Baltic Sea och Håll Sverige Rent i samarbete med Sydkustens och Gotlands fiskeområden.

Artikel i Ystads Allehanda.

2012-07-02 - 2012-07-06

Marint centrum, KIMO Baltic Sea och Koordinatorn för Skånes hav och vatten Ann-Marie Camper deltar i Almedalsveckan i Visby.

Under veckan lanserades Östersjöinitiativet – ett nätverk för samverkan mellan fem lokala och regionala Östersjöfokuserade verksamheter signerade företrädare för fem lokala och regionala aktörer en avsiktsförklaring om samverkan för att stärka insatserna för Östersjöns miljö och ekonomiska utveckling. De fem aktörerna är Kalmarsundskommissionen, Kraftsamling för Östersjön (Gotland), Marint centrum (Simrishamn/Skåne), Trelleborgs kommun och Östersjöns Hus (Vaxholm).

Östersjöinitiativets syfte är att samverkan ska stärka de ingående aktörernas bidrag till Östersjöns och Östersjöländernas miljö, ekonomi och välfärd. Bland annat handlar det om att utveckla miljöförbättrande åtgärder i kustzonen, initiera och främja miljödriven näringslivsutveckling och bedriva information och folkbildning. Avsikten är också att aktörerna genom Östersjöinitiativet vara pådrivande gentemot regering, riksdag och myndigheter när det gäller insatserna för Östersjöns miljö. Man kommer gemensamt att verka för att de medel som finns avsatta inom EU-programmen och i Sverige till vatten- och havsmiljöåtgärder används för att på lokal och regional nivå driva utvecklingsarbetet vidare.

Lanseringen skedde i samband med ett seminarium som arrangerades den 2 juli av Miljödepartementet och Länsstyrelsen i Gotlands län om Östersjöns miljöutmaningar och möjligheter. Seminariet ”Kasta pengarna i sjön? - havet som resurs och investering” fokuserade på det ekonomiska värdet av havet och dess ekosystem och på möjligheterna att investera i havsmiljön. Bland deltagarna i seminariet var:
Lena Ek, Miljöminister
Björn Risinger, Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
Björn Carlson, grundare av stiftelsen Baltic Sea 2020
Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre  

120702_1
Undertecknandet av Östersjöinitiativet under översyn av miljiöministern.

120702_2
Marint centrums Staffan Tellman passade på att lyfta problemen i Hanöbuktens
ekosystem med miljöministern.

2012-06-26

Länsstyrelsen och Region Skåne ber regeringen om hjälp att komma till rätta med problemen i Hanöbuktens ekosystem. Inslag på Sydnytt samt i P4 Krstianstad.

2012-06-22

GLAD MIDSOMMAR!

2012-06-21

Möte med Simris Alg.

Tjänsten som koordinator för Skånes hav och vatten tillsatt

Region Skåne och Marint centrum har rekryterat Ann-Marie Camper som koordinator till samverkansfunktionen Skånes hav och vatten.

Tjänsten ska erbjuda olika aktörer i Skåne stöd att hantera, utveckla och samverka kring frågor och möjligheter som rör hav, kust och vatten. Detta ska ske genom att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande, projekt, innovationsutveckling och samarbete i regionen.

Ann-Marie Camper har gedigen både teoretisk och praktisk kunskap om projektledning, affärs- och konceptutveckling, entreprenörskap samt koordinering och samarbete mellan forskare, företag och offentliga aktörer.

Hon kommer senast från en tjänst som projektledare för kompetensutveckling i näringslivet i Lunds, Eslövs, Höör och Hörby kommuner. Före det har hon varit verksam som VD på Ideon Agrofood, egenföretagare som konsult, assistent i forskningsprojekt, verksamhetsansvarig för Vattenbrukscentrum, lärare med mera.  

Sin akademiska bakgrund har hon vid Lunds universitet och SLU Alnarp. Marinbiologi är basen, som sedan utökats med utbildning i bl. a. företagsledning, juridik, ekonomi, affärskunskap och agrarhistoria.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen, Ann-Marie har genom sin kompetens och erfarenhet den breda profil som behövs för denna samspelsfunktion, säger Peter Askman, miljöstrateg på Region Skåne med ansvar för hav och vatten. Hennes bakgrund kommer att vara en stor tillgång i arbetet med att mobilisera aktörer från olika discipliner och verksamheter i syfte att tackla problemställningarna och hitta nya utvecklingsmöjligheter med koppling till hav, kust och vatten, fortsätter Askman.

Ann-Marie Camper ser fram emot att uppdraget:

– Att få vara med och bygga upp samverkansfunktionen för Skånes hav och vatten känns fantastiskt roligt, utmanande och angeläget.  Extra roligt är att funktionen tar sin utgångspunkt i samarbete och de synergieffekter man kan uppnå med det sättet att arbeta. Jag hoppas kunna bidra till att ge Skåne än mer energi i dessa frågor, säger Camper.

Skånes långa kust ger regionen ett särskilt ansvar för miljön i haven, men också spännande möjligheter till nya idéer, ny teknik och företagande med koppling till hav och vatten. Den nya tjänsten kommer att arbeta både med att stötta miljöförbättrande åtgärder, men också med att utveckla hav och vatten som grund för framtidens skånska näringsliv.  

– Det faktum att Skåne är omgärdat av vatten gör uppdraget extra spännande, vi kommer att arbeta utifrån faktiska problem och frågeställningar, vilket är väldigt stimulerande, fortsätter Camper. För att lösa de utmaningar vi står inför vad gäller sötvattens- och havsmiljöerna krävs det att vi tänker och agerar tillsammans. Vad gäller stärkandet av näringslivet, ska vi uppmuntra till nytänkande, både i form av nya verksamheter och genom att förmå etablerade verksamheter att utvecklas vidare.

– Tjänsten placeras på Marint centrum i Simrishamn, vilket ger fördelen att finnas nära en rad aktörer inom hav, kust och vatten liksom Marint centrums nätverk inom akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer, säger Staffan Tellman, verksamhetschef på Marint centrum. Samtidigt är det självklart att Ann-Marie kommer att röra sig mycket runtom i hela Skåne, poängen är ju att bidra till alla havs- och vattenrelaterade verksamheter i hela regionen, fortsätter Tellman.

Tjänsten tillträds den 6 augusti, dessförinnan deltar Ann-Marie t.ex. under Almedalsveckan i juli tillsammans med Marint centrum.

2012-06-20

Studiebesök på NetPort Karlshamns med Kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommundirektören.

After Work på Marint centrum!

2012-16-19

Möte med ideon Innovation.

Möte med KIMO Baltic Sea och Sydkustens fiskeområde.

2012-06-18

Möte om jämställdhet i förhållande till Marint centrums funktion och verkan.

2012-06-14

Samling med Marint centrums ambassadörsnätverk.

Augmented - Making Sense of the Sea: Workshop på Marint centrum om hur vi kan förstå och utveckla Östersjön, hur havet kan göras mer tillgängligt och hur vi kan engagera nya discipliner i berättandet om Östersjön som en resurs. Entreprenörer, forskare och offentliga aktörer träffades för att diskutera. Program.  

2012-06-13

Gemensamt frukostmöte på Marint centrum, med information från hamnkontoret.

2012-06-12

Möte med forskare från Lunds universitet: biologi respektive bioteknik. 

Styrgruppsmöte i syresättningsprojektet WEBAP.

2012-06-04 - 2012-06-05

I Bryssel för möten med EU-kommissionen, Svenska representationen, Skåne Europen office och SKL samt deltagande i seminarium om ålens fortlevnad.

2012-06-01

Finaldag för Mainr centrums pedagogiska program med sång och musik i Skeppet.

2012-05-31

Studiebesök från Karlstads universitet.

Nyföretagarcentrum och Feministiskt initiativ möts och diskuterar företagande.

2012-05-30

Biogasmöte på Marint centrum, värd: Simrishamns kommun.

2012-05-24

Press om om WEBAP-projektet om syresättning av Östersjön i Ystads Allehanda.

2012-05-23

Deltar och presenterar Marint centrum på Regeringskansliets, Havs- och vattenmyndighetens och Vinnovas möte om havsnära innovation och tillväxt. Mer information här.

2012-05-22 - 2012-05-24

Under tre dagar pågår Marint centrums utomhuspedagogiska program i havet och på stranden vid Fiskestugan, för förskolorna Annelund, Backstugan, Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, Sankt Olof, Skillinge och Solrosen.

Bildspel finns här.
Inslag i P4 här.

2012-05-21 - 2012-05-22

Deltgar i European Maritime Days i Göteborg.

2012-05-16

Partnerskapsmöte i projektet TITA, om hur vi ökar effekterna av etableringarna av ESS och Max IV. Projektet ägs av bl a Region Skåne, Lunds universitet och alla skånska kommunerna. Program och mer information på projektets hemsida.

Möte med Charlotte Lorentz och Karl-Erik Grevendahl från Krinova Science Park.

2012-05-15

Möte med Krister Asplund, Absolut vodka.

2012-05-14

Möte med Tommy Johansson.

Möte med Incubator C i Ystad.

2012-05-11

Möten mellan Marint centrum, IVL Svenska Milijöinstitutet och följande Österlenföretag: 
Kiviks Musteri, Marincenter Syd och Johan Kronholm.

2012-05-10

Möte med Österlengymnasiet.

Möte med Briggen Tre Kronor om sommarens besök i Simrishamn 22-26 juli.

Första inkubatorbolaget på Marint centrum flygfärdigt

Marint centrums funktion som inkubatormiljö för nystartade innovativa företag har börjat bära frukt. Simris Alg är det första innovationsbolag på Marint centrum som grott från start-up till ett moget bolag med kommersiell produktion. Företaget, som har haft kontor på Marint centrum sedan starten för 1,5 år sedan, har nu funnit perfekta förutsättningar för en storskalig algodling i Hammenhög.

- Vi är mycket glada att Simris Algs produktionsanläggning nu är i hamn och att bolaget kan komma i gång med odling i stor skala, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum. Simris Alg är ett imponerande tillväxtföretag med en enastående drivkraft, som verkar inom ett mycket spännande område. Det är också fantastiskt roligt att Österlen härigenom blir en del av världsmarknaden på algodlingssidan.

 - Processen med Simris Algs tid på Marint centrum är ett föregångsexempel för hur företag kan starta sin verksamhet här, för att efter tid en expandera och utvecklas vidare – naturligtvis helst på annan plats i kommunen eller vårt närområde, säger Staffan Tellman, verksamhetschef på Marint centrum.

 I Simris Algs fall är detta en självklarhet, eftersom centrala Simrishamn knappast är rätt läge för en algodling av den här dimensionen, som kräver helt andra krav på ytor och lokaler.

 - Simris Algs flytt är en naturlig pusselbit i ett ständigt flöde av olika verksamheter som finns på Marint centrum och intressenter finns redan för att ta över Simris Algs kontor, avslutar Staffan Tellman. 

 Simris Alg flyttar från lokaler på Marint centrum men förblir en del av Marint centrums nätverk.

 - Vi var första bolaget in på Marint centrum och är jättestolta över att vi nu blir det första alumnibolaget. Genom Marint centrum har vi lyckats skaffa ett ypperligt lokalt nätverk och jag kommer personligen att fortsätta engagera mig för Marint centrums fortsatta utveckling, säger Simris Algs vd Fredrika Gullfot.

I Hammenhög kommer Simris Alg odla mikroalger 2000 kvm växthus för att tillverka omega-3 som alternativ till fiskolja. Anläggningen, som Fredrika Gullfot blir den första av sitt slag i Sverige, tas i drift till hösten, och produkterna beräknas komma ut på marknaden under 2013. Idag sysselsätter bolaget fyra anställda, och en produktionschef är på väg in. Ytterligare rekryteringar kommer att bli aktuella när odlingen kommer i gång.

Nyheten har plockats upp bl. a. av SVT.

2012-04-26 - 2012-04-27

Konferensen Our Baltic Future, Visby. Arrangör: venska institutet, Östersjöenheten (tidigare på Sida).

2012-04-25

Möte med Blue Innovation om nytt inkubatorbolag.

Möte med Simris Alg.

Husmöte med brandövning.

2012-04-24

På seminariet Forskning och innovation med kommuner som inkubatorer, Naturum Vattenriket i Kristianstad.

Möte med Hans Henecke, Region Skåne.

2012-04-23

Möte med Bo Thorson, VD Nordic Sea Winery.

2012-04-19

Möte med Högskolan i Kristianstad.

2012-04-18

Vi välkomnar Stan Lazarec med sitt företag OneWell till Marint centrums och Ideon Innovations inkubator Blue Innovation!

Möte med Skånefrö och IVL Svenska Milijöinstitutet.

Möte med Marincenter Syd och IVL Svenska Milijöinstitutet.

2012-04-17

Möte med Sydkustens fiskeområden och KIMO Baltic Sea.

2012-04-16

Möte med Lunds universitet.

2012-04-13

Möte med Torbjörn Wistrand, ambassadör för Marint centrum.

Möte med Peter Askman, Miljöstrateg Region Skåne.

2012-04-12

Mötemed Mikael Edelstam, Cleantech Scandinavia och ambassadör för Marint centrum.

2012-04-11

Filmvisning för alla på Marint centrum av dokumentärfilmen "Spöken i Östersjön".

2012-04-10

Svenskt näringsliv arrangerade seminariet "Företagens betydelse för Simrishamn" på Marint centrum.

2012-04-05

GLAD PÅSK!

2012-04-04

Frukostträff på Marint centrum.

Projektöte i Baltic Sea R&D.

2012-04-03

Den nya webbplatsen Havets försurning lanseras. Sidan riktar sig till allmänheten, kommuner och länsstyrelser. Webbplatsen ska sprida information om klimatproblematiken kring förbränning av fossila bränslen och vilka effekter detta har på den marina miljön.

2012-04-02

Studiebesök på NetPort Karlshamn.

2012-03-30

Studiebesök på Hammarby sjöstadverk.

2012-03-29

Deltar i seminariet Initiativ, finansiering och samverkan för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen, Stockholm. Mer information här.

2012-03-28

Möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott.

2012-03-27

Information om Marint centrum för Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund.

2012-03-26

Ny utställning i Marint centrums foajé, om projektet SAMBAH om tumlare i Östersjön. Mer information på projektets hemsida.

2012-03-23

Möte med Region Skåne.

Möte med Simrishamn Business Centre.

Möte med Ideon Innovation.

2012-03-22

Möte med Media Evolution City.

2012-03-20

Besök på Hel Marine Station, Gdansks universitet, Polen.

2012-03-19

Möte med OneWell AB.

2012-03-16

Deltog i Innovationsdag i Skåne, med fördjupad dialog om innovationsarbetet i Skåne och inspel till den kommande nationella innovationsstrategin.

2012-03-15

Möte med ALMI.

2012-03-14

Deltog i möte mellan Sydkustens fiskeområde, fiskerinäringen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Möte med Simris Alg.

Artikel om mikroalger som energikälla och Simris Alg i Energimyndighetens tidskrift Energivärlden.

2012-03-12

Möte med Region Skånes Utvecklingsdirektör Mikael Stamming.

Deltog vid partnerskapsmöte för TITA-projektet om effekterna av etableringarna av ESS och MAX IV i Skåne.

2012-03-10

Artikel i Gotlands tidningar om KIMO:s projekt Fishing for Litter.

2012-03-07

Frukostträff på Marint centrum med presentation av projektet Fishing for Litter.

2012-03-01

Möte med CONNECT Skåne.

Inslag på Sydnytt om fiskproblemen i Hanöbukten: se här.  

 

 

2012-02-27

Ambassadörsnätverksträff med fokus på Marint centrums roll i Skånes innovationssystem samt Marint centrums kommande organisationsform.

Möte med Simris Alg och Simrishamns reningsverk om pilotprojekt.

2012-02-24

Möte med Carina Månsson.

2012-02-22

Möte med KIMO Baltic Sea, Sydkustens Fiskeområde och Region Skåne.

Möte med Ikaros AB.

Möte med Skånes Kust- och havscenter och ECOAST.

2012-02-21

 

Svnskt Näringsliv skriver om Simris Alg och Marint centrum, läs här.

 

 

 

2012-02-20

Möte med Nyföretagarcentrum och Ideon Innovation.

2012-02-17

Vi har ägnat dagen åt "Marint centrum on the road". Dags att lära känna fler företag i vår närregion och diskutera möjligheter och samverkan inom hav, vatten och/eller miljöteknik. Först ut var Kylprodukter i Kivik och Laqua Treatment i Yngsjö. Spännande diskussioner!

2012-02-16

Möte med South-East om nytt format för vårt nyhetsbrev samt ny hemsida.

2012-02-15

Möte med Ikaros AB.

Möte om Sillens dag 2012.

2012-02-14

Deltog i konferensen "Kommunerna och Östersjöstrategin" på SKL i Stockholm.

2012-02-11

UF-mässa på Marint centrum.

2012-02-10

Möte med Svenskt Näringsliv.

UF-mässa på Marint centrum.

 

 

 

 

2012-02-07

Möte med ECOAST.

2012-02-03

Möte med Näringsliv Skåne.

2012-02-02

Så här ser fiskebåtarna utanför Marint centrum ut idag:
Isig fiskebåt

2012-02-01

Frukostträff på Marint centrum.

Möte med Region Skånes miljöstrategiska avdelning.

2012-01-30

Möte med SR P4 Kristianstad.

Möte med Österlenskolan för konst och design.

2012-01-27

Möte med World Maritime University.

2012-01-26

Möte med IVL och Biogas Ystad-Österlenregionen.

2012-01-24

Simris Algs VD Fredrika Gullfot utses till Årets uppstickare i den nationella tävlingen Beautiful Business Award. Grattis!

2012-01-20

Möte med Invest in Skåne.

Möte med SOUTH-EAST (tidigare SOUTH Valentin & Byhr) om profilmaterial och ny hemsida till Marint centrum.

2012-01-19

Studiebesök på Marint centrum från Famn skola i Vik.

2012-01-18

Möte med World Maritime University.

Möte med Ideon Innovation och Nyföretagarcentrum om gemensam satsning på nyföretagande i Simrishamn.

2012-01-13

Workshop i TITA-projektet om de regionala effekterna av etableringarna av ESS och MAX IV. Tema: Hur skapas dynamiska och innovativa forskningsmiljöer?

2012-01-12

Möte med IVL, CWE Nordic och Simris Alg.

Styrgruppsmöte i IVL:s syrepumpsprojekt WEBAP.

Husmöte med fastighetsägaren.

2012-01-11

Möte med Peter Askman, miljöstrateg med ansvar för hav och kust på Region Skåne.

Möte med Watreco AB.

Projektmöte i Baltic Sea R&D-projektet.

2012-01-09

Marint centrums sommarutställning från 2011, Regional Algae Farm, lever och utvecklas vidare. Visning i London under perioden 13 januari till 11 februari. Mer information här.

2012-01-04

Marint centrum hälsar Ida Wingren välkommen till oss! Ida kommer att jobba för KIMO Baltic Sea, med projektet Fishing for Litter.

Mikroalger och Simris Alg är med i Klotet/Vetenskapsradions årskrönika över årets viktigaste miljöhändelser 2011, läs och lyssna här och här.

2011-12-31

Gott Nytt År!

2011-12-24

GOD JUL önskar vi på Marint centrum!

Blue Christmas Tree Worm
Christmas Tree Worm (Spirobranchus giganteus)
The spiral "branches" are actually the worm's breathing and feeding apparatus. The worm itself lives in a tube, and it can withdraw its tree-like crowns if threatened.

2011-12-21

Möte med Ideon Innovation och Nyföretagarcentrum.

Gemensam jullunch i vårt café!

2011-12-19

Artikel i Ystads Allehanda om fiskproblemen i Hanöbukten.

011-12-16

Möte med Simris Alg.

Möte med IVL Svenska Miljöinstitutet om miljöteknikprojekt.

2011-12-15

Företagarfrukost på Marint centrum.

Med med P-Dyk.

2011-12-14

Frukostmöte på Marint centrum, med information från Nyföretagarcentrum.

2011-12-13

Lucia på Marint centrum!

Lucia 2011

Lucia 2011

Lucia 2011

Lucia 2011

Projektmöte i Baltic Sea R&D.

2011-12-12

Möte med AquaBiota.

Möte med Ideon Innovation.

Möte med Sound View Instruments.

Möte med IVL Svenska Miljöinstitutet om fosforfällor och minskad övergödning.

2011-12-09

Möte i TITA-projektet om regionala effekter av etableringarna av ESS och Max IV. Tema innovation.

2011-12-08

Arbetsmöte för den internationalla innovationsstrategin för Skåne.

2011-12-07

Möte med Ekocentrum Syd.

Möte med Sea-U.

Skånskt möte om blåmusselodling.

Pressmeddelande från EU-kommissionen om den nya fonden för EU:s havs- och fiskeripolitik.

2011-12-06

Möte i TITA-projektet om regionala effekter av etableringarna av ESS och Max IV.

2011-12-05

Möte med VA-teknik och vattenvård.

Möte med Simrishamns kommuns Samhällsbyggnadschef Robert Svensson.

Sustainable Business Hubs Cleantechevent 2011: program.

2011-12-01

Simris Alg samarbetar med Sweco. Press om nyheten:
Kemivärlden Biotech
Sveriges Radio

2011-11-30

Om Simris Alg, Österlengymnasiet och Marint centrum i Ystads Allehanda.

2011-11-29

Deltog i konferensen Biosfär 2011 på Naturum i Kristianstads Vattenrike. Mer information och programmet.

2011-11-24

Debattartiklar om fiske:

http://di.se/Default.aspx?pid=251694__ArticlePageProvider&epslanguage=sv
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-maste-sluta-fanga-oonskad-fisk_6655732.svd

2011-11-23 - 2011-11-24

24 h verksamhetsplanering för 2012!

2011-11-23

I dagarna kom Havsmiljöinstitutets rapport Havet 2011. Titta in på MC och läs eller beställ/ladda ner ditt eget ex från Havet.nu.

2011-11-22

Artikel om KIMO Baltic Sea:s projekt Fishing for Litter.

2011-11-21 - 2011-11-23

Deltog i Svenska havsforskningföreningen konferens Havsforskningsdagarna, i år med underrubriken Visions of the Sea. Mer information här.

2011-11-21

Träff med Marint centrums ambassadörsnätverk.

Deltog i seminariet Förnyelse i EU:s fiskeripolitik – minimerade bifångster och förbud mot utkast. Se programmet här.

2011-11-19

Artikel om Sydkustens Fiskeområdes projekt om burfiske.

2011-11-18

Möte med inredningsarkitekten.

Möte med Blue Innovation.

Simris Alg utsedda till årets nyföretagare 2011 i Simrishamns kommun!

2011-11-16

Frukostmöte på Marint centrum. Med presentation av förslaget till Marint centrums nya grafiska profil.

Möte med Region Skåne och Sea-U med uppföljning av Bluetech-konferensen på Marint centrum den 21 september samt planering av fortsatt samverkan.

2011-11-15

Deltog i konferensen "Framåt! EU 2020 för ett blomstrande Sydsverige", program och dokumentation finns på Region Skånes hemsida.

2011-11-14

Möte med CWE Nordic AB.

Information om Marint centrum för Energikontoret i Skåne.

2011-11-10

Möte med Österlengymnasiet.

2011-11-09

Simris Alg samarbetar med Österlengymnasiet genom att handleda
naturprogrammets elever i tillämpade projekt om mikroalger.

Simris Algs om samarbetet:
"Vi tror på Österlen som region med enorm utvecklingspotential när det gäller innovativa och nya verksamheter. Gymnasieskolan har en nyckelroll i att ge ungdomar – framtidens forskare och företagare – verktyg för kunskap och kompetens, experimentlusta och nya idéer. Som företag arbetar Simris Alg med en mycket spännande verksamhet, och får många förfrågningar om gemensamma projekt från både skolor och universitet. Vi vill stödja vår lokala hembygd, och har därför valt att samarbeta specifikt med Österlengymnasiet.
Varje termin avsätter vi ett antal arbetsdagar, då våra medarbetare handleder
naturprogrammets elever i tillämpade projekt om mikroalger. Eleverna får därmed praktiska erfarenheter och unika kunskaper inom ett område i den teknisk-naturvetenskapliga utvecklingens absoluta framkant. Vi hoppas på så vis kunna inspirera till fortsatta studier och en framtida karriär inom naturvetenskap och teknik – och givetvis även duktiga framtida medarbetare hos oss på Simris Alg =)."

Kontaktperson för Simris Algs elevsamarbeten:
Jakob Larsson, jakob@simrisalg.se tel. 0738-22 92 22.

Bilder från Öppet hus på Österlengymnasiet 2011-11-08
Foto: Simris Alg

Chlorellakulturer på tillväxt
Chlorellakulturer på tillväxt.

Lokalt växande alger finns givetvis också med
Lokalt växande alger finns givetvis också med.

Besökarna fick titta på olika alger i mikroskop
Här tittar man på olika alger i mikroskop.

Eleverna har utvecklat en egen ny fotobioreaktor
Eleverna har utvecklat en egen ny fotobioreaktor.

Här testas olika odlingsförhållanden
Här testas olika odlingsförhållanden.

Skörd
Skörd!

2011-11-08

Möte med Simris Alg.

Möte om nya grafiska profilen.

2011-10-31

Artikel i Ystads Allehanda om Hamnkontoret, en av verksamehterna på Marint centrum.

2011-10-28

Husaktivitet: lunch och utflykt med guidad hällristningsvisning.

2011-10-28

Deltog i Hjärntrustens seminarium "Region Skåne och det sydsvenska näringslivet". Program här.

2011-10-27

Information om Marint centrum på Naturskyddsföreningens möte om Bra skolmat.

2011-10-26

Information till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

2011-10-25

Möte med fastighetsägaren Sifab.

2011-10-24

Deltog på Sparbanken Syds arrangemang Tillväxtdagen 2011.

2011-10-21

Information om Marint centrum för lärare och skolledare från Simrishamns kommun.

Möte med Simris Alg AB.

Möte med inredningsarkitekten.

2011-10-20

Möte med Ideon Innovation.

2011-10-19

Frukostmöte för hela Marint centrum hos Kustbevakningen.

Budgetmöte för 2012.

2011-10-13

Möte om samverkan mellan Marint centrum och Österlengymnasiet.

Press om Sydkustens fiskeområdes burfiskeprojekt. Läs artikeln här.

2011-10-12

Arbetsmöte om Marint centrums nya grafiska profil.

2011-10-11

Information och visning av Marint centrum för Österlens astma- och allergiförening.

2011-10-10

Husmöte på Marint centrum.

2011-10-06 - 2011-10-07

KIMO Internationals årsmöte i Aberdeen. Simrishamnspolitikern och ordförande i KIMO Baltic Sea, Monica J. Gripp (M), valdes till president också för KIMO International.

2011-10-06

Deltog vid invigningen av Centrum för havsforskning vid Göteborgs universitet.

2011-10-05

Möte med inredningsarkitekten.

2011-10-04

Workshop hos Tillväxtverket kring effekter och lärdomar rörande miljö och innovationer i projekt med stöd från Europeiska regionalfonden (ERUF).

2011-10-03

Möte med Simris Alg.

2011-09-30

Workshop om kreativa miljöer i TITA-projektet om ESS och MAX IV.

2011-09-28 - 2011-09-29

På konferensen Present and Potential Uses of Algae i Trelleborg. Programmet finns här.

2011-09-27

Möte med Sydkustens Fiskeområde.

EUROPAN 2011: Seminarium och utställning med idéer och arkitektförslag för framtidens Simrishamn, på Kulturhuset Valfisken i Simrishamn.

2011-09-26

Möte med reklambyrån SOUTH Valentin & Byhr.

2011-09-22

Möte med Watreco AB.

Stora innovationsdagen 2011.
Mer om detta hos Region Skåne och på Innovationsbloggen.

2011-09-22

Möte med Näringsliv Skåne - Innovationssystem.

2011-09-21

Östersjön är en resurs med stora värden – och stor outnyttjad potential. Med detta för ögonen ordnade Region Skåne idag ett seminarium på Marint centrum för främjande av innovativa verksamheter inom Bluetech-området. Medarrangörerer var Marint centrum, Trelleborgs kommun, SEA-U, Malmö Stad och Östersjöns återhämtning – Kretsloppet.

Den stora salen på Marint centrum var full när ett 20-tal företagare, forskare och experter från Sverige och Europa med korta presentationer beskrev hur man på olika sätt arbetar med hav och kust som resurs, inspirationskälla och arbetsfält. Seminariet präglades av ett koncentrat av kunskap på Bluetech-området. Många av deltagarna fick även viktiga personliga kontakter för framtiden mellan föredragen.

Programmet finns här.

Presentationer från dagen:
Den nya havs- och vattenmyndigheten - Björn Risinger, Havs- och vattenmyndigh.
Mål och möjligheter i energiarbetet - Arne Andersson, Energimyndigheten
Energy from Micro Algae – Dorinde Kleinegris, AlgaePARC Wageningen University
Energi ur blåmassa – Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet
Musslor som resurs – Michael Palmgren, Sea-U
Havet och vidhäftning – Hans Elwing, Göteborgs universitet
Clean ship, sjöfart utan miljöskador – Olof Lindén, World Maritime University
Rening av närsalter - Mattias Müller, Trelleborgs kommun
Skörd av cyanobakterier – Fredrik Gröndahl, KTH
Ekologiskt hållbart fiske – Vesa Tschernij, Sydkustens fiskeområde
Utan spaning, ingen aning – Peter Jonsson, LTH
Plattform för utveckling av besöksnäringen – Oddvar Fiskesjö, Region Skåne
Potentialen för havsturism i Skåne – Kjell Andersson, LTH
Undervattensturism – Johan Delfalk, Adventura AB
Havsfisketurism – Niclas Fjellström, Leader Ystad-Österlenregionen

Press och bloggar om evenemanget:
Ystads Allehanda
Sveriges Radio P4
Sveriges Radio P4
FISH Fiskesekretariatet
TEM vid Lunds universitet

2011-09-16

Den välrenommerade internationella arkitekttidskriften Domus skriver om projektet Regional Algae Farm på Marint centrum.

Länk till artikeln på Domus webb.
Artikeln som pdf.

2011-09-14 - 2011-09-15

På konferensen Innovation in Mind och Q-Day i Lund, mer information här.

2011-09-14

Möte med Marint centrums styrgrupp.

2011-09-13

Möte med fastighetsägaren.

2011-09-12

Möte med inredningsarkitekten, planerna för entrén börjar hitta sin slutgiltiga form.

2011-09-09

Möte med Sea-U för utvärdering av den pedagogiska verksamheten på Marint centrum under 2011 och planering för nästa år.

2011-09-08

Seglingsprojektet MAST håller en tvådagars workshop på Marint centrum.

2011-09-07

Möte med Marine Stewardship Council.

Marine Stewardship Council håller informationsmöte på Marint centrum.

2011-09-07 - 2011-09-09

Simris Alg deltar på Livsmedelsdagarna i Halmstad:

"Blått är det nya gröna: odlade marina mikroalger som ny gröda för innovativa livsmedel" Fredrika Gullfot, grundare och vd, Simris Alg.
Mikroalger är mycket rika på hälsosamma ämnen, bland annat de viktiga marina omega 3-fettsyrorna EPA och DHA. Fredrika berättar om den stora potential som finns för innovativa livsmedel med fetter, oljor och andra extrakt från odlade mikro-alger som ingrediens.

2011-09-02

Möte med Österlengymnasiets rektor Christina Bergkvist om samverkan mellan Marint centrum och gymnasiet.

2011-09-01

Deltog i Hjärntrustens frukostseminarium om öppen innovation. Mer information här.

2011-08-31

Möte med fastighetsägaren Sifab.

2011-08-29

Möte med inredningsarkitekten, nu ska kontorslandskapet på tredje våningen äntligen bli klart!

2011-08-27

Sillens dag i Simrishamn och Öppet hus på Marint centrum.

2011-08-25 - 2011-08-26

Konferensen Heja Skåne på Marint centrum. Mer information på http://www.hejaskane.se/.

2011-08-24

Artikel om fisket i Hanöbukten i Ystads Allehanda.

2011-08-22

Möte med Blue Innovation och Nyföretagarcentrum.

Workshop med South Valentin & Byhr om strategisk varumärkesplattform och ny grafisk profil för Marint centrum.

Möte om Skeppet med Simrishamnskrögare.

2011-08-19

Simrishamns kommuns energieffektiviseringsdag, på Marint centum.

2011-08-18

Möte med Watreco AB.

2011-08-17

Möte med South Valentin & Byhr om strategisk varumärkesplattform och ny grafisk profil för Marint centrum.

2011-08-16

Möte om renovering etapp 2.

2011-08-15

Avstämningsmöte med Sydkustens fiskeområde.

Deltog i Briggen Tre Kronors temakväll om Östersjön. Bl a deltog även KIMO Baltic Sea och berättade om pågående projekt.

2011-08-12 - 2011-08-16

Briggen Tre Kronor i Simrishamn, med kajplats precis utanför Marint centrum.

2011-08-10

Planering av konferensen 21 september om Bluetech.

2011-08-09

Möte med socialdemokratiska politiker från sydöstra Skåne för information om Marint centrum.

Planeringsmöte inför konferensen Heja Skåne.

2011-07-21

Eva Nordberg Karlsson, Teknisk doktor i Bioteknik vid Lunds universitet höll ett föredrag på Marint centrum med rubriken Hållbara tekniker och koncept för att öka värdet på biomassa - förnybara produkter kan hämtas från både land och hav. Föredraget var en del av Lunds universitets och Marint centrums föredragsserie Sommarexperterna.

2011-07-14

Johanna Stadmark, forskare i Kvartärgeologi vid Lunds universitet höll ett föredrag på temat Hur kan Östersjön bli ett friskare hav? – ett föredrag om hur musselodlingar, våtmarker och syrepumpar fungerar. Föredraget var en del av Lunds universitets och Marint centrums föredragsserie Sommarexperterna.

2011-07-13

Simris Alg i internationell press, Algae Industry Magazine, se här.

2011-07-12

Idag återinstallerades syrepumpen WEBAP1 i IVL Svenska Miljöinstitutets syresättningsprojekt i Hanöbukten utanför Simrishamn. På projektets hemsida kan man se foton, kartposition med mera.

2011-07-08

Artikel i Ystads Allehanda om Simrishamnsfiskares tvekan inför höjda torskkvoter i Östersjön.

2011-07-07

Möte med Innovationsbron.

Hans Hansson, professor i Teknisk vattenresurslära vid LTH, höll ett föredrag på Marint centrum om klimatförändringarnas inverkan på kusten. Föredraget var en del av Lunds universitets och Marint centrums föredragsserie Sommarexperterna.

2011-07-06

Arbetsmöte om Marint centrums kommande varumärkesplattform och nya grafiska profil.

Utställningen Vac from the Sea invigdes i Skeppet.

2011-07-04

Simrishamnsfiskare, som förordar försiktighet i motsats till de föreslagna ökade torskfiskekvoterna, i Rapport (första inslaget i sändningen).

Även inslag om ålen i Sydnytt (05.50 minuter in i sändningen).

2011-07-02

Artikel i Ystads Allehanda om KIMO Baltic Seas projekt om skräpfiske och sommarens utställning Vac from the Sea på Marint centrum.

2011-06-30

Seminariet Alger och innovation hölls på Marint centrum. Program.

Dagens speciallunch på Marint centrum, på temat "svenska alger är en fröjd att äta":

Trio på gravad hälleflundra med röda, gröna och bruna alger
Wakameångad torskrygg med hyvlad fänkkål, mynta och apelsin
Soppa på Alaria, ramslök och citron med syrad grädde och algrom
Tupproulad fylld med murklor och kantareller, serverad med carraigin och purjolök
Vaniljpudding gjuten med röda alger, serverad med krusbär
Bilder kommer snart...
Tack till Nordic Algae och Kippers källare!

Om Simris Alg respektive Marint centrums sommarutställning om algodling, "Urban Algae Farm", på TV4-nyheterna. Tyvärr inte helt korrekt återgivet. Från Marint centrums sida tycker vi att erkännande ska ges till den som erkännade förtjänar och vill därför påpeka att det är Simris Alg som är pionjärer på algfronten, inte Simrishamns kommun, som det framställs i inslaget.

Om Urban Algae Farm också i P4 Kristianstads Hallå Skåne.

2011-06-29

Region Skånes ESS-projekt "TITA" och delprojektet Mötesplats Lund NE höll workshop på Marint centrum på ämnet arkitektur, stadsplanering och kunskapsöverföring. På workshopen presenterades två studier. En jämförande studie av olika forskningsmiljöer och hur de fungerar som mötesplats samt en litteratur- och forskningssamanställning kring mötesplatser och stråk. Mer information om projektet på http://www.essmax4tita.se/.

2011-06-24

Marint centrum önskar glad midsommar!

2011-06-23

Artikel om IVL:s projekt om syresättning av Östersjön i Ny teknik. Ytterligrare information finns på projektes hemsida.

Möte med Blue Innovation.

Möte i projektet Baltic Sea R&D.

2011-06-22

Planeringsmöte inför konferensen Heja Skåne 25-26 augusti.

2011-06-20

Volvo Penta IPS Baltic Trip till Simrishamn. Volvo Penta IPS Baltic Trip äger rum mellan 16 juni och 15 juli 2011, med destinationerna St Petersburg, Helsingfors, Stockholm, Gdansk, Kiel, Göteborg och Simrishamn.

Den 20 juni arrangeras för särskilt inbjudna ett Volvo Penta IPS-seminarium där det kommer att presenteras intressant information om IPS-systemet samt om dess funktion. Dessutom finns det möjlighet att provköra IPS 1050 som består av 2 st D13-800 samt IPS 3. Dessa är monterade i en testbåt ifrån Volvo Penta som heter PTA 80.

Arrangör: Marincenter Syd AB
Värd/plats: Marint centrum Simrishamn

2011-06-16

Om Simris Alg och Algae Parc (och Marint centrum) i Kemivärlden Biotech.

Möte med fastighetsägaren och arkitekten om renoveringen etapp 2.

Möte med företag/intressent för inflyttning på MCS.

Möte med Marint centrums café Lasse på kajen.

2011-06-15

Konferens om ESS- och MAX IV-etableringarna i Skåne inom ramarna för TITA-projektet (Region Skåne, LU, alla skånska kommuner med flera är projektägare). Mer information i på hemsidan.

2011-06-14 - 2011-06-16

Kick-off i Östersjöprojektet Spinning Twinning, som samlar 14 vänorter från Sverige, Lettland, Litauen och Polen.

Syftet är att med de gamla vänortspartnerskapen som bas utveckla nya tankar, idéer och processer som ska leda fram till att de deltagande kommunerna skapar och söker medel till utvecklingsprojekt baserade på ömsesidiga behov eller önskningar. Avsikten är att projektet ska råda bot på problemet att många små kommuner upplever att de inte riktigt på egen hand mäktar med att driva fram idéer hållbara för ansökningar till EU-program eller andra relevanta finansieringskällor.

2011-06-14

Ny finansiering till ett nytt projekt på Marint centrum! Naturvårdsverket beviljar 1,2 miljoner kronor till ett pilotprojekt för att omvandla fiskrens till biogas. Projektpartners är Sydkustens Fiskeområde och IVL Svenska Miljöinstiutet. Rapportering om nyheten i Sydnytt (2 min in i sändningen) och Ystads Allehanda.

Möte med Blue Innovation.

2011-06-13

Sedan i höstas har det kommit flera rapporter om att fisken flyr delar av Hanöbukten, om en ökad frekvens av sårskador på fisk, att det uppträder skum på havsytan, mer ostliga vindar med mera. Under några års tid har fåglar dött i området. Hänger det samman med fiskdöden? Har strömmarna och vindar avvikit från det normala? I de yttre delarna av Hanöbukten är det ingen brist på fisk. Frågorna är många och vi känner idag inte till svaren. Bilden av vad som är orsaken till störningen är inte entydig. Är det storskaliga förändringar som påverkar eller är det ett lokalt problem?

Länsstyrelsen arrangerade den 13 juni en hearing om situationen i Hanöbukten på Marint centrum, för att diskutera problemet och hur vi tillsammans kan gå vidare för att få en kvalitetssäkrad beskrivning av vad som händer i Hanöbukten.

Dokumentation från mötet och mer information om det fortsatta arbetet finns på Länsstyrelsens hemsida.

Rapportering i Sydnytt samt Ystads allehanda.

2011-06-09

Möte med Simris Alg.

Husfrukost!

2011-06-08

Möte med inredningsarkitekten.

2011-06-07

Möte med fastighetsägaren.

2011-05-27 - 2011-06-06

Utställning i Marint centrums foajé av akvarier som byggts med strandfynd av kommunens 6-åringar under Marint centrums och Sea-U:s marinpedagogiska program i april och maj. Läs mer här.

2011-06-01

Cafét Lasse på kajen slår upp portarna på Marint centrum. Välkommen att avnjuta smörgåsar, soppor, sallader, bakpotatis, tårtor och bakverk precis intill kajkanten.
Simrishamns bästa eftermiddags- och kvällssol garanteras! Öppettiderna följer turistbyråns, se här.

Simris Alg (och Marint centrum) med i Sydnytt, "Solen möjliggör unik odling". Se inslaget.

Husfrukost. Veckans snackis: nya cafét på Marint centrum!

2011-05-31

Information och visning av MCS för Kustbevakningen Region Syd.

2011-05-30

Studiebesök på MCS från Österlengymnasiet.

Framtidsverkstad med arbete för en ny vision för Simrishamns kommun.

På Korsavadsskolan och elevernas utställning och presentationer av temaarbetet "Simrishamn om 15 år".

2011-05-28

MCS deltar på Hamnens dag i Ystad, se program.

2011-05-27

Final och avslutning för det marinpedagogiska programmet för kommunens alla 6-åringar. Teater och utställning på Marint centrum.

2011-05-26

Husfrukost med information från Nyföretagarcentrum Simrishamn.

Arbetsmöte om Blue Innovaiton, MCS:s företagsinkubator.

2011-05-25

Studiebesök på MCS från Byavångsskolan i Tomelilla.

2011-05-24

Information och visning av MCS för Kustbevakningens regionledning (Karlskrona).

2011-05-23 - 2011-05-24

Deltog i konferensen Nano Update 2011 - life, energy, materials. Mer information på hemsidan och i programmet.

2011-05-23

Information och visning av MCS för Rotarystipendiater från Brasilien.

2011-05-20

Möte med BG Svensson, Lund University Development AB.

Information och visning av MCS för kommunrevisorerna och Ernst & Young.

Studiebesök på MCS från Österlengymnasiet.

2011-05-19

Husfrukost!

Styrgruppsmöte i IVL:s projekt om syresättning av Österskön (WEBAP).

2011-05-17

Information och visning av MCS för Fastighetsägarna Syd.

Information och visning av MCS för Lions Simrishamn.

2011-05-13

Information och visning av MCS för en delegation från Jordbruksverket, som övertar ansvaret för främjandet av fiskerinäringen 1 juli 2011.

2011-05-12

Gustav Fridolin talar om Simris Alg som ett exempel på ett framtidsföretag för Sverige (ungefär två minuter in i intervjun): di.se/DiTV.

Studiebesök på Skillinge Fisk-Impex tillsammans med bl.a Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

2011-05-11

Husfrukost med information från Simris Alg + den glada nyheten att KIMO Baltic Sea beviljats 1,7 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att sätta igång med projektet Fishing for litter. Grattis KIMO!

Möte med samhällsbyggnadsförvaltningen om Simrishamns kommuns visions- och översiktsplansarbete.

2011-05-09

En avsiktsförklaring har tecknats om samarbete mellan Lunds universitet och Marint centrum Simrishamn. Universitetet blir därmed en strategisk nyckelpartner för MCS. Både näringsliv och den akademiska världen kommer att tjäna på att knytas närmare på det här sättet. Mer information här.

Information om MCS för Kommunstyrelsen.

2011-05-06

Diskussionsmöte lett av Omställning Österlen om Östersjövänligt lantbruk.

2011-05-05

Husfrukost på MCS, med information om Sydkustens fiskeområde.

Möte med inredningsarkitekten om inredning av gemensamma ytor.

Möte för lokalplanering - snart dags att starta renoveringen av flygeln!

Möte mellan Ekobalans Fenix AB, Simris Alg AB, IVL, Biogas Ystad-Österlenregionen samt personer från MCS och Simrishamns kommun.

Företagarkväll med syfte att presentera MCS och olika affärs- och utvecklingsmöjligheter för regionens näringsliv med koppling till MCS och våra partners och nätverk. 51 personer deltog.

Program:
18.30 Välkomna Håkan Erlandsson, Kommunstyrelsens v. ordf.
18.35 Marint centrum och regionens näringsliv Madeleine Lundin, Marint centrum och Lars Persson, Simrishamns kommun
18.50 En lyckad affär Christian Baresel, IVL, Sven Johansson, Marincenter Syd AB
19.05 IVL och nya möjligheter för Österlens näringsliv Östen Ekengren, IVL
19.20 Blue Innovation - en marin företagsinkubator Mats Dunmar, Ideon Innovation och Mats Brodén, Marint centrum
19.35 Kaffe, bulle och mingel
20.00 Simris Alg - nytt företag och ny grön näring på Österlen Fredrika Gullfot, Simris Alg AB
20.15 Nya idéer och möjligheter för fiskerinäringen Vesa Tschernij, Sydkustens Fiskeområde
20.30 Frågor och diskussion moderator Lars Persson, Simrishamns kommun

På plats fanns också Nyföretagarcentrum, CONNECT Skåne, ALMI och Sparbanken Syd.

2011-05-04

Möte med FoU-företag om inflyttning på MCS.

2011-05-02

Artikel om Simris Alg i Ystads Allehanda.

Seniorrrådet på Marint centrum för information och runtvisning.

2011-04-29

Möte med Region Skåne, Sea-U och Trelleborgs kommun.

2011-04-26 - 2011-04-28

Sea-U och Marint centrum arrangerar under våren pedagogiska aktiviteter för kommunens alla förskoleklasser.

Varje klass får två tillfällen ute i ”fält”. Vid den första lektionen, som hålls vid Fiskestugan i Simrishamn 26–27–28 april, kommer barnen få lyssna på en saga om Räkan Rut och höra om några av de vanligaste djuren i Östersjön. Därefter går barnen och förskolelärarna ut i havet och håvar tillsammans med Sea-U:s pedagoger iförda vadarstövlar och utrustade med håvar och vattenkikare. De djur som barnen hittar i havet utforskas närmre. Träffen avslutas med att man återkommer till sagan, hittades några djur i havet som var med i sagan? Frågor, funderingar och reflektioner bearbetas i klassen hemma på förskolan inför det andra besöket, som äger rum i Skillinge under vecka 19. Då blir det dramaövningar som anknyter till havet på olika sätt, avlöst av en gemensam strandpromenad då man letar efter strandfynd som barnen kan fylla de akvarier med, som man ska bygga av medhavda skokartonger i slutet av passet.

Fredagen 27 maj är det gemensam avslutning på Marint centrum för alla klasserna, med föreställningen "Kalle Krabba och havsbandet". Till finaldagen skapas också en utställning av alla barnens akvarier. Utställningen finns till allmänt beskådande i Marint centrums foajé till och med söndagen 5 juni. Välkomna att ta en titt!

Atrikel i Ystads allehanda.

2011-04-27

Husfrukost på Marint centrum, med information om Turistbyrån och besöksnäringen på Österlen.

Möte med Sea-U och Trelleborgs kommun.

2011-04-26

Möte med KIMO Baltic Sea och Sydkustens Fiskeområde.

Möte med Simrishamns turistbyrå.

Möte med Simrishamns industrifastigheter.

Marint centrum önskar GLAD PÅSK!

2011-04-21

Möte med Ideon Innovation.

2011-04-20

Vetenskapsradion/Klotet denna vecka handlar om havet, där det även ingår en intervju med Marint centrums Fredrika Gullfot på Simris Alg AB om mikroalger. Sändningstid: 20 april kl 13.20 med repris 21 april kl 19.03 samt natten mot 22 april kl 01.03. Går även att lyssna på som poddradio och via deras webbsida.

Möte i delprojektet TI5 - ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet. Läs mer om projektet på hemsidan.

2011-04-14

Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne sammanträder på Marint centrum. Mer information och dagordning finns här.

2011-04-13

Planeringsmöte inför Bluetech-seminarium på Marint centrum den 21 september om havet som resurs för innovations- och näringslivsutveckling.

Möte med Seaceron.

2011-04-12

Marint centrum-baserade företaget Simris Alg är en av vinnarna i vårens omgång
av VINN NU, ett finansieringsprogram från VINNOVA och Energimyndigheten riktat
till nystartade FoU-­baserade företag. Företagen finansieras med 300 000 kronor vardera.

Just nu förbereder Simris Alg för de investeringar som krävs för att etablera en
fullskalig odlingsanläggning. "Vi är mycket glada över att ha fått det här stödet",
säger företagets VD och grundare Fredrika Gullfot. "Förutom pengarna är det jätteroligt att fler inser potentialen med odlade mikroalger, som är en helt ny industri i Sverige."

Simris Alg pristagare VINN NU 2011

Odlingsexpert Gustav Knutsson, VD och grundare Fredrika Gullfot och marknadsassistent Daphne Tsobanoglou mottar diplom i VINNOVA:s lokaler i Stockholm.

2011-04-11

Invigning av turistbyrån - ny granne till Marint centrum!

2011-04-08

Möte med projektledare Niclas Fjellström i Leader Ystad-Österlenregionens projekt om fisketurism.

Studiebesök på Christinehofs Ekopark.

Möte med Sifab om fortsatt renovering på Marint centrum och tillskapandet av mer kontorsytor.

2011-04-07

Deltar i IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Östersjöns växande infrastruktur
- framtida satsningar, miljökonsekvenser och möjligheter, se program.

2011-04-04 - 2011-04-06

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet håller en tredagars workshop på Marint centrum med studenter på det internationella masterprogrammet Maritime Law.

2011-04-05

Deltar i Tillväxtverkets konferens Stora tillväxtdagen 2011 - svensk innovationskraft i en global verklighet. Mer information och program på http://www.tillvaxtdagen.nu/.

Martin centrum pryder förstasidan och presenteras genom en artikel (s. 14-15) i Tillväxtverkets nya informationsbroschyr om EU:s regionala strukturfondsprogram i Skåne-Blekinge. Ladda ner broschyren här.

2011-04-04

Möte i delprojektet Baltic Sea R&D.

Möte med Samhällsbyggnadsförvaltningen om gemensamma havs- och kustrelaterade frågor.

2011-04-03

Studiebesök och möte på Marint centrum med EcologicStudio från London. Övriga deltagare Eva Fristedtfrån Kivik Art Centre och Fredrika Gullfot från Simris Alg AB.

2011-04-01

Deltog i heldagskonferens om ESS- och MAX IV-etableringarna i Skåne inom ramarna för TITA-projektet (Region Skåne, LU, med flera är projektägare). Mer information i programmet och på hemsidan.

Möte med Joel Magnussion Alnarp Innovation.

2011-03-31

Malmö högskolas utbildning K3 på Marint centrum.

2011-03-29

Möte med företag som är intresserat av etablering på Marint centrum.

Möte med Omställning Österlen om jordbrukets påverkan på Östersjön.

Möte med Nyföretagarcentrum Simrishamn.

2011-03-28

Möte med Region Skåne och Sea-U för planering av Bluetech-seminarium på Marint centrum 21 september om havet som resurs för innovations- och näringslivsutveckling.

2011-03-24

Studiebesök på inkubatorn Rampen i Hässleholm.

Deltog vid invigningen av Ideons nya lokaler i Lund.

2011-03-23

Studiebesök på inkubatorn Minc i Malmö.

Möte med Linda Wolski, Trelleborgs kommun.

2011-03-22

Information om Marint centrum för LRF.

2011-03-21

Avstämningsmöte med Sydkustens Fiskeområde och KIMO Baltic Sea.

Information och runtvisning på Marint centrum för Omställning Österlen.

2011-03-18

Möte med Region Skåne och Sea-U för planering av Bluetech-seminarium på Marint centrum 21 september.

Studiebesök och möte med Zoologiska muséet vid Lunds universitet.

Möte Magnus Jörgel, Region Skåne och Joel Magnusson, Alnarp Innovation för planering TITA-workshop på Marint centrum den 29 juni. Mer information om TITA-projektet på www.essmax4tita.se.

Möte med Bo Fransman, Region Skåne med flera, diskussion om en gemensam ansökan rörande blåmassa och biogas till EU:s Life+ http://ec.europa.eu/environment/life/.

2011-03-17

Möte med representanter från Norinnova och Tromsö Forskningspark.

Möte med Ideon Innovation.

Möte med pedagogruppen med planering av Sea-U-projektet.

2011-03-16

Lundavision AB redovisade sitt uppdrag för Marint centrum.

Möte med professor Lars-Göran Malmberg om förläggning av en del av utbildningen "Master’s Programme in Maritime Law" vid Lunds universitet till Marint centrum.

Möte i Baltic Sea R&D-projektet.

Möte med företrädare för Centerpartiet.

2011-03-15

Möte med Havs- och vattenmyndighetens kommande generaldirektör Björn Risinger.

2011-03-08

Forskarseminarie Stiftelsen för strategisk forskning.

2011-03-07

Möte med Magnus Jörgel, Region Skåne.

2011-03-04

Möte med Maria Lindblom på Region Skånes näringslivsavdelning.

2011-03-03

Möte på Barn- och ungdomsförvaltningen om Marint centrums pedagogiska verksamhet.

TITA-möte TI 3 i Lund. Mer information om TITA-projektet på www.essmax4tita.se.

Möte med IT-avdelningen på Simrishamns kommun.

2011-03-02

Frukostträff på Marint centrum.

Möte med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Möte med Sifab och Turistbyrån.

2011-03-01

Innovationsbrons utbildning Fokus affärsutveckling.

2011-02-28

Möte med CONNECT Skåne och Sparbanken Syd.

Möte med Anna Teglund på KTH Arkitektur.

2011-02-24

Möte i Baltic Sea R&D-projektet.

Möte med Ideon Innovation.

Möte med Sifab.

2011-02-22

Deltog vid HELCOM Meeting of Experts on Maritime Safety. Mötets agenda.

Möte med Ideon Innovation.

2011-02-21

Avstämningsmöte med Sydkustens fiskeområde och KIMO Baltic Sea.

Möte med Svenska Båtunionen.

2011-02-18

Möte med SLU Alnarp.

2011-02-17

Möte med Region Skåne och Sea-U.

Möte med Ideon Innovation.

2011-02-16

Möte med Nyföretagarcentrum.

2011-02-15

Möte med Sparbanken Syds Stiftelse för tillväxt.

Möte med IVL Svenska Miljöinstitutet.

2011-02-14

Lunchmöte med verksamhetsledaren för Sydkustens Fiskeområde.

2010-02-11

Möte med IVL Svenska Miljöinstitutet.

2010-02-10

Möte med SLU Alnarp.

Möte med Simris Alg.

Information och visning av Marint centrum för Österlens naturskyddsförening.

2010-02-09 - 2010-02-10

Baltic Sea Regional Advisory Council arrangerar "Technical workshop on bycatch management and the reduction of discards" i Simrishamn. Se programmet här. Dokumentation från mötet, med slutsatser och rekommendationer, finns här.

2011-02-08

Möte med landshövding Göran Tunhammar.

Möte med kommunens samhällsbyggnadschef Anna Thott.

2011-02-07

Möte med kommunens energistrateg Benny Andersson.

Telefonmöte med Ideon Innovation.

Möte med politiker från Feministiskt initiativ.

2011-02-03

Studiebesök på Marint centrum av termin 4 på utbildningen Grafisk design på Malmö högskola/K3 och planering av gemensamt projektarbete.

2011-02-01

Möte med Christinehofs Ekopark.

Möte med Sifab.

Möte med pedagogruppen med planering av Sea-U-projektet.

2011-01-31

Möte med turistchefen i Simrishamn.

Möte med Sifab och inredningsarkitekt till Marint centrums café.

Ansökan om stöd till Marint centrums och Ideon Innovations inkubatorverksamhet Blue Innovation inskickad.

2011-01-28

Möte med nyföretagare inom fisketurism.

Möte med samhällsbyggnadsförvaltningen och hamnkontoret.

2011-01-27

Studiebesök på Naturum Vattenriket i Kristianstad och möte med Naturskolan.

2011-01-26

Workshop om strategisk hållbar kustzonsförvaltning, Region Skåne. Mer information här.

2011-01-25

Projektmöte i Baltic Sea R&D.

Möte i SÖSK:s näringslivsgrupp på Marint centrum.

Möte med Simris Alg.

2011-01-24

Möte med CONNECT Skåne.

Projektmöte i IVL:s syrepumpsprojekt WEBAP.

Möte med kontorsmöbelleverantören.

2011-01-21

Deltog vid Helcoms Baltic Sea Action Plan Stakeholder Workshop. Mer information här.

2011-01-20

Möte med IUC Skåne.

Möte med Simris Alg.

Möte med hamnkontoret.

Möte med Sifab.

2011-01-19

Möte med ALMI.

Bokslut 2010!

2011-01-18

Möte med Sea-U.

Deltod vid Ideonfondens medlemsmöte i Lund.

2011-01-17

Deltar vid seminarium om socialt entreprenörskap och sociala innovationer i Europa på Malmö högskola. Mer information på www.mah.se/socap.

Deltar vid konferens kring OECD Territorial Review Skåne, kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential under de kommande åren. Mer information på www.skane.se/oecd.

2011-01-14

Möte med Ideon Innovation.

2011-01-13

Intern strategiworkshop med Lundavision AB.

2011-01-12

Möte med ALMI Innovation.

2011-01-11

Möte med IVL Svenska Miljöinstitutet.

2011-01-10

Möte om videokonferensutrustning och informationssystem till Marint centrum.

MARINT CENTRUM ÖNSKAR GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

2010-12-22

Möte med K3 vid Malmö högskola.

Möte med Hans Henecke, VD Business Region Skåne.

2010-12-15

Information om projektet Baltic Sea R&D för kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning.

Gemensam jullunch på Marint centrum.

2010-12-13 - 2010-12-14

Studiebesök vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper på Tjärnö och möten med Mare Novum och Göteborgs universitet.

2010-12-09

Lunch med Gustav Fridolin och Siv Bildtsén, Miljöpartiet.

Information om Marint centrum för lokala MP-politiker.

2010-12-08

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning på besök på Marint centrum för samtal om hamnens och fiskets utvecklingsmöjligheter med bl.a. Sydkustens Fiskeområde.

2010-12-07

Möte med Ideon Innovation.

2010-12-04

Fredrika Gullfot på Simris Alg intervjuas av Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling. Se klippet på Axtalk.se.

2010-12-02

Möte om marin pedagogisk verksamhet i Marint centrum.

2010-12-01

Deltog i partnerskapsmöte i projektet "ESS och MAX IV i regionen - TITA". Läs mer om projektet på hemsidan.

2010-11-30

Deltog vid Forskarkonferens BIOSFÄR 2010 - Aktuella inblickar och utblickar från Kristianstads Vattenrike, på Naturum Vattenriket i Kristianstad. Mer information här.

Information om Marint centrum för Kiviks Rotaryklubb.

2010-11-29

Projektmöte i projektet Baltic Sea R&D.

2010-11-25

Deltar vid arrangemanget "Workshop on Algal biotechnology and cultivation - A Nordic perspective" på Chalmers. Läs mer i programmet samt på hemsidan.

2010-11-22

Möte med Baltic Sea Regional Advisory Council.

Deltar vid Systematikdagarna, arrangerat av Göteborgs Universitet, Göteborgs Botaniska Trädgård, ArtDatabanken, Svenska Systematikföreningen och Göteborgs Naturhistoriska Museum. Läs mer på hemsidan och i programmet.

2010-11-17

Möte med Sea-U.

2010-11-15

Möte i Marint centrums ledningsgrupp.

2010-11-12

Marint centrum deltar på konferensen Innovation in Mind i Lund, för mer information se här.

2010-11-11

Marint centrum deltar på konferensen Innovation in Mind i Lund, för mer information se här.

2010-11-10

Marint centrum följer webbsändningen från Uminova Science Park av
Innovationsbrons informationsmöte om den nya satsningen på inkubatorer och inkubationsutveckling.

Marint centrum deltar på konferensen Q-Day i Lund, för mer information se här.

2010-11-09

Planeringsmöte med Ideon Innovation om inkubatorverksamheten på Marint centrum.

Möte i delprojektet ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet.

2010-11-08

Föreningen Sydkustens fiskeområde flyttar in på Marint centrum.

Projektmöte i projektet Baltic Sea R&D.

2010-11-01

Företaget Simris Alg flyttar in på Marint centrum. Klicka här för ett reportage om företaget i Sveriges radio.

2010-10-25

Möte med Ideon Innovation.

Information om Marint centrum vid kommunens informationskväll för nyinflyttade.

2010-10-21

Information och runtvisning på Marint centrum för Rotary Simrishamn.

2010-10-20

Möte med projektledaren för Region Skånes projekt ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet.

2010-10-19

Möte med Jordbruksdepartementet och Sydkustens fiskeområde.

2010-10-18

Skånska miljöprisdagen arrangerades på Marint centrum av Region Skåne. Läs mer om pristagarna här och här.

2010-10-16

Hamnjubileum och öppet hus på Marint centrum - uppemot 1500 personer deltog i firandet och tog sig en titt på nya Marint centrum.

Dagens program.

2010-10-15

Marint centrums nya lokaler invigdes av Skånes landshövding Göran Tunhammar och Sveriges havsmiljöambassadör Gabriella Lindholm!

Dagens program.

Läs om och hör inslaget om Marint centrum och de nya lokalerna i Sveriges radio.

Pilotanläggningen i IVL:s syresättningsprojekt sjösattes. Klicka här för att se SVT:s reportage om projektet och sjösättningen. Här finns en länk till ett inslag i Sveriges radio.

Tack till alla som gjorde invigningshelgen i Simrishamn till en succé. Först och främst ett stort tack till alla intresserade kommuninvånare som besökte arrangemangen, deltog i firandet och bidrog till folkfesten. Tack också till alla samarbetspartners utan vars engagemang och intresse det inte hade blivit den folkfest det blev:

Algae PARC, Wageningen UR Food & Biobased Research – Allé (grattis till priset som Årets företagare!) – Jesper Aspegren – Baltic Master II – Le Bataillon Des Fous – Briggen Tre Kronor – Cofactor Consulting – Dahls elektriska – Donsö fiskeredskap – Fiskeriverket – Föreningen Gamla Cimbrishamn – Eva Gernandt – Gärsnäs – Handelshuset Österlen – Hoppet – Hotel Svea – Hyrscenen – Peter Hägg – Ideon Innovation – Ingelsta kalkon – ISS – IVL Svenska Miljöinstitutet – JP Ljud – KIMO Baltic Sea – Kingfisher – Kiviks musteri – Klara Marie – Kustbevakningen – Lantfågel – Gabriella Lindholm – Lions – Ljuskontoret – Lundavision – Marin miljöanalys – Marincenter Syd AB – Michael Neumann – Nya rökeriet/Skillinge Fisk-Impex – NP Arkitekter – Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen – Ohlssons tältuthyrning – Region Skåne – Sarpen – Sea-U – Senab – Simris Alg – Simrishamns musikkår – Skanska – Sparbanken Syd – Sven Jinert – Sydkustens fiskeområde – Göran Tunhammar – Ungdomar från Kulturskolan i Simrishamn i Bredbandet, Salta Pinnar och Jazzbandet – Urban Living – Olle Viberg – Wetlands, Algae, Biogas – Jana Winderen – Ystads allehanda – Zin-Lit – Åkerbergs Ord och Form – Äppelriket/Förenade frukt

Tack också alla ni som bidrog med totalt 5 350:- till insamlingen Världens barn!

2010-10-14

Workshop Algae to Business.

2010-10-11

Möbelleverans till Marint centrum, nu är kontoren på plats!

Utställningsbyggandet pågår för fullt!

2010-10-07

Ideon Innovation och Simrishamns kommun har undertecknat en avsiktsförklaring om ett samarbete som innebär att Ideon Innovation startar inkubatorverksamhet i Marint centrum.

- En inkubator bistår entreprenörer och innovatörer med aktiv och anpassad affärsutveckling, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig för Marint centrum. Tillgänglighet till en inkubatorprocess är en mycket betydelsefull faktor för att attrahera etableringar av kunskapsintensiva företag och verksamheter inom forskning, utveckling och innovation till Marint centrum.

Ideon Innovation är en av Sveriges främsta inkubatorprocesser med lång tradition och ett starkt varumärke.

- Ideon Innovation bedriver i dag sin verksamhet i en riktigt vass innovationsmiljö, Ideon Science Park i Lund, men vår värdeskapande inkubatorprocess kan erbjudas även till andra miljöer, i det här fallet Marint centrum i Simrishamn. Det nya samarbetet ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi och sänder en bra signal att Ideon Innovation levererar en bra produkt till kunder och samhälle, säger Patrik Andersson, verksamhetschef på Ideon Innovation.

2010-10-04

Tur till IKEA för inhandling av diverse husgeråd.

2010-10-03

Möbelleverans till Marint centrums kantin och konferensrum.

2010-10-01

Slutbesiktning av ombyggnaden.

2010-09-30

Möte med IVL om dikesfilterprojekt i Simrishamn.

Deltog på Sustainable Business Hubs Cleantechevent i Malmö.

2010-09-29

Intervju för Österlenmagasinet inför invigningen.

2010-09-23

Inspelning av inslag om Marint centrums invigning på FM Österlen.

Möte om marin utomhuspedagogik i Marint centrum.

2010-09-21

Möte om marin utomhuspedagogik i Marint centrum.

2010-09-07

Möte med Havsmiljöinstitutet i Göteborg.

2010-09-06

Elever från årskurs 7-9 på Nils Holgerssonskolan gjorde studiebesök på Marint centrum för att lära om Östersjön.

2010-09-03

Lägesrapport om Marint centrum för Region Skånes Beredning för tillväxt och hälsa i sydöstra Skåne.

2010-09-02

Deltog på IVL:s konferens Baltic Sea Meeting: Ongoing Actions for a Better Marine Environment på KTH i Stockholm. Se program och sammanfattning.

2010-08-26

Besök av den norska, internationellt kända ljudartisten Jana Winderen som är i Simrishamn för att samla ljudmaterial i hamnen för en planerad ljudinstallation till Marint centrum och dess invigning 15 oktober.

Information om Marint centrum för en delegation från Miljöpartiet Skåne.

2010-08-25

Information om projetket Baltic Sea R&D samt invigningsplaneringen till Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning.

2010-08-24

Information om Marint centrum vid Erosionsskadecentrums medlemsmöte.

2010-08-23

Studiebesök hos Sea-U och planering av etableringen av marin pedagogisk verksamhet i Simrishamn fr o m 2011.

2010-08-19

Möte med Sifab om ombyggnaden av Marint centrum.

2010-08-16

Planeringsmöte inför invigningen.

2010-08-11

Kommunstyrelsens Utskott för utveckling och beredning hälsade på ombord på Briggen Tre Kronor och tackade för besöket i Simrishamn. En tradition är igång!

Möte med Mare Novum vid Göteborgs universitet.

Nya bilder från renoveringen.

Renoveringen
Nytt trapphus muras.

Renoveringen
Blivande fikarummet.

Renoveringen
Mötesrum i entresolplan på tredje våningen.

Renoveringen
Karaktärsfullt kontorsrum.

Renoveringen
Gamla detaljer bevaras.

2010-08-07 - 2010-08-11

Briggen Tre Kronor i Simrishamn!

2010-08-08 - 2010-08-09

Sea-U Vattenverkstad i Simrishamn!

2010-08-09

Planeringsmöte inför invigningen.

2010-08-04

Camilla Witt, marinbiolog vid Marint centrum, intervjuas i P4. Läs och lyssna här.

2010-07-01

Information om Marint centrum vid kommunens frukostträff för deltidsboende.

2010-06-30

Workshop inom projektet Baltic Sea R&D. Se programmet här.

2010-06-29

Information om Marint centrum vid kommunens frukostträff för deltidsboende.

2010-06-28

Sommar på Marint centrum slår upp portarna till årets utställningar i Skeppet. Öppet måndag-fredag kl 10-18. Fri entré.

Ladda ner programmet här (öppnas i nytt fönster).

2010-06-27

Premiär för barnteatern Katten och måsen som spelas i Skeppet fram till 25 juli.

Artikel i Ystads Allehanda och recension i Skånska Dagbladet om Katten & måsen.

2010-06-24

Möte med Fiskeriverket och Kustbevakningen.

Möte med Sifab om ombyggnaden av Marint centrum.

2010-06-23

Planeringsmöte inför invigningen.

2010-06-22

Kick-off och partnermöte i projektet ESS & MAX IV - TITA på Dunkers i Helsingborg. Projektet syftar till att stärka tillväxten, innovationsstrukturen,
tillgängligheten och attraktiviteten i regionen som ett led i etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Se program här.

2010-06-17

Möte med Sea-U för planering av marin pedagogisk verksamhet i Simrishamn.

2010-06-16

Möte i Sydkustens Fiskeområde för planering av ett projekt med musselodling i Hanöbukten.

Det primära syftet med musselodlingarna är att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön, men projektet gynnar både miljön och fiskenäringen eftersom musselodlingarna drar till sig fisk och skapar goda förutsättningar för burfiske. Burarna är konstruerade med ett särskilt selektionsnät som släpper ut de små fiskarna medan de stora går upp i buren och ställer sig. Fördelen jämfört med garn är att fisken är vid liv och oskadad när den tas upp. Kvaliteten på fångsten blir alltså bättre.

Läs mer i Ystads Allehandas artikel.

2010-06-15

Ombyggnaden av tegelmagasinet till Marint centrum pågår för fullt!

Renovering

Gröna magasinet rivs och bereder plats för framtida verksamheter.

gröna magasinet

2010-06-14

Projektgruppsmöte i Baltic Sea R&D.

2010-06-10

Projektgruppsmötet i syresättningsprojektet.

2010-06-09

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning på studiebesök på byggplatsen.

2010-06-03

Planeringsmöte inför invigningen.

2010-06-01

Möte i Marint centrums ledningsgrupp.

2010-05-27

Deltagande i Baltic Sea 2020:s konferens i Köpenhamn om utkast. Läs mer här.

Möte med Sifab om ombyggnaden av Marint centrum.

2010-05-26

Sydnytt och Rapport rapporterar om syresättningsprojektet. Läs och se mer här.

2010-05-25

Möte med Anna Thott, samhällsbyggnadschef Simrishamns kommun.

2010-05-20

Deltagande vid Havsresan 2010:s seminariedag i Helsingborg Kommunerna och havsmiljön. Program.

2010-05-18

Möte med Region Skåne.

2010-05-17

Möte med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektmöte i projektet "Baltic Sea Research & Development".

Planeringsmöte inför Marint centrums invigning.

2010-05-12

Artikel i Ystads Allehanda m ombyggnaden av tegelmagasinet.

Artikel i Ystads Allehanda om sommarens barnteaterföreställning Katten & måsen på Skeppet. Spelas onsdagar till söndagar under perioden 27 juni -25 juli (vissa undantag kan förekomma). Recension i Skånska Dagbladet från 2010-05-05.

2010-05-11

Deltog vid Havsresans seminarium Fisket i Öresund. Se program.

2010-05-06 - 2010-05-07

Möte med Baltic Sea Fishermen's Network i Ustka, Polen.

2010-05-06

Möte med Sifab om ombyggnaden av Marint centrum.

2010-05-04

Möte med KIMO Baltic Sea om projektsamverkan.

2010-05-03

Möte med Sea-U om etablering av marin pedagogisk verksamhet i Marint centrum.

2010-05-01

Från 1 maj arbetar Mats Brodén deltid som delprojektledare i projektet "Baltic Sea R&D - ett kompetenscenter och klusterinitiativ i Marint centrum". Fokusområden inom Mats område är biomimetik, materialutveckling, innovativa miljöer och kunskapsöverföring.

Mats Brodén

Kontaktuppgifter: 0414-81 91 29, mats.broden@simrishamn.se.

2010-04-29

Möte med Briggen Tre kronor.

2010-04-28

Möte i referensgruppen för Region Skånes utvecklande av en handlingsplan för friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne.

2010-04-27

Studiebesök vid Karlstads universitet, Hus Vänern med Ljungbergsalen. Hemsida.

2010-04-26

Studiebesök på Jönköping Science Park. Hemsida.

2010-04-20 - 2010-04-21

Deltagande vid Ålakademins seminarium ÅL2010 om ålens fortlevnad. Se inbjudan och program. Mer information på Ålakademins hemsida.

2010-04-20

Simrishamns kommun har beviljats ca tre miljoner kronor ur Regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge till ett treårigt projekt med huvudsyftet att i Marint centrum utveckla ett klusterinitiativ för samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor med fokus på innovationsutveckling och Östersjöns miljö.

Projektet, som startar redan denna månad, ska engagera och attrahera etableringar och samarbetsparters till Marint centrum och knyta nyckelaktörer och relevanta kompetenser till verksamheten. I projektet ingår också ett arbete för att gynna det regionala företagsklimatet, bl.a. genom att skapa strukturer för kompetensöverföring, spridningseffekter och andra kopplingar mellan Marint centrum och det befintliga regionala näringslivet.

2010-04-19

Deltagande vid miljödepartementets remisshearing beträffande betänkandet av Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8).

2010-04-15

Möte om pedagogiskt verksamhet i Marint centrum.

2010-04-13

Möte om ombyggnaden av tegelmagasinet till Marint centrum.

2010-04-08

Möte i Marint centrums ledningsgrupp.

Information och diskussion om Marint centrum med kommunens näringslivsråd.

2010-04-01

Marint centrum önskar GLAD PÅSK!

2010-03-30

Styrgruppsmöte i WEBAP-projektet (syresättning) med IVL och KTH. Mer information på projektets hemsida www.webap.ivl.se.

2010-03-29

Möte om Marint centrum med Simrishamns turistbyrå.

2010-03-26

Partnermöte i Lund i projektet ESS MAX IV - TITA. Mer information om projektet på Region Skånes hemsida.

2010-03-25

Telefonkonferens med IVL Svenska Miljöinstitutet.

2010-03-24

Möte om ombyggnaden av tegelmagasinet till Marint centrum.

2010-03-18

Information om Marint centrum vid Företagarfrukost på Hotel Svea.

2010-03-17

Hållbart fiske – hur når vi dit?
Seminarium arrangerat av HUT Skåne, Naturskyddsföreningen, Sea-U och Marint centrum.

Programmet kan laddas ner här.

Dagens presentationer:
Marint centrum – Madeleine Lundin, Marint centrum
Sydkustens fiskeområde – Vesa Tschernij, Sydkustens Fiskeområde
En ny myndighet för havs- och vattenmiljö? – Peter Askman, Miljödepartementet
Hållbart sportfiske – Anders Karlsson, Sportfiskarna
Den framtida fiskeflottan – Johan Wagnström, Länsstyrelsen i Skåne
Framtidens yrkesfiske i Sverige – Henrik Svenberg, Sveriges fiskares riksförbund
De dolda problemen under ytan – Elin Svensson, Stiftelsen Håll Sverige Rent

2010-03-12

Möte om biogas i sydöstra Skåne.

2010-03-11

Möte med Stiftelsen TEM vid Lunds universitet.

Möte om pedagogiskt verksamhet i Marint centrum.

2010-03-08 - 2010-03-12

Saga Jenninger från klass 9 på Nils Holgerssonskolan praktiserade på Marint centrum under vecka 10.

Praktiken innebar bland annat deltagande vid möten med Stiftelsen TEM vid Lunds universitet, ett planeringsmöte på Barn- och utbildningsförvaltningen rörande utvecklandet av marin pedagogisk verksamhet i Marint centrum samt ett planeringsmöte för en samlad biogassatsning från kommunerna inom Sydöstra Skånes Samarbetskommité (SÖSK), dvs Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

Under praktikveckan skrev Saga två rapporter om aktuella marina miljöfrågor, mer specifikt problematiken kring främmande arter respektive försurning av haven till följd av klimatförändringar. Dessa rapporter finns att ladda ner på sidan Material och arkiv (finns i menyn till vänster).

En av dagarna tillbringade Saga på hamnkontoret, där hon fick en inblick i hamnens verksamhet, arbetet inom det internationella kommunala nätverket KIMO Baltic Sea samt verksamheten inom organisationen Sydkustens fiskeområde.

Under veckan genomfördes också ett studiebesök vid Institutionen för biologisk grundutbildning vid Lunds universitet, med deltagande vid två föreläsningar i ämnena cellbiologi respektive toxikologi.

2010-03-05

Studiebesök på MAX-lab i Lund.

2010-03-02

Idag togs första spadtaget till ombyggnaden av tegelmagasinet på Södra kajen i Simrishamn och därmed har det fysiska skapandet av Marint centrum inletts.

Byggstart sker den 3 mars och beräknas vara klart den 24 september. Invigning och inflyttning sker i mitten av oktober, då det också kommer att arrangeras öppet hus för allmänheten.

Flera företag och organisationer med marin koppling finns redan bland de kommande hyresgästerna, däribland Fiskeriverket, Kustbevakningen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Hamnkontoret, KIMO Baltic Sea och Sydkustens Fiskeområde.

2010-03-01

Information om Marint centrum i SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté).

2010-02-23

Fördrag om Simrishamns kommuns Östersjöarbete och Marint centrum för deltagarna i utbildningsprogrammet Transboundary Water Management for the Lake Victoria Region. Arr: Sida, SIWI och Ramboll Natura AB. Informationsbroschyr om programmet (broschyren är för 2010-2011 men innehållet är detsamma som nuvarande år).

2010-02-22

Marinbiolog Camilla Witt börjar jobbar med Östersjörelaterade frågor inom Simrishamns kommun, främst inom ramarna för Marint centrum och KIMO Baltic Sea.

Camilla MC 003

Camilla har en filosofie magisterexamen i biologi med marinbiologisk inriktning efter studier i Lund och Göteborg. Intresset för marinbiologi väcktes i samband med att det rapporterades om algblomningar och säldöd i slutet av 1980-talet. Fascinationen för havet och alla dess invånare har alltid funnits där liksom behovet av att vistas nära havet för att må riktigt bra.

Kontaktuppgifter: 0414-81 91 63, camilla.witt@simrishamn.se.

2010-02-19

Deltagande vid ESS Industry Day. Program och talarlista.

Mer information om ESS på http://ess-scandinavia.se/.

2010-02-17

Möte i referensgruppen för Region Skånes utvecklande av en handlingsplan för friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne.

2010-02-16

Möte om ombyggnaden av tegelmagasinet till Marint centrum.

2010-02-15

Möte med Invest in Skåne

2010-02-03

Möte med Österlens Vattenvårdsförbund, Hushållningssällskapet och IVL.

2010-02-02

Träff med Event in Skåne

2010-01-29

Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne beslutade vid sitt sammanträde den 29 januari 2010 att bevilja en miljon kronor till etableringen av Marint centrum i Simrishamn under 2010. Regionen avser att fortsätta stötta Marint centrum med en miljon kronor årligen under åren 2011–2012.

Mats Persson (FP), vice ordförande i Regionala tillväxtnämnden, har i en kommentar på http://femkloverniskane.wordpress.com/ sagt: "Vi ser satsningen på ett Marint centrum i Simrishamn som väsentlig för utvecklingen i Skåne i allmänhet, och i sydost i synnerhet. Tema hav och miljö ligger verkligen i tiden, och genom att upprätta samarbete med andra aktörer bidrar Marint centrum till att knyta ihop Skåne ytterligare. För Simrishamn betyder också detta mycket för framtiden. Jag är därför mycket glad att vi nu kan fatta beslut om att avsätta pengar till etablerandet av denna spännande verksamhet."

Christer Akej, kommunalråd (M) i Simrishamns kommun, kommenterar uppgiften så här: "Vi är oerhört glada över detta utökade stöd från Region Skåne. Utöver det rent ekonomiska bidraget, innebär Region Skånes ökade engagemang ett viktigt erkännande av Marint centrum som en regional angelägenhet med stor utvecklingspotential."

Madeleine Lundin, projektkoordinator för Marint centrum säger: "Vi välkomnar Region Skånes tydliga satsning och ser fram emot att ta ett ökat ansvar för Östersjöns miljö i ett skånskt perspektiv. Arbetet inom Marint centrum kommer de närmaste åren att fokuseras på att utveckla ett marint klusterinitiativ och kompetenscenter som knyter ihop företagande, tillämpad forskning, innovationsutveckling samt konkreta projekt och åtgärder för Östersjöns miljö och ett hållbart fiske. I detta arbete är goda samarbetspartners A och O.

2010-01-26

Chans till tre miljoner kr till Marint centrum från Region Skåne. I beslutsförslaget inför Regionala tillväxtnämndens möte på fredag 2010-01-29 föreslås att Region Skåne avsätter 1 miljon kronor år 2010 samt anger intentionen att avsätta ytterligare 1 miljon per år 2011-2012.

Deltog vid ett diskussionsmöte kring utvecklandet av Ystad Österlen som besöksdestination, på Autoseum i Simrishamn. Mötet, som initierats av näringslivet, attraherade ca 150 deltagare från näringslivet och offentlig sektor.

2010-01-22

Möte med Øresundsuniversitetet om projektet Øresund Materials Innovation Community rörande material- och innovationsutveckling med koppling till ESS och MAX-lab (mer information 2009-12-03).

Möte med ledningsgruppen på Barn- och utbildningsförvaltningen om samarbetsprojekt med Sea-U.

2010-01-21

Möte om renoveringen av Marint centrum.

Möte med Mats Brodén, Bioinspired Forum.

2010-01-12

Projektgruppsmöte i WEBAP-projektet (vågdriven syresättningen, projektet drivs av IVL).

2010-01-11

Inlämnande av ansökan till Regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge om fortsatt utveckling av Marint centrum. Beslut väntas (prel.) 7 april.

2009-12-17

Möte om renoveringen av Marint centrum.

2009-12-07

Styrelsen för Sparbanken Syds Stiftelse för tillväxt har beslutat bevilja 500 000 kr under 2010 till Simrishamns kommun för etableringen av Marint centrum. - Vi är oerhört glada över detta fortsatta stöd från stiftelsen, säger Staffan Tellman, nöjd kommundirektör i Simrishamns kommun. Det bekräftar den tillväxtpotential som finns i projektet.

Region Skåne och andra aktörer har redan pekat ut Marint centrum som en tillväxtmotor i sydöstra Skåne. - Att stiftelsen nu tar steget och trappar upp stödet till Marint centrum är mycket betydelsefullt. Att regionala aktörer nu väljer att öka sitt engagemang bekräftar att Marint centrum är en regional angelägenhet.

Stiftelsens ordförande överlämnar pengarna

Artikel i Ystads Allehanda.

2009-12-04

Uppstartsmöte för syrepumpsprojektet med IVL och Handelshuset Österlen. Planering av projektet. Diskussioner om utvecklingsmöjligheter för IVL och Marint centrum. Mer information om projektet finns här. Artikel i Ystads Allehanda.

Deltagande vid seminariet ESS - konsekvenser för Sydsveriges näringsliv, i Lund. Samtal med Allan Larsson, Sveriges chefsförhandlare i ESS-förhandlingarna. Se program här.

2009-12-03

Möte med Øresundsuniversitetet om projektsamverkan kring materialforskning och innovationsutveckling med koppling till ESS och MAX-lab. Mer information om projektet här.

Möte om renoveringen av Marint centrum.

2009-12-02

Möte med Region Skåne.

2009-11-30

Möte med Kustbevakningen. Information om Marint centrum samt diskussion om renoveringen av tegelmagasinet.

2009-11-29

Briggen Tre Kronor övernattade i Simrishamn på väg till klimatkonferensen COP15 i Köpenhamn. Kommundirektör Staffan Tellman och Hamnchef Jan Lundmark passade på att överräcka två budkavlar med Marint centrums och KIMO Baltic Seas budskap till konferensen.

Här kan du se filmen om Budkavle Simrishamn.

2009-11-26

Studiebesök på Krinova Science Park och Regionmuséet i Kristianstad.

2009-11-24

Möte med Ann Ekvall, SÖSK om projektet Four Corners Cultural Heritage.

2009-11-23

Möte med Marcus Öhman, Departementssekreterare Jordbruksdepartementet och Maria Hellsten, Stabschef Fiskeriverket.

2009-11-17

Deltagande i NCC-dagen, Malmö Arena.

2009-11-09 - 2009-11-10

Konferensen Turismutveckling för Östersjöregionen. Turistnäringen är utpekad som ett viktigt utvecklingsområde i den nyantagna Östersjöstrategin. Under konferensen diskuteras framtida läns‐ och nationsöverskridande utvecklingsprojekt för turistnäringen i Sverige.

Program.

2009-11-06

Möte med Adventura AB om marin turismutveckling.

2009-11-02

Marint centrums andra forskningsprojekt är i hamn! EU-kommissionen levererade idag det positiva beskedet att IVL, KTH och Simrishamns kommun får sex miljoner kronor från LIFE+ (EU:s program natur- och miljöprojekt) till ett projekt för att syresätta havsbottnar i Östersjön.

Projektet startar i januari 2010 och löper i tre år. Ett projektkansli kommer att inrättas i Marint centrum från och med hösten 2010, dvs så fort renoveringen är klar. Total projektbudget är ca 13 miljoner kronor.

I projektet ska en vågdriven syrepump som utnyttjar lokal energi i form av ytvattenvågor för att tillföra syre till djupvattnet testas. Genom att få ner syre till havets botten minskas fosforn, som är boven bakom sommarmånadernas algblomning. Projektet ska också ge svar på vad som händer när en död botten blir syresatt samt vilka andra konsekvenser syrepumparna kan ge.

Två testanläggningar är planerade, en i Hanöbukten utanför Simrishamn och en i Stockholms ytterskärgård. Planen är att konstruktionen ska skapas av företag i Simrishamn.

Problem med syrefria bottnar finns över hela världen, men värst drabbat är Östersjön. Om pilotprojektet slår väl ut kan en exportvara ha skapats.

Länkar till artiklar i Sydsvenskan, Ystads Allehanda och SR P4 Kristianstad.

För mer information klicka på fliken IVL Svenska Miljöinstitutet i vänstermarginalen.

2009-10-28

Möte om renoveringen av tegelmagasinet.

2009-10-27

Möjligheter för miljö- och energiföretag - seminarium i Marint centrum kl 8.30-12.

På seminariet får du som är företagare inom miljö och energi information om vilken hjälp Skånes affärsnätverk för miljöteknikföretag kan ge dig. Du kommer att få lyssna till ett exempel på hur Sustainable Business Hub konkret kan jobba med företag.

Du som jobbar inom kommunen får tips om hur man som kommun kan driva på miljöutvecklingen och samtidigt skapa fler jobb och bättre förutsättningar för innovativa företag.

Vi avslutar dagen med att diskutera hur vi kan gå vidare och skapa ett nätverk av företag i våra kommuner och hur vi kan jobba tillsammans för att få större genomslagskraft.

Arrangörer: Sustainable Business Hub, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystads kommun.

2009-10-21

Deltog i Region Skånes miljökonferens i Lund.

2009-10-19

Möte med Sea-U om framtida samarbete och uppbyggnad av marin pedagogisk verksamhet i Marint centrum.

Marint Centrum, BUN, Kulturskolan och Österlens museum m fl inleder nu arbetet för att undersöka förutsättningarna för detta. Tillsammans med Sea-U kommer sedan en projektidé att utvecklas.

2009-10-15 - 2009-10-16

Baltic Sea Forum 2009. Östersjökonferens i Simrishamn på rubriken Hållbart fiske - från teori till praktik.

Inbjudan
Program
Bakgrund
Video
Konferensdeklaration (undertecknad version kommer att scannas in inom kort).
Artikel i Ystads Allehanda.

2009-10-15

Representant från Marint centrum deltog i Bioinspired Forum på Albanova/KTH i Stockholm, en konferens om innovationer inspirerade av naturen. Se program, presentationer mm på hemsidan.

Presentation av Simrishamns kommuns havsmiljöarbete genom Marint centrum och KIMO vid en konferens arrangerad av Stockholm International Water Institute (SIWI).

2009-10-14

Info om Marint centrum-förstudien för KsUb.

Informtion om bl a Marint centrum för nyinflyttade till kommunen.

2009-10-13

Tillväxtverkets konferens Attraktiva miljöer för näringslivets utveckling.

2009-10-12

Deltagande i Sparbanken Syds Tillväxtdag.

2009-10-09

Möte med Fiskerivkerket om renoveringen av tegelmagasinet.

2009-10-08

Möte om renoveringen av tegelmagasinet.

2009-10-06

Möte med Österlens museum.

2009-10-05

Deltog i LTH:s Teknikdag på Teknik- och sjöfartsmuseet i Malmö.

Program.

2009-10-01 - 2009-10-02

Konferensen Baltic Sea Fisheries: Lessons Learned and Future Perspectives på Grand Hotel Saltsjöbaden, Stockholm, arrangerad av Baltic Sea Regional Advisory Council och Jordbruksdepartementet.

Representanter från Simrishamns kommun deltog och fick möjlighet att informera om MArint centrum, liksom om konferensen Baltic Sea Forum 2009 den 15-16 oktober.

Inbjudan
Konferensprogram
Bakgrund

2009-09-30

Möte i projektets styrgrupp.

2009-09-29

Möte med kulturföreningen Kulturhamn.

2009-09-24 - 2009-09-25

Avslutande strategidagar i förstudien med projektgruppen.

2009-09-24

Renoveringsmöte med Sifab.

Skeppet uthyrt till evenemang.

2009-09-22

Möte med Sea-U om samverkan och gemensamma projekt mellan Marint centrum och Sea-U och dess framtida pedagogiska kunskapscentrum på Ribbersborg.

2009-09-21

Information om Marint centrum vid Simrishamns Socialdemokratiska förenings medlemsmöte.

2009-09-17

Seminarium om EU:s Östersjöstrategi och hur Sverige tar sitt ansvar, Rosenbad, Stockholm.

Se programmet här.

Samtal med Marcus Öhman, Jordbruksdepartementet och Gabriella Lindholm, Havsmiljöambassadör Miljödepartementet.

2009-09-14

Inslag om Marint centrum på Radio Active 103,9 MHZ.

2009-09-10

Seminarum Östersjöns tillfrisknande i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och KIMO Baltic Sea.

Dokumentation från seminariet finns här på Marint centrums sida under rubriken IVL Svenska miljöinstitutet i menyn till vänster.

Inslag som sändes kl 15.30-16.00 i SR P4 Kristianstad kan höras i 30 dagar från sändning genom Lyssnararkivet.

Vetenskapsteater kl 19.00 i Skeppet, pjäsen Torsk i soppan av och med Helge Skoog och Johan Paulsen.

Om pjäsen:

I ”Torsk i Soppan” avslöjar Johan Paulsen och Helge Skoog hur fiskarna har det i Östersjön. Torsken har huvudrollen, skarpsillen är egotrippad och smörbulten tränger sig på. Sorg och längtan personifieras av globetrottern ålen, som är hotad och förföljd. En och annan glad lax och en vilsekommen stör dyker också upp i detta fiskarnas hemmahosreportage.

1989 skapades projektet Vetenskapsteater. Grundtanken är att bygga broar mellan vetenskap och kultur i syfte att sprida information, väcka allmänhetens nyfikenhet och stimulera aktivt kunskapssökande. En viktig del är att pjäserna inte bara skrivs, utan också framförs tillsammans med forskare. I Torsk i soppan medverkar bl a Sture Hansson, Tina Elwing och Håkan Wickström, som tillsammans ger oss de senaste rönen inom forskningen.

Östersjöns miljö och framtid står i fokus i miljödebatten och under det svenska EU-ordförandeskapet. Pjäsen erbjuder en vardaglig närkontakt med de ämnen som EU kommer att diskutera och ger publiken faktakunskaper och humor i en skön blandning. Det är infotainment på hög nivå!

Pjäsen hade premiär i Visby under Almedalsveckan och turnerar under hösten 2009 runt i Sverige. Den 10 september spelade den alltså i Simrishamn.

2009-09-06 - 2009-09-08

Studiebesök med politiker från kommunstyrelsen i Tyskland och Danmark.

Ozeaneum, Tyskland
Multimar Wattforum, Tyskland
Fjord & Baelt, Danmark

2009-09-03

Möte med Sparbanken Syds Stiftelse för Tillväxt.

2009-09-01

Möte med Briggen Tre Kronor.

2009-08-31

Information om Marint centrum för SÖSK:s kommunchefsgrupp.

2009-08-29

Sillens dag. Teaterföreställningen Fröken Sill och Herr Makrill kl 12.30 i Skeppet, arr Simrishamns Riksteaterförening och Turistbyrån.

2009-08-27

Konstituerande möte för den ideella förningen Fiskeområde Sydkusten.
Kl 17.00, Rådhuset Simrishamn.

2009-08-25 - 2009-08-26

Workshop i Klaipeda om hållbart fiske.

2009-08-24

Möte med Marin Miljöanalys AB.

2009-08-17

Möte i projektets styrgrupp.

2009-08-15 - 2009-08-23

Bioinspired Forum 15 augusti - seminarium om hur naturen kan inspirera till design och innovation, med bl. a. den amerikanska forskaren Denise DeLuca från Biomimicry Institute.

Se inbjudan här.

Studenter från AA School of Architecture i London och KTH Arkitektur i Stockholm som har haft i uppdrag att gestalta hur ett framtida Marint centrum i Simrishamn kan se ut och fungera i hamnen. Deras skisser och modeller ställs ut under perioden 15-23 augusti. Under samma period visar Malmö Högskola/K3 och företaget 1scale1 prototyper på interaktiva gränssnitt som utforskar nya sätt att uppleva naturen och dra nytta av arternas förmågor.

2009-08-14

Workshop om biomimetik i Marint centrum.

2009-08-07 - 2009-08-10

Briggen Tre Kronor besöker Simrishamn 7-10 augusti. Öppet skepp och seglingar under tre dagar. Jazzkväll ombord lördagen 8 augusti. För detaljerat program, se nedan.

Klara Marie hälsar också på i Simrishamns hamn 8-9 augusti. Hon anlöper lördag den 8:e kl 8.30 och det blir öppet skepp kl 9-12 och segling kl 14-17. På söndagen är det segling kl 9-12 och öppet skepp kl 14-16. Fri entré till öppet skepp, seglatserna kostar 200:-/vuxen och 100:-/barn och tur. När Klara Marie går tillbaka till Skillinge kl 16 på söndagen finns också möjlighet att följa med.

Tre Kronor bjuder in till två föredrag:

Lördag 8 aug kl 15
Skeppet, Marint centrum
Båtsemestern - ett bra miljöval
Utsläppen från fritidsbåtar sker ofta samtidigt och på samma plats som föryngringen av fisk och andra vattenlevande organismer. Olof Cerne, miljöchef Briggen Tre Kronor, berättar om hur båtägare, kommuner och båtbranschen gör båtsemestern till ett bra miljöval.

Söndag 9 aug kl 15
Vem ska rädda ålen?
Hamnplan
Ålen är starkt hotad. Marie Åkesson, marinbiolog, berättar om den märkliga fiskens biologi, om de hot som ligger bakom ålbeståndets nedgång och om förhoppningar för framtiden.

Läs mer om Tre Kronors besök i programmet (öppnas i nytt fönster).

Att segla med Tre Kronor visade sig vara så populärt att en extra segling sattes in i programmet under söndagen, kl 16-20.

Läs mer i Ystads Allehanda här och här.
Artikel i Skånska Dagbladet här.

2009-08-05

Kommunens utskott för utveckling och beredning sammanträder och diskuterar bland annat en motion om att skapa en miljöadventskalender i Tegelmagasinet. Läs mer i Ystads Allehanda.

2009-07-27

Stadsvandring med information i Skeppet om Marint centrum.

2009-07-26

Sjöräddningssällskapet genomförde en sjöräddningsuppvisning i Simrishamns hamn.

2009-07-21

Dykutflykt med skonerten Klara-Marie till Djupeskogen utanför Havängs kust.

På denna guidade tur med forskare och experter från Lunds universitet, Malmö museer och Sea-U fick deltagarna med hjälp av videokamerautrustade dykare följa med "i direktsändning" ner på havets djup och lära mer om vad som döljer sig under ytan.

Arr: Adventura.
Mer information: Johan Delfalk, Adventura, 0705-18 33 29.

Artikel i Ystads Allehanda.

2009-07-20 - 2009-08-09

Utställning och föredragsaftnar i Skeppet under perioden 20 juli - 9 augusti. Öppet vardagar kl 10 –18, lördag/söndag kl 11– 15.

Se programmet här (öppnas i nytt fönster).

Den 4–17 maj genomfördes undersökningar och kartläggningar av havet och bottenmiljön utanför Simrishamns kust. 14 maj arrangerades också en seminariedag för bl.a. kustkommuner runt Östersjön.

Involverade parter i projektet är bl.a. Lunds universitet/Lunds tekniska högskola, Malmö museer, Kustbevakningen, SEA-U Vattenverkstad, Sjöfartsverket, Vattenfall, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och en lång rad företag inom marin miljöteknik.

Läs mer via länken Havsresan 2009 i vänsterkolumnen samt på www.havsresan.se.

Artikel i Ystads Allehanda.

2009-07-13

Invigning av det nyrenoverade Skeppet. Första aktiviteten i de nya lokalerna blir utställningen Havsresan mellan 20 juli och 9 augusti.

2009-07-02

Möte med Jordbruksdepartementet.

2009-06-25

Möte i projektets styrgrupp.

2009-06-23

Information om Marint centrum i Regionfullmäktige.

2009-06-18

Genom Marint centrum deltar Simrishamn under sommaren 2009 i Naturvårdsverkets och Skärgårdsstiftelsens forskningsprojekt kring havstulpaner.

Tanken med projektet är att sprida information om när havstulpanerna sätter sig fast på båtbottnar. Då har båtägare möjlighet att rengöra båten manuellt med hjälp av t.ex. högtryckstvätt, borsttvätt eller för hand. Metoden är ett miljövänligt alternativ till användningen av båtbottenfärger. Håll Sverige rent har en gratis SMS-tjänst som man anmäler sig till via deras hemsida eller kontakta info@hsr.se. Då skickas ett meddelande till mobilen när det är dags att tvätta båten.

2009-06-14 - 2009-06-15

Studiebesök och möte vid Havets hus i Lysekil samt Universeum i Göteborg.

Havets hus
Universeum

2009-06-12

Namntävlingen avgjord - vinnaren är Djupeskog!

Över 200 namnförslag kom in till tävlingen om urtidsskogen vid Haväng. En jury och Ystads Allehandas läsare har röstat fram det vinnande förslaget, som kom från Mikael Krondahl, Simrishamn.

Tvåa i tävlingen kom Göran Andersson, Malmö, med Rackaputtskogen och på trejde plats Monica Cragéus med Bärnstesskogen.

Läs mer här.

2009-06-08 - 2009-06-09

Studiebesök i Danmark och Tyskland.

Fjord & Baelt, Danmark
Müritzeum, Tyskland
Multimar Wattforum, Tyskland

2009-06-01 - 2009-06-03

Studiebesök och möten i Finland och på Gotland.

Maretareum, Kotka (Finland)
Maritimcentret Vellamo, Kotka (Finland)
Forum Östersjön, Gotland
Sidas Östersjöenhet, Gotland

2009-05-25

Information om Marint centrum för Region Skånes Regionala Tillväxtnämnd.

2009-05-20

Marint centrum publicerar sitt första nyhetsbrev.

2009-05-14

Allmänheten är välkommen på ”öppen båt” torsdag 14 maj kl. 9–12 i Simrishamn. Besök de stora karterings- och mätfartygen Jacob Hägg (Sjöfartsverket) och Ocean Surveyor (Statens Geologiska Undersökningar, SGU). I hamnen ligger även mindre undersökningsfartyg: Kustbevakningens Dykenhets båt, Marin Miljöanalys (Ranja), Malmö Sportdykarklubb (MSDK) och Lunds universitet (Carolina). Nya och etablerade karterings-, mät- och filmtekniker, t ex LYYN-tekniken, kommer också att demonstreras i hamnen.

Vid stranden norr om småbåtshamnen kan ni studera livet i tångbältet. Marinbiologer från SEA-U (Malmö) finns på plats mellan kl. 9 och 12.

I Skeppet arrangeras en seminariedag för personer som i arbetar med havsplanering i kommuner och myndigheter, liksom de som arbetar med dessa frågor inom den privata sektorn eller i ideella organisationer. Programmet kan laddas ner här.

2009-05-11

Havsresan är i full gång och vid dykningarna i undervattensskogen vid Haväng har man funnit spår efter människor! Läs mer på bloggen som du når via www.havsresan.se.

2009-05-04

Projektet Havsresan 2009 inleds i Simrishamn.

Havsbotten utanför Simrishamns kust är i dagsläget ett relativt outforskat område. Ett syfte med detta delprojekt är att genomföra en inventering och kartläggning av bottenmiljön utanför Österlens kust. Ett liknande arbete har aldrig tidigare genomförts i området och projektet bör ses som en pusselbit i ett bredare arbete för att vårda Östersjöns havsmiljö och det kulturarv som finns gömt under ytan.

Under perioden 4-17 maj genomförs fältstudier under havsytan och andra spännande arrangemang i och kring hamnen i Simrishamn.

Den 14 maj arrangeras en seminariedag för bland annat kustkommuner runt Östersjön. Konferensprogrammet hittar du här.

Efter bearbetning av fältveckornas undersökningar, planeras en publik utställning i Simrishamns hamn den 20 juli- 2 augusti.

Fältveckornas deltagare: Simrishamns kommun, Teknisk geologi vid Lunds tekniska högskola, Kvartärgeologi och Arkeologi vid Lunds Universitet, Malmö kulturmiljö, Malmö museer, SEA-U Malmö, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Sveriges Geologiska Undersökningar, Malmö sportdykarklubb, Sea Labs Stockholm, Marin Miljöanalys AB Göteborg, LYYN AB Lund, Aanderaa AB, DHI AB Lund, BioMaringruppen Lund, IK Foundation, Österlens museum, Riksantikvarieämbetet Glimmingehus m.fl.

Havsresan 2009 stöds av Simrishamns kommun, Region Skåne, Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer om aktiviteterna under fältveckorna står att läsa under rubriken Havsresan i vänsterspalten på denna sida.

Ytterligare mer finns att läsa på www.havsresan.se, där du även kan följa en blogg som uppdateras dagligen.

Kika också på Ystad Allehandas hemsida, där du hittar många spännande artiklar om aktiviteterna under fältveckorna.

2009-04-29

Artiklar i Ystads Allehanda med koppling till Marint centrum.

Artikel 1
Artikel 2

2009-04-28

Möte med Grevendahl Development AB.

2009-04-27

Möte med IVL Svenska miljöinstitutet, Stockholm. Planering av seminariedag i Simrishamn 10 september 2009.

2009-04-22

Arbetsmöte i mellan Simrishamns, Kristianstads, Sölvesborgs och Ystads kommuner rörande bildandet av ett Fiskeområde i Skåne-Blekinge.

2009-04-16

Deltagande vid Fiskeriverkets möte för Fiskeområden, i Göteborg.

2009-04-15

Seminariet Relationer runt Östersjön i Österlengymnasiets aula, Simrishamn.

För att se programmet klicka här. Artikel i Ystads Allehanda finns länkad till här.

2009-04-14

Möte med Sustainable Business Hub.

2009-04-08

Möte med representanter för T/S Sarpen, Klara-Marie, Jakten Brantevik (Hoppet) och T/S Helene.

Arbetsmöte i delprojektet Havsresan 2009. Medverkade gjorde Kjell Andersson och Peter Jonsson från LTH.

Möte med Sifab.

2009-04-07

Inslag om Marint centrum i Sydnytt kl 19.15. Sändningen går att se på svt.se till och med 11 augusti. Sydnytt.

2009-04-06

Information om Marint centrum för SÖSK:s kommunchefsgrupp.

2009-04-03

Deltagande vid konferensen Achieving Sustainable Fisheries - learning from best practices in fisheries managment, Bryssel. Arr: Baltic Sea 2020, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet och Baltic Nest Institute.

På följande länk finner du konferensprogrammet samt filmupptagning av hela konferensen Baltic Sea 2020.

2009-03-31

Möte med Copenhagen Malmö Maritime Academy.

2009-03-30

Deltgande vid det tredje och avslutande seminariet i Sparbanken Syds seminarieserie på temat "Ystad-Österlenregionen - en framtidsdestination året runt".

2009-03-27

Projektets styrgrupp sammanträder.

2009-03-26

Medverkan vid Skånska Utvecklingsdagen 2009. Arr: Region Skåne

2009-03-25

Arbetsmöte i Simrishamn med Kristianstads, Sölvesborgs och Ystads kommuner rörande bildandet av ett Fiskeområde i Skåne-Blekinge.

2009-03-19

Medverkan vid seminariet Skånsk samverkan på den internationella marknaden, kick-off för kommunsamverkan inom Cleantech. Arr: Sustainable Business Hub och Invest in Skåne.

2009-03-17

Arbetsmöte i delprojektet Havsresan 2009. Mötet ägnades åt planering av pedagogiska aktiviteter i och kring havet i samband med projektets fältstudieveckor den 4-17 maj. Medverkade gjorde representanter från Simrishamns kommun, Malmö museer, Österlens museum, Glimmingehus, Trelleborgs museum, Korsavadsskolan samt Simrislundsskolan.

2009-03-10

Informationsmöte i Simrishamn för politiker och näringslivsrepresentanter lokalt och regionalt om arbetet med Marint centrum.

Program
Folder om Marint centrum

Kvällens presentationer:
Marint centrum i Simrishamn, Staffan Tellman
Östersjön och övergödningen - pilotprojekt utanför Simrishamn, Christian Baresel
Havsresan 2009 – vårt marina arv Simrishamn, Peter Jonsson
Arkitektur och design inspirerad av naturen, Mats Brodén
Arkitektur och design inspirerad av naturen, Einar Rodhe
Arkitektur och design inspirerad av naturen, Ellen Orraryd och Carl-Johan Elger
Kan partnering vara framtiden när det gäller att uppföra offentliga byggnader? Linda Andersson
KIMO Baltic Sea, Monica Gripp
Fiskeområde Skåne-Blekinge, Jan Lundmark

En presentation saknas, kommer inom kort.

2009-03-05

Deltagande vid seminariet "Vår Östersjö - på rätt väg för en långsiktig resurs!" i Karlskrona. Arr: Biosfärkandidatområdet Blekinge Arkipelag i samarbete med WWF och Länsstyrelsen i Blekinge och med stöd av Naturvårdsverket.

2009-02-26

Möte i projektets styrgrupp.

2009-02-24

Möte med Sustainable Business Hub, Region Skåne.

2009-02-23

Information om Marint centrum för Hammenhögs Rotary.

2009-02-19

Arbetsmöte i Simrishamn med Bromölla, Kristianstads, Sölvesborgs och Ystads kommuner samt Länsstyrelserna i Skåne respektive Blekinge rörande bildandet av ett Fiskeområde i Skåne-Blekinge.

Möte med Johan Wagnström, Fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Skåne. Planering av internationell fiskekonferens i Simrishamn hösten 2009.

2009-02-18

Deltagande vid Fiskeriverkets informationsträff för Fiskeområden, i Göteborg.

2009-02-13

Information om Marint centrum och delprojektet Havsresan 2009 för rektorer och skolledare i Simrishamns kommun.

2009-02-12

Arbetsmöte i delprojektet Havsresan 2009. Medverkade gjorde Kjell Andersson och Peter Jonsson Lunds universitet, Jan Öijeberg Malmö museer samt Ann-Louise Svensson från Region Skånes projekt Besökarna.

2009-02-11

Föredragning och diskussioner om utvecklingsarbetet med Marint centrum på miljödepartementet i Stockholm.

2009-02-05

Information om Marint centrum vid Simrishamns Rotary.

2009-02-03

Simrishamns kommun träffar representanter från Bromölla, Kristianstads, Skurups, Sölvesborgs och Ystads kommuner samt Länsstyrelserna i Skåne respektive Blekinge vid ett möte rörande bildandet av ett Fiskeområde i Skåne-Blekinge.

2009-01-27

Möte med Handelshuset Österlen.

2009-01-26

Deltgande vid seminarium två i Sparbanken Syds seminarieserie på temat "Ystad-Österlenregionen - en framtidsdestination året runt".

2009-01-22

Arbetsmöte i delprojektet Havsresan 2009. Medverkade gjorde Kjell Andersson och Peter Jonsson, Lunds tekniska högskola.

2009-01-16

Möte med Thomas Johansson, chef vid Sidas Östersjöenhet, samt Kent Härstedt, riksdagsledamot, för diskussioner om utvecklingsarbetet med Marint centrum.

2009-01-15

Föredragning och diskussioner om utvecklingsarbetet med Marint centrum på miljödepartementet i Stockholm, med Gabriella Lindholm, regeringens havsmiljöambassadör, Anders Alm, departementssekreterare på miljödepartementet och ledare för den svenska delegationen i Helcom samt ytterligare tjänstemän vid miljödepartementet, Fiskeriverket och Naturvårdsverket.

2009-01-14 och 15

Arbetsmöten med Mats Brodén för diskussioner om Marint centrum och entreprenörskap, innovationer, biomimetik och biologisk mångfald etc.

2009-01-13

Möte med diskussion om samarbete mellan MC och K3-utbildningen vid Malmö Högskola.

Möte i projektets styrgrupp.

2008-12-18

Möte med lärare från Österlengymnasiet rörande samverkan mellan gymnasieskolan och Marint centrum.

Möte i projektets styrgrupp.

2008-12-17

Möte med Handelshuset Österlen.

2008-12-10

Information om Marint centrum vid Simrishamns kommuns näringslivsråd.

2008-11-26

Invigning av Havsportalen, Lunds universitet/Lunds tekniska högskola.
Program

Möte med Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds tekniska högskola.

2008-10-20

Möte med Briggen Tre Kronor.

Möte med Handelshuset Österlen samt med Svenska Miljöinstitutet IVL om samarbete under 2009 och framåt.

2008-11-19

Möte med LTH om delprojekt med kartläggning av havsbotten utanför Simrishamn sommaren 2009.

2008-11-18

Möte med Region Skånes Centrum för livsstilsfrågor.

2008-11-17

Seminariet Vill du vara med och utforma framtiden för Ystad-Österlenregionen? Arr SÖSK.
Konferensprogram
Ystad-Österlenregionens webbsida

2008-11-14

Möte med Österlens museum.

2008-11-10

Möte med bl a LTH, Kustbevakningen och Malmö museer om delprojekt med kartläggning av havsbotten utanför Simrishamn sommaren 2009.

Möte med lärare från Österlengymnasiet rörande samverkan mellan gymnasieskolan och Marint centrum.

2008-11-07

Möte med projektledningen för Region Skånes projekt Besökarna.

2008-10-30

Studiebesök vid Ozeaneum, Stralsund, DE. Foton finns i arkivet.
Ozeaneums webbsida

2008-10-27

Konferensen Upplevelser för alla - eller? Arr SEA-U Vattenverkstad, Ribbersborg, Malmö. Foton finns i arkivet.

2008-10-21

Konferensen Forskande och innovativa kommuner och regioner. Arr KFSK, SKL och RS.
Konferensprogram

2008-10-17

Konferensen Unfolding Value. Deltog gjorde även elever ur klasserna NV07 och Te07 vid Österlengymnasiet.
Konferensens webbsida

2008-10-16

Möte med Svenska Miljöinstitutet IVL om samarbete under 2009 och framåt.

2008-10-14

Möte med Handelshuset Österlen om bakgrunden till idén om Marint centrum.

Möte med Kulturföreningen Skeppet om Skeppet, kultur i Simrishamn och Marint centrum.

2008-10-07

Information om Marint centrum för klass NV07 på Österlengymnasiet. Elever ur klasserna NV07 och Te07 ska den 17 oktober delta i en internationell konferens i Stockholm på temat biologisk mångfald och biomimetik.

2008-10-06

Möte med Kent Härstedt, riksdagsledamot och f.d. emissarie för Östersjöfrågor åt regeringen.

2008-10-03

Möte med representanter från bl a LTH, Kustbevakningen och Malmö museer rörande en idé att genomföra ett delprojekt för att kartlägga havsbotten utanför Simrishamn sommaren 2009.

2008-10-01

 

Startdatum för en förstudie om etablerandet av ett Marint centrum. Projektkoordinator Madeleine Lundin anställs.